Ἐπιστροφή
 

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἰανουάριος 2018

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰανουαρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 30ήν ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν σχέσιν Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνικῆς Παιδείας.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Edmonton κ. Ἱλαρίων, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Eugene Czolij, Πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Οὐκρανικοῦ Κογκρέσου, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν λοιπῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τῶν τριῶν μεγάλων σοφῶν Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας διά τήν παιδείαν, ὡς καί εἰς τόν τρόπον ἐγκεντρισμοῦ τῆς ἀληθείας τῆς κατά Χριστόν ζωῆς εἰς τήν παιδευτικήν πρᾶξιν, «ἡ ὁποία σήμερον εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τόν πλουραλισμόν καί τήν σύγχυσιν τῶν ἀξιῶν, μέ τόν ἀτομοκεντρισμόν καί τόν εὐδαιμονισμόν, μέ τήν βαθεῖαν ἀλλαγήν τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί μέ τήν κυριαρχίαν τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν», μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τό χριστιανικόν ὅραμα τῆς παιδείας, πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρός τόν τελικόν καί αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, ὅν συνεχάρη καί διά ζώσης ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετοῦς εὐδοκίμου ἱερατικῆς διακονίας, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς Ἱερομονάχου Ἐπιφανίου, τούς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Μωϋσέα καί Ὁσιωτ. Μοναχόν Ἱερεμίαν, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Μαντζίρη, αὐταδέλφου τοῦ Καθηγουμένου Ἀλεξίου, τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ματούλας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Περικλέους Δράκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Eugene Czolij, Πρόεδρον τοῦ Παγκοσμίου Οὐκρανικοῦ Κογκρέσου, ἐκ Καναδᾶ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Serhiy Kasyanchuk, Διευθυντοῦ αὐτοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστι-χον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, διδάσκοντα νῦν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.).
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Φίλη, ἐκ τῆς Πόλεως

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ.Ἐμμανουήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σιαρλῆν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ Πάτμου, μετά τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Λεωνίδου Ἀναστασοπούλου, Λιμενικοῦ, ἐκ Πειραιῶς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντωνίου Χιώτη, ὁμοίως Λιμενικοῦ, καί Ἀντωνίου Γιτοπούλου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Πάτμου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Kevin Schembri, Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μάλτας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Oikonomia, Divorce and Remarriage in the Eastern Orthodox Churches».
Tόν Σοφολoγ. κ. Seyit Alaa Al Musevi, Διευθυντήν Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῶν Σιιτῶν τοῦ Ἰράκ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Seyit Murtaza Areci, συνεργάτου αὐτοῦ, καί Rahmi Onurşan, Ἀντιπροσώπου ἐν Τουρκίᾳ τοῦ Ἱδρύματος «Büyük Merceiyyet Makamı Ayetullah Sistani», καί τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν κ.κ. Gani Al Hagani, Κοσμήτορος τοῦ Πανεπιστημίου «İmam Kazım», καί Hüseyin Hatemi, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Jean-Christophe Peaucelle, Σύμβουλον ἐπί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Charles Fries καί τῆς Εὐγεν. κ. Virginie Hervo, Α΄ Γραμματέως τῆς Πρεσβείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Παπαλιάγκαν, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «Δημοκρατική Εὐθύνη», ἐκ Λαρίσσης, μετά τῶν Ἀντιπροέδρων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστασίου Καραμπογιᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Σπυρίδωνος Ζαφείρη, ἐξ Ἰωαννίνων, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Φασούλα, Μέλους τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Γεωργοπούλου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Βασιλείου Σαββίδου, Ὑπευθύνου Πολιτικοῦ Σχεδιασμοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Ἁγνῆν Νικολαΐδου, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσοστόμου Τριπολίτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος» ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀποστόλου Κατσιπτσάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ «Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μαΐστρου», ἐν τῇ ἐν Μαΐστρῳ Ἀλεξανδρουπόλεως ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἰανουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, παρέστη δέ Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 28ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν εἰς εὐλαβῆ ἀδελφικήν προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Ἰωαννίνων ἀπηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν πρός αὐτόν καί τούς περί αὐτόν εὐσεβεῖς προσκυνητάς Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ Τμήματος θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί προσκυνηματικῶν περιηγήσεων καί τοῦ Τμήματος Δημοσιογραφίας τοῦ Δημοσίου Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Χατζηϊωάννου, Ἀντιδήμαρχον Πολιτισμοῦ / Μεσαιωνικῆς Πόλεως Ρόδου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου, Ἀντιδημάρχου Τουρισμοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σπάρταλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλην, Ναυπηγόν Μηχανικόν, ἐκ Πειραιῶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις «Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν», συμπίπτουσαν πρός τήν 90ετῆ ἐπέτειον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Καλλιθέᾳ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ὑπουργῶν, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας αὐτῆς, εἶτα δέ παρηκολούθησε τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τοῦ Δημοσίου Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Μακρίναν καί Ἀνθίμην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τήν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικήν Μοναχήν Maria Delmonto Ruiz Garcia, Ἡγουμένην τῆς Ἀδελφότητος «Petites soeurs des pauvres», ἐκ Saint Pern Γαλλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μοναζουσῶν, αἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τό πόνημα τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, Ἱστορικοῦ - Ἐρευνητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Les Petites soeurs des pauvres, Ιstanbul (Bomonti), 125 ans de Charité, 1892 – 2017».
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν ἐνταῦθα καί ἐξ Ἴμβρου Ὁμογενειακῶν Σχολείων, συμμετασχόντων εἰς τό 6ον Φεστιβάλ Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ἀποδημήτης ὁ Στειριώτης», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Στειρίου, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, ἐν τῷ ἐν Bomonti Γαλλικῷ Πτωχοκομείῳ «Fransız Fakirhanesi», τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Φραγκιαδάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ «Συνδέσμου Φίλων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ἐν τῇ ἐν Ἁγίᾳ Μαρίνῃ Χαϊδαρίου νέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 25ην τ.μ..

