[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀπρίλιος 2019

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Πολωνίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησε τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 1ην ἀρξαμένου μηνός Μαΐου, μέσῳ Φραγκφούρτης εἰς Πολωνίαν, προκειμένου ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἡγεσίας τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Ὀργανισμοῦ «AGAPE EUROPE», τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τάς ἐν Ἄουσβιτς καί ἐν Μπίρκεναου διοργανουμένας ἐκδηλώσεις μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί νά συμμετάσχῃ δι’ ἐπισήμου ὁμιλίας εἰς τήν «Πορείαν τῶν ζώντων» («International March of the Living»), καθ’ ἥν θά παραστῇ ὡς ὁμιλητής καί ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξοχ. κ. Jean – Claude Junker. 
          Κατά τήν ἐν Πολωνίᾳ διαμονήν Του, ὁ Παναγιώτατος μέλλει ἵνα τοῦτο μέν παραστῇ κατά τά ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τελεσθησόμενα ἐγκαίνια τοῦ Περιπτέρου τῆς Ἑλλάδος διά τό Ὁλοκαύτωμα, τοῦτο δέ συναντηθῇ καί συνεργασθῇ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ ἐν Βαρσοβίᾳ, μεταβαίνων ἐκεῖσε ὁδικῶς ἐκ Κρακοβίας. 
          Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος. 
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 3ης ἰδίου.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Μακ. ΡΚαθολικόν Πατριάρχην τῶν Συροχαλδαίων Mar Louis Raphael I Sako, ἐκ Βαγδάτης, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τόν νεοδιορισθέντα ἐνταῦθα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Ramzi Garmou, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν κατά τήν προτεραίαν χειροτονηθέντα Ἱερολογ. Διάκονον κ. Βίκτωρα Kopascu, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν α’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσι διακονίαν.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
        Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Γιαβρῆν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, καί Γεώργον Zeytunlu, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων.
15μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λεμεσοῦ καί Λάρνακας. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου πασχαλινόν γεῦμα, ἐν τῷ ἐν Nakaş Tepe Ἑστιατορίῳ «BRIDGE», τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 30ήν Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὐκρανίας συναυλίαν τῆς Ἐθνικῆς Ὄπερας τῆς Χώρας, ὑπό τόν τίτλον «From Kyiv to Istanbul», ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι Συναυλιακῷ Κέντρῳ «Süreyya Opera House», αὐθημερόν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 29ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τήν ἑορτάσασαν τά ὀνομαστήρια αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτήν καί τούς οἰκείους της.

*    *    *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τόν μεθέορτον Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν τῆς Διακαι-νησίμου, 29ην Ἀπριλίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανο-σιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλι-καρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Μυτιλήνης, ἐξ Ἠλείας, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθείς εἰς τήν διαχρονικήν σημασίαν αὐτοῦ διά τήν Ρωμαίηκην Κοινότητα, ὁ κατά τήν ἰδίαν χειροτονηθείς, σεπτῇ ἐντολῇ, ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν Ἱερολογ. Διάκονος κ. Βίκτωρ Kopuscu, μέλλων ἵνα διακονήσῃ τούς ἐκ Γκαγκαουζίας Ὀρθοδόξους διαβιοῦντας ἐν Τουρκίᾳ, ὅστις ἐξέφρασε τά υἱϊκά αὐτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, εὐχαριστήσας τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν καί ἐπ’ ἐσχάτων μέριμναν ὑπέρ τῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κοινότητος διά τοῦ διορισμοῦ πεπειραμένου καί φιλοπόνου Ἱεράρχου ὡς ὑπευθύνου αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ηὐχήθη εἰς τήν ἄγουσαν τά ὀνομαστήρια αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεν. Πρόξενον τά εἰκότα, ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον καί ἐν τῇ Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως, ὡς καί ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ κατά τό παρελθόν, ἀνακαινιστικόν ἔργον, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήν ἐπιπρόσθετον καί λίαν ὑπεύθυνον διακονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ὡς Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, καί ἐπεδαψίλευσε πρός ἅπαντας, ἰδιαιτέρως δέ πρός τόν νεοχειροτονηθέντα π. Βίκτωρα, τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.
        Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 

*    *    *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.

