[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2019

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 29ην Ἰανουαρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, Ἐκπαιδευτικόν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν πολυετῆ προσφοράν του εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, ὡς καί διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν καί τήν ἐνεργόν ἐνασχόλησίν του μέ τά κοινοτικά ζητήματα τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ νέος Ἄρχων, διατελέσας ἐπί σειράν ἐτῶν Διευθυντής τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσί, κατά τήν μεγάλην ταύτην ἑορτήν τῆς Παιδείας.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 30ήν ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.       
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τύχων, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν πνευματικήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.   

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν λοιπῶν Ὁμογενει-ακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 30ῆς λήγοντος μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ´.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τήν Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, προσκαλέσασαν Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν Μονήν καί τούς ἐν αὐτῇ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πάνυ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Φωτοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀγάθης, ἐκ Κορέας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, μετά μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν. 
Τόν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτην κ. Τύχωνα, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ.κ. Παλαμᾶ καί Θεοφάνους καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Σάββα καί Διαδόχου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Αἰμιλιανοῦ Γιατράκη καί τοῦ δοκίμου Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Γκανᾶ, Οἰκονομολόγου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
Τούς Ὁσιωτ.  Ἱερομονάχους κ.κ. Τιμόθεον καί Ἀλέξιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Tamara Dermenli.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ian Shugart, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Chris Coote, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ulric Shannon, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Alison Grant, Διευθυντρίας ἐπί τῶν ἐν Ἀνατολικῇ Εὐρώπῃ καί Εὐρασίᾳ Ὑποθέσεων τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, μέλος τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Τορόντο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nicu Popescu, Διευθυντήν Προγράμματος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ «European Council on Foreign Relations», ἐκ Μολδαβίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Momchil Metodiev, Ἱστορικοῦ, ἐκ Βουλγαρίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Aslı Aydıntaşbaş, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονα Κολόκαν, Ἀντιδήμαρχον Ἰωαννίνων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Γλυκερίας Λαδοπούλου, Στελέχους τῆς Ὑπάτου Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε. διά τούς πρόσφυγας, καί Γεώργιον Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Müftüoğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, ἐκ τῆς Πόλεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰανουαρίου, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, μεθ᾽ ὧν καί συνεγευμάτισε. Κατά τήν ἀκρόασιν αὐτῶν προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του πρός πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν τῶν πρό διμήνου ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν τῆς ἑβδομηκονταετίας τοῦ Συνδέσμου καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ νέου ἔτους 2019.
   
* * *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖ-ται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, Ἰωαννίνων, Λαμίας, Θεσσαλονίκης καί Ἀθηνῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Κύπρου εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν καί ἀναφερθείς εἰς τήν κατά τήν ἡμέραν ταύτην συμπληρουμένην ἑβδομηκονταετίαν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τό οἰκουμενικόν ὅραμα τοῦ ὁποίου διακονεῖ καί σήμερον ἀδιαπτώτως καί ποικιλοτρόπως, συμφώνως πρός τάς ἀδηρίτους ἀνάγκας τῶν καιρῶν, ὁ πάνσεπτος Οἰκουμενικός Θρόνος. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Αὐγουστῖνον Καρρᾶν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λέοντα Εὐφραιμίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς σλαβοφώνου Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ Νέας Εὐκαρπίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Dóra Henézi, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. George Αbboud, Πρόεδρον τοῦ Διορθοδόξου Ὀργανισμοῦ Προσκόπων «DESMOS», ἐκ Λιβάνου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andriy Chesnokov, Ἀντιπροέδρου, ἐκ Κιέβου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Ἐπιτίμου Προέδρου, καί Βασιλείου Μπίρτσα, Γεν. Γραμματέως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Γκουράρον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐντεῦθεν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 27ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ΛΗ’ Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Παγκύπριας Ἑνώσεως Ἑλλήνων Θεολόγων, ἐπί τοῦ θέματος «Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί Κύπρος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τό Σάββατον, 26ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου. 
 