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Βλέτσην, Ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑποβαλόντα τά σέβη του καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀν. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τούς Ὁμοτίμους Καθηγητάς τοῦ ἔτους 2017 καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Φινοκαλιώτου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Πανεπιστήμια στόν 21ο αἰῶνα», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, κατά τάς συνδιοργανωθείσας ἐκθέσεις ἔργων ζωγραφικῆς τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ataç Elalmış καί Mehmet Ali Doğan, Καλλιτεχνῶν, ἐπί τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων «Turna Sevişmesi» καί «Cennetin Günahları», ἀντιστοίχως, ἐν τῷ ἐν Teşvikiye Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Doku Sanat Galerileri», αὐθημερόν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου καί Αἰδεσιμ. κ. Angel Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, τό Σάββατον, 20ήν Ἰανουαρίου, ἐτέλεσε τήν ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπομένην Ἱ. Ἀκολουθίαν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ προσφάτως ριζικῶς ἀνακαινισθέντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, κατόπιν τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἐπισκευαστικῶν ἔργων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Hakan Yılmaz, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτόν διά τά ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου καί ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τῆς παρακειμένης ποτέ σχολικῆς μονάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ τούτου σεμνώματος καί Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτοῦ Jaklin.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόκκαλην, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐθυμίας Στάϊου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yaşar, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας Ἄννης, Μαθητρίας, ἐκ Σμύρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Παππᾶ, Φοιτήτριαν Παιδαγωγικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harun Karagöz, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Öykü, μαθητρίας, ἐντεῦθεν, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός αὐτήν Πατριαρχικήν συμπαράστασιν κατά τήν πρόσφατον νοσηλείαν της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Τρίτην, 23ην Ἰανουαρίου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Hakan Yılmaz, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτόν διά τά ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου καί ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τῆς παρακειμένης ποτέ σχολικῆς μονάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ τούτου σεμνώματος καί Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτοῦ Jaklin.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόκκαλην, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐθυμίας Στάϊου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yaşar, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας Ἄννης, Μαθητρίας, ἐκ Σμύρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Παππᾶ, Φοιτήτριαν Παιδαγωγικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harun Karagöz, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Öykü, μαθητρίας, ἐντεῦθεν, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός αὐτήν Πατριαρχικήν συμπαράστασιν κατά τήν πρόσφατον νοσηλείαν της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Τρίτην, 23ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ,  ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ, ὅστις θά διακονήσῃ ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως ταύτης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Ποιμενάρχης αὐτοῦ, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος. Ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, τοῦ Ποιμενάρχου του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὁ Παναγιώτατος, ὁμιλήσας καταλλήλως, ἀφοῦ ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ ἀποτελεῖ ἀφορμήν χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί σύνολον τήν Ρωμηοσύνην,  συνεχάρη πατρικῶς τόν προαχθέντα, εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν κατά τήν νέαν, ἔτι πλέον εὐθυνοφόρον, ἀρχιερατικήν διακονίαν του εἰς τούς κόλπους τῆς κατά Χαλκηδόνα τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου παρατεθέν ἐν τῷ συγκροτήματι τῆς ἐν Μοδίῳ Γαλλικῆς Σχολῆς «Saint Joseph» ἐπίσημον ἄριστον. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἀρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου «Γαλατᾶ» Κωνσταντινουπόλεως, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης», ἐν τῇ Ἑστίᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Tήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

Τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ ἁγίου Ἡγουμένου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἰωάννου Γρηγοριάδου, μετονομασθέντος εἰς Ἰωαννίκιον, πρός τιμήν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ’ (1761 - 1763), τοῦ ἀπό Χαλκηδόνος, ἀναπαυομένου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Κρημνοῦ ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ Χάλκῃ. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ νεοχειροτονηθείς π. Ἰωαννίκιος, ἐκφράσας τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του πρός τε τόν Παναγιώτατον καί πρός τόν χειροτονήσαντα αὐτόν Ἱεράρχην διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀπευθύνασα πατρικούς νουθετηρίους λόγους πρός τόν νέον διάκονον, μέλλοντα νά χειροτονηθῇ συντόμως εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης διά νά ἀναλάβῃ ἐφημεριακά καθήκοντα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ, καί εὐχηθεῖσα αὐτῷ καλλίκαρπον καί ἀπό Θεοῦ εὐλογημένην διακονίαν εἰς τάς τάξεις τῶν κληρικῶν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἄλλοι κληρικοί καί πιστοί ἐξ Ἑλλάδος, ἐκ τῶν Νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως.                                                                                   

