[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2018


Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Καναδᾶ, ἐκ Κρήτης, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Ξάνθης, ἐκ Κομοτηνῆς καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν καί τήν ἐνεργόν ἐνασχόλησίν του μέ τά κοινοτικά ζητήματα τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν.
Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Krochak, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς ΡΚαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων, μετονομάσας αὐτόν εἰς Ἰάκωβον, πρός τιμήν τοῦ προσφάτως ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καταταγέντος ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆς Ἐκκλησίας Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ ἐκ Λιβυσίου τῆς Μάκρης καταγομένου καί διά τοῦτο φορέως ὑπάρξαντος τῶν ἰδεωδῶν τοῦ μικρασιατικοῦ πολιτισμοῦ.
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Καθηγητής.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Προικοννήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἐλασσωνος κ. Χαρίτων, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος, Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίων, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Στρατονικείας κ. Στέφανος, Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, Ἀπαμείας κ. Παΐσιος καί Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Paolo Pizzeti, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου κ. Ἀθανασίου Κωνσταντοπούλου, μέλους τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος – Νικόλαος Κίσσας, ἐκ προσώπου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Μάρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Πάρτσου, Διευθυντοῦ τοῦ Διπλωματικοῦ του Γραφείου, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Τορνατίρης, Κοινοβουλευτικός Ἐκπρόσωπος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ - ΔΗΣΥ, ὁ Ἐξοχ. κ. Rostyslav Pavlenko, Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τoῦ Ἐξοχ. κ. Andrii  Sybiha, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Maksym Vdovychenko, Προξένου, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Καραγιάννης, Δήμαρχος Λαγκαδᾶ, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 
          Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοιτον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέδειξεν αὐτῷ ὅπως μιμηθῇ τό ἦθος, τό ὑπόδειγμα καί τήν διακονικήν προσφοράν τῶν ὁμωνύμων του διακεκριμένων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ ἀπό Ἴμβρου Δέρκων Ἰακώβου Παπαπαϊσίου, τοῦ Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰακώβου Κουκούζη, τοῦ Ἰκονίου Ἰακώβου Στεφανίδου, Σχολάρχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τοῦ Φιλαδελφείας καί εἶτα Γερμανίας Ἰακώβου Παπαϊωάννου καί τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος Πριγκηποννήσων Ἰακώβου Σωφρονιάδου. 
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Ἰάκωβος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Four Seasons», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Αὐγουστίνου Κκαρᾶ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Κάρουλα, Βουλευτοῦ Ἀμμοχώστου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φλοκκᾶ, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐν ἰδιαιτέρᾳ ἀκροάσει.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἐκ τῆς ἀδελφό-τητος τῆς Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος κ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, Γεν. Διευ-θυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ Αὐτοῦ κατά τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱεροῦ τούτου Καθιδρύματος τῆς Ἐκκλησίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον,  Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Παΐσιον, ἐκ Βουδαπέστης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς κ. Μάξιμον, ἐκ Παρισίων.   
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἱερεμίου Ξενοφωντινοῦ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Πολυχρόνην Γριβέαν, Πρόεδρον τῶν Ε.Λ.Τ.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Cheryl.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Πάνον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Γεωργιάνα, καί τῶν Ἐντιμολ. κ.κ. Κοσμᾶ Παμπλέκα, Ἄρχοντος Ὁστιαρίου, Ἰωάννου Μάνου, Ἄρχοντος Εὐταξίου, Ἰωάννου Κολῆ, Ἄρχοντος Νοταρίου, καί Fred Tσαπέκη, Ἄρχοντος Δικαοφύλακος, ἐκ Σικάγου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοραβάκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐκ Φρανκφούρτης.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Βοσπόριον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῷ, συνοδικῇ ἀποφάσει, διορισμῷ αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ Κωδικογράφου, ὅν καί συνεχάρη Οὗτος πατρικῶς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Ταράσιον Krochak, Κληρικόν τῆς Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας Καναδᾶ, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Θεοδώρας, γονεῖς τοῦ νεοχειροτο-νηθέντος Διακόνου κ. Ἰακώβου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Χατζημιχαήλ, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ.
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Sergey Gavrilov, Πρόεδρον τῆς Γεν. Συνελεύσεως τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας,  Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρόν, Γεν. Γραμματέα, Ἀθανάσιον Μπούραν, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα, Ἄγγελον Βότσην, μέλος τῆς Διεθνοῦς Γραμματείας, Ivan Sukharev, ἐκ Ρωσσίας, Genc Pollo, ἐξ Ἀλβανίας, Moheeb Salama, ἐκ Παλαιστίνης, Ἠλίαν Μυριάνθους, ἐκ Κύπρου, Μάξιμον Χαρακόπουλον καί Ἰωάννην Σαρακιώτην, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς, καί Virgilio Avato, ἐξ Ἰταλίας, μετά λοιπῶν συνεργατῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Σύμβουλον παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Καραγιάννην, Δήμαρχον Λαγκαδᾶ, Βασίλειον Φλωρίδην, Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης, καί Συμεών Διαμαντίδην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἐξαγωγέων Βορείου Ἑλλάδος. 
            Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πανορμίτην Μοσκίου, Προϊστάμενον τοῦ Γηροκομείου, καί Ἀγαπητόν Μιχελῆν, Μάγειρον, ἐκ Σύμης.

