[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α)  τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀγρινίου, Ναυπάκτου καί Ρόδου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 31ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μα-δύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν Κέντρον τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί ἔκαμε χρῆσιν τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν τῶν νέων Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρι-άρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πνευμα-τικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

* * *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σίδερην, Ἐκπαι-δευτικόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γεωργίου Μαυρουδῆ, Ἑλένης Γιακουμάκη καί Γε-ωργίας Περώνη, Ἐκπαιδευτικῶν, ἐκ Ρόδου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντάραν, Δήμαρχον Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας, Χαράλαμπον Καραπάνον, Νομικόν, ἐξ Ἀγρινίου, Γεώργιον Σταυρόπουλον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Σακέτου, ἐκ Ναυπάκτου, καί τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Alexandra Najarian, Μεταπτυχιακῆς Φοιτητρίας, ἐξ Η.Π.Α., Mogens Link-Schmidt, ἐκ Δανίας, καί Benjamin J. Feindt, ἐκ Γερμανίας.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ζωάννου, Ἀντιδήμαρχον Κοινωνικῆς Πολιτικῆς καί Ὑγείας Δήμου Ρόδου, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Εὐγεν. κ. Βαρβάρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dimitar Gerasimov, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, γαμβρόν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Σωφρονιάδου, ἐξαδέλφην τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Kılınç καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janet, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Howard Prince – Wright, Οἰκομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, καί Στυλιανόν Στεφάνου, ὡσαύτως Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, Ψυχολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιάν Bug, μετά τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, ἐκ Φραγκφούρτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Καρύδαν, Δημοσιογράφον, ὑποψή-φιον Βουλευτήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Φειδοπού-λου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κλεάνθην Μανδαλιανόν, Ἰατρόν, Ὑποψήφιον Δήμαρχον Εὐόσμου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξιον Rousannen, ἐκ Φιλλανδίας, καί Παῦλον Gomez, ἐκ Μεξικοῦ, δοκίμους ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύδνεϋ, τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου.
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 29ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, μέλη τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγουμένου αὐτῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα αὐτῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγρα-φείου Λυκείου, ὑπό τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς καί ἐκφράσας τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός τόν Θεοφιλ. Ἐπόπτην καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἔργον.
Τέλος, μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό Ε’ Πανελλήνιον Μαθητικόν Συνέδριον ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, ἐπαρουσίασαν δι’ ἀφηγήσεως τό ἱστορικόν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, οὕς ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη καί ηὐλόγησε μέ πατρικήν στοργήν.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Σεραφείμ Ντόβα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου, συνεργάτου αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνο-δευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοδούλου Καρα-θανάση.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μάνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Καραλεμέα, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κυριακοῦ Δερδελάκου, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Ἰδιαιτέρου Γραμματέως αὐτοῦ, καί Δημητρίου Δημητρίου, Ἰατροῦ, ἐκ Γυθείου.
-Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀξώμης κ. Δανιήλ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ, χειροτονίᾳ καί ἐνθρονίσει αὐτοῦ, ἐξ Αἰθιοπίας.
-Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τῶν Ἀσσυροχαλδαίων PKαθολικῶν κ. Ramzi Garmou, ἐξ Ἰράκ, καί τόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει κ. François Yakan, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.
-Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικη-γόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Χιονίδην, Δήμαρχον Κατερίνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζουμπουλίας καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντι-νουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στό σύγχρονο Ἑλληνικό καί Τούρκικο Τύπο».
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, Διευθύντριαν τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυ-ρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλην, Ναυπηγόν – Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Λ. Χαραλάμπους, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τάς ἐργασίας τοῦ Ἱδρύματος «World Human Forum», ἐπί τοῦ θέματος «Convergences», ἐν Δελφοῖς, μεταξύ 29ης καί 31ης λήγοντος μηνός Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 27ης Μαρτίου 2019.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, Ἱεράρχην τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαραλάμπους Νίτσεφ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Petkov, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Boris Strahilov Tsetsov καί Dimitri Iotev.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Κιούρα καί Δημητρίου Ἀρβανιτίδου, ἐκ Καβάλας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Ν. Πιερίας, ἐκ Κατερίνης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Φωστηρόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Vsevolod Bοrzakovsky, ἐξ Ἰταλίας, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος Cyrille Sollogoub, ἐκ Γαλλίας.
- Tόν Ἐξοχ. κ. Zvonko Mucunski, Πρέσβυν τῆς Βορείου Μακεδονίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tatyana.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθανασίαν Παπαθανασίου, Διευθύντριαν Γραμμάτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνέστην Γουργιώτην, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μελισσάρη, Πολ. Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀντωνόπουλον, Προϊστάμενον τῆς Διευθύνσεως Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνεργείας καί Ἐναλλακτικῶν Καυσίμων τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Διανελλοπούλου, Φιλολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Σταμπουλίδην, Ἐλ. Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπινίκης, ἐξ Αὐστρίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Muammer Aydın, Ὑποψήφιον Δήμαρχον τοῦ Κόμματος DSP ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Δήμῳ τῆς Πόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Marsel Adamadze, Καλλιτέχνην, ἐκ Γεωργίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Selen καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Lale, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
    Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Μυτιλήνης καί ἐκ Βεροίας.
    Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν λαϊκήν εὐσέβειαν τῶν Ρωμηῶν καί τήν τιμήν, ἥν οὗτοι ἀνέκαθεν ἀποδίδουν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τῆς πυργώσεως περικαλλῶν πρός Αὐτήν Ἱ. Ναῶν, ὡς καί ὁ πανηγυρίζων, συγχαρείς καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Φιλόθεον Κελεπούρην, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἑορταζούσης Κοινότητος, διά τήν εὐλάβειαν καί τόν ἐνθουσιασμόν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ.
    Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.
    Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι μεταστάντος ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ, ὁμογαλάκτου Αὐτοῦ ἀδελφοῦ καί φίλου ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.
    Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´, δεηθείς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό ἔτους ἐκδημήσαντος ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου.
    Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν ἅγιον Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί τήν ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, ὡς καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην-Βρανᾶν, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος, διά τόν ἔνθεον αὐτοῦ ζῆλον κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐνταῦθα διακονίας αὐτοῦ.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς προσφερθέν γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ "GARAJ".

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 25ην Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς αὐτῆς, αὐθημερόν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
    α) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέλη τῶν Συλλόγων «Φίλων Νοσοκομείου Γιαννιτσῶν», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Λαγομάτη, Προέδρου, καί «Γυναικῶν Φλαμπούρων Πρεβέζης», μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Βάγια, Πρόεδρον, μέλη τῶν ἐκ Κρήτης Χορῳδιῶν «Ἐνηλίκων Δήμου Μαλεβιζίου», «Ἀναπνοῆς», «Μικρασιατικοῦ Συλλόγου ‘Ἅγιος Πολύκαρπος’» καί «Φωνητικοῦ Συνόλου ‘Θύραθεν’», ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πιτσικάκη, Ἱερ. Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐκ Πρεβέζης καί ἐκ Τυρνάβου Λαρίσης, οὕς ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός συνέχισιν τοῦ δολίχου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί
    β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 24ης ἰδίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
    Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν, ἀντιπροσωπεία τοῦ ἐκ Πατρῶν Συλλόγου Ζακυνθηνῶν καί προσκυνηταί ἐξ Ἰαπωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Ρώμης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος τῆς Φιλωπτόχου Ἀδελφότητος Βλάγκας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του καί συνεχάρη τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί τούς δραστηρίους Κοινοτικούς Παράγοντας, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Γένους καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἑλλλάδος προσκυνητάς, τούς ἐνισχύοντας διά τῶν ἱεραποδημιῶν αὐτῶν εἰς τήν Πόλιν τό ἐνταῦθα ἐναπομεῖναν λῆμμα.
Ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου καί οἱ νεαροί βλαστοί τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐτησίᾳ συναντήσει τῶν Ἀποφοίτων καί φίλων αὐτῆς, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Σισλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δικηγόρον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μαΐστρον, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Μπάη, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Μιχαήλ, Παναγιώτην Μπάην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Πηνελόπης, καί Νικόλαον Καραμοῦζον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐκ Χίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν ἀνακηρύξεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βενεδίκτου Ἰωάννου, Σχολάρχου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Δήμου Παραλιμνίου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Παρά τή Λίμνη», ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Γιά σένα Παναγία γλυκιά μας Μάνα», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ τοῦ ἐν Παραλιμνίῳ ἰδιωτικοῦ Σχολείου «Ξένιον», τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ρυζιώτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, κατά τό συνδιοργανωθέν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐμπορίου καί Ἐπιχειρημα-τικότητος Θρᾴκης καί τῆς ΠΕΔ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης Οἰκονομικόν Forum, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grecotel Ale-xandroupolis», αὐθημερόν.
- Ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Πριγκήπου, κατά τήν ἐν τῇ ἐκεῖσε Λέσχῃ «Anadolu» πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας, μετ’ ἐκπροσώπων τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί τῆς διανοήσεως τῶν Νήσων, τήν Κυριακήν, 24ην τ.μ..

*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ:
α) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 22ας Μαρτίου, καί
β) κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκή-ρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρό-ασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν. 
-Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Hulki Tanrıyar, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu συγκληθείσης Ἐκτάκτου Διασκέψεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας (İslam İşbirliği Teşkilatı), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Τayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 22αν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Δημάρχου Πέραν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan ἐγκαίνια ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Beyoğlu’nda Bir Hoş Sadâ», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτoῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἱερά Μουσική τῆς Κωνσταντι-νούπολης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 19ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Πίττα, ἐπί τοῦ θέματος «Κωνσταντινούπολη - Ἀθήνα», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 22αν τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 17ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἡ Α. Σεβασμιότης, μεταφέρουσα τάς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί εὐχηθείσα πᾶσι τοῖς παρευρισκομένοις καλήν καί καρποφόρον εἰς πνευματικά ἀγαθά Ἁγίαν καί Μ. Τεσσαρακοστήν. 

*  *  *

Ὡσαύτως, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 20ῆς ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον μετά τοῦ συνοδεύοντος αὐτῷ Ἐντιμ. κ. Καλλινίκου Καχραμάν, ἐντεῦθεν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνάκη, Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ, καί Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδου Βάντσου, Καθηγητοῦ, μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ πρώτῃ συνεδρίᾳ αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ.  Κύριλλον.
Τον Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Stockton Η.Π.Α..
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Eşref Karatabak, Özgün Ayna καί Kemal Özkan, στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abidin İzzet, ὑποψήφιον Κοινοτάρχην τῆς συνοικίας Yavuz Sultan Selim, τῆς ὑποδιοικήσεως Φατίχ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ayhan Hüzmeli, ἰδιοκτήτην τοῦ ξενοδοχείου Troya, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διοδώρου Δεγαΐτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κλήμεντος Φιλίππου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κολωνοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 18ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 16ην Μαρτίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν Ἀκολουθίαν εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον καί ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Λυκείου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κακάρα, Διευθυντοῦ, μέλη τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Βουναίνων Λαρίσης «Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀθαναηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μέλη τοῦ Προσκυνηματικοῦ καί Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὑποστηρίξεως Ἐθισμένων «Ἡ Μεταμόρφωσις», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, ἐξ Ἑλβετίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν, καθώς οὗτος τυγχάνει ἐνεργόν μέλος τῆς ἑλληνορθοδόξου παροικίας τῆς Γενεύης, ἐπιδεικνύων ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τήν ζωήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, στηρίζων τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας καί τήν ποικιλότροπον διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πουρνάραν περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις ἀποτελεῖ πραγματικήν πρόοδον, μόνον ὅταν συμβαδίζῃ μέ τόν σεβασμόν καί τήν καλλιέργειαν τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.
Ὁ νέος Ἄρχων, οἰκονομολόγος καί ὑψηλόβαθμος τραπεζίτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασίν του εἰς τό ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς ἐν Ἑλβετίᾳ τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐκεῖσε Ὀρθοδόξου Κέντρου.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 17ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου, ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Cardiff, μετονομάσας αὐτόν εἰς Ἀέτιον, πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως καί Νοταρίου Ἀετίου, διακριθέντος ἐπί Φλαβιανοῦ καί Ἀνατολίου περί τά μέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι συγκληθεῖσαν ἐν ἔτει 451 Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἔνθα, καίτοι μόνον Διάκονος, ἐπρωτοστάτησεν εἰς τήν ἐπίσημον προβολήν καί κατοχύρωσιν τῆς ἰδιαζούσης θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῶν ἀντιφρονούντων Λεγάτων τοῦ Πάπα.
          Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοιτον τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης, ὡς καί τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέδειξεν αὐτῷ ὅπως μιμηθῇ τό ἦθος καί τό μαχητικόν φρόνημα τοῦ ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγωνισαμένου Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως Ἀετίου, διακριθέντος διά τήν προάσπισιν τῶν δικαίων καί προνομιῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πρώτου ἐν τῷ συστήματι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Θρόνου.
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Ἀέτιος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῡ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχόντων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Ἐντιμολ. Καθηγητήν κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, ἐκπρόσωπον αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
          Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Alexander Rentel, Πρωτοσύγκελλον τῆς O.C.A., Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Patrick O’ Routre, ἐκ Utah, τοῦ Ἱερολογ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Gavin Kirk, ἐκ Μ. Βρεταννίας, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Norman Doe, ἐκ Cardiff.
          Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εἰρήνης καί Στεφανίας, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Colin Chan Redemer, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νταλιάνην, Φαρμακοποιόν – Καθηγητήν ἐν τῷ Yeni Yüzyıl Πανεπιστημίῳ Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Παπουτσῆ, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Βασιλικῆς καί Σύρμως, μαθητριῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ «Meryem Ana», τήν Κυριακήν, 17ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu» διοργανωθείσης ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars», ἐν ταῖς ἐν Βαλατᾷ ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 15ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐργαστηρίου Παραδοσιακῶν Χορῶν καί Λαογραφικῶν Μελετῶν Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Βραχίογλου, καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Ν. Ἕβρου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μέλη τῆς Μικτῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας «Μελωδοί» τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γλυφάδας «ὁ Προφήτης Ἠλίας», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Σωτηρίου Δογάνη, ὡς καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί Σύμης κ. Χρυσόστομον.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Καθηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γιαγτζῆν, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Πυλαίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Σάββαν Νικηφόρον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παυλίδου, Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, ἐκ Καβάλας.
- Τόν Ἐλλογ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Παλαιοχωρλίδην, Ἰατρόν, ἐκ Λαρίσης.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης Μαρτίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἕκτης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης.

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç» νοσηλευόμενον πρῴην ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον ?
 
*  *  *