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.                                                                                   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τόν ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθεῖσαν συναυλίαν πρός τιμήν τοῦ ἀπό μακροῦ ἀσθενοῦντος Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´.
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαρύτιμον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Λιάλιου, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Celal Şengör, Καθηγητήν Γεωλογίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Oya.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Τριανταφύλλου, μητέρα τοῦ νεοχειροτονηθέντος διακόνου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων, τελεσθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Αἰθιοπικῆς Κοινότητος Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ἑν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰανουαρίου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 17ης Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Τσακρέτου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Ἐψηφισμένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνίας καί Ἐνημερώσεως διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Παρατηρητοῦ, κατά τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μ. Μουφτῇ τοῦ Al Azhar Σοφολογ. κ. Ahmad At-Tayyeb, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῶν Μουσουλμάνων Πρεσβυτέρων (Council of Muslim Elders), συγκληθείσης ἐν Καΐρῳ Διεθνοῦς Διασκέψεως, ἐπί τοῦ θέματος «International Conference on Supporting Jerusalem», κατά τό διήμερον μεταξύ 17ης καί 18ης ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐφημερίδος «Χριστιανική» παρουσίασιν τοῦ τόμου, ὑπό τόν τίτλον «Μάξιμος ὁ Γραικός», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Στοᾷ τοῦ Βιβλίου, τήν Τετάρτην, 17ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἑλληνισμός καί Οἰκουμένη», ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκδηλώσεων «Εὐγένεια», πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἐν Χρυσοβεργείοις ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἀπό κοινοῦ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, εἰς τά Χρυσοβέργεια, τήν Τετάρτην, 17ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ Γέροντος, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, Ἰδιοκτήτου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel», ἐκφράσαντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ προσφάτῳ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατατάξει τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη, διατελέσαντος Ἡγουμένου αὐτῆς, εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα προστῇ τῆς πρώτης πανηγύρεως τοῦ Ὁσίου κατά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τῆς μετανοίας του.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Ἰωάννην Τουράτσογλου, καί Ἰωάννην Τσακιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ani καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Διονυσίου, Φοιτητοῦ Ἀρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Momcilo Pavlovic, Καθηγητοῦ Καινῆς Διαθήκης καί Ἠθικῆς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Σεμιναρίῳ τῶν Σκοπίων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cem Toker, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Liberal Demokrat Parti», Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βύρωνα Ματαράγκαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Κανάρην, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Özge καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Φωτεινῆς, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ - Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἄρη, Φοιτητοῦ Φιλολογίας ἐν τῷ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Πανεπιστημίῳ «New Paltz».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Δημοσιογράφον, Πρόεδρον τῆς νεοσυσταθείσης «Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν 2017», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀποστόλου Κυριακίδου καί Γεωργίου Ξενουδάκη, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Γερασούλη, Κτηματομεσίτου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέργιον Μπερμπάτην, Δικηγόρον, Παναγιώτην Εὐαγγελινίδην καί Παναγιώτην Μαργέτην, Ἐπιχειρημάτιας, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Varyk, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Κιέβῳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων,  κατά τάς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς» συνδιοργανωθείσας διαλέξεις τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Βάλιας Βράκα, Ὑπευθύνου Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Μουσικῆς τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Κωνσταντινούπολη: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Πόλη», καί Στεφανίας Μεράκου, Διευθυντρίας τῆς Βιβλιοθήκης, ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Σμύρνη καί τήν Ἀνατολία: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Σμύρνη καί σέ ἄλλα μέρη τῆς Τουρκίας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 16ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Διονυσίου Κοδέλλα, Πρέσβεως ἐ.τ., Προέδρου τῶν «Special Olympics Ηellas», καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀναστασίου Καρανδρέου, Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Metropolitan», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Kay Richert, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Benjamin-Julius Feindt, Συγγραφέως, ἐκ Flensburg, καί Νικολάου Μπρούτα, Διευθυντοῦ τοῦ 2ου  Εἰδικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀγρινίου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονος Βαμβακᾶ, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀγρινίου, καί Σπυρίδωνος Βαλσάμη, Πιλότου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, ἐκ Ναούσης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Celal Şengör, Καθηγητήν Γεωλογίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Οἰκονομολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους, Ἐκπαιδευτικοῦ, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, Μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μιράνκο, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας, Ἐκπαιδευτικοῦ, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζαππείου, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός καί πενθερᾶς αὐτῶν ἀειμνήστου Ζωῆς Μπαχτσετζῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Faruk Sezgin, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Rıvdan Ayaz, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Serdar Ekiz καί Mehmet Kaplan, Τραπεζικούς Ὑπαλλήλους, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, τό Σάββατον, 13ην Ἰανουαρίου, ἡγήθη εἰς Kemer Country μεθεορτίου ἐκδρομῆς, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρoυ, τῶν ἐν τῇ Πόλει Διδασκάλων καί μαθητῶν Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν ὑπ᾿ Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν τράπεζαν. Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς αὐτούς ὁ Πατριάρχης, διανείμας εἰς ἅπαντας ἱ. εἰκόνας τῆς Παναγίας καί γλυκά. Ἐπίσης ὡμίλησε πρός τά παιδία ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης, σεπτῇ προτροπῇ, μέ θέμα τά δῶρα τῶν Μάγων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει εἰς ἀκρόασιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων. Προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἐν ὄψει καί τῶν σχεδιαζομένων ἐκδηλώσεων ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς συμπληρώσεως 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν ἘπετηρίδαΤυπικόν τοῦ ἔτους 2018.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 14ην Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Γεν. Νοσοκομείῳ «Ἕλενα Ἐ. Βενιζέλου» νοσηλευομένην, ἕνεκα ἐπεμβάσεως, Εὐγεν. κ. Σοφίαν Σίσκου, μητέρα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί διεβίβασεν αὐτῇ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους Feargal Patrick McGrady καί Paul Strain, ἐκ Belfast Βορείου Ἰρλανδίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Τορόντο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σαράντην Γιαμαῖον, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσαυγῆς Κολιοῦ, Δικηγόρου, ἐκ Πάτμου.
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Gabriele Pace καί Juliana Schneider, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς τῆς Πόλεως καί τῆς Σμύρνης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Μουσικοφιλολογικόν Μνημόσυνον πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου καί τῶν Σχολείων τῆς Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Νήσου Παναγίᾳ νέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετοῦς παρουσίας τῆς Κινήσεως τῶν «Focolare» ἐν Τουρκίᾳ, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Πέντε, Ἡγουμένου τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου τῆς νήσου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Ἀγαθαγγέλης, Προηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πάτμου, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, τό Σάββατον, 13ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δήμου Δημητροπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer ἐκδηλώσεις μνήμης πρός τιμήν τοῦ Nazım Hikmet, διακεκριμένου Καλλιτέχνου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 116 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεώς του, ἐν τῇ ἐν Maslak Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων «UNIQHALL», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν τιμίων συνοδῶν Του προσφερθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, οὕς καί πατρικῶς συνεχάρη διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτῶν ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν ἔργον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κύπρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Ἠλιοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Ὁ Ἀπόστολος Μάρκος», εἰς τό Ἀρχονταρίκι τοῦ ἐν Ἀθήναις Μετοχίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πρωθυπουργός πρός τόν Πατριάρχην

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας κ. Binali Yıldırım ἀπέστειλε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ἐγκάρδιον ἑόρτιον Μήνυμα, διά τοῦ ὁποίου Τόν συγχαίρει ἐπί ταῖς Ἑορταῖς καί ζητεῖ παρ’ Αὐτοῦ νά διαβιβάσῃ τά καλύτερα αἰσθήματα καί τάς εὐχάς του πρός τούς ἐν τῇ Χώρᾳ Χριστιανούς Ὀρθοδόξους πιστούς.