*  *  *

Ὁ πρῴην Πρόεδρος τῆς Γερμανίας Ἐξοχ. κ. Christian Wulff εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 29ην Ἀπριλίου, προσῆλ-θεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Ἐξοχ. κ. Christian Wulff, πρῴην Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Peter Kettner, Διευθυντοῦ τοῦ Προσωπικοῦ Πολιτικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, Michael Reiffenstuel, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Servet Topaloğlu, Ἐπιχειρηματίου, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπι-κῆς ἐπισκέψεως. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδι-ον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδι-αφέροντος, καθ᾿ ἥν παρέστη καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῷ ἐξῇρε τάς διαθρησκειακάς καί διαχριστιανικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐκτίμησίν του διά τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τῷ Ἐξοχ. κ. Wulff, ξεναγηθέντι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων,  ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

*    *    *

Τό Ἅγιον Πάσχα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δι’ οὗ, μεταξύ ἄλλων, ἐξέφρασε τήν στερράν καί βιωματικήν πεποίθησίν Του ὅτι ὁ ὑπεραιωνόβιος θεσμός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θά διαψεύσῃ καί πάλιν τάς ὑπό ψευδαδέλφων καί Κασσανδρῶν διοχετευομένας «προφητείας» περί ἀφανισμοῦ τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ προσκηνίου κατά τάς ἐπερχομένας δεκαετίας.
Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί  Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.
Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
      Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Zadig Babikyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Iulian Pişta, ἐκ μέρους τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Πόλεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί πολλῶν Σλαυϊκῶν Χωρῶν.

*    *    *
   
    Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 28ης Ἀπριλίου, ἐτελέσθη ὁ  πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατῆλθεν ἐν πομπῇ εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.
Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Iosif Robu, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ  Ἱερολ. Διακόνου Garabed Terziyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Jeffrey M. Hovenier, Ἐπιτετραμμένος τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Εὐγεν κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Σερβίας Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, ὁ ἐν τῇ Πόλει Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας Ἐντιμ. κ. Dimiter Tonev, ὁ Ἐντιμ. κ. Sezgin Tanrıkulu, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας (C.H.P.), ὁ Ἐντιμ. κ. Rıza Akpolat, νεοεκλεγείς Δήμαρχος Beşiktaş, μετά τοῦ Ἀντιδημάρχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Rıza Yılmaz, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑνώσεως «İstanbul Konsoloslar Birliği», ὅμιλος ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Treviso Ἰταλίας καί πλήθη πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ του ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Διπλωματῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πλεῖστοι δέ αὐτῶν παρεκάθησαν καί εἰς τήν ἑόρτιον πασχάλιον τράπεζαν.

*  *    *

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Μαργαρώνη, Ἱεροψάλτου, Φοιτητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐκ Σάμου, μεταβάντας εἰς Τεχεράνην διά τάς Ἱεράς Ἀκο-λουθίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τζιακᾶν, Καθηγητήν Καρδιοχειρουργικῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐτυχίας καί Στυλιανῆς, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Περτσίνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἑλένης καί Ἀνδρέου – Παναγιώτου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου, κατά τήν ἐκεῖσε ὑπό τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας διοργανου-μένην συνάντησιν τοῦ «Anglican Consultative Council», μεταξύ 27ης λήγοντος μηνός Ἀπριλίου καί 5ης ἀρχομένου μηνός Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. ΡΚαθολικοῦ Πατριάρχου τῶν Συροχαλδαίων Mar Louis Raphael I Sako Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων ἐν Τουρκίᾳ τοῦ νεοδιορισθέντος  Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ramzi Garmou, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθο-λικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 28ην Ἀπριλίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Μ. Σάββατον, 27ην Ἀπριλίου, ἐχοροστάστησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Α. Β. Ὑψηλότης, ὁ Πρίγκηψ Νικόλαος, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, μεταλαβόντων τῶν τιμίων καί ἀχράντων Δώρων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Μ. Σαββά-του μετέβη εἰς τό Ἀρμενικόν Κοιμητήριον Σισλῆ καί παρέστη εἰς τό 40ήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μεσρώπ Β’, συλλυπηθείς τῇ μητρί αὐτοῦ καί τῷ Σεβ. Τοποτηρητῇ τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀκολούθως δέ ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Osmanoğlu τήν νοσηλευομένην Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Μ. Σακκουλίδου, αὐταδέλφην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου, ᾗτινι καί ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Εὐαγγελικόν Πάστορα κ. Olivier Fleury, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sylviane, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιλτιάδην Νικολαΐδην, Διπλωμάτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, Φαρμακοποιόν, ἐκ Μιλάνο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Pavel Vialiki, Θεολόγον, ἐκ Μίνσκ Λευκορρωσσίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσιανικλίδην, Διευθυντήν τοῦ Ἑσπερινοῦ Γυμνασίου Δράμας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου καί Μαρίας, ἐκ Δράμας. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν τακτικήν ἐτησίαν συνεδρίαν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ ἐν Σισλῇ Πτωχοκομείου (Darülaceze), ἐν ταῖς ἐν Maçka ἐγκαταστάσεσι τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως (İ.Τ.Ü.), τήν Μ. Παρασκευήν, 26ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bart van Bolhuis, Γεν. Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ «Palais de Hollande», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 26ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἄρχοντες Ὄφφικιάλιοι καί πολλοί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος διένειμε κατά τό ἔθος τά ἄνθη εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς εὐχηθείς αὐτοῖς Καλήν Ἀνάστασιν.
Τό ἑσπέρας, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, προέστη Οὗτος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἐν κατανυκτικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ὁ Παναγιώτατος  μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, μνημονεύσας καί τούς ἄλλους Οἰκουμενικούς Πατριάρχας τούς ἀναπαυομένους ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς καί προσδοκῶντας τήν κοινήν ἀνάστασιν.

