[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούνιος 2019

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουνίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Τύχωνος, ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ» (Ο.C.A.), καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν διά τό ἐτήσιον προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς Καππαδοκίαν.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, Ἀντιπροέδρου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Καρανικόλα, Γραμματέως, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Ράλλην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου.
- Ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐνόπλων Δυνάμεων (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) Ἑλλάδος.
- Μέλη τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ψυχογιοῦ, Προέδρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τάς διοργανουμένας ὑπό τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Βλάχων ἐκδηλώσεις, ἐν Τρικάλοις, μεταξύ 21ης καί 23ης Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαμουλάκη, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
- Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον τοῦ Bari κ. Francesco Cacucci, μεθ’ ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Κοσμᾶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, κατευθυνομένων εἰς Καππαδοκίαν.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀναργύρων Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Τσιμούρη.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Λυκειάρχην αὐτῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς.
Ἐλευθέριον Κυριακίδην, νεοεκλεγέντα Δήμαρχον Θάσου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπράχον, Γεν. Γραμματέα Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Πηνελόπης Μίχα, Διευθυντρίας τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δούκα Μαρινοπούλου, Ὑπευθύνου τοῦ Γραφείου Ἐμπορικῶν καί Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Erol User, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Sina, ἐντεῦθεν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τό πόνημά των, ὑπό τόν τίτλον «Blok Zinciri – Yeni Bir Ekonomi Modeli».

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ΙΓ΄ Πανελληνίου Συνόδου τῶν Φορέων Διαχειρίσεως Στερεῶν Ἀποβλήτων, τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουνίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ἐν Τιφλίδι πραγματοποιουμένην ΚΣΤ’ Γενικήν Συνέλευσιν τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μεταξύ 19ης καί 23ης ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυριακίτσας Μπαϊλάν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 18ην τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Πέμπτην, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 17ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἱεράρχαι Ατλάντας κ. Ἀλέξιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη,  Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τῆς Πόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τάς δραστηριότητας καί τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, καί ὁ  Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ καλωσώρισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τά μέλη τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» καί τῆς Ἀκαδημίας Ποδοσφαίρου «ΑΤΛΑΣ», ηὐχήθη κατευόδιον εἰς τόν μετά δύο ἡμέρας ἀναχωροῦντα διά τόν Νέον Κόσμον διά νά ἐνθρονισθῇ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, συνοδευόμενον, ἐκ μέρους τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ὑπό τοῦ ἁγίου Ἀτλάντας, ἐνῷ ἐξῇρε τάς πρωτοποριακάς πρωτοβουλίας τοῦ ἁγίου Ἱωαννίνων, ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, πρός διαποίμανσιν τοῦ ποιμνίου του, ὡς καί τήν ἀδιάπτωτον ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ταμίου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 17ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Ruşen Yalçın καί Leyla Quliyev, ἐν τῇ ἐν Fatih Αἰθούσῃ Τελετῶν «Renk I», τό Σάββατον, 15ην ἰδίου. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰουνίου, καί προέστη τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί Λέσβου καί πιστοί ἐντεῦθεν.

*  *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίαν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, ἐλθόντα ἵνα συνοδεύσῃ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, μεταβαίνοντα εἰς Η.Π.Α. διά τήν ἐνθρόνισιν αὐτοῦ.
-Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Μπροῦχιν, ἐντεῦθεν.   
         
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Kayakoparan καί Lusin Söğüt, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 15ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Χριστίνης Ἰωαννίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἱερωνύμου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε θερμόν ἀδελφικόν συγχαρητήριον Mήνυμα πρός τόν ἑορτάζοντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός συνέχισιν ἐπί μήκιστον τῆς εὐκλεοῦς πολυευθύνου διακονίας Αὐτοῦ, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 15ης Ἰουνίου. Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γουϊνέας κ. Γεώργιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, Ὁμοτιμον Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδου, Δικηγόρου - Ἀρχιμουσικοῦ, Γεν. Γραμματέως, Γεωργίου Χαρίση, Χημικοῦ, Ταμίου, καί Ἀποστόλου Παπαδοπούλου, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἀδελφότητος, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Ὅμιλον τοῦ Σωματείου ἐργαζομένων τοῦ Δήμου Παγγαίου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βασιλειάδην, Πρόεδρον αὐτοῦ, ἐξ Ἐλευθερουπόλεως.
-Τάς Εὐγεν. κυρίας Ζαχαρούλαν Χριστοδούλου καί Ἑλένην Τόμπρου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἄννης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
     
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χαραλάμπους Τσιμαλῆ, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Merrilville Indiana, τήν Πέμπτην, 13ην Ἰουνίου.