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 24ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου,  ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ὑποδιευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως Ἐντιμ. κ. Hakan Yılmaz, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Alparslan Atasoy, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εὐχηθείς αὐτoῖς τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτούς διά τά ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἰωαννίνων κ Μάξιμος, καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἰωαννίνων, Λαμίας,  Νάξου καί Ἀθηνῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Ἰωαννίνων, δεχθέντος καί διά ζώσης τά Πατριαρχικά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αυτοῦ, ὡς καί διά τήν ἐν γένει ἀδιάπτωτον καί πηγαίαν ἀφοσίωσίν του εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν καί ἀναφερθείς εἰς τήν κενωτικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τάς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας καί Ἐσθονίας, ἐξ ἀφορμῆς καί τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Ταρτού. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τῶν Δημοσίων Ἰνστιτούτων Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων καί Λαμίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. Καθηγητήν Λαογραφίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἱστορίας - Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημί-ου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Κούγκουλου καί Νάντιας Μαχᾶ Μπιζούμη, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ αὐτοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλοπροόδου Ἑνώσεως Ξάνθης ἐκδήλωσιν καί τήν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, ἐπί τοῦ θέματος «Χαρίσιος Βαμβακᾶς, ὁ εὐπατρίδης πολιτικός καί διπλωμάτης. Ἡ συμβολή του στήν ἐνσωμάτωση τῆς Δυτικῆς Θρᾴκης στήν Ἑλλάδα», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ἱστορικοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Ξάνθης, τήν Παρασκευήν, 25ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Holokost ile Yüz Yüze», ἐν τῇ ἐν Πέραν ἕδρᾳ τοῦ Μουσείου «500. yıl Vakfı Türk Musevileri», τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου. *  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης Ἰανουαρίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων Του Πατριαρχῶν Νεοφύτου Η’ καί Μαξίμου Ε´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Λαοδικείας Μαξίμου, Σάρδεων Μαξίμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου καί Εὐχαΐτων Τιμοθέου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 22ας ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατά τήν προτεραίαν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κανάγκας κ. Θεοδόσιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμβροσίου Γκουρβέλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Τιμόθεον Ραϊλάκην-Βρανᾶν, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί Διονύσιον Τζῖτζον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Inalco, ἐκ Παρισίων.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Πέραν.
- Tήν Εὐγεν κ. Özlem Öztekin Vural, ὑποψηφίαν Δήμαρχον Νήσων τοῦ Κόμματος ΑΚP, μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
- Ὅμιλον συζύγων τῶν ἐνταῦθα Γενικῶν Προξένων διαφόρων Χωρῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Τετάρτην, 23ην Ἰανουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου:
    α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου παρουσίασιν τῆς «Δογματικῆς» τοῦ Ὁσίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Θεάτρου «Παλλάς», τήν Δευτέραν, 21ην τ.μ., καί
    β) κατά τήν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τῶν Ἐλλογ. Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, ὑπό τόν τίτλον «ΙΜΒΡΟΣ - Ἕνα μικρό Νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰμβρίων, τήν Τετάρτην, 23ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἑταιρίας «Kitab-ı Mukkades Şirketi» Σεμινάριον, ἐπί τοῦ θέμα-τος «Kutsal Kitap Işığında Yaraları Sarmak», ἐν τῇ ἐν Πέραν ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 22αν τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ Μουσικές τῆς Πόλης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Φουτσιτζίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.
- Καταλλήλως δέ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰοῦς Τσοκώνα, ὑπό τόν τίτλον «Ἔγκλημα στόν Ἰανό», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, κατόπιν ἀποδοχῆς ἀπό καιροῦ ὑποβληθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, μετέβη μετά τῆς τιμίας Aὐτοῦ συνοδείας εἰς Τρίγλιαν, πρός τέλεσιν εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον καί ἐπευλόγησιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τοῦ σλαβοφώνου ποιμνίου τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνελειτούργησαν ὁ ἐπιχώριος Ποιμενάρχης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός. Τήν Θείαν Λειτουργίαν παρηκολούθησαν, ἐκτός τοῦ Δημάρχου Μουδανίων κ. Hayri Türkyılmaz καί ἄλλων στελεχῶν τῆς ἐκεῖσε τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Veselin Bojilov καί Alexandur Aleksandrov, Πρόξενοι τῆς Βουλγαρίας ἐν Προύσῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶς, Δήμαρχος Νέας Προποντίδος Χαλκιδικῆς, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Ραφήνας, Πρόεδροι Πολιτιστικῶν Σωματείων Τριγλιανῶν, καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ Νέας Τρίγλιας, Ραφήνας Ἀττικῆς, Βόλου καί Θεσσαλονίκης, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί σλαβόφωνοι, διαβιοῦντες ἐν Προύσῃ καί ἐν Μουδανίοις.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρό τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου εἰς τάς ἑκατοντάδας τῶν προσκυνητῶν, ἀντηλλάγησαν φιλόφρονες λόγοι μεταξύ τοῦ Πατριάρχου, ἐπαινέσαντος τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον διά τό ἄχρι τοῦδε ἐπιτελεσθέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ ἀνακαινιστικόν ἔργον, καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, εὐχαριστήσαντος τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἐπί τῇ τιμητικῇ ἐλεύσει Αὐτῆς εἰς τήν Ἐπαρχίαν του καί ἐπί τῇ τελέσει τῆς ἱστορικῆς πρώτης Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ταύτης.
Ἠκολούθησεν ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς Τρίγλιας, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχίας Προύσης, καί ἡ ἀπελευθέρωσις λευκῶν περιστερῶν, συμβόλων εἰρήνης, συμφιλιώσεως καί συνεργασίας.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Ποιμενάρχης παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς, μεθ’ ὅ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

*  *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, προσεκύνησεν εἰς τό φερώνυμον Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου, ἔνθα παρηκολούθησε τήν τελεσθεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καλλίνικον Μαυρολέοντα, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν, ἐκ Καρπάθου.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀνδρέου Χατζηβασιλειάδου, Καθηγητοῦ Παιδιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Illinois Η.Π.Α., καί Χρήστου Γεροχρήστου, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Δορμπαράκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ Σοφίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου, Γυμναστοῦ, καί Στεφάνου, Ἐκπαιδευτικοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin, Δήμαρχον Μενεμένης (Menemen), μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Simge, Ἀρχιτέκτονος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέρβαν, Ἀντιδήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λιλίκας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βρίτκα, Δικηγόρου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Σπυρίδωνος, Χημικοῦ Μηχανικοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Ζαζάνη, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Στάγγον, Πρόεδρον τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἀρχαία Ἑλλάδα Εὖ Ἀγωνίζεσθαι», ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαντζούρην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χαλκιᾶν, Ἐλ. Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ζωῆς Ρουσάκη, Συμβολαιογράφου, ἐκ Καρπάθου, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Πιτταρᾶν, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Greek Economic Forum», καί Γεώργιον Δημόπουλον, Συνεργάτην αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Ἀγγουριδάκην, Ἀρχιπλοίαρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Σφακιανάκη, ἐκ Κρήτης, καί Çağatay Altan, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Δαφνοπατίδου, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κρίς, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Βασιλικῆς - Ἠλέκτρας, ἐκ Κομοτηνῆς.

* *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐμμανουήλ Ἀθανασιάδου, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Μιξόρρουμα Ρεθύμνης, τήν Παρασκευήν, 18ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ἐτέλεσε τήν Δευτέραν, 14ην Ἰανουαρίου, ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Πανιερ. Ἐπίσκοπον κ. Μάξιμον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Ντόβολου, Δημοτικοῦ Συμβούλου Βύρωνος, καί Βασιλείου Βέρδου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Τζοῦρτζον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Svend Olling, Πρέσβυν τῆς Δανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.).
- Τόν Μουσικολ. Δρα Πέτρον Παπαεμμανουήλ, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας Λιακοπούλου, Λογοθεραπευτρίας, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ λαϊκή θρησκευτική ποίηση καί μουσική τῆς Ἰωνίας καί τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου», ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sergey Shpak, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zhanna, Mιχαήλ Uzun, πρῴην Ἀστυνομικόν Διευθυντήν Μαριουπόλεως, ἐξ Οὐκρανίας, καί Δημήτριον Δημητριάδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Emin Nedret İşli καί Rauf Akbaz, ἐντεῦθεν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Χαριτίνην Καψοκεφάλου, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Καραμπάσην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Γεωργίας Σταυροπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Πτολεμαΐδος.

