[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσλαλιά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου (26.VII.2019)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή


Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέ πολλήν χαράν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ, ἐλέῳ Θεοῦ, ποιμήν καί κανονικός προστάτης αὐτῆς τῆς Πόλεως, καί κατά συνέπειαν αὐτῆς τῆς Κοινότητος, ἐξερχόμεθα τῶν ὁρίων τοῦ Φαναρίου καί ἐπισκεπτόμεθα ἑορτίως τά πνευματικά μας τέκνα, ὑμᾶς πάντας, ἐπί τῇ ἑορτίῳ μνήμῃ τῆς ἐφόρου καί προστάτιδός σας Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθλοφόρου καί θαυματουργοῦ.
Καί αἰσθανόμεθα χαράν καί συγκίνησιν διότι κάθε τοιαύτη εὐκαιρία δίδει εἰς τόν πνευματικόν σας πατέρα τήν δυνατότητα τῆς πρόσωπον πρός πρόσωπον ἐπικοινωνίας καί κοινωνίας, καί μάλιστα ἐν τῷ Μυστηρίῳ τῶν Μυστηρίων, ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Τό πρόσωπον κάθε Ἁγίου ἀποτελεῖ δι΄ὅλους ἡμᾶς, τέκνα ἐν Κυρίῳ, τήν ἀφορμήν νά ἀντιληφθῶμεν τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καθώς διέβημεν ἀπό τῆς μοναχικότητος καί τῆς ἀποξενώσεως τοῦ ἐγωιστικοῦ ἀτόμου, εἰς τήν κοινωνικότητα καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοσύνην τοῦ προσώπου. Κοινωνοῦμεν μετά τοῦ Θεοῦ καί μετά τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦτο τό βιώνουμε ὅλως ἰδιαιτέρως ἐντός τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας μας.
Ὄντες βαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ζοῦμε καί ἀναπτυσσόμεθα καί συνεχίζομεν ἐντός τοῦ ὄντως μεγάλου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας ὡς τέκνα φωτόμορφα αὐτῆς, καί ἔχομεν τήν συνείδησιν ὅτι ἡ βίωσις τῆς σωστῆς ἐκφράσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό θεμέλιον τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Διότι δέν ἀρκεῖ νά πιστεύωμε μόνον εἰς ξηρά δόγματα καί θέσφατα, ἄνευ γνησίας καί αὐθεντικῆς ἐκκλησιολογίας. Τό δόγμα εἶναι αἰώνιος ζωή μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλως εἰς οὐδέν ὠφελεῖ. Καί τό πρῶτον στοιχεῖον αὐτῆς τῆς ἐκκλησιολογίας εἶναι ὅτι κάθε τόπος ἔχει ἕνα Ἐπίσκοπον ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς. Τοῦτο τό αἰσθανόμεθα ἐν ὅλῳ τῷ μεγαλείῳ ἐντός αὐτῆς τῆς Θεοτοκουπόλεως διότι ἔχομεν ὑπό τό ἡμέτερον ὠμοφόριον τέκνα ἐκ διαφόρων ἐθνικῶν καταγωγῶν, τά ὁποῖα ἐπειδή ἀκριβῶς ζοῦν καί ἐργάζονται εἰς αὐτήν τήν Πόλιν, ἀποτελοῦν ἰδικόν μας ποίμνιον, ὡς συμβαίνει καί μέ τήν ἐνταῦθα ρουμανόφωνον Κοινότητα, μέ ὑμᾶς δηλαδή. Ὡς καί κατ΄ἀντιστοιχίαν, ἐάν κάποιο ἀπό τά Ὀρθόδοξα μέλη αὐτῆς τῆς Πόλεώς μας, μεταβῇ διά νά κατοικήσῃ ἤ νά ἐργασθῇ ἐν Βουκουρεστίῳ, ἐπί παραδείγματι, ἀποτελεῖ ποίμνιον τοῦ ἀδελφοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ. Εἰς κάθε τόπον καί ἕνας Ἐπίσκοπος, λοιπόν. Καί ἐπειδή πολλά θά ἠκούσατε καί θά ἐμάθετε προφανῶς περί τῶν προσφάτων ἐνέργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Οὐκρανίαν, σᾶς ἐνημερώνωμεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐλάμβανεν ἀπό δεκαετιῶν μηνύματα, ἐκκλήσεις, ἱκεσίας, ὥστε νά ἐπιλύσῃ τό χρονίζον πρόβλημα ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ. Γνωρίζετε ὅτι ὁ κάθε Ἐπίσκοπος, θεολογικῶς ἔχει τήν αὐτήν πληρότητα τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅμως ἀπό ἱεροκανονικῆς πλευρᾶς, ἡ Ἐκκλησία ἐπεφόρτισε μέ ἐπιπλέον εὐθύνας τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς τῆς Πόλεως, τόν Κωνσταντινουπόλεως. Ἀκολουθοῦντες καί ἡμεῖς, ὡς ἔχομεν ὑποχρέωσιν, αὐτήν τήν καθηγιασμένην παράδοσιν καί ἀναγνωρίζοντες αὐτάς τάς ἐνώπιον τοῦ Κυριακοῦ σώματος εὐθύνας μας, ἐξεδικάσαμεν εὐμενῶς τάς ἐκκλήτους προσφυγάς καί συνεκαλέσαμε Σύνοδον τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἀρχιερέων, μή ἐξαιρέσαντες οὐδένα. Ἐκ τῆς Συνόδου ταύτης ἀνεδείχθη Προκαθήμενος ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριος Ἐπιφάνιος, ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός, πρός τόν οποῖον καί ἐνεχειρίσαμε τόν Τόμον Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας τά παρελθόντα Θεοφάνεια.
