[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Φεβρουάριος 2018

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπο-λίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 25ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης, καί 
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν Δευτέραν, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχει-ρήσεων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσω-πήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχί-ας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 76ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Πέμπτην, 22αν λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου Πολίτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καθηγητρίας Ἀλεξάνδρας Λαμπρινοῦ, τελευταίας Διευθυντρίας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθενα-γωγείου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Νέας Σμύρνης, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.   


* * *

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 24ην Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτη-σεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί προσκυνη-ταί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον τῆς Πατρολογίας καί τῆς Ἁγιολογίας, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν, ἐκδοτικόν καί διοικητικόν ἔργον του μέ διεθνῆ παρουσίαν. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πασχαλίδην περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ ὕπατος θεσμός τῆς Ὀρθοδοξίας. Φυλάσσει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀνεκτιμήτους παραδόσεις φιλοθεΐας καί φιλανθρω-πίας, ἐπιτελεῖ θεοστηρίκτως καί ἀποτελεσματικῶς τήν διορθό-δοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεῖ τόν διάλογον τῶν θρησκειῶν, τήν εἰρήνην καί τήν ἀλληλεγγύην, δίδει εὐθαρσῶς τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν, ἔναντι ὅλων τῶν προκλήσεων καί ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀκεραιότητα τῆς καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ».
Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ τῆς Μικρασιατικῆς γῆς, τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλ-λομένας ὑπ’ αὐτοῦ, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Π.Ι.Π.Μ., συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς ἀναδείξεως καί καθιερώσεως τοῦ ἀρχαιοτέρου ἐπιστημονικοῦ Ἱδρύματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὡς ἑνός ἐκ τῶν πλέον προβεβλημένων ἐρευνητικῶν κέντρων τῆς Ἑλλάδος μέ ἀπήχη-σιν καί εἰς τό διεθνές ἐπιστημονικόν στερέωμα.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-γίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλα-δελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλει-τουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προε-ξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τά μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας, ὑπό τή ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Λυδίας Ἰωαννίδου Μουζάκα, Καθηγητρίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν.κ . Εὐφροσύνην Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Λαζάρου, ἐντεῦθεν. 

* * *

        Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου ἑορτίους ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου Β’, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ διακονίας, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ην Φεβρουαρίου.*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς διά τήν πανηγυρίζουσαν Κοινότητα, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἀνεφέρθη, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης μεταβάσεώς Του εἰς Βιέννην, εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην τῆς προαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, πλήν ἄλλων καί πρός ἐμπέδωσιν τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης καί ἐνίσχυσιν τῆς καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἰς τάς ταλαιπωρουμένας, ἰδίως, περιοχάς τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης ὑφηλίου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν, μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, οἱ μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βλάγκας καί τά μέλη τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου Κοντοσκαλίου ἐπαρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν Ἐλλογ. κυριῶν Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Δήμητρας Ράπτη καί Χριστίνης Ντίζογλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Γαβριελάτου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Κεκάτου, Ἀντιδημάρχου Κεφαλληνίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Γιαννακοπούλου, Συμβολαιο-γράφου, ἐξ Ἀργοστολίου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστό-πουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον  Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφε-ρενδάριον - πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Καβάλας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀχιλλέως, Φοιτητοῦ Ἀρχαιολογίας, Εὐαγγελίας, Νομικοῦ, Ἀναστασίου, Φοιτητοῦ Ἐφηρμοσμένης Πληροφορικῆς, Χρήστου, Φοιτητοῦ Βιολογίας, καί Θεοδώρας – Μαρίας, μαθητρίας, καί Δημοσθέ-νην Κακλαμᾶνον, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Doğan Başak, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Vedat Akçayöz, Ἐρευνητήν – Συγγραφέα, ἐκ Kars.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξό-πουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, Στέλεχος τῆς Ἐπενδυτικῆς Τραπέζης «MUFG» ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ναυπλιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Μπίνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου καί Γεώργιον Ντεμίρ, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Νew Ideas Productions», ἐντεῦθεν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ἀντίτυπον ψηφια-κοῦ αὐτῶν δίσκου (dvd).
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Nazan Yaşarbaş καί Eda Yaşar, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Erzurum Otizm Derneği». 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδιωτικήν Ὑπάλ-ληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Εὐθυμιάδου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύμα-τος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Κανάρη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πολύκαρπον Postalcı, Νεωκόρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Tάς Εὐγεν. κυρίας Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, καί Sandra Ferreira, ἐκ Βραζιλίας.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Σταματίδου, μητρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀστιαρίου κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακε-δονίας – Θρᾴκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Δελφῶν Θεσσαλονίκης, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου.   