***

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 13ην Ἰανουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Πρωτοπαπᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τήν Δευτέραν, 14ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 13ην τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 13ης ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσό-στομος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθο-λομαῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-σίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Πολωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Μεσσηνίας, Κρήτης, Ρόδου καί Θεσσαλονίκης.   

* * *

Tό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναγιώτου Χριστοδούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνους Παναγῆ, Φοιτητοῦ Φιλολογίας, καί Ἀνδρέου Ἡροδότου, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ Θεολογίας. 
-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἰωαννίκιον Γιαννόπουλον, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί Ἀθανάσιον Κοσμᾶν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ἐξ Ἀθη-νῶν, μετά τῶν μελῶν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Δικτύ-ου, πραγματοποιήσαντας τριήμερον συνάντησιν ἐργασίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου.
-Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κεντιστοῦ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κρήτης.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Π. Πουρνάρα, ἐκ Γενεύης.
-Τάς Εὐγεν. δίδας Κυριακήν Ἀβτζῆ καί Χριστίναν Παπά-ζογλου, Στελέχη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 13ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἐν Χρυσοβεργείοις ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὑπό τῆς Ρουμανίας κατά τό α’ ἑξάμηνον τοῦ ἀρξαμένου ἔτους, ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον μήνυμα πρός τήν Α. Μακαριότητα, τόν Πατριάρχην Ρουμανίας κ. Δανιήλ, καί πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Χώρας κ. Iohannis Klaus, εὐχηθείς πᾶσαν ἐπιτυχίαν, πρός ἐνίσχυσιν τῶν κοινῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν καί ἐμβάθυνσιν τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν Χωρῶν – Μελῶν τῆς Ἑνώσεως.   

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἰανουαρίου, ἀπένειμεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Χρήστου, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τήν θεολογικήν ἐπιστήμην, καί δή εἰς τήν μελέτην τῆς Ἱστορίας, τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον καί τήν ἀνάδειξιν τῆς σχέσεως τοῦ Βυζαντινοῦ παρελθόντος μέ τήν νεωτέραν καί σύγχρονον πορείαν τοῦ Γένους, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν καί ἐκδοτικόν ἔργον του.
Ὁ νέος Ἄρχων, υἱός τοῦ διακεκριμένου Καθηγητοῦ Πατρολογίας καί Πατερικῆς Θεολογίας ἀειμνήστου Παναγιώτου Χρήστου, πρώτου Διευθυντοῦ χρηματίσαντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν κατά τήν περίοδον 1966 - 1989, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας μέν τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, διαβεβαιώσας δέ διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τῆς μελέτης τῆς παιδείας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Φλουρῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Καστελλίῳ Πεδιάδος Νηστικακείου Γηροκομείου.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
-Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
-Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἡρακλέους Ρεράκη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν ἐκ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἱδρύματος «Sophia University of Loppiano», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Piero Coda, ἐκ Φλωρεντίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Λιάζου, Ἐπ. Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καί Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μεκεδονίας, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Κωνσταντινούπολη στήν τουρκική λογοτεχνία», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 9ην Ἰανουαρίου.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καί τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος μουσικήν συναυλίαν τῆς ἀρτισυστάτου γυναικείας Χορῳδίας «Δάφνες».

Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης.

Μετά τήν συναυλίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθεσεν ἑόρτιον δεῖπνον, ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τό Ἑστιατόριον ΒΕΥΤİ.     

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ἀποστολάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Χρύσανθον Κυρκίρην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Βασιλικῆς, Δικηγόρου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώταν Σφονδύλη, Λογίστριαν, καί Στρατήγω Ριζάκου, Τραπεζικήν Ὑπάλληλον, ἐκ Σικάγου.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Ναυπλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Διονυσίου Ταμπάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος. 
         
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῇ ἐν Χρυσοβεργείοις ἕδρᾳ τοῦ Ζωγραφείου, τήν Πέμπτην, 10ην Ἰανουαρίου. 