* * *

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη ὑπό τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Divan», εἰς ὅ παρεκάθησαν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 28ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν μειονοτήτων δεῖπνον ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις ἑορταῖς, ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA». 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμον, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱεραρχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης ἀδελφικῶς εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
          Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Δέλλαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λευκάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Σιαμάγκα, Θεολόγου, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐκ Ντόρτμουντ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Τζωΐτην, Σχολιαστήν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ἐκ Ρώμης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Estergom – Βουδαπέστης διοργανωθέντος Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Eucharist in the Byzantine liturgy, the liturgical manifestations of the reverence of the Eucharist; guarding the Eucharist», ἐν τῷ ἐν Estergom Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «St. Adalbert Spiritual and Cultural Centre», μεταξύ 27ης καί 29ης Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου, κατά τό, ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ πρώτου ἀνεξαρτήτου κράτους τῆς Τσεχοσλοβακίας, διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius» Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Cyril and Methodius Tradition in Modern Czechoslovak History», ἐν Staré Město τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. Koray Ariş καί τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Çavdar, Καλλιτεχνῶν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ritz Carlton», τήν Τρίτην, 27ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus», τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου. 

* * *   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 21ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Γενεύης, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Αὐτοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Μπόριτσιτς καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Φιλίππου Κλίκοβατς, ἐκ Τσετίνιε.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου διοργανωθείσης διαπολιτισμικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως ὑπό τόν τίτλον «TURKCELL – Ἡ Τέχνη στήν Ἐπικοινωνία», εἰς ἥν συμμετέχουν περί τούς 80 διακεκριμένοι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι καλλιτέχναι ἐκ τῶν χώρων τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς καί τῆς φωτογραφικῆς τέχνης.
    Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀφοῦ συνεχάρη πάντας τούς ἐμπλεκομένους φορεῖς, ἐξῇρε τήν συμβολήν τῆς τέχνης πρός προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως διαφορετικῶν λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτιστικῶν ὁμάδων, καί ἐπῄνεσε, διά τήν ἔμπρακτον συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου εἰς τήν ἐρατεινήν Ἴμβρον, τήν εἰρημένην Ἑταιρίαν Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Τουρκίας, διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς τελευταίας ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς κατασκευῆς καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν χώρων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου τῆς Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 20ήν ἰδίου, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
    Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1958, 1968 καί 1978, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ηὐλόγησε τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἀπό Ἴμβρου Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλυκᾶς ὁ Ἴμβριος», ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν γενέτειράν του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 13ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μέλη τοῦ Συλλόγου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα» καί τοῦ Συλλόγου Ἀρβανιτῶν Καλάμου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς προσκυνητάς, ἰδιατέρως δέ 70μελῆ ὅμιλον παίδων ἐξ Οὐκρανίας, μελῶν τοῦ Διεθνοῦς κοινωνικοῦ προγράμματος «Book of Goodness», ἅτινα κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐπεσκέφθησαν ἐν Βατικανῷ τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμων κ.κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Δημητρίου Μαγιόγλου καί Γενναδίου Μαυράκη, ἐφημερίους αὐτῆς, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ αὐτῶν, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Efraim Manguiat Tendero, Γεν. Γραμματέα τῆς Παγκοσμίου Εὐαγγελικῆς Ὁμοσπονδίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Παστόρων κ.κ. Vahan İsaoğlu καί Behenan Konupgan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Brown, ἐντεῦθεν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Καψάλην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων - Ἡγούμενον τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Μαντζαβέλα, ἀδελφοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γιαννάκη, δοκίμου ἐν αὐτῇ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δομέτιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Γλαβάκην, πρῴην Εὐρωβουλευτήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ἐξ Ἀριδαίας.
- Τήν Εὐγεν. κ. Elena Sgarbi, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, ᾗτινι καί ηὐχήθη εὐδόκιμον ἐνταῦθα ὑπηρεσίαν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Ἁμοιρίδου, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Τζιερτζῆ καί Θωμαῆς Χουβαρδᾶ, Δρων Θεολογίας. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Ράπανου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τραπεζικοῦ Ἱδρύματος «ALPHA BANK», ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπον Χοτζάκογλου, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Κύπρου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Δήμητρα Γουριώτου, Ἀρχιτέκτονα, καί Φλώραν Καραγιάννη, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑποβαλόντας Αὐτῷ Μουσειολογικήν – Μουσιογραφικήν Μελέτην περί τοῦ Πατριαρχικοῦ Σκευοφυλακίου.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Δημήτριον Σταματάκην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Πιτσούλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀηδονοχωρίου Κρήτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἄλλοτε σχολείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπι καί παρηκολούθησε τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἡ Ἁγία Κασσιανή», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.   

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:


          - Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πάτμου, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φιλαρέτης, Ἀγριπίννης καί Ἀντωνίας, ὑποβαλούσας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἁγιοκατάταξιν τοῦ ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς ταύτης πατρός Ὁσίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. 
          - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          - Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşegül Akbal.
          - Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παναγόπουλον, Ὑμνογράφον – Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀρχοντίας Σαχίν, Παθολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
          - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου. 
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Οἰκονόμου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
  - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παππᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας.
  - Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη, Παθολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
          - Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἴμβρου, καί Λεωνίδαν - Ἄγγελον Λαλιώτην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μυρτώς Σωφρονίου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Καστορίας ἐγκαίνια τῆς ἐπανεκθέσεως τοῦ ἐκεῖσε Βυζαντινοῦ Μουσείου, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖ?
 
*  *  *