[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

ΑΙ ΕΝ Τῼ ΕΞΩΤΕΡΙΚῼ ΙΕΡΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑΙ ΜΟΝΑΙ

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

1. ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

α΄. Συνοπτικόν ἱστορικόν Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ

Ὁ Μοναχισμός ἐμφανίζεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει περί τόν 5ον αἰῶνα ὑπό τήν μορφήν μεμονωμένων ἀσκητῶν, ἤ κατά μικράς ὁμάδας εἰς ἡσυχίους τόπους αὐτοῦ καί ὑπάρχει παραλλήλως πρός τόν κοσμικόν βίον, ὅστις διατηρεῖται μέχρι τόν 8ον αἰῶνα.
Κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοῦ 9ου αἰῶνος ὁ Ἁγιορειτικός Μοναχισμός εἰσέρχεται εἰς νέαν φάσιν, ἥτις εἶναι μερικῶς μεμαρτυρημένη ἀπό γραπτάς πηγάς. Τό Ὄρος λαμβάνει τήν ἰδιαιτέραν μοναστικήν φυσιογνωμίαν του, ἀποκτᾶ σύνορα καί διοικητικήν ὀργάνωσιν μέ ἕδραν τάς Καρυάς, ἔνθα δημιουργεῖται Λαύρα, ὀνομασθεῖσα Μεγάλη Μέση, περί τό 940 μ.Χ. Ἐνταῦθα ἑδρεύει ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἡ ἕδρα του ὀνομάζεται «Πρωτᾶτον».
Τόν 9ον αἰῶνα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἔζησαν δύο μεγάλαι φυσιογνωμίαι, ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης, ὅστις ἐγκαθίσταται εἰς τόν Ἄθω περί τά τέλη τοῦ 8ου αἰῶνος καί ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὅστις ἵδρυσε Λαύραν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει περί τό 860 μ.Χ.
Τῷ 963 μ.Χ. δίδεται «νέος ρυθμός εἰς τόν Μοναχικόν Βίον μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ πρώτου Μεγάλου Κοινοβίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου», ἐνισχυομένου οἰκονομικῶς καί ἠθικῶς ἀπό τόν λαμπρόν Βυζαντινόν Αὐτοκράτορα Νικηφόρον Φωκᾶν, φίλον καί πνευματικόν τέκνον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.
Ἡ ἐπίσημος ὀργάνωσις τοῦ Μοναχικοῦ Βίου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἄρχεται ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Τσιμισκῆ τῷ 972 μ.Χ.
Ἀνά τούς αἰῶνας, ἡ Βυζαντινή Πολιτεία καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς συνέχεια τῆς προσπαθείας μεταδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τούς ὁμόρους λαούς τῆς αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε τήν ἐγκαταβίωσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μοναχῶν ἐξ ἄλλων ἐθνοτήτων, κυρίως Ἰβήρων, Σλαύων καί Ρουμάνων, προκειμένου ἵνα βιώσωσι βαθύτερον τό νόημα καί τό περιεχόμενον τῆς Ὀρθοδοξίας, διά νά τό μεταφυτεύσουν ἐν συνεχείᾳ εἰς τούς λαούς των.
Τό  Ἅγιον Ὄρος σήμερον  διοικεῖται  βάσει τοῦ εἰδικοῦ αὐτοδιοικήτου καθεστῶτος αὐτοῦ, ὡς τοῦτο κατοχυροῦται διά τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 105 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-τος, τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. καί τοῦ κυρωτικοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγμα-τος τῆς 10ης- 16ης Σεπτεμβρίου 1926.

β΄. Πολιτικαί Διοικητικαί Ἀρχαί Ἁγίου Ὄρους

1. Διοίκησις• Πολιτικός Διοικητής• κ. Ἀρίστος Κασμίρογλου, τηλ. 23770-23.230, 23.314. Ἀναπληρωτής Διοικητής• ..... Ταχ. Διεύθυνσις• 630 86 Καρυαί Ἁγίου Ὄρους. Τηλέφωνα (23770) 23.230, 23.314 καί 23.290. Ἐν Καρυαῖς: Ἀστυνομικόν Τμῆμα• 23.212. Τηλ. Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ• 23.260. Ταχυδρομεῖον• 23.214. Ἰατρεῖον• 23.217. ΟΤΕ• 23.399. Ἐν Δάφνῃ: Ἀστυνομικός Σταθμός• 23.222. Λιμεναρχεῖον• 23.300. Τελωνεῖον• 23.269. ΕΛ.ΤΑ• 23.297. http://www-media. dbnet.ece.ntua. gr/Athos. html.

γ΄. Μοναστηριακαί Διοικητικαί Ἀρχαί Ἁγίου Ὄρους

Τήν Ἐκκλησιαστικήν Διοίκησιν, κατά τόν Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀσκοῦσιν•

Ι. Ἡ Ἱερά Κοινότης.

Ἑδρεύουσα ἐν Καρυαῖς, συγκροτεῖται ἐξ εἴκοσι ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἐκλεγομένων κατ’ ἔτος ὑπό τῶν οἰκείων Ἱ. Μονῶν ἐνιαυσίου θητείας, ἀντικαθισταμένων μέ τήν ἔναρξιν ἑκάστου ἔτους. Εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα ἀνήκει ὁ Ναός τοῦ «Πρωτάτου», τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κοσμούμενος διά τοιχογραφιῶν τοῦ Πανσελήνου, ἱστορηθεισῶν τῷ 1290.

ΙΙ. Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία.