*  *  *

Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον περί τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας

    Τό διήμερον, 7 - 8 Ἰανουαρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διωργάνωσε τό Γ’ κατά σειράν ἐπιστημονικόν Συμπόσιον ἐν ξενοδοχείῳ τῆς Πόλεως μέ θέμα τήν σύγχρονον δουλείαν: «Awareness, Action and Impact», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Ὅστις καί ὡμίλησε καταλλήλως, καί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Καθηγητῶν ἐκ διαφόρων Πανεπιστημίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ἐκπροσώπων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας κ. ἄ..
    Παρέστησαν μέλη τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλ
 
*  *  *
 
Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λουκᾶν Ξενοφωντινόν, κομίσαντα τόν ὑπ’ αὐτοῦ καλλιγραφηθέντα Τόμον Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Π. Εὐθυμίου, Σύμβουλον Στρατηγικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίαν Μέμτσαν, Ἰατρόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Φιλοθέης Χασάπη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Μουσικολ. κ. Χρυσούλαν Τασολάμπρου, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Σχολῇ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐξ Ἀγρινίου.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μαρίνου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Χρηστάκη, Παραολυμπιονίκου, Μέλους τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.     

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ διαδικτυακοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Luys TV», ἐν τῇ ἐν Ταταούλοις ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἰανουαρίου. 

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν νεότητα τῆς Ὁμογενείας, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος».
    Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης καί διένειμεν ἐνθύμια εἰς τούς προσελθόντας νέους.
Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Διευθυντοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Διαμαντῆ Κομβοπούλου, ἐκ μέρους τῆς Παιδοπόλεως, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ.
    Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῆς θεματικῆς ἑνότητος «Σύντομη ἀνασκόπηση τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου Ἰουλίου – Αὐγούστου 2018», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Καθηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Καστορίας.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Πέτρον Μαραγκόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. Καλλιόπης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσαουσάκην, Ἰδιοκτήτην Καταστήματος Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Μυκόνου.
- Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Πεταλίδην, Διευθυντήν ἐκδόσεως τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «ΗΧΩ», μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Βαλάκου, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννας καί Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Δημητρίου, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἄννης-Μέλιας, καί τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστεμαλτζίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ersin Kasapoğlu, ἐκ Γερμανίας, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Μπαρντακτσῆ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γιαννικούρην, Πρόεδρον ΤΕΕ Δωδεκανήσου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας – Αἰκατερίνης Σαρίκα, ἐκ Ρόδου.
- Tούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Βασίλειον Δημόπουλον, Ἄγγελον Πένλογλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Παναγιώτην Ζουρνατζόγλου, ἐκ Δράμας.
- Τήν γυναικείαν Χορῳδίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.
- Τήν Εὐγεν. κ. Nikolina Dimitrova, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Βουλγαρίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Χατζηαναστασίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τήν Πέμπτην, 3ην Ἰανουαρίου.

* * *

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασι-λείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2019.
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Δευτέρας, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστό-μου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων  καθ᾿ ἥν  προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.
Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Τά παραδοσιακά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα ἔψαλον οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί ὅμιλος νέων ἐθελοντῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.). 
Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν, εἰς οὕς πάντας διένειμεν ἀναμνηστικά. 
Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι,  ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Μάριος Ἠλιάδης, Ἄρχων Εὐταξίας. Εἰς τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τά κυριώτερα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό 2018 καί ηὐχήθη πᾶσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.

* * *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου μελῶν τῆς Ἐφοροπιτροπῆς Πριγκήπου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τούς Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Ἀλέξανδρον καί Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικον Χασάπην, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη, ἐπί τῇ σεπτῇ Πατριαρχικῇ προκρίσει προαγωγῇ αὐτῶν, οὕς Οὗτος ηὐλόγησεν, εὐχηθείς αὐτοῖς πιστήν καί εὐορκον διακονίαν ἐκ τῶν νέων, πλέον ὑπευθύνων, θέσεων αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Πέγκλην, Παθολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐμμανουήλ καί Ἀντωνίου, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἀκτινολόγον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Πορίδην, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν. 
*  *  *