*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέ-γαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ ἔργου «Φιλοθέου Πάρεργα», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργα-νωτάς.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήταν, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μεθ’ οὗ ἔσχε συνεργασίαν περί τοῦ προγράμματος τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον, εἰς τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Μωϋσέως.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα καί τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωσήφ Παλιούραν καί Πρεσβύτερον κ. Σάββαν – Δαβίδ Βασιλειάδην, Κληρικούς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, ἐκ Λονδίνου. 

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Elena Sgarbi, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἡμέρας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 13ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζίγκα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, κατά τήν παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Προξενείου τῆς Ἰταλίας δεξίωσιν, ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Wyndham Grand İzmir Özdilek», τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου. 

*  *  *

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν οἱ ἐπί τοῦτο τιμητικῶς  προσελθόντες Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, συνοδεύομενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ, πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωσήφ καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καλωσορίσας ὅλως ἐξαιρέτως τούς Μακαριωτάτους ἁγίους Ἀθηνῶν καί Κιέβου, ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ἀπευθύνας κάλεσμα πρός πάντας ὅπως φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ἐπιφάνιος, κατά τήν ὁμιλίαν του, ἐξέφρασε τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του, ὡς καί σύμπαντος τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διά τήν ἐπ’ ἐσχάτων ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιδειχθεῖσαν πρός τήν ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίαν μητρικήν στοργήν καί τήν κανονικήν προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πρός θεραπείαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πληγῶν ἐν Οὐκρανίᾳ, ἀπευθυνθείς δέ καί πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ᾧτινι καί ἐπέδωκεν ἐγκόλπιον καί ἐνθύμια τῆς ἐνθρονίσεώς του, διεζωγράφησε τήν προσδοκίαν του διά τήν ἐν τῷ ἐγγύς μέλλοντι συλλειτουργίαν μετ’ αὐτοῦ, ἐνῷ ἀκολούθως, ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ, ἐτέλεσε καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων, ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἀοιδίμων Πατρι-αρχῶν καί ἀειμνήστων Ἀρχιερέων. 
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν ἱ. κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των. 
Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωανίνων κ. Μαξίμου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Chernihiv καί Nizhyn κ. Εὐστρατίου καί Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος καί Τεγέας κ. Θεόκλητος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κομίσας συγχαρητήριον γράμμα τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχ. κ. Volodymyr Ζelensky, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κουμουτσᾶκος, Βουλευτής, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιω-ματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως.
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κατά τό διαρρεῦσαν ἀπό τῶν περυσινῶν ὀνομαστηρίων Του ἕως σήμερον διάστημα, κυριωτέρα τῶν ὁποίων ἦτο ἡ χορήγησις τοῦ ἀυτοκεφάλου καθεστῶτος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, προϊόν τῆς ἀγαπητικῆς καί ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν χειμαζόμενον, λόγῳ ποικίλων διασπάσεων, εὐσεβῆ οὐκρανικόν λαόν.
Χαιρετισμούς ἀπηύθυνον ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ἐπιφάνιος καί ὁ ἅγιος Ἀνθηδῶνος, ἐκ μέρους τοῦ Προκαθημένου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.
Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἡ ὁποία ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀπαντήσαντα μέ πολλήν πατρικήν στοργήν.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν πολυαρίθμων φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

*  *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ταγέας κ. Θεοκλήτου, ᾧτινι συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτοῦ ὡς βοηθοῦ τοῦ ἁγίου Μαντινείας.
-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Νιζάμη, Ἁγιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Κοσμήτορος, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς Καρδίτσης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γρηγορίου Λιάντα, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Καββαδίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κυριακοῦ Μιχαήλ, Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λάρνακας, καί μελῶν ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Μουσικολ. κ. Ἐλευθέριον Νέσερην, Ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τάς, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Τρίτην, 11ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) πρώτην συνάντησιν ἐργασίας διά τήν ἔναρξιν τοῦ ἔργου «Μο. Νa: Monuments in Nature - A Creative Coexistence», μεταξύ 10ης καί 11ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διογανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018 - 2019, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ..