Τήν ἐκτελεστικήν ἐξουσίαν ἀντιπροσωπεύει ἡ Ἱερά Ἐπιστασία.
Αἱ εἴκοσι Ἱ. Μοναί διαιροῦνται εἰς πέντε τετράδας, ἑκάστη τῶν ὁποίων ἀσκεῖ ἀνά πᾶσαν πενταετίαν, ἐπί ἕν ἔτος, ἀπό 1ης Ἰουνίου μέχρι 31ης Μαΐου τήν Ἱ. Ἐπιστασίαν.
Α΄ ΤΕΤΡΑΣ. Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξενοφῶντος, Ἐσφιγμένου.
Β΄ ΤΕΤΡΑΣ. Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου, Σταυρονικήτα.
Γ΄ ΤΕΤΡΑΣ. Ἰβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας.
Δ΄ ΤΕΤΡΑΣ. Χιλιανδαρίου, Ξηροποτάμου, Ἁγ. Παύλου, Γρηγορίου.
Ε΄ ΤΕΤΡΑΣ. Διονυσίου, Ζωγράφου, Ἁγ. Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου.
Ὁ πρῶτος τῇ τάξει ἑκάστης τετράδος φέρει τόν τίτλον «Πρωτεπιστάτης», εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας καί κρατεῖ τήν τοῦ Πρώτου Ράβδον.
Μέλη τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας κατά τό ἐπιστασιακόν ἔτος 2015-2016 εἶναι οἱ· Πρωτεπιστάτης· Γέρων Παῦλος Μοναχός, Ἱ. Μο-νῆς Μεγίστης Λαύρας. Ἐπιστάται· Γέρων Θεόκτιστος Μονα-χός, Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου, Γέρων Γρηγόριος Ἱερομόναχος, Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί Γέρων Γαβριήλ Ἱερομόναχος, Ἱ. Μο-νῆς Ἐσφιγμένου.
Τηλέφωνα Ἐπιστασίας: Πρωτεπιστάτου· 23770-23.221. Ἐπιστατῶν· 23770-23.711, 23770-23.712, 23770-23.072.
Γραμματεία· Ἀρχιγραμματεύς· Γέρων Ἱερομόναχος Θεό-φιλος Παντοκρατορινός.
Ὑπογραμματεύς: Μοναχός Ζαχαρίας Ξηροποταμινός.
Κωδικογράφος: Μοναχός Πρόδρομος, Ἱ. Κελλίον Ἀπο-τομῆς Τιμ. Προδρόμου "Φουρνᾶ", Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου.
Γραφεῖς: κ. Λάζαρος Κετσετζόγλου καί κ. Θωμᾶς Θωμ-λούδης.
Τηλ. Ἀρχιγραμματείας· 23770-23.710, Γραμματείας· 23770- 23.224. Fax· 23770-23.315. E-mail: athos.kinotis@gmail.com

δ΄. Αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Πατριαρχικαί καί Σταυροπηγιακαί Ἱεραί Μοναί

1. ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ, ἔτος ἱδρύσεως 963, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, 5 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Πρόδρομος. Τηλ. 23770-23.761. Fax 23770-23.013. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.277.
2. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 972, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εὐαγγ. Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐφραίμ. Τηλ. 23770-41488. Fax 23770-41462. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.283.
3. ΙΒΗΡΩΝ, ἔτος ἱδρύσεως 972, Κοινοβιακή, πανήγυρις Κοιμ. Θεοτόκου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ναθαναήλ. Τηλ. 23770-23.643, Fax 23770-23.248. Ἀντιπροσωπείου• 23.203.
4. ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1197, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εἰσοδ. Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Mεθόδιος. Τηλ. 23770-23.797. Fax 23770-23.494. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.281.
5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1375, Κοινοβιακή, πανήγυρις Γεν. Τιμ. Προδρόμου, 24 Ἰουνίου. Ἡγούμενος. Ἀρχιμ. Πέτρος. Τηλ. 23770-23.687, Fax 23770-23.686. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.272.
6. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Μεταμ. Σωτῆρος, 6 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χριστόδουλος. Τηλ. 23770-23.226. Fax 23770-23.731.
7. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως 1363, Κοινοβιακή, πανήγυρις Μεταμ. Σωτῆρος, 6 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γαβριήλ. Τηλ. 23770-23.253. Fax 23770-23.685. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.945.
8. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 9 Μαρτίου• Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ. Τηλ. 23770-23.251. Fax 23770-23.733. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.280.
9. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως περί Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος. Τηλ. 23770-23.247. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.273.
10. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Σύναξις Ἀρχαγγέλων, 8 Νοεμβρίου• Παναγίας Γοργοϋπηκόου, 1 Ὀκτωβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Γρηγόριος. Τηλ. 23770-23.245. Ἀντιπροσωπείου• –.
11. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως τέλος Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Πέτρου καί Παύλου, 29 Ἰουνίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φιλόθεος. Τηλ. 23770-23.225. Fax 23770-23.746. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.279.
12. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 990, Κοινοβιακή, πανήγυρις Εὐαγγ. Θεοτόκου, 25 Μαρτίου• Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, 24 Αὐγούστου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νικόδημος. Τηλ. 23770-23.256. Fax 23.674. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.206.
13. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, ἔτος ἱδρύσεως 1257, Κοινοβιακή, πανήγυρις Γεν. Χριστοῦ, 25 Δεκεμβρίου• Ὁσ. Σίμωνος Μυροβλύτου, 28 Δεκεμβρίου• Ἁγ. Μαρίας Μαγδαληνῆς, 22 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος. Τηλ. 23770-23.254. Fax 23750-94.098. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.204.
14. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ὑπαπαντῆς, 2 Φεβρουαρίου• Ἁγ. Παύλου Ξηροποταμηνοῦ, 28 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Παρθένιος. Τηλ. 23770-23.250, 23770-23.609. Fax 23770-23.355. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.208.
15. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, ἔτος ἱδρύσεως 1541, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Τύχων. Τηλ. 23770-23.255, Fax 23770-23.255. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.270.
16. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀλέξιος. Τηλ. 23770-23.249. Fax 23770-23.631. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.933.
17. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως 1310, Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χριστόφορος. Τηλ. 23770-23.218, 23770-23.669, 23770-23.670. Fax 23770-23.671. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.274.
18. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἀναλήψεως Χριστοῦ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος. (Ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἑδρεύει, ἔν γε τῷ παρόντι, ἐν Καρυαῖς). Τηλ. 23770-23.229. Fax 23770-23.653.
19. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ἔτος ἱδρύσεως ἀρχή Ι΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Παντελεήμονος, 27 Ἰουλίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἱερεμίας. Τηλ. 23770-23.252. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.201.
20. ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ἔτος ἱδρύσεως ΙΑ΄ αἰ., Κοινοβιακή, πανήγυρις Ἁγ. Στεφάνου, 27 Δεκεμβρίου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγάθων. Τηλ. 23770-23.228. Ἀντιπροσωπείου• 23770-23.278.

Σύνολον Μοναχῶν (καί Δοκίμων) ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν Μοναστηρίοις καί Ἡσυχαστηρίοις, περί τούς 1.700.

ε΄. Ἀθωνιάς Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία.

Αὕτη ἱδρύθη τῷ 1749 ὑπό τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καί ἐν τῇ περιοχῇ αὐτῆς, ὡς «Φροντιστήριον ἑλληνικῶν μαθημάτων, παιδείας τε καί διδασκαλίας παντοδαπῆς, ἔν τε λογικαῖς φιλοσοφικαῖς τε καί θεολογικαῖς ἐπιστήμαις». Τῷ 1753 διωρίσθη ἐν αὐτῇ «διδάσκαλος» ὁ σοφός Εὐγένιος Βούλγαρις, ἐπί τῶν χρόνων τῆς σχολαρχίας τοῦ ὁποίου ἡ Σχολή ἔφθασεν εἰς τήν μεγίστην αὐτῆς ἀκμήν. Τοῦ Εὐγενίου παραιτηθέντος τῷ 1757, ἡ Σχολή παρήκμασεν ἔκτοτε. Μετά τῷ 1813 ἡ Σχολή ἐγκατεστάθη ἐν Καρυαῖς, διακόψασα δέ ἐν τῷ μεταξύ τήν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐπανέλαβεν αὐτήν ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1953-1954 ἐν Καρυαῖς. Τηλ. (23770) 23.220. Fax 23770-23341.

Ἐπίσκοπος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει• ὁ Θεοφιλ. Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος. (22. 04.1978). Ταχ. διεύθυνσις• Ἱ. Μονή Μεγ. Λαύρας, Τ.Κ. 630 86 Καρυαί.

στ΄. Ἱερόν Πατριαρχικόν καί Σταυροπηγιακόν Μετόχιον
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς.

Τοῦτο εἶναι Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας. Ταχ. διεύθυνσις• 630 71 Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς. Καθηγουμένη• Μοναχή Νικοδήμη. Μοναχαί 114. Δόκιμοι 20. Οἰκονόμος Ἱ. Μετοχίου• Ἱερομόναχος Σεραπίων. Τηλ. 23710-41.278. Fax: 41875.

2. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΤΜΟΥ

Ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου περιλαμβάνει τάς Νήσους Πάτμον, (ἥτις διά Σεπτῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως καί τοῦ Νόμου 1155/81 τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀνεκηρύχθη Ἱερά Νῆσος), Λειψούς, Ἀγαθονήσιον, Λέβεθα καί Ἀρκιούς μετά τῶν πέριξ αὐτῶν νησιδίων καί τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό προνομιακόν καθεστώς τῆς μοναδικῆς ἐναπομεινάσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου κατωχυρώθηκε ὑπό Αὐτοκρατορικῶν καί Πατριαρχικῶν σιγιλλίων λόγῳ τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Νήσου καθώς καί τῆς Βασιλικῆς καί Πατριαρχικῆς ἰδιότητος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀνατίθεται προνομιακῶς ἡ Ἐξαρχία ἀπό τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τόν ἑκάστοτε Καθηγούμενον Πάτμου, τόν ὁποῖον κατωχύρωσε ἀπ’ αἰώνων μέ μοναδικά προνόμια, λειτουργικά, διοικητικά καί δικαστικά. Ἡ ἰδιαιτέρα δέ καί ὑψίστη τιμή εἶναι ὅτι οὗτος διοικεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τήν τε Ἐξαρχίαν καί Ἱεράν Μονήν καί προσαγορεύεται ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν σιγιλλίων ἀντιπρόσωπος, ἐπίτροπος καί μόνιμος Ἔξαρχος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος.
Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου: Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος.

Διοίκησις

Ἕδρα: Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Ἡ Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἥτις ἱδρυθεῖσα περί τά τέλη τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος ὑπό τοῦ Ὁσίου Πατρός Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, τῇ δωρεᾷ τῆς νήσου Πάτμου πρός αὐτόν καί χορηγίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ, ἀπέβη διά μέσου τῶν αἰώνων ἕν τῶν κυριωτέρων κέντρων τοῦ Μοναχισμοῦ ἐν τῇ Ἀνατολῇ.
Μεταξύ 25ης-27ης Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1988 ἑωρτάσθη πανορθοδόξως καί πανεκκλησιαστικῶς, τῇ ἐπισήμῳ συμμετοχῇ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἡ ἐπέτειος τῶν 900 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Τήν 24ην Ἰανουαρίου 2000 Πατριαρχική Ἐξαρχία ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Προέδρου, Λαοδικείας κ. Ἰακώβου καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μελῶν, τῇ συμμετοχῇ δέ τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, ἐκήρυξαν τήν Ἱεράν Μονήν Κοινόβιον, διά τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Σιγιλλιώδους Γράμματος, τοῦ ἐξαπολυθέντος ἐν ἔτει 1989, τῇ αἰτήσει τῆς τότε Ἀδελφότητος, περί μετατροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό ἰδιορρύθμου εἰς κοινοβιακήν. Κατά τόν τοιοῦτον τρόπον ἐπανῆλθεν ἡ Ἱερά Μονή εἰς τήν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς.

Ταχ. Διεύθυνσις· Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου, Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Τηλ. Κέντρον 22470-20.800, 22470-20.802. Fax 22470-31.381.Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου 22470-31.223, 22470-20800, Fax 22470-34.098.
Διοικητικόν Προσωπικόν Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας· Γραμ-ματεῖς· Ἱεροδιάκονος Βαρθολομαῖος. Νικόλαος Κουτοῦζος. Ταμίας: Νικόλαος Κουτοῦζος. Λογιστής: Δημήτριος Σκεμπές. Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Ἐνοριακοί Ναοί 10. Ἐφημέριοι 14. Διάκονοι 2. Ἱεροκῆρυξ 1. Συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς 2.

ΕΝΟΡΙΑΙ

Χώρα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Μεγάλης Παναγιᾶς (Καθεδρικός). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Πρόχορος Βιολέντης. Τηλ. 22470-32994.
Ἱ. Ναός Παναγίας τῶν Κοιμητηρίων. Ἐφημέριοι• Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός,  τηλ. 22470-31.647, 31.979. Ἱερομόναχος Θωμᾶς Κανιαρός. Διάκονος Καισάριος Βασιλείου.
Ἱ. Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Γαλακτίων Κάνδρος. Τηλ.: 22470-32518, 22470-31348. Πρεσβύτερος• Γεώργιος Κάνδρος.
Σκάλα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)
Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Σεραφείμ Κοτσάνης.Τηλ.: 22470-33270, 22470-32994. Πρεσβύτερος Παρθένιος Φέγγαρος, τηλ. 22470-32390.
Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ἐφημέριοι: Οἰκονόμος Γεώργιος Λοῦπος. Τηλ.: 22470-32881, 32345. Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης. Διάκονος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς.

Νετιά Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γρηγόριος Σελιανίτης.