Καί οὕτω μία ἀκόμη θυγάτηρ Ἐκκλησία ἐγεννήθη, ὑπό τήν ἕννοιαν ἀσφαλῶς τῆς ἐσωτερικῆς διοικήσεως καθώς μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὁμολογοῦμεν εἰς τό σύμβολον τῆς πίστεως, καί χαιρόμεθα καί μεριμνῶμεν καθημερινῶς ὥστε αὐτή νά προκόπτῃ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί νά διαχειρίζεται καθ΄ἑαυτήν τά ἐκκλησιαστικά της ζητήματα. Καί καθώς ἀναφερόμεθα εἰς τό Κίεβον, ὁ νοῦς μας ἀναπολεῖ ἕνα εὐλογημένον καί ἱστορικόν πρόσωπον, αὐτό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Δοσιθέου, ὁ ὁποῖος ἐτάφη ἀρχικῶς ἐνταῦθα, εἰς τό Πικρίδιον, καί διά τοῦτο ἀνέγνωμεν Τρισάγιον προηγουμένως, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὁ Ἱεροσολύμων Δοσίθεος, ἀδελφοί καί τέκνα, δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι διεκρίνετο διά τήν ἰσχυροτάτην καί ὀρθήν ἐκκλησιολογικήν συνείδησιν καί τό ἀκλόνητον φρόνημά του περί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. Μνημειώδης παραμένει καί ἡ ἐπιστολή του περί τοῦ Κιέβου καί τῶν ἐπιχειρηθεισῶν ἐνεργειῶν τότε, διά νά ἀποσπασθῇ αὐτό ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἐν Φαναρίῳ, εἰς τό Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἡλικίαν 66 ἐτῶν καί ἐτάφη προσωρινῶς ἐδῶ ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐπί ὀκταετίαν, μεθ΄ἥν τά ἱερά αὐτοῦ λείψανα μετεφέρθησαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν Μονήν τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Κατά τήν πολυχρόνιον Πατριαρχείαν του συνέδραμε πολύ ὄχι μόνον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, καθ΄ὅ εἶχε ὑποχρέωσιν, ἀλλά καί εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἀναγνωρίζων τάς εὐθύνας τοῦ Κωνσταντινουπόλεως καί ἐμφορούμενος ὑπό ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, καί διά τοῦτο εἴμεθα αἰωνίως εὐγνώμονες εἰς τό παράδειγμά του.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις εὐλογοῦμεν πατρικῶς πάντας ὑμᾶς, τέκνα ἠγαπημένα, καί εὐχόμεθα νά ἀγωνίζεσθε ἐδῶ, διά τήν καλήν κἀγαθήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά καλλιεργῆτε τό Ὀρθόδοξον φρόνημα καί ἦθος, μή ἐπηρεαζόμενοι ἐκ τῆς πολυποικιλότητος, καί νά ἁγιάζεσθε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ἡμεῖς, ὡς ὁ πνευματικός πατήρ σας, ὁ καί ἔχων τήν εὐθύνην τῶν ψυχῶν σας, εἴμεθα δίπλα σας, ἀγρυπνῶν καί προσευχόμενος ἀνυστάκτως ὑπέρ ὑμῶν, ἔχοντες ἐξασφαλίσει δι΄ὑμᾶς ἕνα καλόν κληρικόν, τόν π. Σέργιον Βλάντ, ὁ ὁποῖος εἴμεθα βέβαιοι ὅτι σᾶς διδάσκει ὅτι εἶσθε τίμιον ποίμνιον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὅτι ὁ Πατριάρχης σας, σᾶς ἀγαπᾷ πολύ καί ἀδιακρίτως.
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου δι΄εὐχῶν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς νά εἶναι πλουσία εἰς τήν ζωήν σας.