[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2018

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Δεκεμβρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 30ῆς ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, Κοντοσκαλίου καί Βλάγκας προσφερθέν ἑόρτιον γεῦμα, τῇ μερίμνῃ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλάγκας, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς Καρδίτσης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Βασιλείου Κουκουσᾶ, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, καί Γρηγορίου Λιάντα, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῆ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Σπυρίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ἐξάρχου Μίνωος Ζομπανάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Καλυβῶν Χανίων Κρήτης, τήν Παρασκευήν, 28ην Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Φαναρίου (Βουλγαρική Παροικία), ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρούσσης κ. Ναούμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, τήν Πέμπτην, 27ην ἰδίου.

* * *

Τήν Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Maslak Νοσοκομείῳ «ACI BADEM» νοσηλευθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις μετ᾿ αὐτῶν, οἵτινες ἐν συνεχείᾳ παρεκά-θησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολογιωτάτων Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγού-μενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονη-θέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Σπυρίδωνα Χατζῆν, ᾧτινι ἡ Παναγιότης Του ηὐχήθη πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Ἱ. Μονῆς.
Tόν Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Πρόεδρον τῆς «Coca-Cola», ἐξ Ἀμερικῆς.
Tόν Ἐλλογ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Kezban, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαοικονόμου, Ξενοδόχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Παπανικόλα, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σταματίου, ἐκ Ρόδου.

* * *

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουρ- γούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν χριστοτερπῆ ἑορτασμόν τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ὡς πρᾶξιν ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς καί τήν μετατρoπήν της εἰς πανήγυριν τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν, συγχύσεως, βίας καί ἀδικίας. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, Ἀντιπροσωπεία τοῦ Κόμματος «CHP», ὁ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί ἐκπρόσωπος Θρησκευτικῶν καί Μειονοτικῶν Κοινοτήτων παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Γενικῇ Διευ-θύνσει Βακουφίων, καί ἐκπρόσωποι διαφόρων Δήμων τῆς Πόλεως.

* * * 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Michail Jamnenko, ἐξ Οὐκρανίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Φραντζελᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου - Χρήστου, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Φοιτητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῆ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητρίογλου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Μπεγάκην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Στεφάνου, ἐκ Los Angeles. 
 
* * *

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν του καί συγχαρείς Αὐτῷ ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Χριστιανοσύνης, ἀπέστειλε δέ δι᾿ Αὐτοῦ τάς θερμάς ἑορτίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 
Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος, ποιούμενος μνείαν τῶν προσφάτων ἐξελίξεων ἐν Οὐκρα-νίᾳ, καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2019.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τά εἰθισμένα ρόδια ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλείας - Βεατρίκης, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀγραφιώτην, Ξεναγόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φέλιξ, Ψυχολόγου, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἥν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου – Χάγιατ καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Concetta, ἐντεῦθεν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Vasyl Prus, Sviaroslav Rud καί Petro Kridmys, Φοιτητάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, ἐξ Οὐκρανίας, οἵτινες ἔψαλον οὐκρανιστί τά κάλαντα κατά τήν ὡς ἄνω ἑόρτιον συγκέντρωσιν τῶν νέων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Τσακίρην, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μπογδάνου, Ἀρχιτέκτονος, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Μαρίας καί Ἰφιγενείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν Χριστουγεννιάτικην Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 23ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
    Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐξ Ἀργολίδος καί ἐξ Ἰνδιῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίαν, ἐκ Κώου.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀνδρέου, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, Θεμιστοκλῆ Καρανικόλαν, Ὁδηγόν, καί Χριστοφῆν Χειράκην, Κλητῆρα.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φιλάρετον Παντελῆν, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Κρικέλη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Σαρακατσαναίων Φοιτητῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας Γάτου.
- Μέλη τῆς Χορῳδίας «İstos», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Μουσικολ. κ. Φωτεινῆς Κοκάλα, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Γανωτῆν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυρανάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον – Φιλόλογον, ἐκ Καβάλας, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀλεξίας Γκιρτζίκη, Δικηγόρου, ἐκ Ξάνθης.
- Τούς αὐταδέλφους Ἐντιμ. κ.κ. Στέργιον καί Χρῆστον Κοβατσιάδην, Πολιτευτάς, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐλλογ. Δρος Brigitte Pitarakis, Βυζαντινολόγου, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Çocuklar, Denizciler, Mucizeler: Bizans’tan Osmanlı’ya Aziz Nikolaos, İbadet ve Sanat», ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 22αν Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος διοργανωθεῖσαν παιδικήν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, αὐθημερόν.

- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῶν Θεατρικῶν Ὁμάδων «Περπερούνα» καί «Βάκχες» Χριστουγεννιάτικην θεατρικήν παράστασιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Στεφάνου Γανωτῆ, ὑπό τόν τίτλον «Διακοπή ρεύματος», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 21ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν νέον Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Kaan Peker, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων αὐτοῦ καθηκόντων καί τῇ ἐπικειμένῃ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτόν διά τά ληφθησόμενα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν ἐπί θύραις τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, συνοδευόμενον ὑπό Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Vartan Kirakos Kazanciyan καί Apraham Fırat καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Hagop Minasyan.
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἀθανάσιον Ντινιάκον καί τόν Εὐλαβ. Ἀρχιδιάκονον κ. Προκόπιον Μαλλιαρῆν, Κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Srdjan Lazaroviç καί Milomir Kanoliç, ἐκ Σερβίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Χατζῆν, Φοιτητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 19ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν νέον Νομάρχην Ἐξοχ. κ. Ali Yerlikaya, ᾧτινι ηὐχήθη πᾶσαν ἐπιτυχίαν κατά τήν ἐξάσκησιν τῶν πολυευθύνων αὐτοῦ καθηκόντων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελουμένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, συνοδευομένην δέ ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ζαχαρίου Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως τῶν Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί Ἀνδρέου Καλιοντζάκη καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Πολλάκη, μελῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνεργασθέντας μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἐπί θεμάτων ἁπτομένων τῆς ἀρξαμένης Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως ἐν Ἑλλάδι.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς κ. Μάξιμον, ἐκ Παρισίων.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ραπτάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
- Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Συρίγον, Καθηγητήν Ὀγκολογίας ἐν τῇ Ἰατρικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἄρεως, ἐντεῦθεν.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Παντελάρα, Καθηγητρίας, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν.
- Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονίστριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεράσιμον Διβάρην, Δημοσθένην Στασινόν, καί Ἰωάννην Βάκκαν, Φοιτητάς, ἐξ Ἄρτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich γεῦμα ἐργασίας περί τῆς καταστάσεως τῶν ὑπό διωγμόν τελούντων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μ. Ἀνατολῇ, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Κοινοτή-των καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Αzbej Tristan, ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ τῆς Οὑγγρικῆς κυβερνήσεως, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 19ην Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Θωμᾶ Κοροβίνη, ἐπί τοῦ θέματος «Πολιτιστικές σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων μέσα στόν 20ό αἰῶνα», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ τῆς Ἑνώσεως, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας, ὑπό τόν τίτλον «1950’den Günümüze Eğitim Hayatımızda Rumlar», ἐν ταῖς ἐν Beşiktaş ἐγκαταστάσεσι τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
    Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.
    Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἰταλίας.
    Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς - Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, συνεχάρη τόν κ. Παριζιάνον διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (RUMVADER - ΣΥΡΚΙ) καί ηὐχήθη ὅπως κατά τό ἐπί θύραις ἔτος αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἐπιτρέψουν τήν ἀπό ἑπταετίας παρακωλυομένην διαδικασίαν διεξαγωγῆς κοινοτικῶν ἐκλογῶν εἰς τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Ὁμογενείας.
    Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τῶν Εὐλαβ. Διακόνων κ. κ. Γεωργίου Ἀντωνίου καί Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο καί τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Σεβτσένκο, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Ἀτταλείας καί Ἀλάγιας.
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Συμεών Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Γωγάκου, Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ, καί Μαρίας Γιαννέλου, Προϊσταμένης τῆς Ἑστίας.
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν παρά τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giovanni Pietro Marsegaglia, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Βενετίας.
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Γεώργιον Ζαββόν, Σύμβουλον ἐπί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκ Βρυξελλῶν.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Παναγιώτην Σκαλτσῆν, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτην Ὑφαντῆν καί Ἠλίαν Εὐαγγέλου, Καθηγητάς ἐν αὐτῇ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰατρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Γεωργούλα, ἐκ Βόλου.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Arslan, Ὀγκολόγον, ἐντεῦθεν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Çağlayan καί Melih Yörü, Σχεδιαστάς, ἐκ Λονδίνου, καί τήν Εὐγεν. κ. Aslıgül Atasagun, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Φῶς ἐκ φωτός, Ἄθως - Βυζάντιο - Οἰκουμένη”, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 17ην Δεκεμβρίου.