Κάμπος Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης. Τηλ.: 22470-33230. Πρεσβύτερος Μελέτιος Κοτσάνης. Τηλ.: 22470-31212.

Λειψοί (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἱερόθεος Καμίτσης, τηλ. 22470-41.205, 41.228.

Ἀγαθονήσιον (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος: .............................. Τηλ.: 22470-29095.

Ἀρκιοί (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐφημέριος: ...................................

Γυναικεῖαι Μοναί τῆς Πάτμου
1. Ἱερά Μονή Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἱδρυθεῖσα κατά τόν 16ον αἰ. Προ¬εστῶσα: Συγκλητική Μοναχή. Μον. 2. Τηλ.: 22470-31030.
2. Ἱερά Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1606,  ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Θεολόγου Παρθενίου Παγκώστα († 1629). Προεστῶσα· Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Διαχειριστική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος• ὁ Καθηγούμενος καί Πα-τριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου κ. Κύριλλος, Ταμίας• Οἰκονόμος Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Μέλη• Ἱεροδιάκονος Βαρθολομαῖος, Προεστῶσα Ἀγαθαγγέλη Μοναχή καί Μοναχή Θεοπίστη. Μοναχαί 3. Τηλ. 22470-31.256, 32.065. Fax 33.233.
Ἐξάρτημα: Ἱ. Ἡσυχαστήριον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειβαδίου τῶν Καλογήρων (16ος αἰώνας). Ἀνακαινίσθη τό 1883 ὑπό τῶν Πατμίων ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Θεολόγου Μητροπολίτην Πηλουσίου Ἀμφιλόχιον Κάππον († 1905) καί τόν ἀδελφόν του Ἱερομόναχον Νικόδημον Κάππον († 1895), οἵτινες καί ἐγκαταβίωσαν ἐκεῖ μετά μικρᾶς συνοδείας Μοναχῶν.
3. Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἱδρυθεῖσα τό 1937 ὑπό τότε Καθηγουμένου τῆς Μητρός Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ († 1970). Ἡγουμένη: Μοναχή Χριστονύμφη. Μοναχαί 45. Τηλ.: 22470-31276, 31336. Fax 34125. Πνευματικός: Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἠλίας.
Ἐξαρτήματα: 1. Ἱερόν Κάθισμα τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἀργυρῆς (18ος αἰών). Ἀνακαινίσθη τό 1917 ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μητρός Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ.  2. Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος ἐν Κουβαρίῳ, ἱδρυθέν τό 1940 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Μητρός Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. Τηλ. 22470-32062.
Μετόχια: 1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ρόδῳ. 2. Ἀποστόλου Φιλίππου ἐν Κῷ.
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίων Πάντων Ἀπολλώ: Ἱδρύθη τό 1820 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀπολλώ († 1859). Ἐπιστάτης: Πρωτοπρ. Νικόλαος Γιαμαῖος. Τηλ. 22470-31069.

Πνευματική Διακονία

– Θεῖον Κήρυγμα: Τόν Θεῖον Λόγον κηρύττουσιν ὁ Πατριαρχικός Ἔξαρχος, ὅπου ἄν ᾖ ἱερουργῶν, καί ἕτεροι Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας.
– Ἀντιαιρετική πρωτοβουλία: Ὑπεύθυνος• Ἱερομ. Πολύκαρπος Γρύλλης.
– Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι: ἐν Σκάλᾳ, Χώρᾳ καί Κάμπῳ.
– Ἱερά Ἐξομολόγησις - Πνευματικοί Πατέρες: ὁ ἅγ. Καθηγούμενος, Ἱερομόναχοι Ἠλίας, Πρόχορος,  καί  Οἰκονόμος Γε-ώργιος Λοῦπος.
– Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: Ὑπεύθυνοι: Χώρας: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Σκάλας: Οἰκονόμος Γεώργιος Λοῦπος. Κάμπου: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης.
Ὑπεύθυνος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς• Οἰκονόμος  Γεώργιος Λοῦπος.

Ἐκπαιδευτική Διακονία

Σχολαί Καλλιτεχνικῆς Ἐκφράσεως καί Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως: Ὑπεύθυνοι• κ. Ἰωάννης Βλαχόπουλος καί κα. Μαρία Βλαχοπούλου. Τηλ. καί Fax 22470-33154, e-mail: jum.vla.@gmx.de
α. Μουσική Σχολή, ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Κράτους, β. Ἐργαστήριον χοροῦ, γ. Ἐργαστήριον θεάτρου, δ. Ἐργαστήριον ἁγιο-γραφίας, ε. Ἐργαστήριον παιδικῆς τέχνης, ς. Ἐργαστήριον ζωγραφικῆς, ζ. Ἐργαστήριον ψηφιακῆς φωτογραφίας, η. Ἐρ-γαστήριον κεραμικῆς καί χειροτεχνίας καί θ. Ἐργαστήριον κοσμήματος καί ὑάλου.

Κοινωνική Διακονία

Κέντρον μερίμνης καί στηρίξεως οἰκογενείας. Δραστη-ριοποιεῖται πρός στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, διά διαλέξεων, παρουσιάσεων πολιτιστικῶν δρωμένων καί λοι-πῶν ἐκδηλώσεων. Ὑπεύθυνοι• κα. Μαρία Βλαχοπούλου καί ὁ Σύλλογος Γυναικῶν ʺἩ Πατινιώτισσαʺ. Τηλ. 22.470-33.154, e-mail: jum.vla@gmx.de

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον παρά τῇ Πατριαρχικῇ Ἐξαρχίᾳ ʺΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗʺ. Προεδρεύει ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου. Ἀντιπρόεδρος• κα. Μαρία Βλαχοπούλου. Γραμματεύς• κα. Φωτεινή Λ. Γρύλλη. Ταμίας• Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Μέλη• και. Γεωργία Σιφουνιοῦ-Γιαμαίου καί Καλλιόπη Ἀνέμη Κάππου.  Ἀριθμός λογαρι-ασμοῦ εἰς Τράπεζαν Δωδεκαννή-σου: D21/2735 9500 0020. Ἐνο-ριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: 5.
Ὁ Πατριαρχικός Ἔξαρχος προεδρεύει τῶν Ἐπιτροπῶν διαχειρίσεως κληροδοτημάτων: 1) Νικολάου Γεωργίου Μα-νιᾶ, 2) Θεολόγου Λουκᾶ Γρύλλη καί 3) Σώζοντος Γεωργίου Σώστη.


Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Ταχ. Διεύθυνσις: Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ. Τ.Θ. 25, Τ. Κ. 855 00 Πάτμος.
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Ἀρχιμανδρίτηςτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος.
Τηλέφωνα Καθηγουμένου: 22470-20.800 καί 31.350, Fax 22470-34.098.
Τηλεφωνικοῦ Κέντρου καί Γραμματείας Ἱερᾶς Μονῆς· 20.800. Fax 34.098.
Λογιστηρίου· 20.804, 32.555. Θυρωρείου· 20.814. Ἐκκλησι-αρχείου· 20.807. Σκευοφυλακίου· 20.808. Βιβλιοθήκης 20.809, 20.810, 32.095, 31.203. Ἐκθέσεως· 20.817.
Ἱστοσελίς: www.patmosmonastery.gr
Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: grammateia@ patmosmonaste
ry. gr

Ἡ Γεροντική Σύναξις, προεδρευομένη ὑπό τοῦ ἁγ. Καθη-γουμένου: Μέλη• Ἀναπληρωτής Καθηγουμένου: Ἐκκλησιάρ-χης Ἱερομόναχος Θωμᾶς. Σκευοφύλαξ: Ἱερομόναχος Εὐθύμιος. Ἱερομόναχος Ἰσίδωρος, Ἱεροδιάκονος Βαρθολομαῖος, Γραμμα-τεύς. Οἰκονόμος: Ἱερομόναχος Σεραφείμ.
Μοναχοί: 12.

Ἡ Ἱερά Ἀποκάλυψις: Οὕτως ἀποκαλεῖται τό Σπήλαιον, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὡραματίσθη καί ἔγραψε τό προφητικόν αὐτοῦ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως (95 μ.Χ.). Ἐπί τῷ Ἰωβηλαίῳ τῶν 1900 ἐτῶν (95 μ.Χ. - 1995) ἐπραγματοποιήθησαν πανορθόδοξοι ἐπίσημοι ἐκδηλώσεις ἀπό 22 ἕως 26 Σεπτεμβρίου 1995 παρόντων πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν κατ’ Ἀνατολάς Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Προϊστάμενος· Ἱερομόναχος Ἰσίδωρος. Τηλ. 22470-31.234. Ἐπιστάτης· Νικόλαος Κοτσάνης.

Ἐξαρτήματα τῆς Ἱ. Μονῆς

Ἱερά Ἡσυχαστήρια (Κελλιά): 1.Ἁγίων Ἀναργύρων Κήπων (ΙΑ’ αἰ.).Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς
Ἱ. Μονῆς: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομόναχος Θωμᾶς. 2. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Λειψῶν (ΙΣΤ´  αἰ.). 3. Ἁγίας Παρασκευῆς Κάβου (ΙΖ´  αἰ.). Ὑπεύθυνος· ὁ  ἅγ. Καθηγούμενος. 4. Παναγίας τῆς Κουμάνας, ἱδρυθέν  κατά τόν  ΙΗ’  αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου Ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ (†1805). Προεστῶσα· Μοναχή Φιλοθέη. Τηλ. 22470-31.489. 5. Ἁγίων Πάντων Ἀπολλώ, ἱδρυθέν τό ἔτος 1820 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀπολλώ († 1859). Ἐπιστάτης• Ἱερομόναχος Πολύ-καρπος Γρύλλης. 6. Παναγίας Παντανάσσης Ἀρκιῶν. 7. Ἁγίων  Νεκταρίου Πενταπόλεως καί  Εἰρήνης Χρυσοβα-λάντου ἐν Λειψῷ. Ὑπεύθυνος· ὁ  ἅγ. Καθηγούμενος. Κτήτωρ• Ἱερομόναχος Νικηφόρος. 8. Ἁγίου Νεκταρίου Λουκακίων,  ἱδρυθέν τό 1989 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Νικητα-ρᾶ (†1999) καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἱερομονάχου Ἀντίπα. Τηλ.22470-32.833. 9. Ἁγίας Εἰρήνης Σκάλας.  Προεστῶσα· Μοναχή Ἀγαθαγ-
γέλη. Τηλ. 22470-31.358. Κτήτωρ• Ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος (†1985).

Ἱερά Καθίσματα: 1. Ἀσωμάτων (ΙΒ´ αἰ.). Ἐπιστάτης· Ἱερομόναχος Ἠλίας. Τηλ. 22470-32062. 2. Ἁγίου Παντελεήμονος Χιλιομοδίου (ΙΣΤ´ αἰ.). Ὑπεύθυ-νος· ὁ  ἅγ. Καθηγούμενος. 3. Ὁσίου Χριστοδούλου Ἁλυκῶν (ΙΖ´ αἰ.). Ἐπιστάτης· Ἱε-ρομόναχος Πρόχορος. Τηλ. 22470-32.994. 4. Παναγίας τοῦ  Χάρου Λειψῶν (ΙΖ´ αἰ.). Ἐπίτροποι·  ὁ ἅγ. Καθηγούμενος, Οἰκονόμος Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Ἱεροδιάκο-νος Βαρθολομαῖος, κ. Θεολόγος Γρύλλης. 5. Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Αὐλακιοῦ (ΙΖ´ αἰ.). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς· ὁ ἅγ. Καθηγούμενος. Μοναχός Νικόδημος.
6. Παναγίας τοῦ Μανδαλάκη (ΙΖ´ αἰ.). 7. Παναγίας τοῦ Κύκκου (ΙΖ´αἰ.). 8. Παναγίας τοῦ Γραβᾶ, ἱδρυθέν κατά ΙΗ´ αἰ., ὑπό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Νισυρίου (†1812). Ἐπιστάτης· Ἱερομόνα-χος Ἰγνάτιος. Τηλ. 22470-31.388. 9. Προφήτου Ἠλιού (ΙΗ´  αἰ.). 10. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κάτω Λειψῶν (ΙΗ’ αἰ.). 11. Μεταμορφώσεως καί Ἄξιον Ἐστίν Καλαμωτῆς (Κ´ αἰ.).

Μοναστηριακοί Ναοί: 1. Παναγία ἡ Διασώζουσα Χώρας. Τηλ. 22470-31.585, 31.350, 31.388.
2. Ἅγιος Φωκᾶς Σκάλας. Προϊστάμενος· Ἱερομόναχος Σεραφείμ. 3. Ἅγιος  Βασίλειος  Χώρας. Ὑπεύθυνος·  Οἰκονόμος  Γεώργιος Κανιαρός. 4. Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἀπορθιανῶν Χώρας.  Ὑπεύθυνος· Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. 5. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Σκάλας (Βαπτιστήριον). 6. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Χώρας. 7. Ἅγιος Γεώργιος τῆς Λόζας Χώρας. 8. Ἅγιος Νικόλοας ὁ Κουδουνᾶς. Ἀνακαινιστής καί Ἑπιστάτης• Ἱερομόναχος Ζαχαρίας. 9. Ἅγιος Δημήτριος Χώρας καί δεκάδες ἕτεροι.

Ἐρημητήρια: 1. Πέτρας (11ος αἰών). 2. Γένωπα (Σπηλιές, 12ος αἰών). 3. Πετροκάραβου (12ος αἰών). 4. Βραστῶν (17ος αἰών). 5. Πιλαφίου (17ος αἰών). 6. Ἀνύδρου (17ος αἰών). 7. Συναδινοῦ (17ος αἰών). 8. Ζαρροῆς (19ος αἰών). 9. Κεντρονησίου (19ος αἰών). 10. Πηγῆς Γερανοῦ (20ός αἰών). 11. Ψαλίδας (20ός αἰών).

Ἱερά Μετόχια: 1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου  ἐν Παρθένι Λέρου (ΙΑ’ αἰ.). 2. Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καλύμνῳ (ΙΑ´  αἰ.). Ἐπίτροπος· Πρεσβύτερος Ἰγνάτιος Ἀπορέλλης. 3. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἀπτέροις Κρήτης (ΙΒ´ αἰ.). Ἐπίτροπος κ. Κωνσταντῖνος Θ. Στεφανάκης. 4. Τῆς τοῦ Κυρίου  Μεταμορφώσεως  (Φωτοδότου) ἐν Νά-ξῳ (ΙΒ´  αἰ.). Ἐπίτροπος·  κ. Γεώργιος Μαστορόπουλος. 5. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Χώρᾳ Ἀμοργοῦ (ΙΣΤ´ αἰ.). Ἐπίτροπος· Πρωτοπρεσβύτερος Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θωμᾶς Συνοδινός. 6. Ἁγίου Ἰωάνννου τοῦ  Θεολόγου ἐν Ἡραίῳ Σάμου (ΙΣΤ’ αἰ.). 7. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Θήρᾳ (ΙΖ´  αἰ.). Ἐπί-τροποι· Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Μπαρούσης καί  Σπυρίδων Φουστέρης. 8. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Θεολόγου  (Σιδεριανοῦ)  ἐν Μήλῳ (ΙΖ´ αἰ.). Ἐπίτροπος· Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Σαρακηνός. 9. Ἁγίου Γεωργίου ἐν Πεντέλῃ Ἀθηνῶν (Κ´ αἰ.). Ἐπιστάτης· Ἱερομόναχος Ἱερόθεος.

Ἐπιστημονική Διακονία

α. Βιβλιοθήκη·
Ἡ περίπυστος Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς, ἥτις περιλαμβάνει 1.100 περίπου χειρογράφους κώδικας (ἐξ ὧν 300 περίπου ἐπίπεργαμηνῆς), 15.000 περίπου ἔγγραφα καί περί τάς 15.000 ἔντυπα βιβλία, ἀπό τοῦ ἔτους  1972  στεγάζεται εἰς νέους ἐπί τοῦτοδιαμορφωθέντας χώρους καί ἐξοπλισθέντας  μέ νέας βιβλιοθήκαςκαί σύστημα εὐκρασίας  (air-condition) διά τήν ἐξασφάλισιν  καταλλήλου διά τό ἀρχειακόν  ὑλικόν σταθερῆς  θερμοκρασίας καί ὑγρασίας. Ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη  ὑπο-δειγματική  ὀργάνωσις τῆς  Βιβλιοθήκης καί  ἡ πρός τό ἀνά τόν κόσμον ἐπιστημονικόν κοινόν παροχή  ἐκσυγχρονισμέ-νων  ὑπηρεσιῶν κατέστησαν αὐτήν λίκνον ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί τροφόν πολυαρίθμων δημοσιευμάτων.
Βιβλιοφύλακες· Οἰκονόμος Σεραφείμ Ἱερομόναχος, Ἐκκλη-σιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος. Τηλ. 22470-20.809, 20.810, 31.203, 32.095. e-mail: patmos.library@gmail.com
Γραμματεύς Βιβλιοθήκης καί Ὑπεύθυνος Φωτογραφι-κοῦ Ἐργαστηρίου·  Ἰωάννης Μελιανός.

β. Ἐκδόσεις·
Σειρά ἀξιολόγων ἐπιστημονικῶν ἔργων ὑπό λογίων πα-τέρων ἐν συνεργασίᾳ καί μετά τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευ-νῶν. Ἀναφέρονται εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἱ.Μονῆς καί τήν πνευματικήν ζωήν τῶν Μοναχῶν.

γ. Τομεύς Συντηρήσεως
1. Ἐργαστήριον συντηρήσεως Χειρογράφων.  Ὑπεύθυ-νος• Ἰωάννης Μελιανός. Τηλ. 22470-20.811.  2. Ἐργαστήριον συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως ἱερῶν εἰκόνων. Συντηρητής· Ἰωάννης Σωτηρίου. Τηλ. 22470-20.812.  e-mail: iconsofpatmos@yahoo.gr 3. Ἐπισκευαί  καί  ἀνακαινίσεις  κτηρίων.  Ὑπεύθυνοι· ὁ ἅγ. Καθηγούμενος καί ὁ Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος.

Πολιτιστική Διακονία
1. Μέγα Σκευοφυλάκιον.  Εἶναι τό μεγαλύτερον Μουσεῖον εἰς τό Αἰγαῖον καί αἱ συλλογαί αὐτοῦ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων παγκοσμίως. Εἰς τάς δύο πτέρυγας αὐτοῦ ἐκτίθενται μερικά ἐκ τῶν σημαντικωτέρων δειγμάτων τῆς βυζαντινῆς καί μεταβυ-ζαντινῆς τέχνης,  χειρόγραφα καί  ἔντυπα, εἰκόναι, ἐκκλησι-αστικά ἀργυρά καί ἄμφια, ξυλόγλυπτα καί κοσμήματα, κλασ-
σικαί καί παλαιοχριστιανικαί ἀρχαιότητες, καθώς καί ἀντι-προσωπευτικά δείγματα ἐκ τῶν μεγάλων συλλογῶν, ὀθωμανι-κῶν καί σλαυϊκῶν ἐγγράφων καί ἔργων τέχνης. Τηλ. 22470-20.808. Σκευοφύλαξ·  Ἱερομόναχος Εὐθύμιος. Βοηθός Σκευοφύλακος• Ἱεροδιάκονος Βαρθολομαῖος. Ὑπεύθυνος ἀσφαλείας• Ἀντώνιος Σκεμπές. 2.  Κέντρον Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Πληροφορήσεως: Ἱδρύθη προνοίᾳ τοῦ Ἱερομονάχου Ἀντίπα Νικηταρᾶ, διατελέ-σαντος Καθηγουμένου μεταξύ τῶν ἐτῶν 2000-2013, καί ἐνεκαι-νιάσθη τήν 27ην Αὐγούστου 2006, ἐπί τῇ ἐπισήμῳ ἀνακηρύξει τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Θεολόγου, τῆς Ἱ. Ἀποκαλύψεως καί τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Χώρας Πάτμου ὡς Μνημείων Παγκοσμίου Πολιτιστικῆς Κληρονομίας τῆς UNESCO. Εἰς τό ὡς ἄνω Κέντρον προβάλλεται ἡ ἱστορία, ἡ ἱερότης τῆς Ἀποστολο-βαδίστου Ἱ. Νήσου, ἡ προσφορά τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ Ὀρθόδοξος Πολιτισμός καί ἡ Πολιτιστική Κληρονομία τῆς Πάτμου. Ἐκ παραλλήλου παρέχονται πληροφορίαι διά τήν ὑποστήριξιν καί ἀνάπτυξιν τοῦ τοπικοῦ προσκυνηματικοῦ καί περιηγη-τικοῦ τουρισμοῦ, διά τῆς ταυτοχρόνου προβολῆς εἰκονορά-ματος εἰς 5 γλώσσας (ἑλληνικήν, ἀγγλικήν, γαλλικήν, ἰταλι-κήν, γερμανικήν), συστήματος δικτύου ὀθόνης ἀφῆς, ἐντύπων καί δυνατότητος προσβάσεως εἰς διαδικτυακούς τόπους συναφοῦς θεματολογίας καί ἐνημερώσεως σχετικῶς πρός τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον. Τηλ. 22470-33.316. Fax 33.317. e-mail: kopp@patmosmonastery.gr  Γραμματεύς· κα. Ἀναστασία Γρύλλη.

Λειτουργική διακονία.
Ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τελεῖται τό ἀρχαῖον Τυπικόν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Σύν τῷ χρόνῳ διεμορφώθη εἰς Πα-τμιακόν Τυπικόν.

Πατμιάς Ἐκκλησιαστική Σχολή
Αὕτη ἱδρυθεῖσα κατά τό ἔτος 1713 ὑπό τοῦ Ἁγίου Μακα-ρίου  Διδασκάλου τοῦ Καλογερᾶ λειτουργεῖ εἰς ἰδιόκτητα κτί-ρια παρά τό Ἱερόν Σπήλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀνεγερθέντα μερίμνῃ καί δαπάνῃ  τῆς Ἱ.Μονῆς καί τῶν  ὁμογενῶν  Πατμί-ων τῆς Ἀμερικῆς, ὡς Γυμνάσιον καί Λύκειον. Τηλ. 22470-31.278. Fax 32.777. Ἱστοσελίδαι www.patmias.gr καί www.patmiada.gr  e-mail: mail@ekkl-lykio-patmou.dod.sch.gr
Ἐφορεία τῆς Σχολῆς καί Ἐφορεία Περιφερειακῆς Ἐκκλη-σιαστικῆς Ἑστίας· Πρόεδρος· ὁ ἅγ. Καθηγούμενος. Σχολάρχης· Εὐστάθιος Κόττορος, θεολόγος, Γραμματεύς-Εἰσηγητής τῆς Ἐφορείας. Μόνιμοι Καθηγηταί· Ἱερομόναχος Ἀντίπας Νικηταρᾶς, θεολόγος, Ἰωάννης Ζαρκαδούλας, γαλλικῆς φιλολογίας, Παν-τελεήμων Μανουσέλης, φυσικός.

Ἁγιολογία

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου - 8 Μαΐου). Ὁσίου Χριστοδούλου (16 Μαρτίου - 21 Ὀκτωβρίου). Ἀποστόλου Θωμᾶ (Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα - 6 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου (7 Ἀπριλίου). Ἁγίου Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγάμου (11 Ἀπριλίου). Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου). Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου τοῦ Ρώσου(7 Μαΐου). Ἁγίου Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων(14 Μαΐου). Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Διακόνου (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ (19 Ἰανουαρίου). Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος τοῦ Ἀϊβαζίδου (21 Σεπτεμβρίου). Σύναξις τῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων (Κυριακή μετά τῶν Ἁγίων Πάντων). Ἁγίου Θεοδώρου Νεομάρτυρος τοῦ Ἀλικαρνασσέως (4 Σεπτεμβρίου). Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ (28 Σεπτεμβρίου). Ἁγίου Νεκταρίου Πατριάρχου Κων/λεως (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Νήφωνος τοῦ Κοινοβιάτου (28 Δεκεμβρίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παρθενίου τοῦ Παρθενιάδη (5 Μαρτίου). Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ (7 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ (10 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ (22 Ἀπριλίου). Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου (30 Ἀπριλίου). Ἁγίου Δωροθέου Ἀδριανουπόλεως (3 Ἰουνίου). Τῶν ἐν Λειψῷ πέντε Ὁσιομαρτύρων (Α΄ Κυριακή μετά τήν 10ην Ἰουλίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἱερεμίου (23 Ἰουλίου). Ἁγίου Προχόρου τοῦ Διακόνου (28 Ἰουλίου).

3.  Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ἐν Χαλκιδικῇ.

Αὕτη ἱδρύθη τό ἔτος 888 ὑπό τῆς Αὐγούστης Θεοφανοῦς, ἐπί Πατριαρχίας Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Τό ἔτος 1522 ὁ Ἱερομόναχος Θεωνᾶς μετά τῆς συνοδείας του ἐπανίδρυσε τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην καί κατεστάθη Ἡγούμενος αὐτῆς, προαχθείς ἀργότερον εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, ὅπου εἶχεν ὁσιακόν τέλος, ἡ δέ Ἐκκλησία κατέταξεν αὐτόν μετά τῶν Ἁγίων. Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ φυλάσσονται ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ὁλόσωμον τό Ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Θεωνᾶ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς καί Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Τίμιον Ξύλον, δωρηθέν ὑπό τῆς Αὐγούστης Θεοφανοῦς καί πλεῖστα ἄλλα Ἱερά Λείψανα.
Διοίκησις: Ἡ Ἱερά Μονή ἀνήκει πνευματικῶς καί διοικητικῶς εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, διεπομένη ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 249/1969 καί ὑπό ἰδίου Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ. Ἡγούμενος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος (03.11.1985).
Ἡγούμενος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος (03.11.1985).  Μοναχοί 15. Διοικητικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος. Μέλη• Ἀρχιμ. κ. Ἀπόστολος Ἁγιαναστασίτης, Σύγκελλος κ. Χρυσόγονος Ἁγιαναστασίτης, κ. κ. Κωνσταντῖνος Χαΐτογλου, Νικόλαος Βαλεργάκης καί Δημήτριος Συμεωνίδης.
Ταχ. διεύθυνσις• Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας, 570 06 Βασιλικά Χαλκιδικῆς.
Τηλ. Ἡγουμένου• 23960-22550, κινητόν• 6944-348845. Τηλ.Ἱ. Μονῆς 23960-22.440, 22.661. 22.663. Fax 23960-22.662, 31.311. E-mail: agia.anastasia@gmail.com

4. Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων
ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἱδρύθη περί τό ἔτος 1350 ὑπό τῶν ἀδελφῶν Δωροθέου καί Μάρκου Βλατ(τ)έων ἤ Βλατάδων, μαθητῶν καί φίλων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ὡς κτητόρισσα τῆς Μονῆς φέρεται ἡ αὐτοκράτειρα Ἄννα Παλαιολογίνα, ἡ ὁποία εἶχεν ἐγκατασταθεῖ εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό 1351 καί ἔμεινεν εἰς αὐτήν μονίμως ὡς κυβερνῆτις μέχρι τοῦ θανάτου της. Τό βασιλικόν Χρυσόβουλλον πρέπει νά ἐξεδόθη τό 1354 ἐπ’ ὀνόματι τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ καί τῆς αὐτοκρατείρας Ἄννης Παλαιολογίνας. Τό πατριαρχικόν Σιγίλλιον ἐξεδόθη ὀλίγον ἀργότερον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νείλου. Μερικά παλαιά ὑπολείμματα ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, τά ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τό μουσεῖον τῆς Μονῆς καί ἄλλα τά ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τήν αὐλήν της, μαρτυροῦν ὅτι ὁ χῶρος τῆς Μονῆς ἦτο τόπος λατρείας πρό τῆς ἱδρύσεώς της ἀπό τούς ἀδελφούς Βλατάδες. Κατά τήν ἀδιάκοπον προφορικήν παράδοσιν εἰς τήν περιοχήν πέριξ τῆς Μονῆς, εἰς τόν χῶρον τῆς Μονῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκήρυξε πρός τούς Θεσσαλονικεῖς κατά τήν δευτέραν περιοδείαν του (51 μ.Χ.).
Πανηγύρεις• 6 Αὐγούστου (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) καί 29 Ἰουνίου (Ἀποστόλου Παύλου).
Ἡγούμενος• Πρόεδρος· ὁ Θεοφιλ. Ἡγούμε-νος. Μέλη· κ. κ. Μιλτιάδης Χ. Βάντσος, Ἐπίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ζήσης Χασιώτης, Παντελεήμων Ἀνδριώτης, Κωνσταντῖνος Ἀνδρεάδης, Πολιτικός Μηχανικός-Τοπογράφος.
Ταχ. Διεύθυνσις· Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυ-ροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη. Τηλ.  Ἡγουμενείου - Γραμματείας· 2310-209.913, 2310-246.357. Ξενῶνος Φοιτητῶν· 23120-247.492. Fax 2310- 246.349.
E-mail: vlatadon_monastery@yahoo.com
Μετόχια  ἐν ἐνεργείᾳ ἐξαρτώμενα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς· α)Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν, β) Παναγίας Λαγουδιανῆς-Λαοδηγητρίας (ἡ χρῆσις τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἔχει παραχωρηθῇ διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας  τῆς  ὁμωνύμου ἐνορίας), γ) Ἁγίου Γεωργίου(Μπασίς), δ) Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Μπασίς).
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ λειτουργοῦν· α) Τό Πατριαρχικόν Ἵδρυ-μα Πατερικῶν Μελετῶν· Διευθυντής κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής τῆς Θεολογι-κῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἔφορος· κ. Σταῦρος Μπουσμπουκίδης. β) Ξενών ἐρευνητῶν καί φοιτητῶν Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., μεταπτυχιακῶν καί προπτυχιακῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑπεύ-θυνος· Πρεσβύτερος κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ. Θ. γ) Σκευοφυ-λάκιον-Μουσεῖον, δ) Βιβλιοπωλεῖον.

5. ῾ Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή ὑπήχθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τό ἔτος 1965. Ταχ. Διεύθυνσις• Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist, The Old Rectory, Rectory Road, Tolleshunt Knights, by Maldon, Essex CM 9 8EZ, England. Τηλ. +44. (0) 1621-816.471. Fax: +44. (0) 1621-810.079.
Πανηγύρεις• 24 Ἰουνίου (Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου) καί 24 Σεπτεμβρίου (Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου).
Κτήτωρ καί Προηγούμενος: † ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος.
Ἡγούμενος• Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος. Μοναχοί καί Μοναχαί 30.

6. ῾Ι ερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
ἐν Ἀλαμπάμᾳ Η.Π.Α.
Ταχ. διεύθυνσις• Malbis Plantation, Darpline Alabama, U.S.A.

7. Ἱ ερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ὁσίας Εἰρήνης
τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Η.Π.Α.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή ὑπήχθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τό ἔτος 1998.
Πανηγύρεις·  28 Ἰουλίου καί 30 Νοεμβρίου.
Ἡγούμενος· Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς.
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος· ὁ Ἡγούμενος. Μέλη· κ. κ. Γεώργιος Ἀγοραστός, Πέτρος Γαλάνης, Μιχαήλ Ἠλιά-δης, Νικήτας Θεολογίτης, Νικόλαος Θωμόπουλος, Ἀντώνιος Κουμαρᾶς καί Μιχαήλ Μπουρνιᾶς.
Ταχ. Διεύθυνσις· Sacred Patriarchal and Stavropegial Mona-stery of St. Irene Chrysovalantou, 36-04  23rd Avenue, Astoria, NY 11105-1916. Τηλ. +1-718-626.6225. Fax +1-718- 626.7669. Ἠλεκτρονι-κή Διεύθυνσις: www.StIrene.org  E-mail: stΙrene@stirene.org