*  *  *

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 25ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐκ τῆς Πό-εως καί ἐξ Ἑλλάδος.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
-Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
-Τήν Α. Β. Ὑψηλότητα, τόν Πρίγκηπα Νικόλαον, ἐξ Ἀθηνῶν, κομίσαντα Αὐτῷ ἐπιστολήν τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, παρακαθήσαντα δέ καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
-Tήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Gülay Barbarosoğlu, πρῴην Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Στε-φάνου Γιαλαμᾶ, Προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «American Community Schools», καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Χριστοφοράτου, Καρδιολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, τοῦ υἱοῦ των Εὐαγγέλου καί τῆς θυγατρός των Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, Φοιτητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν αὐτάδελφον Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, ἐκ Γαλλίας.

*    *    *
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εἰς τά Πατριαρχεῖα

  Τό ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης, 25ης Ἀπριλίου, ὁ Πρόεδρος τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ἐξοχ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προσελθών ἐπί τούτῳ εἰς τήν Πόλιν, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.
Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτῆς, ἡ σύζυγος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μετά τῆς θυγατρός αὐτῶν Δάφνης - Μαρίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρῆς, Διπλωματικός Σύμβουλος, ἡ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Οἰκονομόπουλος, ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία». 
Οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ὑπεδέξαντο τόν Ἐξοχ. κ. Πρόεδρον ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων, προσκυνήσαντα ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ὁδηγηθέντα ἐν συνεχείᾳ ὑπ᾿ αὐτῶν εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον, ἔνθα τόν ὑπεδέχθη ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης. Πρό τῆς κατ᾿ ἰδίαν συναντήσεως καί συνομιλίας τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐν αὐτῷ, ἐγένοντο δηλώσεις εἰς τά μέσα ἐνημερώσεως, τοῦ μέν Πατριάρχου ἐκφράσαντος τήν χαράν Του διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί μνησθέντος τῆς ἐν τῇ γενετείρᾳ Αὐτοῦ Ἴμβρῳ συναναστροφῆς μετά τού ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου κατά τόν παρελθόντα Μάϊον, τῆς δέ Α. Ἐξοχότητος ἐκφρασάσης τόν πηγαῖον σεβασμόν καί τήν ἀδιάπτωτον στήριξιν τοῦ Κόμματός του ὑπέρ τῆς ὑπερεθνικῆς ἀποστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐλήφθησαν εἶτα φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν, κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, αἱ νενομισμέναι τιμαί.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Μ. Τετάρτης, 24ης Ἀπριλίου.

*    *    *

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ καί συνεχάρη αὐτῷ καί τῇ Ἑβραϊκῇ παροικίᾳ τῆς Πόλεως ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.

*    *  *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Τσαπρούνη, Δικαστοῦ ἐ.τ., καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Πα-παδημητράκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Χρῆστον Κλαίρην, Καθηγητήν Γενικῆς Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόνης, ἐκ Παρισίων, καί Πέτρον Μάρκαρην, Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.           

