Ἐπιστροφή
 

Ανακοίνωση Μ.Πρωτοσυγκελλίας (25 Φεβρουαρίου 2020)

Ἡ Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία δηλοῖ διά τοῦ παρόντος ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, τό Σάββατον, 29ην τ.μ. Φεβρουαρίου, καί ὥραν 4:00 μ.μ., θά χοροστατήσῃ κατά τόν Ἑσπερινόν διά νά εὐχαριστήσῃ καί δοξολογήσῃ τόν δωρεοδότην Θεόν ἐπί τῇ ἀγομένῃ τήν ἡμέραν ἐκείνην 80ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων Αὐτοῦ, καλοῦνται δέ οἱ βουλόμενοι ὅπως προφρόνως προσέλθουν καί ἑνώσουν τάς προσευχάς των διά τήν ἄνωθεν ἱκάνωσίν Του εἰς τήν περαιτέρω συνέχισιν τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας Του πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος.