[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούνιος 2018

Ἐπί τῇ ἐκλογικῇ νίκῃ τήν ὁποίαν κατήγαγε κατά τάς ἐκλογάς τῆς Κυριακῆς, 24ης τ. μ., ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλεν αὐτῷ θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυροῦ Ἰγνατίου, ἐτέλεσε  τήν Τρίτην, 26ην Ἰουνίου, μετά τόν Ἑσπερινόν, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

*    *    *


Ἡ Α . Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ Σωτήριον, συνοδευόμενον τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀγάθης, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κορέας.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Προδόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Ἐφημερίου αὐτοῦ, καὶ τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ  ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ.
- Τόν Ἱερολ. ΡΚαθολικόν Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον J. Koet, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Οὐτρέχτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαρθολομαίου van Bolhuis, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοπίστην καί Θεονίκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Λαρίσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Thomas Dumont, ἐκ Στρασβούργου. 

- Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Χατζηγιάννην καί τήν Ἐξοχ. κ. Εἰρήνην Χαραλαμπίδου, Βουλευτάς, ἐκ Κύπρου.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρ. Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης, καί Σεραφείμ Λιάπην, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Στεργίου, φωτογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γραφιαδέλλην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυρανάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τριανταφυλλίδην, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Προσφυγικῶν Σωματείων Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Νεφέλης, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

* * *

Αὐθημερόν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς ἐκλογικόν κέντρον τοῦ Δήμου Fatih καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας προεδρικάς καί βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν Τουρκίᾳ.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
    Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
    Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
    Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ὀδησσοῦ καί Ἰζμαηλίας κ. Ἀγαθάγγελον, Ντονιέτσκ καί Μαριουπόλεως κ. Ἱλαρίωνα, Κάμενετς-Ποντόλσκυ καί Γκοροντόκ κ. Θεόδωρον, Μπορίσπολ καί Μπροβάρυ κ. Ἀντώνιον, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Ντανιλιέβιτς, καί Ἐξοχ. κ. Βαντίμ Νοβίτσκι, Βουλευτοῦ τῆς Ἄνω Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας.
    Τόν Ἐξοχ. κ. Oliver Sposovski, Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν καί Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς FYROM, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Dimitar Kovachevsky, Murat Dinçer καί Jan Klod Kayuka, Ἰατρῶν.
    Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου.
    Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.
    Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Τσαραμανίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλία Σπυρλιάδου, Δικηγόρου, καί Ἰωάννου Νικολοπούλου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
    Τόν Ἐντιμ. κ. Markar Eseyan, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος AKP, ἐντεῦθεν.
    Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βουλγαράκην, Πολιτικόν Ἀναλυτήν, Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐξ Ἀθηνῶν.
    Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κυμπιζῆν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
    Τόν Ἐντιμ. κ. Paul Toovey, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Φακετοπούλου καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀθανασίου καί Ἐλπινίκης, ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας.
    Τον Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Φίλιον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη: Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Jared Conrad καί Rita Ender, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Γαλατᾷ Συναγωγῇ Neve Şalom, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Ζήσην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Αἰκατερίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου, Θεολόγου, καί Ἀνδριάννης, ἐξ Ἀμερικῆς.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογιμ. κας Κορνηλίας Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, Καθηγητρίας, μέ τίτλον «Κωνσταντινουπολίτικη Προσωπογραφία» (ἐκδόσεις Τσουκάτου), ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις βιβλιοπωλείῳ «Πολίτης», τήν Τετάρτην, 13ην Ἰουνίου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 15ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Πανοσιολ. Διακόνου Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἀνεχώρησεν εἰς Γενεύην, πρός συμμετοχήν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως 70 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Τήν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου, ὁ Παναγιώτατος θά ὁμιλήσῃ  κατά τήν ἐπίσημον  ἐκδήλωσιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πέτρου Γενεύης.
Ὁ Παναγιώτατος, θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς  τρέχοντος μηνός.
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης ἰδίου. 

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, ἐντεῦθεν. 

* * *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ρεβέκκας Ἀθανασοπούλου, κατά σάρκαν ἀδελφῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως, τό Σάββατον, 16ην τ. μ..

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Οἰκονομίδην, Μηχανολόγον ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Κατόπιν σχετικῆς παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διώρισεν ὑπεύθυνον τοῦ ἐνταῦθα Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ὅστις ἀνέλαβεν ἤδη τά καθήκοντα αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευομένην Εὐγενεστάτην κ. Μαίρην Φούξ καί ηὐχήθη αὐτῇ τά εἰκότα.

* * *

Ἡ Α. Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρος Ποροσένκο, εὑρισκόμενος ἐν Τουρκίᾳ, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί ἐξέφρασε τά συγχαρητήρια καί τάς ἑορτίους εὐχάς ἑαυτοῦ τε καί ὁλοκλήρου τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ ἐπί τοῖς Πατριαρχικοῖς ὀνομαστηρίοις.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καί τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος μουσικήν συναυλίαν τῆς ἀρτισυστάτου γυναικείας Χορῳδίας «Δάφνες», ἀφιερωμένην εἰς τά πρότριτα ἑορτασθέντα ὀνομαστήρια τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας.
    Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης.     

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
    Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Ἀποστόλου Καβαλιώτου καί Χριστοδούλου Καραθανάση, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Κωνσταντίου Λυκίδου, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου κ. Γεωργίου Μπουγιούκα, καί τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ.κ. Ἀλεξάνδρου Πολυχρονίδου, νέου Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί Ἠλιού Θώδη.
    Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Ζημιανίτου, Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, Θεοδώρου Ταχματζίδου, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης. 
    Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
    Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Βασιλείου καί Χριστοφόρου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου Θεοφίλου Γκατζούνη, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί Μάρθας Μελλισανίδου.
    Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Νεκταρίας καί Θεοδώρου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐδοξίας Κουτσαφτάκη, Μουσικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
    Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου, διορισθεῖσαν εἰς τήν θέσιν τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 12ην Ἰουνίου. 

*  *  *

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ἀπευθύνας κάλεσμα πρός πάντας ὅπως φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν ἱ. κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωανίνων κ. Μαξίμου, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός καί Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀντώνιος, Διευθυντής τῆς Διοικήσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί Ἱδρυμάτων Ἐξωτερικοῦ, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ προσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Shemyatovsky, ἐκ προσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἡ παρεπιδημοῦσα ἐν τῇ Πόλει Ἀντιπροσωπεία τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας (Lutheran World Federation), Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν Σμύρνῃ, οἱ ὡς ἄνω διπλωματικοί ἐκπρόσωποι τῆς Οὐκρανίας, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Ἐντιμ. κύριοι Μumin Günler καί Murat Zeynel Ceylan, ἐκ μέρους τοῦ Κόμματος «İyi Parti». 
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε συγχαρητήριον Μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, καί ἐν τέλει ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τό ἱεραποστολικόν χρέος, ὡς συστατικόν στοιχεῖον τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, καί τονίσας τήν ἀνάγκην ὅπως ἡ Ἐκκλησία μή ἀδρανῇ ἐνώπιον καταστάσεων, αἵτινες διαταράσσουν τήν κανονικήν λειτουργίαν αὐτῆς, ὡς ἐπί παραδείγματι ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐν Σκοπίοις, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν διαδικασίαν προσλήψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπό τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.
Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἡ ὁποία ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Μωϋσέως, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, συνοδευομένην ὑπό ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Κουμαρτζάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοσκαλιτίσσης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.).
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, Κληρικόν της Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, συνοδευομένην ὑπό ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκ Χαλκίδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Δημαρχόπουλον, Δήμαρχον Ξάνθης. 
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Σικαλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Χρήστου, Ἀν. Καθηγητάς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ « Yeni Yüzyıl», καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εἰρήνης, καί Γαβριήλ Πετρίδην. 
            Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορτζῆν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τάς, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 11ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος καί Μωκησσοῦ κ. Δήμητριος, Ἐντιμολ. Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος  ἀναφερθείς καί εἰς τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς διαφόρους Μητροπόλεις τοῦ Θρόνου ἐν τῇ Χώρᾳ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἑλλήνων καί Γερμανῶν προσκυνητῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐξ Ἀμερικῆς.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σιταρόπουλον, Φοροτεχνικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος μεγαλοεπιχειρηματίου Erdoğan Demirören, ἐκ τοῦ τεμένους Fatih, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου. 


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἑβδομαδιαίας ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Χαλκίδος καί Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ὡς καί εἰς τάς Ἀθήνας, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

*  *  *

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ἀντιπροσωπείας (Lutheran World Federation), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου ἐν Νιγηρίᾳ κ. Musa Filibus, νέου Προέδρου αὐτῆς, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Urmas Viilma, ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Martin Junge, Γεν. Γραμματέως τῆς Ὁμοσπονδίας, τῆς Εὐγεν. κ. Anne Burghardt, Γραμματέως ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων, καί τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Arni Danielsson, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνίας αὐτῆς, ἐπεσκέφθη τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων Του. Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, καί ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Οἱ παρεπιδημοῦντες ἀξιωματοῦ-χοι, σχόντες μακράν συνεργασίαν μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, παρόντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ὀρθοδόξου Συμπροέδρου τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, νέου Ὀρθοδόξου Γραμματέως αὐτῆς, εἶτα δέ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.   

*  *  *

          Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ παρά τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου καταλύματί του τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Πνευματικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     
      Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Σύμης κ. Χρυσόστομον.
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Νικολίτση, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ζωγραφιᾶς, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μαξίμου Rutka.   
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης - Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
      Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
      Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα.
      Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
        Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Κύριλλον, ἐκ Ρόδου.
        Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμε-νον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
        Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σουβλάκη, τέως Ἀντινομάρχου Κερκύρας καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνίας, Προϊσταμένης τοῦ ΣΔΟΕ Κερκύρας, τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Ταβλάκη, Στελέχους τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Νεφέλης καί Ναυσικᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῶν Ἐλλογ. Δρων Ἠλιού Τριανταφύλλου, Ἐμμανουήλ Λαζανάκη, Nicholas Brejt, Ἰατρῶν, ἐκ Brighton, καί Νικολάου Σουβλάκη, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Middlesex University – Ποινικοῦ Ψυχολόγου, ἐκ Λονδίνου.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Κωτούλαν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.
    Τούς Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμους κ.κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην καί Γεώργιον Παπαδόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Συμεών Πασχαλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.

*  *  *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

      Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), διά δέκατον τέταρτον ἔτος, δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν, 8ην Ἰουνίου.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Λεσχῶν Σοροπτιμιστριῶν Τουρκίας ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 8 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας αὐτῆς, ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ αὐτῆς «Balat Kültür Evi», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.
            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαι-τέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Ruben Tierrablanca παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,:
            α) κατά τήν τελετήν λήξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί ἀποφοιτή-σεως τῆς Δ’ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Ἴμβρου ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.
            β) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ Ἀναστασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κώμης Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου, τό Σάββατον, 9ην τ.μ.. Καί
            γ) κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ Λυκείου Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν Ἀγριδίοις Ἴμβρου ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Conrad İstanbul Bosphorus», τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου,
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπιτρόπου τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Kumkapı ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου, τήν Τρίτην, 5ην Ἰουνίου, ἔψαλλε ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τριάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Δωροθέου καί Διακόνου Δωροθέου Ἀναστασιάδου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. Ireneusz Fidos, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Σχέσεων τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν  Sema Kılıçer  καί Aycan Akdeniz, ἀνωτέρων στελεχῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. Hayri Araboğlu, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἔργου «Πολιτισμικό καί Οἰκιστικό Ἀπόθεμα τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας», ἐν τῇ αἰθούσῃ συνεδριάσεως τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, τήν Τετάρτην, 6ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ἀπό κοινοῦ παρατεθέν ὑπό τῶν μή Μουσουλμανικῶν Βακουφίων δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Hakan Çavuşoğlu, Ὑφυπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Arthur Li, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς καί Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Hong Kong, εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν καί Ὑγείας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμαδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν μαθητῶν τῶν τάξεων 8ης καί 12ης τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2017-2018, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 6ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου, τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2017-2018, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Νούση, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Atilla Aytaç, Δημάρχου τῶν Νήσων, δεῖπνον (iftar), ἐν Πριγκήπῳ, ὡσαύτως αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Συμεωνίδου, μέ τίτλον «İstanbul Kokulu Mutfaklar», ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἱδρύματι «Hrant Dink», τήν Τρίτην, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ. Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ἰουνίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 3ην Ἰουνίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) θερέτρου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Podelyshev, Γενικός Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, ἐπί κεφαλῆς ὑπαλλήλων τοῦ Γεν. Προξενείου, ἔψαλλε δέ ἡ Ἐκκλησιαστική χορωδία τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀναφερθείς εἰς τούς δεσμούς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος, εὐχαριστήσας διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν καί Χοροστασίαν τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῆ αἰθούσῃ τοῦ θερέτρου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν ἐνθρόνησιν τοῦ Θεοφιλ. νέου Λουθηρανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Turku Φιλλανδίας κ. Tapio Luoma, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Turku Καθεδρικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 3ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Εὐθυμίου Μήλιου καί Μαρίας Μουτάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 2αν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mamuka Jambazishvili καί Lali Nakaidze, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωακείμ Ψευτέλλη καί Μιρέλλας Κάρ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 3ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας, Εὔβοιαν καί Σαρωνικόν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, ἐκεῖθεν δέ ἀκτοπλοϊκῶς εἰς Εὔβοιαν, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος εὑρίσκεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοίας, ἧς διετέλεσεν Ἡγούμενος.
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
Ἐξ ἑτέρου, ὁ Παναγιώτατος θά κηρύξῃ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ, μεταξύ 5ης καί 8ης Ἰουνίου, διοργανουμένου ἐν τῷ Σαρωνικῷ, τῇ πρωτοβουλίᾳ καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θ’ Διεθνοῦς καί Διαθρησκειακοῦ Οἰκολογικοῦ Συμποσίου, ὑπό τόν τίτλον «Towards a greener Attica», τήν ἐναρκτήριον τελετήν τοῦ ὁποίου, τό ἑσπέρας τῆς 5ης ἰδίου, θά τιμήσῃ ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς Ἀκροπόλεως διά τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ παρουσίας ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Συμποσίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπισκεφθῇ τάς νήσους Σπέτσας καί Ὕδραν, ἔνθα θά παραστῇ εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις διοργανουμένας πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. 
          Ὁ Παναγιώτατος μέλλει, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν, ἵνα ἑορτάσῃ τά σεπτά ὀνομαστήριά Του, τήν μεσημβρίαν τῆς 9ης τ.μ.. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεραποστολικήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαν-τορίαν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, κατά τάς διοργανουμένας ὑπό τῆς Ἑνώσεως «Slavic Union of the Czech Republic» ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 1150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ὑπό τῶν αὐταδέλφων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Φωτιστῶν τῶν Σλαύων, ἐφευρεθέντος σλαβικοῦ ἀλφαβήτου, ἐν Νοτίῳ Μοραβίᾳ, μεταξύ 31ης Μαΐου καί 3ης Ἰουνίου.
        Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά:
          α) τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Fermani Altun, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-i Beyt», ἐν τῇ ἐν Alibeyköy ἕδρᾳ αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 31ην λήξαντος μηνός Μαΐου, καί
          β)  τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Bulut, Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Τürkiye İşkadınları Derneği», ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi» παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς πρώτης κυρίας τῆς Τουρκίας Εὐγεν. κ. Emine Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου.
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόρου Φασιόλου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Bose 16ον Διεθνές Λειτουργικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Architettura di prossimità», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, μεταξύ 31ης Μαΐου καί 2ας Ἰουνίου.
 


 
*  *  *