* * *

Μετά τό πέρας τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογικῶν διεργασιῶν πρός ἀνάδειξιν νέου Προέδρου τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος (CDU) τῆς Γερμανίας, εἰς διαδοχήν τῆς παραιτηθείσης ἐκ τῆς θέσεως ταύτης Καγκελλαρίου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Annegret Kramp-Karrenbauer, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ἀξιώματός της. 


*  *  *

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 180ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 16ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Κατά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ἱ. Διπτύχων διά πρώτην φοράν ἐμνημονεύθη ὁ κατά τήν προτεραίαν ἐκλεγείς Προκαθήμενος τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης. 
         
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ καί τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου.

Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον τῆς ἑορταζούσης Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης, διένειμε πρός ἅπαντας ἐνθύμιον σχετικόν πρός τήν ἐπέτειον ταύτην.
 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ ἀνεφέρθη δι᾽ ὀλίγων εἰς τήν κατά τήν προτεραίαν αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐν Κιέβῳ ἐργασιῶν τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου καί τήν εἴσοδον εἰς τήν Πανορθόδοξον οἰκογένειαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς δεκάτης πέμπτης εἰς τήν σειράν τῶν Διπτύχων, συνεχάρη καί πάλιν τόν ἐκεῖσε νεοεκλεγέντα Προκαθήμενον Μακαριώτατον κ. Ἐπιφάνιον, μέλλοντα νά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Θεοφανείων διά νά συλλειτουργήσῃ μετά τοῦ Παναγιωτάτου καί νά παραλάβῃ παρ᾽ Αὐτοῦ τόν Τόμον τῆς Αὐτοκεφαλίας, ὡς τοῦτο τυγχάνει ἀποκλειστικόν προνόμιον τῆς Μητρός καί τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.   


*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο. πνευματικόν μνημόσυνον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εἰς μνήμην τοῦ Ἀθανασίου – Θάνου Βαφειάδου, μέλους τοῦ Συνδέσμου καί στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ ἐραστιτεχνικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου αὐτοῦ, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀειμνήστου καί εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένην τήν περίοδον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐπιστημόνων ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Φερέτη, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακήν, 16 ην Δεκεμβρίου.
            Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Ὁσία Μελώ στή Βουρρίνα τῆς Κῶ», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τῶν Ἐκδόσεων Ἁρμός, αὐθημερόν. 
  Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κουκοδήμου, Βουλευτοῦ Πιερίας, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Ρωσσοφώνους πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπαραδέκτου ἀποφάσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας περί τῆς διακοπῆς τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μετά τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Κάτσιναν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐκ Ρώμης.
          Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
          Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Κουκοδῆμον, Κοσμήτορα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς Μακρίδου, καί Γεώργιον Πετμεζάκην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α’, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Κοροβέση καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας - Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλύμπιον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Μονακό.
        Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Διευθυντῶν καί Καθηγητῶν τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας κατά τό τρέχον ἐκπαιδευτικόν ἔτος. 
            Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Περαντάκον καί Κωνσταντῖνον Γιοφτσίδην, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Hellenic Granite Company», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρήστον Κεχαγιᾶν, Ἀστυνόμον, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
             
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχι-κοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 745ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin-i Rumi, τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου.

* * *

Μετά τό πέρας τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐν Γεωργίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Salome Zourabichvili, πρώτην γυναίκαν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχί-ας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός της. 

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ᾧ ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν ἐκ τῆς προσφάτου δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ.
          Τήν Εὐγεν. κ. Joanna Prilecka, Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦ-θα, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Aydın, Δήμαρχον Zeytinburnu, συνοδευ-όμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Enes Buladı, Διευθυντοῦ Ἐπικοινωνίας τοῦ Δήμου, καί  İsmail Küçük, Φωτογράφου.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Hanefi Çakır, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Türk Dünyası Platformu», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Tuna, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Abdullah Tığlı καί Ali Sofuoğlu, ἐντεῦθεν. 
          Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητριάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ὑποβαλοῦσαν τό νέον βιβλίον αὐτῆς.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ρώταν, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Ἑνώσεων Στρατιωτικῶν (ΠΟΜΕΝΣ), μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          Τάς Εὐγεν κυρίας Μίναν Δαμδᾶ καί Ἐρασμίαν Μουχάλη, ἐξ Ἴμβρου.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Sapkarov, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «RNL TED», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Rosana, Συντηρητρίας ἔργων τέχνης, ἐντεῦθεν.
          Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ροτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Milanka, ἐντεῦθεν.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Πολίτην, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύ-γου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Καρπούζου, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
            Τάς Εὐγεν. κυρίας Κανέλλαν Ἠλιοπούλου καί Νικολίτσαν Μπαλτοπούλου, Γραμματέα καί Ταμίαν, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου Φίλων Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Ὅμιλον ἐκ τῆς Διεθνοῦς καί Διαχριστιανικῆς Ὀργανώσεως «Community of Aidan and Hilda».                         

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἐμπειρίας ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Του εἰς Νότιον Κορέαν, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης καί γεῦμα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος.
Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
         
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «The Time Needs Changing», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου. 

* * *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ τοῦ εἰς Σεούλ ταξειδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Εὐγεν. κυριῶν Κυριακῆς Παναγῆ, ἐκ Κύπρου, καί Εὐτυχίας Κοντοῦ, ἐκ Ρόδου.
        Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
        Τόν Ἐξοχ. κ. Juan González – Barba Pera, νέον Πρέσβυν τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Elena Neira.
          Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμερούν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνιέττας. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς» ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 10ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τοῦ Σοφολογ. Ἀρχιρραββίνου κ. Isak Haleva δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἑβραίων «Hanuka», ἐν τῷ Κέντρῳ Sanat Parkı τοῦ Nişantaşı, τήν Κυριακήν, 9ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ προβολήν ταινιῶν, ἐπί τοῦ θέματος «8th Eurpoean Union Human Rights Film Days», ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Θερέτρῳ τῆς Αὐστρίας, τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀριχμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πρώτου Προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας «Ἀφύλακτη Διάβαση», ἐκδήλωσιν σχετικῶς πρός τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικοῦ Κέντρου Κωνσταντινουπολιτῶν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἐσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.
60μελῆ ὅμιλον μαθητῶν, μετά διδασκάλων καί γονέων αὐτῶν, ἐκ τῶν 4ου καί 15ου Δημοτικῶν Σχολείων Καλαμαριᾶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Νικολέτας Ἰσπυρλίδου καί Εὐδοκίας Βαγκίδου, Διευθυντριῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeynel Abidin Erdem, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Βεβεκίῳ θερέτρῳ «ERDEM VİLLA» δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Juan Gonzalez Barba, νέου Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῆ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 7ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος Διεθνῆ Συνάντησιν, ἐπί τοῦ θέματος «Küresel Bağlamda Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeniler: Kültür ve Ekonomi», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi» (Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί Ἀρμένιοι ἐν παγκοσμίῳ συναφείᾳ: Πολιτισμός καί Οἰκονομία), αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης, τήν Παρασκευήν, 7ην τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως – Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, μετά τῶν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιτσέκογλου, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χαραλάμπη Σιούφαν καί Νικόλαον Κανελλόπουλον, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster τελετήν συμπαραστάσεως καί ἀλληλεγγύης πρός τούς δοκιμαζομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τήν Τρίτην, 4ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Νικομηδείας (İzmit) συναυλίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κατ’ ἔτος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, διοργανουμένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως εἰς τόν τόπον μαρτυρίου τῆς Ἁγίας, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάκειμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,:
α) κατά τήν προβολήν τῆς ταινίας «Yanyana», μέ θέμα τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν Κοινοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cemil Candaş Kent», τήν Δευτέραν, 3ην ἰδίου, καί
β) κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mevlüt Uysal, Δημάρχου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως, Περιβαλλοντολογικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «‘‘Yaşanabilir çevre için dönüşüm’’ amacıyla...», ἐν τῷ Πολιστιστικῷ Κέντρῳ «Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi», τήν Πέμπτην, 6ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hisao Nishimaki, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Προέδρου «ΑHEPA Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης», φιλανθρωπικόν δεῖπνον, ἐπί τῷ ἐτησίῳ ἑορτασμῷ τῆς ‘Ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν’, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τό Σάββατον, 1ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «ὁ Ἰπποκράτης» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Βάρβαρα – Λουκουμάδες», καί τήν ἐκ παραλλήλου παρουσίασιν τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κασιώτου, Δικηγόρου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Ἀμαλία», τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Ἐξοχ. κ. Φώφη Γεννηματᾶ εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 1ην Δεκεμβρίου, ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Φώφη Γεννηματᾶ, Πρόεδρος τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς, συνοδευομένη ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Βουλευτοῦ Α’ Ἀθηνῶν, καί Θεοδώρου Παπαθεοδώρου, Βουλευτοῦ Ἀχαΐας, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον
Ἡ κ. Πρόεδρος ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί εἰλικρινής συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων.   