Τήν Τετάρτην, 10ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τήν προτεραίαν μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.   

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῆς συλλογῆς ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Προέδρου τῆς «Coca-Cola», ὑπό τόν τίτλον «Muhtar Kent Koleksiyonundan Uygarlıklar Sergisi», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ ἐν Sultanahmet Μουσείου «Türk ve İslâm Eserleri Müzesi».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του ἐπί τῇ ἀνυψώσει αὐτοῦ εἰς τήν χορείαν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Βρυούλων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Θεωνᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαναστασίου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κασούρα, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπίσημον δεῖπνον, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος, ἀντηλλάγησαν δέ αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Παναγιωτάτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Πιτσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, πρῴην Ὑπουργόν, Πρόεδρον τοῦ «Δικτύου διά τάς Μεταρρυθμίσεις εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπην», μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Μahmood Sariolghalam, Καθηγητοῦ ἐπί τῶν Διεθνῶν Σχέσεων ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Ἰράν, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Galip Dalay, Διευθυντοῦ Ἐρεύνης ἐν τῷ Ὀργανισμῷ «Al Sharq Forum», Fyodor Lukyanov, Ἐκδότου ἐπί τῶν Διεθνῶν Ὑποθέσεων ἐν Ρωσσίᾳ, James O’ Brien, Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Albright Stonebridge Group» (ASG), Ivan Krastev, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Centre for Liberal Strategies», μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Anna Ganeva καί Yana Papazova, Τhomas Bagger, Γεν. Διευθυντοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Προεδρίας τῆς Γερμανικῆς Δημοκρατίας, Ulrich Ladurner, Δημοσιογράφου τῆς Ἐφημερίδος «Die Zeit», καί Henry Alt-Haaker, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἱδρύματος «Robert Bosch Stiftung» ἐπί Προγραμμάτων Διεθνῶν Σχέσεων, μετά τοῦ Διευθυντοῦ Προγράμματος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Jannik Rust, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Jean-Marie Guéhenno, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «International Crisis Group», καί Rosa Brooks, Δημοσιογράφου, Καθηγητρίας Νομικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἀγγλιστί περί τῶν ἐπικαίρων δραστηριοτήτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς τομεῖς τῆς προαγωγῆς τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας καί τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὡς καί τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.
Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Μενέλαον Οὔρην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, Ἰδιοκτήτην Γηροκομείου, Νεοκλῆ Ἄ. Ἰωαννίδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου, καί Ἰωάννην Πλεύρην, ὡσαύτως Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελπομένης Παπαϊωάννου, Ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐδιμβούργῳ, Δικηγόρου, ἐκ Σκωτίας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Basil Prus, Petro Krymus καί Sviatioslav Rud, ἐξ Οὐκρανίας, φοιτητάς Θεολογίας ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, μετά τῶν μικρανεψιῶν αὐτοῦ Ἀνδρέου καί Κυριακοῦ Δεμερτζίδου, Μαθητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Φλωρεντῆν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουγείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, καί Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, συγγραφέα, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου».
Τούς Ἐντιμ. κ. Dorival Spatti, Νομικόν, ἐκ Βραζιλίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Olga Maria Rodriguez, Οἰκονομολόγον, ἐξ Οὐρουγουάης, Μέλη τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μεθ’ ὁμίλου ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τῆς Εὐγεν. κ. Angela Caliaro.
Ὅμιλον τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ ἐνταῦθα Γαλλικοῦ Σχολείου «Pierre Loti», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Feryal Kοnuk, Καθηγητρίας Τουρκικῆς Γλώσσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν.
Tάς Εὐγεν. κυρίας Serap Tuncer καί Ayşin Kutlubaş, διευθυνούσας τήν Ἑταιρίαν «İki Organizasyon», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόλτσεφ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sevcan Yavaş, ἐντεῦθεν.

* * *
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος εἰς Φανάριον. Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου
τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰανουαρίου, ἀνταποκριθείς εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ ἀνακαινισθέντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, δαπάναις τῶν ἐντίμων Κυβερνήσεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Βουλγαρίας, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανοῦ, μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου κρατικῶν παραγόντων, ἐλθόντων ἐπί τούτῳ ἐκ Σόφιας, καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Tήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλεσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βουλγαρίας μέ κέντρον τήν περιοχήν τοῦ Φαναρίου, ἐν ᾗ καί ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν τελετήν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνεγερθέντος πρό 120 ἐτῶν καί τελοῦντος ὑπό ἀνακαίνισιν κατά τήν παρελθοῦσαν ἑπταετίαν, χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ ἐν τῷ μεταξύ προσελθών Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, ὁ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, ἐκ μέρους τῶν Βουλγαρικῶν Ἀρχῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Μακαριότης, ἀκολούθως, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τήν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις καί ἐγκάρδιος συνομιλία τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἀντηλλάγησαν δέ μεταξύ αὐτῶν ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν ἐν Σισλῇ ἕδραν τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας καί προσεκύνησεν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας. Κατά τό ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν κρατικῶν ἀρχῶν, καθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης ἐτίμησε διά τοῦ «Παρασήμου Α’ Βαθμοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου» τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, ὁ Παναγιώτατος, κατά τήν πρόποσιν, ἀνεφέρθη εἰς τούς παλαιοτάτους πνευματικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ, σφυρηλατηθέντας διά τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὡς καί εἰς τήν διηνεκῆ καί ἀδιάπτωτον κανονικήν καί ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας ὀρθοδόξους βουλγαρικῆς καταγωγῆς.