*  *  *

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Μακροχωρίῳ ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν Ζ’ ἀπό τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συγκροτησάντων αὐτήν 318 θεοφόρων Πατέρων, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἵνα Οὗτος προστῇ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Μακροχωρίῳ ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος καί Ἑλβετίας κ. Μάξιμος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένου, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ποιμενάρχης, ἅγιος Δέρκων, κατά τήν προσφώνησίν του, ηὐχαρίστησε διά λόγων εὐγνωμοσύνης τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τήν χοροστασίαν καί  πρόφρονα τέλεσιν τῶν ἱερῶν Θυρανοιξίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, ἐνῷ ἐτόνισε τήν δημιουργικήν συνεργασίαν καί τάς ἀόκνους φιλογενεῖς προσπαθείας τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κυρίου Νικολάου Ἀθανασιάδου, ὁμιλήσαντος καταλλήλως, καί ἐν τέλει καλωσώρισε τά μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μακροχωριτῶν.
Ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν ὁλόθυμον εὐαρέσκειάν Του τῷ Σεβ. Ποιμενάρχῃ καί τοῖς συνεργάταις αὐτοῦ διά τόν ἐγκαινιασμόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, εἰς τόν ὁποῖον θά στεγάζωνται εἰς τό ἑξῆς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τήν συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, μετά τό πέρας τῶν ὁποίων ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τοῖς χώροις αὐτοῦ, εἶτα δέ Οὗτος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων παρατεθέν ἄριστον εἰς ἑστιατόριον τῆς περιοχῆς.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτηρίου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων ἐκδήλωσιν προβολῆς κινηματογραφικῆς ταινίας, ὑπό τόν τίτλον «1968», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανω-τάς. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σταύρου Γαργαρίδου καί Karun Nora Malgasoğlu, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 9ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Κολοκυθᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μιλτιάδου Ζαχαριάδου, Ἄρχοντος Ἐκδίκου, καί Μαρίας Τσέλιου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κεφαλαρίου Ἀττικῆς, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.


*  *  *

Ἡ τελετή ἐγκαθιδρύσεως τοῦ νέου Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν  τοῦ Σαββάτου, 8ης Ἰουνίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, oἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός καί Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθανάσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Τεσσα-ράκοντα Μαρτύρων Τιφλίδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, πιστοί ἐκ τῶν Νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου τό σεπτόν Πατρι-αρχικόν Πιττάκιον διορισμοῦ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς ταύτης, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης ἐνεχείρισε τῷ Θεοφιλεστάτῳ τήν ἡγουμενικήν βακτηρίαν καί οὕτως ἐγένετο ἡ ἐγκαθίδρυσις τοῦ νέου Ἡγουμένου.
Κατά τήν προσφώνησίν Του, ὁ Πατριάρχης, ἐξῇρε κατ’ ἀρχάς τό ἐπιτελεσθέν κατά τήν τελευταίαν ἑπταετίαν ὑπό τοῦ πρῴην Ἡγου-μένου καί νῦν ἁγίου Ἀμερικῆς ἐνταῦθα ἀξιοθαύμαστον ἔργον στηρίξεως καί προβολῆς τῆς Μονῆς καί, πρό πάντων, τόν ἀγῶνα διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Σχολῆς.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσήμανε τά περικοσμοῦντα τόν νέον Ἡγούμενον ἅγιον Ἐρυθρῶν χαρίσματα καί τήν ἀκάματον καί θυσιαστικήν αὐτοῦ διακονίαν κατά τό πρόσφατον παρελθόν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης, ὡς καί ἐπ’ ἐσχάτων ἐνταῦθα, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντι-νουπόλεως καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, ἐκφράσας τήν εὐχήν διά τήν ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ νέου Ἡγουμένου ἄρσιν τῆς ἐπί πεντηκοναετίαν περίπου, παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου, ἀναστολῆς λειτουργίας τῆς περιπύστου Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τήν ἄμεσον ἐπαναλειτουργίαν αὐτῆς, ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς ἀνά τήν ὑφήλιον Ὀρθοδοξίας. 
Κατά τήν ἀντιφώνησίν του, ὁ νέος Ἡγούμενος, ἐξέφρασε  τάς  θερμάς εὐχαριστίας καί τήν πηγαίαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, ὑποσχεθείς ὅπως ἐκδαπανήσῃ ἐαυτόν διά τήν εὐόδωσιν τῶν ἀγαθῶν σκοπῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν συνέχισιν τῆς μαρτυρίας τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἱ. Μονῆς εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Ἱ. Μονῆς, εἶτα δέ παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:

α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατ᾿ ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ - Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 5ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
      Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ, καί

β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί ἀκολούθως ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.

*    *    *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος διά τήν προετοιμαζομένην ἐγκαθίδρυσιν τοῦ νέου αὐτῆς Ἡγουμένου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό νέον, τέταρτον κατά σειράν, ἐπιστημονικόν σύγγραμμα αὐτοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἀναδιοργάνωσις τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου ἐπί Μελετίου Μεταξάκη (1926-1935)», ὅν συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς τήν συνέχισιν τῆς συγγραφικῆς αὐτοῦ δραστηριότητος.
- Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, Ἐκπρόσωπον τῆς Ἱ. Κοινότητος, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Γεωργίου καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Βαρνάβα, Βατοπεδινῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐλόγιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Νικολάου. Ἀμφοτέρας τάς ἐξ Ἁγίου Ὄρους Ἀντιπροσωπείας ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν ἡ ἐπί τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἐπιτροπή. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Διονύσιον Παπαβασιλείου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί Εὐστάθιον Ραφτόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Andrea Caniato, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μπολόνια.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Ζωγραφίδην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Χατζημιχαήλ, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Διδασκάλων καί μαθητῶν τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἰαλυσοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Παπαδοπούλου, τοῦ ἐν λόγῳ ἐκπαιδευτηρίου τελοῦντος ὑπό τό καθεστώς τῆς ἀδελφοποιήσεως μετά τοῦ ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Ἴμβρου Δημοτικοῦ Σχολείου.   
- Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Ἰωάννην Μεγκούλην, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ Μαλακάσας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Erdoğan Hekim Ametoğlu, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Ραιδεστοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κιούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Γραμματικοῦ καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Λουκᾶ, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πρέντζαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Νέας Ὑόρκης.   

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων τῶν δύο Στεγῶν Ὑποστηριζομένης Διαβιώσεως «Ἀθανάσιος Μαρτῖνος 1 και 2» τοῦ «Ἱδρύματος περιθάλψεως ἀτόμων μέ νοητική ὑστέρηση ἤ σύνδρομο Dawn Μαρία Κόκκορη», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ ἐν Βαρνάβᾳ Ἀττικῆς ἕδρᾳ αὐτῶν, τήν Τρίτην, 4ην Ἰουνίου.
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Καλιακμάνη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Franz Erhard Walter εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, τήν Πέμπτην, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 3ης Ἰουνίου 2019, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν λῆξιν τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθέντος Γ´ Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου Χάλκης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Ceylan InterContinental, ὁμιλήσας καταλλήλως καί συγχαρείς τῷ διοργανωτῇ Ἱερολογ. Δρι Ἰωάννῃ Χρυσαυγῇ, Ἀρχιδιακόνῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διά τήν ἀφοσίωσιν καί τήν μακροχρόνιον πιστήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τάς οίκολογικάς πρωτοβουλίας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δέ ηὐλόγησε τό παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τῶν Συνέδρων.

*  *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Βελικίας κ. Σιωνίου καί Ζνεπόλεως κ. Ἀρσενίου καί τῆς ἐκ κληρικῶν συνοδείας αὐτῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, Προϊστάμενον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, ἐκ Βρυξελλῶν.
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ὀδησσῷ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Θεοδώρας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης-Μαρίας, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Σταματίου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
- Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων, Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Ζάκου, ἐπιχειρηματίου, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, καθηγητή
 
*  *  *