* * *

Τά 70χρονα τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, χοροστατήσας ἐν πρώτοις ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί ἡ Χορῳδία τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου, Ἱδρυτικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐυαγγέλου, Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέσαντος ἐπί πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προαπελθόντων Χοραρχῶν, Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ.
Ἀκολούθως, ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ἐπραγματοποιήθη, παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπετειακή ἐκδήλωσις, ἀφιερωμένη εἰς τήν μνήμην τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος Μητροπολίτου Πέργης Εὐγαγγέλου, τῇ συμμετοχῇ Σεβ. ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,  καί πλήθους μουσικοφίλων ἔκ τε τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καί ἐξ Ἑλλάδος,  καθ’ ἥν χαιρετισμούς ἀπηύθηνον ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Β’ Δομέστιχος κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος – Νικόλαος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Ἐμπεριστατωμένην καί βαθυστόχαστον ἐπετειακήν ὁμιλίαν ἐξεφώνησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ διαχρονική παρακαταθήκη τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν: τό ὀρθῶς καί σεμνῶς ψάλλειν».
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου, ἐπευλογηθείσης ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ἐπέδωκε τιμητικήν πλακέταν μετά περγαμηνῆς εἰς τόν νέον ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἀόκνου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά τήν προαγωγήν τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἱεροψαλτικῶν πραγμάτων.
Ἀνάλογον τιμητικήν πλακέταν ἐδέξατο, ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου, διά τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν χειρῶν καί ὁ Μουσικολ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, διατελέσας Δομέστιχος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρότριτα ἑορτάσας τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτοῦ.
Ἐνθύμιον πρός τιμήν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ἐπέδωκεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς τῷ Μουσικολ. κ. Γεωργίῳ Μπακοπούλῳ.
Τήν εκδήλωσιν κατέκλεισε δι’ ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τούς ἑορτασμούς καί ἀπευθύνας παραινέσεις πρός τούς διακονοῦντας τά ἀναλόγια τῆς Πόλεως.
Ἐπηκολούθησε ξενάγησις εἰς τήν ἐπετειακήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν, ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καί δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν μουσικόν πρόγραμμα ἐξετέλεσε τό Ὀργανικόν Σύνολον τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη.     

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Δεκεμβρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου κ. Oleksandr Gaman καί τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Maxym Vdovychenko, ὁ Ἐντιμ. κ. Petr Mares, Γεν. Πρόξενος τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Piotr Drzewiecki, Πρόξενος τῆς Πολωνίας, ὁ Ἐντιμ. κ. George Stanciu, Πρόξενος τῆς Ρουμανίας, οἱ Ἐλλογ. Καθηγηταί κ.κ. Turgut Gundez καί Ergun Sevimsoy, ἐπί κεφαλῆς τῆς Κοινότητος τῶν Τατάρων τῆς Κριμαίας ἐν τῇ διασπορᾷ, πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει καί ἐν Προύσῃ διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Πορτογαλίας, ἐκ Πατρῶν καί ἐξ Ἱερισσοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ τραγικῶν θυμάτων τῆς τεχνηέντως δημιουργηθείσης ὑπό τοῦ Σταλινικοῦ Καθεστῶτος ἐπισιτιστικῆς κρίσεως τῶν ἐτῶν 1932 – 1933. Ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, εὐχαριστήσαντος θερμῶς τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμητικήν Αὐτοῦ παρουσίαν, Οὗτος, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἐξυπη-ρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιούντων Οὐκρανῶν καί πρός κανονικήν διευθέτησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστῶτος, ἀπευθύνας ἐνθέρμους συλλυπη-τηρίους εὐχάς πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας ἐπί τῇ 85ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς λιμικῆς κρίσεως ἐν αὐτῇ. Σημειωτέον, ὅτι σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα, ἀγγλιστί καί οὐκρανιστί, ἐπί τῇ τραγι-κῇ ταύτῃ ἐπετείῳ, ἐδημοσιεύθη καί εἰς τό διαδίκτυον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, ὅν συνεχάρη ἐπί τῇ ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ὁμοφώνῳ ἀνακηρύξει αὐτοῦ εἰς ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Alexander Rentel, Πρωτοσύγκελλον τῆς O.C.A., Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην - Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Καθηγητρίας, ἐπιδωσάσης Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτῆς διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Διγλωσσία στά Ὁμογενειακά Σχολεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Gli Ultimi Avvenimenti Ecumenici», ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Νουντσιατούρας, τό Σάββατον, 1ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου κρητικήν χοροεσπερίδα τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Παραδοσιακοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου Καντάνου Σελίνου Κρήτης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.

* * *
 
*  *  *