Τόν Μακαριώτατον, τόσον κατά τήν ἄφιξίν του εἰς τή Πόλιν ὅσον καί κατά τήν αὐθημερόν ἀναχώρησίν του εἰς τά ἴδια, προϋπήντησαν καί προέπεμψαν, ἀντιστοίχως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῇ Αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων «V.I.P.» τοῦ ἀερολιμένος «Atatürk» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Σάββατον, 6ην Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων διά τρίτην συνεχῆ φοράν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί ἀναμνηστικά μετάλλια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Tόν Ὁσιολ. Μοναχόν Ἰωάννην Γρηγοριάδην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Μαυροειδῆν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου, Διπλωμάτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βασιλείου, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Ταξιδιωτικόν Πράκτορα, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι Σωματείου τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κοκώνην, Ἀντισμήναρχον Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Λεγάτου, Δημ. Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου, Φοιτητoῦ Οἰκονομικῶν, Ἀναστασίας, Χριστοφόρου καί Ἀποστολίας – Μαρίας, Μαθητῶν.
 
*  *  *
 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Ahmet Ümit, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Michael Oleksa, Κληρικόν τῆς O.C.A., ἐξ Ἀλάσκας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χρόνην, Ἀξιωματικόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐ.ἀ., ἐκ Βόλου, καί Ἰωάννην Νιάρον, Ταξίαρχον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βατῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χριστάκην, Παραολυμπιονίκην, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν – μελῶν τῆς Εὐξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. Φωτίου Φανιάδου, οἵτινες ἔψαλον εἰς τόν Πατριάρχην τά ποντιακά κάλαντα.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν ἐν Βαθυρρύακι Προξενικήν Κατοικίαν τῆς Ἱσπανίας καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil,  Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Sezer Cumhur Önal, διακεκριμένον Καλλιτέχνην, τοῦ παρασήμου «Encomienda de la Orden de Isabel la Catόlica».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir,  Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας Μουστάκα, Ἐκπαιδευτικοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Σπήλιον Σπηλιωτόπουλον, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσούνη, Καθηγητρίας Μουσικῆς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλενίκης, ἐκ Πάρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν,  ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπεκιάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας Κουντεμάνη, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Emregil, Ζωγράφον, ἐξ Ἴμβρου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δημητριάδην, Τεχνικόν Διευθυντήν τοῦ Ξενοδοχείου «HYATT», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Βαρσαμίδου, Νοσηλευτρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Σαράντη, Φυσικοῦ, καί Ἰωάννας, Μαθητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς καί τούς ὑπαλλήλους αὐτῆς, ἀντηλλάγησαν δέ σύντομοι προσφωνήσεις μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεώς μας Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους νέους τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τούς ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντας νέους, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ἀποδωσάσης κατά τρόπον ὑποδειγματικόν ἑόρτια ᾄσματα.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ἀφιερωμένης εἰς τήν μνήμην τῆς μακαριστῆς Αἰκατερίνης Στάνιτς, δραστηρίου στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, ἐνῷ παραλλήλως διενεμήθησαν εἰς νέους τῆς Ὁμογενείας, σπουδάζοντας εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, αἱ χορηγούμεναι εἰς αὐτούς ἀπό ἡμέτερα Ἱδρύματα ὑποτροφίαι.

Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, τῆς Ἐλλογ. κ. Θεοδώρας Διακρούση, Καθηγητρίας, τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἀ. Ρομβοπούλου, ὡσαύτως Καθηγητρίας, θυγατρός τῆς ἀειμνήστου, ἐκ μέρους τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Μοροσίδου, Καθηγητρίας, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων «Ὁ Πατριάρχης αὐτοβιογραφούμενος» καί «Φιλοξενία παιδιῶν τῆς Ὁμογενείας εἰς τήν Κατασκήνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μαυρίδου, Κληρικοῦ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζιάνταν, Ἀρχίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Λύρα, Στέλεχος τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας «Atlas Shipping Supply», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Βοστώνῃ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2018.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Κυριακῆς, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου.

Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων  καθ᾿ ἥν  προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κ. Χελᾶν, Ἀρχιτέκτονα Μηχανικόν, ἐκ Πατρῶν.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πανοικί, ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, διατελέσας Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἐπί πρωθυπουργίας τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει. Τά παραδοσιακά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα ἔψαλεν ὅμιλος νέων ἐθελοντῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.). 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μπαλτάκον, Νομικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπακώστα, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἥν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Μπουζιάνην, Ἀντιδήμαρχον Καλαμάτας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Μαύρου, Φαρμακοποιοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου, Φοιτητοῦ Φαρμακευτικῆς, καί Καλλιόπης, Μαθητρίας, ἐκ Καλαμάτας.
Ὅμιλον νέων ἐθελοντῶν ἐκ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Δημητριάδου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Toscano Jimenez, Καθηγητήν Γαλλικῆς γλώσσης, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἡγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, μετά τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ κ. Νικολάου Διονυσιάτου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πολυκλείτου Καρακατσάνη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
          Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
          Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ψαρᾶ Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Κυριῶν τῆς Κοινότητος Τιμίου Σταυροῦ Brooklyn Νέας Ὑόρκης.
        Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιαχνάκη καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουράρον, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καρακάσην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Βλάσιον Φάτσιον, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
        Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
        Τόν Μουσικολ. κ. Burak Bilgili, Καλλιτέχνην, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Seda Özen, ἐντεῦθεν.
        Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Βαφειάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀθανασίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας – Αἰκατερίνης Καγιάντελεν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Τρίτην, 30ήν Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 29ης Ὀκτωβρίου 2018, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ.  Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ νεοδμήτου Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως καί παρέστη εἰς τά ἐγκαίνια αὐτοῦ, ὡς καί εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, καθ̉  ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii  Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Maksym Vdovychenko, Προξένου, πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, ὡς καί 40μελής ὅμιλος νέων ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τά μέλη τῆς Ἰμβριακῆς νεολαίας, μνησθείς τῶν ἀνακαινιστικῶν, πολιτιστικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἔργων ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτῶν κατά τά τελευταῖα ἔτη.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *
   
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Χάλκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐκ Χαλκίδος. 
          Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

          Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου αὐτῆς κ. Γρηγορίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετοῦς πρωθιεραρχικῆς διακονίας, ἐν τῷ ἐν Λονδίνῳ Ξενοδοχείῳ «Royal National», τήν Κυριακήν, 28ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

* * *

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος, πρώτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν μέν παραμονήν, Τρίτην, 30ήν Ὀκτωβρίου, καί ὥραν 4:30 μ.μ., πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, τήν δέ ἑπομένην, Τετάρτην, 31ην ἰδίου, ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.

* * *         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος σεισμοῦ, ἐξ’ οὗ ἐπλήγη ἡ Ζάκυνθος, ἀπέστειλε θερμόν Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον, ἐκφράσας τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά την ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν, τάς ὁποίας ὑπέστη καί τό ἐν Στροφάδαις Καστρομονάστηρον τοῦ Ἁγίου Δινουσίου, καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ πληγέντος εὐσεβοῦς Ζακυνθινοῦ λαοῦ.


*  *  *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 27ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν τελετήν βραβεύσεως, ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ἅγιος Ἀνδρέας», τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλε-ξάνδρου Καρλούτσου καί τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης, διά τῆς ἀπονομῆς αὐτοῖς τῆς διεθνοῦς τιμητικῆς διακρίσεως «Ἀθηνα-γόρειον Βραβεῖον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 2018», ἐν τῷ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τό Σάββατον, 27ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τάς ὑπό τοῦ Δήμου Ἀμπελοκήπων -  Μενεμένης διοργανωθείσας ἐκδηλώ-σεις τῶν ἀποκαλυπτηρίων τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἐν τῇ Πλατείᾳ Δημοκρατίας τοῦ εἰρημένου Δήμου, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διαλέξεις, ἐπί τοῦ θέματος «Yetimhaneden Öğrenmek», αὐθημερόν.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη - Κωστίδου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν, ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Βεροίας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης καί ἐξ Ἀθηνῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν.
      Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ἀναφερθείς εἰς τήν ὀφειλετικήν ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως διευθέτησιν τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐπεκεντρώθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ μαρτυρίου εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν ὡς συνεχοῦς αὐθυπερβάσεως, αὐτοπροσφορᾶς καί διακονίας καί ὡς καθημερινῆς θυσίας, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας εἰς τά ἴδια Ταταυλιανούς καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.
    Ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Λυκειάρχης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἐπισκεπτομένων προσκυνηματικῶς, διά τετάρτην φοράν κατά τά τελευταῖα ἔτη, τήν γενέτειράν των, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Ἀσπασίδης, πρῴην Νομάρχης Θεσσαλονίκης, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐφοροπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου, καθ̉ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Λήμνου, Γενεύης, Κοζάνης, Γιαννιτσῶν καί Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλος ἐκ τῆς νεολαίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων.
    Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Φενερλῆς, Ταμίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ πρώτη Ἐκκλησία καί ἡ ἀρχή ὅλων τῶν νεοπαγῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἅστινας θυσιαστικῶς ἵδρυσε καί ἀνεγνώρισε διά τῆς ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδόσεως τοῦ νενομισμένου Τόμου Αὐτοκεφαλίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἰθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί συνανεστράφη μετά τῶν νέων τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, πραγματοποιούντων προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς τήν Πόλιν, εὐλογήσας καί τό παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Bülent Akarcalı, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayati Küçük, Προέδρου τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Kafkas Vakfı» - Συμβούλου τῆς Προεδρείας τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.
- Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Christian Berger, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Χαριατίδην καί Δημήτριον Παναγιώτου, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Πέραν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Καβτζῆ, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ΙΑ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «World Policy Conference», ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τοῦ Μαρόκο Μωχάμετ VI, ἐν Ραμπάτ, τήν Παρασκευήν, 26ην Ὀκτωβρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τοῦ Ὁμίλου «Νέστου Χρυσούπολης» ὑπέρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης ἁγιασμόν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς χειμερινῆς περιόδου 2018 – 2019, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Λονδίνῳ ἀναρρωνύοντα, κατόπιν χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν καί πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς πολυτίμου ὑγείας του.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Vasiliy Bagley, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sergei Ivanshchuk καί Ivan Tschajkinskiy, Διευθύνοντας Συμβούλους τῶν Ἀγροτικῶν Ἑταιριῶν «Perlina Podilya» καί «Agroprodservis», ἀντιστοίχως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleg Uditsch, Δημοσιογράφου, ἐξ Οὐκρανίας. 
            Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰατρίδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
            Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον, ὑποψήφιον Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Cardiff, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
            Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἐλισάβετ Καραμήτσου καί Μαρίαν Μάνεση, ἀδελφάς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μελόης κυροῦ Φιλοθέου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
            Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἰωσηφίναν Μαρκαριάν καί Φωτεινήν Σισκο, Σκηνοθέτιδας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
            Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
            Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Παπαχρηστόπουλον, Στέλεχος τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων, καί Βασίλειον Ζαφειρι, Στέλεχος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πατρῶν. 
         
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίκας Κοντοπούλου, πρῴην Διευθυντρίας Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Πέμπτην, 25ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Κοινότητος παρατεθέν εἰς μνήμην τοῦ πρότριτα ἀποβιώσαντος Ara Güler, διακεκριμένου Φωτογράφου, δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ Ξενοδο«Point», αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ταταούλων παρατεθέν πρός τιμήν τῶν Ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ «GARAJ», αὐθημερόν.
         
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. 
  Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
  Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ δοκίμου αὐτῆς Ἰωάννου, τοῦ αὐταδέλφου τοῦ Ἡγουμένου Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γαζέτα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Καραλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Σπουδαστοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
          Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωσήφ Strezelecki, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου, Φοιτητοῦ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
            Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
            Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Clemens Tönnies, Ἐπιχειρηματίαν, Πρόεδρον τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «Shalke», μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Juila καί  Maximilian, Γεώργιον Βόμπρον, ἐκ Γερμανίας, Yavuz Çolakoğlu, ἐντεῦθεν, καί Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Tufan καί Kutlay, ἐξ Ἀτταλείας.
            Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ καθηγητικοῦ καί τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς, ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.   
            Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσαρίδην, Χρυσοχόον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Μπακαλάκου, Κοινωνιολόγου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐξ Ἀθηνῶν.
            Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Bülent Talanay καί Can Tanışman, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Talin Ergüneş, ἐντεῦθεν.
            Τόν Ἐντιμ. κ. André Tamer Tezulaş, Στέλεχος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Lang Max Siegfried, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Στουτγκάρδης.
            Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Σαράφογλου, Διευθύντριαν τοῦ ἐν τῇ Πόλει Παραρτήματος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρίας «Aegean».   
            Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χειράκην, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
         
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα ρεσιτάλ πιάνου «Ἑτεροτοπίες» τοῦ Μουσικολ. κ. Νικολάου Ὀρδουλίδου, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πειραματικοῦ Ἐργαστηρίου Βεργίνας ἔκθεσιν συλλογῆς ἔργων, ὑπό τόν τίτλον «Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός – Τό Μυστήριο Φῶς τῆς Θαυματουργίας», ἐν τῷ Γενικῷ Νοσοκομείῳ Βόλου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Προξενείου, τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ 27ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τήν Δευτέραν, 22αν Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρέθεσε πρός τιμήν αὐτῆς καί τῶν παρεπιδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων ἑόρτιον γεῦμα εἰς τό Ἑστιατόριον «Sunset», εἰς ὅ παρεκάθησε καί ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Δευτέραν, 22αν ἰδίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος, ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀντιφωνήσας καταλλήλως καί ἀναφερθείς εἰς τάς παραδοσιακάς ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ τῶν Πρεσβυγενῶν Ἀποστολικῶν καί Πατριαρχικῶν Θρόνων Κωνσταντινουπόλεως καί Ἱεροσολύμων.
Τέλος, ἀδελφικῇ παρακλήσει τῆς Α. Μακαριότητος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐξ ὀνόματος τῆς ἡγεσίας τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ἀπένειμε τῷ Ἐντιμολ. Μ. Χαρτοφύλακι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμονι Βίγκᾳ τό ὀφφίκιον τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ὀρθοδόξων Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἐπιβράβευσιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἄρχοντος πρός τά Ἱερά ἐν τῇ Πόλει Μετόχια αὐτοῦ ἐπιδειχθέντος ἀμερίστου ἐνδιαφέροντος. 

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ.κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Δημητρίου Μαγιόγλου καί Γενναδίου Μαυράκη, εἰς οὕς ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου, τῆς χειροθεσίας αὐτῶν εἰς τοῦτο γενησομένης ὑπό τοῦ ἁγίου Τρανουπόλεως.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Λυκειάρχου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμέ-νον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Κουτσομάλλην, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Γουλανδρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Erdem, Ἀντιδήμαρχον τοῦ Δήμου Sarıyer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Meltem Gürsoy Yangöz, Στελέχους αὐτοῦ.
          Ὅμιλον ἐκ τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ πολεμικῶν συρράξεων ἀπορφανισθέντων παιδίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandar Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
               
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν διοργανουμένην ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Κίτρους Λ’ Πανορθόδοξον Συνδιάσκεψιν Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, ἐπί τοῦ θέματος «Αἱρετικές θεωρησεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων», μεταξύ 22ας καί 24ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου Πελεκτσῆ καί Ἀγγελικῆς Βεριοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