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Faruk Cimok, Καλλιτέχνου, ἐπί τοῦ θέματος «İstanbul Resimleri», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», τήν Μ. Τρίτην, 23ην ἰδίου. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως (CHP) Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, καταδικάσας τήν ἄνανδρον κατ’ αὐτοῦ ἐπίθεσιν ἐν Ἀγκύρᾳ καί εὐχηθείς αὐτῷ «περαστικά».

*    *    *

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Μ. Δευτέρας, 22ας ἰδίου,
β) Τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας, καί
γ) Τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 23ης τ.μ..

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, καί τάς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κατσώνη Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ καί Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Cem Çetintaş, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Γανοχώρων.
- Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Λεωνίδου, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Φοιτητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῆ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Μαθητάς καί Κηδεμόνας τοῦ Πολυπολιτισμικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Χερσονήσου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Γιγουρτσῆ, Φιλολόγου, ἐκ Κρήτης. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀστερίου Γεροστεργίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κέμπριτζ Μασαχουσέτης, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου,
β) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου,
γ) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 21ης τ.μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,  Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 7ου Γεν. Λυκείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἀριστοτελείου Κολλεγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου καί Χρήστου Γκρουζούδη, Διευθυντῶν αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ὡς καί ἐκ τῶν Μοντεσοριανῶν Ἐκπαιδευτηρίων, προσκυνηταί ἐκ Ζαροῦ Κρήτης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαδογιαννάκην, καί προσκυνηταί ἐκ Γεωργίας καί ἐκ Ρουμανίας.     
Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα, καί
δ) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθέν Ἰωβηλαῖον τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, τέως Λυκειάρχου αὐτῆς, καθ’ ὅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί ἐξάρας τό διακονικόν ἦθος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργήματος τῆς τιμωμένης Καθηγητρίας πρός τήν νέαν γενεάν.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κα-θηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλε-ξάνδρου Σαββουλίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Χαλκιδικῆς.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Στάμον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Ρόδου.
-Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐντεῦθεν.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἰωάννην Τριανταφυλλίδην, Ἀντιπρόεδρον τῶν Μικρασιατικῶν Σωματείων Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμπόκην, Οἰκονομολόγον, ὑποψήφιον Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Δερμοσόνογλου, ὡσαύτως Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Arman Togaç καί Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονας, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν.
-Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Sayman μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Erol, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας.
-Τόν Ἐλλογ. κ. Luca Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ τε καί τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου «Koç», πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀ. Νερατζούλην, Χημικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
-Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν, Πέτρον Κουτσούκον, ἐκ Πατρῶν, Φώτιον Ρῖζον, ἐκ Λαμίας, Βασίλειον καί Ἀρσένιον Βλαχόπουλον, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας των παρά τοῖς Ἱ. Ἀναλογίοις τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδαν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Νικολάου, ἐξ Ἑλβετίας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μαθητήν, ἐντεῦθεν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου.
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης τ.μ., καί
β) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν  Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου.   
          Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου,  κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης, αὐθημερόν.
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Kültür» ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Paylaşılan Kutsal Mekânlar», ἐν ταῖς ἐν Elmadağ ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μελιτζανιᾶς Ψυχλούδη, μητρός τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγομένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀδένδρου, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.   

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καθ’ ἅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῷ Μεγάρῳ δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκου Μπόλαρη.

*    *    *

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton İstanbul Maslak» καί ὡμίλησε πρός τά μέλη τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου Harvard περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπαντήσας καί εἰς τάς ὑποβληθείσας ἐρωτήσεις αὐτῶν.

*    *    *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ἐπανακάμψαντα ἐξ Αὐστραλίας καί ἐνημερώσαντα Αὐτόν περί τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Στυλιανοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογι-ατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης - Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Βλαδίμηρον Rusanen, μέλλοντα ἵνα χειροτονηθῇ κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης διά νά ἀναλάβῃ ἱερατικά καθήκοντα ἐν Ἀτταλείᾳ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσιν ἱερατικήν διακονίαν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ritra, ἐκ Φιλλανδίας.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδεόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κομίσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅπως προστῇ τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέντρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύριος», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.
-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τῶν Εὐλαβ. Ἱεροδιακόνων κ.κ. Παχωμίου καί Γεωργίου, Ξενοφωντινῶν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην το?
 
*  *  *