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκριθείς εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ «Συνηγόρου τοῦ πολίτου» (Ombudsman) τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Şeref Malkoç, παρεκάθησε τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου, ὁμοῦ μετ’ ἐκπροσώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, καί τῶν λοιπῶν ἐν τῇ Πόλει μειονοτήτων, εἰς δεῖπνον καί τήν ἐν συνεχείᾳ συζήτησιν, καθ’ ἥν, μετά τόν χαιρετισμόν τοῦ ἀμφιτρύονος, οἱ συνδαιτυμόνες ἐξέθεσαν τά προβλήματα τά ἀπασχολοῦντα τάς Κοινότητας αὐτῶν.

Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 20ῆς τ.μ., παρέστη εἰς τήν προβολήν τῆς ταινίας «Yanyana», μέ θέμα τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν Κοινοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, ἀποτελούσης προϊόν Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος, πραγματοποιηθέντος ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (RUMVADER - ΣΥΡΚΙ). Ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Λάκης Βίγκας, ὑπεύθυνος τοῦ Προγράμματος, ὁ Δήμαρχος Sarıyer Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç καί ἡ Ἐλλογ. Καθηγήτρια κ. Εὔα Σαρλάκ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 20ῆς Φεβρουαρίου, ὡς καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμε-νον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφέν, νέον Ἐφημέριον τῆς Κοινότη-τος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Κυρίου ἱερατικήν διακονίαν.
            Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμε-νον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-ακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακό-νου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Νομικόν Σύμβουλον τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαχελᾶν, Διευθυντήν τῆς ἐφημερίδος «Ἡ Καθημερινή», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Λογιάκην καί Σταῦρον Μπό-τσαρην, Στρατιωτικούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Σοφίαν Νικολάου, Δικηγόρον, καί Εἰρή-νην Βανταράκη, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν διοργανω-θεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Tigran Matulian, μέ θέμα «Yazılmamış Hikâyeler», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 21ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Πρού-σης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλίαν Καραμπελιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πανᾶ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Πρόδρομον Χατζηϊωαννίδην, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Lazaridis Scenic Studio», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Καλλιόπης Τεμεκενίδου, Ψυχολόγου, ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Αἰκατερίνης Καλλιπέτη, Σκηνογράφου, ἐξ Ἀμαρουσίου.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Μελίσσαν – Εὐδοξίαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν πατρικήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου      κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανω-θεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης».
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν συντελουμένην κατ’ αὐτάς πολύπτυχον λειτουργικήν, ἐκπαιδευτικήν καί πολιτιστικήν ἀνακαίνισιν τῆς «παιπαλοέσσης», ἐπισημάνας ὅτι «κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέπεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν».
Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ἀφοῦ ὑπέμνησε τάς προσφάτους δημοσιεύσεις σχετικῶν περί τήν γενέτειράν Του πονημάτων, ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν Ἰμβρίων νά ἐνστερνισθοῦν καί νά φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τῆς νήσου καί ἀποτελοῦν σήμερον συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεν-τρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς,  συγχαρείς τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
            Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως. 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ἐγένετο προβολή τῆς ται-νίας «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων ἐκ διαφόρων Πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν σχετικῶν πρός τήν Ἴμβρον ὑπό μελῶν τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, τῆς ἐκδηλώσεως ὁλοκληρωθείσης διά καταλλήλου μουσικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τῶν «Κανταδόρων τῆς Ἴμβρου».   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης, Ἀθλητισμοῦ, Παιδείας καί Προσχολικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δήμου Βεροίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Διαμάντη, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ἐπιδαψιλεύ-σας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῶν ἀρετῶν,
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχη-τήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀποστολή ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἀνδρῶν – Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούμπα, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Στίβου, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA Πειραιῶς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μαραβέλιαν, Πρόεδρον, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριο-φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησια-στικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῶν πρό διετίας ἱστορικῶν ἑορτασμῶν τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Κρήνῃ (Çeşme), ἐπαναληφθέντων ἐφέτος ὑπό τοῦ Σεβ. ἁγίου Σμύρνης, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῶν ἀρχομένων πνευματικῶν ἀγώνων, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς τούς χώρους τοῦ ἱ. τούτου σεβάσματος τοῦ Γένους, ἀποτελέσαντος κατά τό ἀπώτερον παρελθόν Μετοχιακόν ἐξάρτημα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί
γ) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Δρος Akkan Suver, Προέδρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara Grubu», πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβάνωφ, Προέδρου τῆς FYROM, συνοδευομένου ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύ-ρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐκ Χίου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Ταπρατζῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «AVIS HELLAS», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιναρίδου, Διευθυντρίας τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «V&O Hellas», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπέτυ Κουλούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Βουλευτήν Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλενας Μπάνια, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀπόστολον Ὑφαντίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel». 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Κοσμόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, καί Φίλιππον Τσάμην, Κτηματομεσίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Λινόν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παύλου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βλάχου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐαγγέλου, μαθητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μεφαλοπούλου, ἐντεῦθεν. 
     
* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Agop Gotoryan, Καθηγητοῦ καί διακεκριμένου ἐν Ἰατροῖς, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 17ην Φεβρουαρίου.
            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου. 


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Βιτάλη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ, συνελυπήθη διά Γράμματος Αὐτοῦ τήν ἀπορφανισθεῖσαν Ἀδελφότητά του, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐπικαλεσθείς δ’ ἐπ’ αὐτήν τήν ἄνωθεν παραμυθίαν. 

                                          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγη-τήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀστέρην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαροῦς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελμα-τίαν, ἐξ Ἴμβρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Erol Bircanoğlu, Δικηγόρου, Eren Öçgüder, Ἀρχιτέκτονος, καί τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Zeki καί Ziya Akgün, Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἱστορίας Βασίλειον Πάππαν, τ. Βουλευτήν, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χάδου, Ἀρχισυντάκτου τοῦ Περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Λαρσινόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κορίνθου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος εἰς τά περίχωρα τῆς Ρωσσικῆς Πρωτευούσης, δι’ οὗ ἀπώλεσαν τήν ζωήν των καί οἱ 71 ἐπιβαίνοντες, ἀπέστειλεν ἀδελφικόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον, ἐκφράσας πρός αὐτόν καί δι’ αὐτοῦ πρός τόν Ρωσσικόν λαόν τά θερμά  συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀπώλειαν δεκάδων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ὡς καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐπισημάνας δέ ὅτι «τό πένθος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ διά τό τραγικόν ἀεροπορικόν ἀτύχημα μέ τούς 71 νεκρούς εἶναι πένθος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». 
 
                                          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν πρός ἐπίσκεψιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπί ἑορταζομέναις ἐν αὐτῇ ἐπετείοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, Ἱερατι-κῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν Προύσῃ Ὀρθοδόξου Κοινότητος, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παύλου Καραδήμα, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ὁσιωτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ταρασόβα, Χοράρχου.
          Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδι-κον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 10ετηρίδος τοῦ κοινωφελοῦς τούτου Ἱδρύματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Γεραγώτην, Νομικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρύσας Μπαντέκα, Παιδιάτρου, ἐκ Βόλου. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέφανον Χανδακᾶν, Πρόεδρον τοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Hopegenesis», καί Ἰωάννην Χορό-ζογλου, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἑλίνας Σμπώκου, Γεν. Διευθυντρίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Παραρτήματος αὐτοῦ, καί Ἀθανασίας Γκάφα, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦ-θεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Semiha Hüzmeli, Ξενοδόχον, ἐντεῦθεν.

                                          * * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 12ην Φεβρουαρίου.


*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Σεβαστεί-ας κ. Δημητρίου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Φιλα-δελφείας κ. Μελίτων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ρόδου, Κώου καί Νισύρου καί Σύμης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Πίτσης, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί προσκυνηταί ἐκ Κώου καί Σύμης.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ νήσῳ τοῦ Ἱπποκράτους, τῇ ἐριβώλακι Κῷ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου (Δημητριάδου) τοῦ Ἰμβρίου. Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτά-των παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν τοῦ ποιμνίου του, καί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ γενικώτερον, μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δεσμῶν ἀκαταλύτων, οἱ ὁποῖοι ἐσφυρηλατήθησαν κατά τήν διάρκειαν αἰώνων πολλῶν, δεδομένου ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Δωδεκανήσου ἐπεβίωσαν ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐπειδή ἦσαν τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπειδή «ἦσαν ἐγκεντρισμένοι εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», ἡ πίστις καί ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως τῆς ὁποίας ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότεραι τῶν ποικιλωνύμων ἀλλοτριωτικῶν πιέσεων, τάς ὁποίας ὑπέστησαν οὗτοι κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ παρελθόντος αἰῶνος.
Ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχ
 
*  *  *