[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Φεβρουάριος 2019

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Τρίτην, 26ην λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
* Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
* Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

* Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος:
    α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Yasin Yıldız, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Milli Saraylar», συναυλίαν παραδοσικῆς Τουρκικῆς Μουσικῆς τῆς Χορῳδίας «İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Şef İhsan Özer, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσει τοῦ Ἀνακτόρου Dolmabahçe, τήν Τρίτην, 26ην Φεβρουαρίου, καί
    β) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F. M. F. Almohammad, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Raffles Hotel Istanbul Zorlu Center», τήν Τετάρτην, 27ην ἰδίου.

* Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό σύγγραμμα τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Ρωμιοί στήν Τουρκική Παιδεία ἀπό τό 1950 καί μετά», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 26ην τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Φεβρουαρίου 2019, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 24ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἀιδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Χαμάλην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορίνθου, μεθ’ ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἅγιος Παῦλος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χριστίνης Ματσούκα, Διευθυντρίας αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλο τοῦ Παιδιοῦ» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «ὁ Χορός τῶν Ἀνεμώνων τοῦ 2019», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ξενοδοχείῳ «HYATT», τό Σάββατον, 23ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βίκτωρος Ματεγάκη καί Συλβάνας Σαμπάνη, τελεσθέντας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Κούβα, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Παραμύθια, Σκοποί καί Τραγούδια τῆς Ἴμβρου», ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 22ας Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί παρέστη κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύ-σεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Περιβάλλον, Σχολεῖο, Κοινωνία», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου Προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων». 
Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ὑπέμνησεν ὅτι ἐφέτος συμπληρώνονται 30 ἔτη ἀπό τήν μνημειώδη Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τῆς ὁποίας ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἀνεκηρύχθη «Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος», προσθείς ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρωτοστατεῖ εἰς τήν οἰκολογικήν εὐαισθητοποίησιν, διά τῆς διοργανώσεως περιβαλλοντικῶν σεμιναρίων καί ἡμερίδων, μεγάλων διεθνῶν, διαχριστιανικῶν, διαθρησκειακῶν καί διεπιστημονικῶν συνεδρίων, καί διά τῆς ἀναλήψεως ποικίλων περιβαλλοντολογικῶν πρωτοβουλιῶν καί ἐκδοτικῶν δραστηριοτήτων, διά μέσου τῶν ὁποίων ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἀνεδείχθη ἡ πρωτοπόρος Ἐκκλησία εἰς τόν χῶρον τῆς οἰκολογίας καί τῆς προβολῆς τῆς σημασίας τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς παραδόσεως, διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Σπουδαστοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, καί Νικολάου Πετράκη, Μαγείρου, ἐκ Χανίων.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίαν Τζανακούλη, ὑποψηφίαν Δημοτικήν Σύμβουλον, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς, ἐκ Λαρίσης. 

* * *

Ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Γράμμα τῷ Μακ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμῳ, δεηθείς ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου ἐν Χώρᾳ ζώντων καί μετά πνευμάτων δικαίων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεόφιλον Παντοκρατορινόν, Ἔφορον αὐτῆς, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου τελειοφοίτων τῆς Ἀκαδημίας.
- Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοφήμης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Ἀγγέλη, Φιλολόγου, καί τῶν ἐκ τῶν μαθητριῶν αὐτῆς Ἰωάννας Καραντάς, Ὄλγας Κιοσκέρ καί Σελίνας Τζαρτζάρ, ἅς συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ διακρίσει αὐτῶν κατά τόν διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ διαγωνισμόν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ψυχή, ἡ ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ».
- Ὅμιλον Κυπρίων Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Λονδίνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Παπαλούκα, Προϊσταμένης τῆς ἐκεῖσε Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς.
- Τήν Ἐλλογ. δίδα Ἁγνήν Νικολαΐδου, Πρόεδρον τῆς Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπέγκον, ἐκ Βρυξελλῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐν τῷ ἐν Παλαιῷ Φαλήρῳ Μεγάρῳ «Μακεδονία» τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, τήν Δευτέραν, 18ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 77ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Πέμπτην, 21ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «İstanbul Modern» ἔκθεσιν κλωστοϋφαντουργίας, ἐπί τοῦ θέματος «İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar», ἐν ταῖς ἐν Πέραν ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Βίτσας, Ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Βούλγαρη, Συμβούλου αὐτοῦ.

Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ οὗτος ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, εἶτα δέ παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Πόκιαν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ καί Διευθυντήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Θάρρι, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Παῦλον Ceha, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Θεολογίας κ. Μαρτίνου Abijski, ἐκ Bialystok Πολωνίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δοῦκαν Μαρινόπουλον, Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου, συνταξιοῦχον ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρον Δογιάκην καί Γεώργιον Τυλιγάδαν, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἰδιοκτήτην-Γεν. Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «ΗΧΩ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου, καθ᾽ὅν ἐκκλησιάσθησαν 150μελής ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Νέας Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, καί 20μελής ὅμιλος ἐκπαιδευτικῶν, ἐκ Φερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, παρέστη δέ Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβροσίου Κουτσουρίδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου Φιλοθέου Tomczewsky, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ευγένιον, Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Πετράκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.
- Tόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρ. Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημοσθένην Παπαλεονάρδον, Ὑποναύαρχον τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Κεφαλογιάννη, πρ. Ὑπουργόν, Βουλετήν τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Βαρδινογιάννη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Çalışkan, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Τήν Ἐλλογιμ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐλλογιμ. κ. Dejan Ristic, Θεολόγον, καί Ἐντιμ. κ. Zivojin Rakocevic, Δημοσιογράφον, ἐκ Σερβίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καραμάνον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ ΗΠΑ.
- Τόν Μουσικολ. κ. Mykola Sikora, μέλος τῆς Ουκρανικῆς Ὄπερας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Κιέβου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μοίραν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν - Ἑλένην Ἀρμένη, Φοιτητάς Ἱστορίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χρυσοχοΐδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Σκουμπουρδῆ, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί Ἰωάννην Καμπούρην, ὡσαύτως Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Καβάδα, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Ρόδου.
- Τήν Εὐγεν. κ. Φανήν Παπάζογλου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐν τῇ ἐν Ἀμπελοκήποις ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 17ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Γεράσιμος και Χαρίκλεια Κρασσᾶ», τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Κουόπιο καί Καρελίας κ. Ἀρσενίου, τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κουόπιο, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γιαννακᾶ, κατά τήν τελετήν κοπῆς βασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου Ταταούλων Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 16ην τ.μ..

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Péter Szijjártó, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορίου τῆς Οὑγγαρίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 13ην Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Péter Szijjártó, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορίου τῆς Οὑγγαρίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Viktor Mátis, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. κ. Balázs Hendrich, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, Péter Sztáray, István Balogh, καί László Váradi, ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ Βουδαπέστης.

Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἐγένοντο δεκτοί μετά τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τοῦ καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ κ. Ὑπουργός προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος  κ. Νήφωνος.
Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη ἐκ τῶν Πατριαρχείων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ὑπ’αὐτοῦ, ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου,  πρότριτα εἰς Πρεσβύτερον χειροτονηθέντα Αἰδεσιμ. κ. Θεοφάνη Μαβινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, πρός ἀνάληψιν τῶν ἱερατικῶν αὐτοῦ καθηκόντων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῆς Κοινότητος Κανδυλλί, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης Φεβρουαρίου, ἀπένειμεν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, πρός φοιτητάς τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας τάς θεσμοθετηθείσας ὑπό Ρωμαίηκων Ὀρθόδοξων Κοινοτήτων τῆς Πόλεως ὑποτροφίας διά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος, συγχαρείς καί εὐλογήσας αὐτούς πατρικῶς καί εὐχηθείς αὐτοῖς πᾶσαν ἀπό τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ εὐλογίαν.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων, κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Berkeley τῆς Καλιφορνίας Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ῾Αγίου Φραγκίσκου.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀντίπαν, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Θεοδοσίου, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου - τ. Βουλευτοῦ, καί Σπυρίδωνος Κουλκουδίνα, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Κατερίνης.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Συμεών Πασχαλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.
- Τόν Ἐντιμ. Ἠλίαν Ἐλευθεριάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Καλιφορνίας.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς βασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Arman Menemse, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ ναοῦ Surp Vartanas, τό Σάββατον, 9ην Φεβρουαρίου τ.μ.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου, Καθηγουμένου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικήτα Χρυσοχόου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κοιμητηρίων Χώρας Πάτμου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγματοποίησε προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν «φίλην παιδείας» Κρήνην τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου προέστη τῆς πανηγυρικῆς  Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματί του τιμώμενου Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κρήνης (Τσεσμέ), ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.   

Ὁ Πατριάρχης ἔφθασεν εἰς τήν Σμύρνην ἀεροπορικῶς τήν προτεραίαν. Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος, Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Χρυσόστομος, ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης Ἁγ. Παντελεήμονος. 

Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν εἰς τό ἀεροδρόμιον Σμύρνης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, κ. Βαρθολομαῖος, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κα Ἀργυρώ Παπούλια καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης. Ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν εἰς Çeşme, ἔνθα καί κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Radisson.

Τό ἐσπέρας, ἐν τῷ Πατριαρχικῷ καταλύματι παρετέθη ‒πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος‒ Δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Τρομπούκη, Ἰατροῦ, ἐκ Χίου.

Τήν πρωίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 10ης Φεβρουαρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος, Συνταγματάρχης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικής Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐν Σμύρνη ἕδραν τοῦ NATO, καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί Χίου, ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τῆς Σμύρνης. 

Μετά τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπί πνευματικῇ ὠφελείᾳ τῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ ναῷ συμπροσευχομένων, παραινέσας αὐτούς πατρικῶς πρός μίμησιν τοῦ  βίου τοῦ Ἱερομάρτυρος, καί τονίσας τήν σημασίαν τῆς τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς διασώσεως τῶν παραδόσεων τῆς  Ρωμιοσύνης. Ἐν συνεχείᾳ, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ ὀλίγων τουρκιστί, εὐχαριστήσας τόν εἰρηνοδότην Θεόν, διά τήν εὐλογίαν τῆς ἀγαθῆς συνεργασίας καί τῆς ὁμονοίας μεταξύ τῶν δύο γειτονικῶν Λαῶν Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Περαίνων τόν λόγον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς ἁρμοδίους ἀρχάς διά τήν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἀκόμη, ἐξέφρασε τήν Πατριαρχκήν Του εὐαρέσκειαν πρός τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ ἀγίους ἀρχιερεῖς, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησε διά τήν προσέλευσίν των καί ἐπῄνεσε διά θερμῶν λόγων τό ὑπ’αὑτῶν ἐπιτελούμενον ποιμαντορικόν καί γενικώτερον ἐκκλησιαστικόν ἔργον.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Σμύρνης ἐδώρησε  τῷ Πατριάρχῃ ἀντίγραφον τῆς ἐφεστίου Θεομητορικῆς εἰκόνος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Νέας Μονῆς Χίου εἰς ενδειξιν τοῦ ἀπ’ αἰώνων στενοῦ ἰεροῦ συνδέσμου μεταξύ τῆς Ἰωνικῆς γῆς και τῆς μυροβόλου νήσου.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος –φιλαδέλφῳ διαθέσει– παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν λοιπῶν ἐπισήμων, ἄριστον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον.
Χάριτι Θεοῦ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, καί διά τοῦ προσκυνήματος τούτου, ἐξέφρασε τό ἀνύστακτον καί ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ διά τά ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῇ σεβάσματα τῶν Πατέρων ἡμῶν, εἰς τά ὁποῖα καί πραγματοποιεῖ κατά καιρούς εὐλαβικά προσκυνήματα. 

*  *  *

Τήν Πέμπτην, 7ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «Pullman Istanbul Airport Hotel» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 22αν «Εὐρασιατικήν Οἰκονομικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Water and Migration, Water and Religion. Migration, Religion and Tolerance», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Διασκέψεως τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω ἐπισήμων, εἰς τούς ὁποίους προσετέθη καί ὁ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, τ. Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, μετά τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν διαρκοῦντος τοῦ γεύματος. 

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἀλληλοδιαδόχως τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´ καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα,  Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό σύγγραμμά του, ὑπό τόν τίτλον «Πιστεύω, Ὁμολογῶ, Προσδοκῶ: εἰς τά ἴχνη τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ» (ἰταλιστί).
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Νίτσεφ, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Καλαφάτην, Ἐφημέριον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, μετά τῶν κατά σάρκα ἀδελφῶν αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναζουσῶν Κασσιανῆς καί Ματρώνης, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Μαγείρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μυρτοῦς, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Ρόδου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιάντση, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Γεωπονικῶν Ἐπιστημῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Ὅμιλον παλαιμάχων ποδοσφαιριστῶν τοῦ Π.Α.Ο.Κ., ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Νέλλης Κοντογιάννη.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Στρογγυλοπούλου, Χημικοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς διά τήν ἀνάδειξίν του ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου εἰς τήν θέσιν τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ζωγραφίναν Φ. Μπανάγου, ἐξαδέλφην Αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ὠτορινολαρυγγολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*  *  *

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Πάνυ ἐν Χάλκῃ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξιος Τσίπρας, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Κωνασταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Mάρκου Μπόλαρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, καί Πέτρου Μαυροειδῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, καί λοιπῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Τσίπρας, ἀφοῦ ὁμοῦ μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐφύτευσαν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς κερασέαν, ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς, εἰς τήν περιώνυμον Βιβλιοθήκην καί εἰς τάς αἰθούσας διδασκαλίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. İbrahim Kalın, Ὑπεθύνου Δημοσίων Σχέσεων καί Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Ayhan, Ἐπάρχου τῶν  Νήσων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δημάρχου Μουδανίων, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορίσας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί  ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ἐχαιρέτισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν ἱστορικήν παρουσίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν, ἥτις ἀποτελεῖ τήν πρώτην ἐπίσκεψιν ἐν ἐνεργείᾳ  Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην, εὐχαριστήσας τόν κ. Τσίπραν διά τήν ἀμέριστον συνδρομήν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν περί αὐτήν πολύπαθον Ὁμογένειαν καί ἐκφράσας τήν εὐχήν ὅπως συντόμως ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ ἐπί 48 ἔτη ἀδίκως σιωπῶσα Σχολή.
Ἀπαντητικῶς, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν οὐκουμενικήν καί παναθρωπίνην διακονίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν συγχρονον κόσμον, ἐξεθείασε τήν παγκοσμίου κύρους καί ἀποδοχῆς προσωπικότητα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, εὐχηθείς ὅπως κατά τήν ἑπομένην παρουσίαν του εἰς Τουρκίαν παραστῇ, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, κατά τήν ἔναρξιν τῆς νέας περιόδου λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.   
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ ἀνακαινισμένῳ Συνοδικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς κατ’ ἰδίαν μακρά συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, παραλλήλως δέ ἐν τοῖς Πατριαρχικοῖς Δώμασιν ἐποικοδομητική συνεργασία τῆς εἰς Ἀθήνας μεταβησομένης τήν προσεχῆ ἑβδομάδα Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἁγίου Πριγκηποννήσων, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γαβρόγλου. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται καί συνεορτασταί.
Τέλος, τοῦ γεύματος περατωθέντος, ἐλήφθη ἀναμνηστική τῆς ἱστορικῆς ταύτης ἐπισκέψεως φωτογραφία εἰς τά προπύλαια τῆς Ἱ. Μονῆς, μεθ’ ἧν ὁ Ἐξοχ. κ. Τσίπρας μετά τῆς πολυμελοῦς συνοδείας του ἀνεχώρησε διά τήν Πόλιν, τιμητικῶς προπεμφθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἕως τῆς εἰσόδου τῆς Ἱ. Μονῆς. 

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐν Μaslak Μουσείου «ELGİZ» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ Μουσείου ἐκδήλωσιν, διά τήν προβολήν τῆς νήσου Λέσβου εἰς τό τουρκικόν κοινόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Valdis Zalters, πρῴην Πρόεδρον τῆς Λατβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lilita.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λαδᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατελέσαντα συμφοιτητήν Αὐτοῦ ἐν Μονάχῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτῶν» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Νουρντάν Τουρκέρ, ὑπό τόν τίτλον «Δέν ἔχω πατρίδα, ἔχω τόν τόπο μου – Ρωμιοί τῆς Πόλης – χῶρος, μνήμη, τελετουργίες», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Τρίτην, 5ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σιλουανοῦ Ἰωάννου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπικοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» καί τήν ἐπακολουθήσασαν ὑπογραφήν μνημονίου συνεργασίας τούτου μετά τῶν Παιδικῶν Χωριῶν Σ.Ο.Σ., ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Ἀντώνης Τρίτσης» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τήν Δευτέραν, 4ην ἰδίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκεύην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν προσεχῆ ἔλευσιν τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξίου Τσίπρα εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, πρός συνάντησιν μετ’ Αὐτοῦ, κατά τήν ἐπικειμένην ἑορτήν τοῦ ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Πάνυ, συγχαρείς ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν ἀνύστακτον μέριμνάν του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ καί τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου εἴς τε τήν ὑπ’ αὐτόν θεόσωστον Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου καί εἰς τήν εἰρημένην Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἐξάρχου τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ καί τοῦ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ.κ. Λουκᾶν καί Μωϋσῆν Ξενοφωντινούς.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Μελπομένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀγγελικῆς καί Χρήστου, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συγγενοῦς  αὐτῶν ἀειμνήστου Ἑλένης Φουτσιτζίογλου. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου – Χάγιατ, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Νεοφωτίστου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἰωάννου, ἐκ Σητείας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sami Sarıtaş, Δικηγόρον, καί Mehmet İzzet Han, Ἀρχι-τέκτονα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνθην Sözde, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Μαρίνης καί Ἀδριανοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπι
 
*  *  *