* * *

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, πραγματοποιοῦντες προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν καί Κοινότητα ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ. 
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἱερατεύσαντος ἐπί μακρόν ἐν τῇ Κοινότητι ταύτη, τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν αὐτῇ, τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου καί τῶν μακαρίων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Ἐφόρων, Διευθυντῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί Μαθητῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος ταύτης.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Α’ Αντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν εἰς τούς κόλπους αὐτῆς, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐπί σειράν ἐτῶν ἔργον του εἰς τά δρώμενα τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, οὗτινος τυγχάνει σήμερον Ἐπίτιμος Πρόεδρος, πρός τήν κατεύθυνσιν, μάλιστα, τῆς συμβολῆς εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, διά τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ Ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων, ὡς καί διά τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας. 
Ὁ νέος Ἄρχων, γόνος τῆς Πόλεως μέ καταγωγήν, ἐκ πατρός, ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί, ἐκ μητρός, ἐκ τῆς ἐρατεινῆς Ἴμβρου, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν, κατά τήν εὔσημον ἐπετειακήν ἡμέραν ταύτην, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον μέσῳ τῆς διεκδικήσεως τῶν ἀπαραγράπτων δικαίων τῆς Ρωμαίηκης Ὁμογενείας.
Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον καί εἰς τάς συγχρόνους δράσεις τῆς ὑπ’ αὐτούς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν τῷ ἁγίῳ Σασίμων, τῷ Ἐντιμολ. Προέδρῳ τῆς Κοινότητος καί τοῖς συνεργάταις αὐτῶν, ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται, διά νά διασώζηται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ἐθνικισμοῦ, τῆς ἐσωστρεφείας καί τῆς αὐταρκείας, τοῦ ἀγόνου συντηρητισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τῆς ὑποτιμήσεως τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρνήσεως τοῦ διαλόγου μέ τόν κόσμον, καθώς μεριμνᾷ διά τόν ἄνθρωπον καί τά ὀξέα ὑπαρξιακά προβλήματά του, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων τῆς συγχρόνου ἐποχῆς ἐπί τῇ βάσει τῶν θεοδωρήτων ἀξιῶν τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.
Πρός τούτοις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ διευκρίνησεν ὅτι ἡ διακονία τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἑδράζεται ἐπί τῇ βάσει αὐθεντικῶς ἐκκλησιαστικῶν, γνησίως οἰκουμενικῶν καί ἀμιγῶς ὑπερεθνικῶν κριτηρίων, διά τήν Ἀλήθειαν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν προάσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπεσήμανεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὄχι μόνον ἐπιλύει διορθόδοξα προβλήματα, ἀλλά διασώζει καί προβάλλει τόν παγκόσμιον πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς ἀκαταλύτους ἀξίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τήν πίστιν εἰς τόν ἐν Χριστῷ αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ «οἴκου» του, ἤτοι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀλληλεγγύην καί τόν διάλογον, τήν ἑνότητα καί τήν συνεργασίαν, τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν. Διό καί τυγχάνει ἀδιανόητον, ὡς ἐτόνισε μετ’ ἐμφάσεως ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν εὐθύνην διά τήν ἑνότητα καί τήν εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀδρανῇ, ὅταν εἷς Ὀρθόδοξος λαός πάσχῃ καί ἀναζητῇ λύσιν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα τόν ταλανίζουν ἐπί αἰῶνας, προσβλέπῃ δέ καί προσφεύγῃ εἰς αὐτόν, αἰτούμενος στηριγμόν καί προστασίαν.
Τέλος, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν ἐγκαρδίως τούς μαθητάς καί ἀποφοίτους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, διαβεβαιώσας αὐτούς καί πάντας ὅτι «παραμένομεν καί θά παραμείνωμεν ἀκοίμητοι φύλακες τοῦ τόπου καί τοῦ τρόπου τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης, ἐν τῇ ἱστορικῇ καί ἀμετακινήτῳ κοιτίδι αὐτῆς».
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσις. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος ταύτης παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton İstanbul Bosphorus» ἐπίσημον δεῖπνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν μέλη τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γαβριήλ Λιοντάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κεχροκάμπου.
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Brandon Gallaher, ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, Καθηγητήν Συστηματικῆς Θεολογίας, μετά τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν κ.κ. Sajjad Rizvi, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Exeter, καί Mona Siddiqui, καί τῶν Ἐλλογ. Δρων Joshua Ralston καί Omar Anchassi, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου.
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Τσαραμανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Gustavo M. Guillermé, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος «World Congress of Interreligious Dialogue», ἐξ Ἀργεντινῆς, καί Brent C. Gardner, Νομικόν Σύμβουλον αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Kristine καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Eὐγεν δίδος Olivia, Μουσικοῦ, ἐξ Ἀριζόνας Η.Π.Α., καί τόν Ἐλλογ. Δρα David A. Frol, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ Παραρτήματος αὐτοῦ, ἐκ Μπουένος Ἄϊρες.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέαν Müller, Καθηγητήν Πατρολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kiehl, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Johann Lehnhaus, Ἐρευνητοῦ, ἐκ Γερμανίας.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Gocha Barnovi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Γεωργίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Guram Lursmanashvili, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζῶμπον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Φιλολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν, Θεόδωρον Μεντῆν, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας, Διδασκαλίσσης, ἐκ Τριπόλεως, Δημήτριον Μαυρογένην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου, Ἐπιχειρηματίου, καί Σωτήριον Λουκᾶν, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαρούλας Καραμούζη, Ξενοδόχου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλλογ. δίδος Μαριαλένας, Καθηγητρίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κακλαμάνου, Λογίστριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό καταληκτήριον Συμπόσιον τοῦ συνδιοργανωθέντος ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίικων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) καί τοῦ Ἀρμενικοῦ Βακουφίου Βαφεοχωρίου Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος, ὑπό τόν τίτλον «Γεφυρώνοντας τό χάσμα τοῦ παρελθόντος, χτίζοντας μαζί ἕνα κοινό μέλλον», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τό Σάββατον, 20ήν Ὀκτωβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Mübadele - Ἀνταλλαγή (The Exchange)», ἐν ταῖς ἐν Maçka ἐγκαταστάσεσι τοῦ Πολυτεχνείου, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλλαίν Γκιούνμπερκ καί Μαρίας Κυρατζοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ara Güler, διακεκριμένου Φωτογράφου, ἐκ τοῦ ἐν Πέραν Ἀρμενικοῦ Ναοῦ «Üç Horan», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου Δρος William Adam, Συμβούλου ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων, ἀφίχθη ἐκ Λονδίνου εἰς τήν Πόλιν, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 18ης Ὀκτωβρίου 2018.

Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 19ης ἰδίου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας ἐπεσκέφθη τήν Μονήν τῆς Χώρας, ἐν συνεχείᾳ δέ προσῆλθε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην συνεζητήθησαν μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων θέματα διμεροῦς καί διαχριστιανικοῦ ἐνδιαφέροντος,  ὡς π.χ. ἡ προοπτική ἐνισχύσεως τῆς συνεργασίας μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιτυχοῦς, πρό διετίας, ἀπό κοινοῦ διοργανώσεως ἐν τῇ Πόλει Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου περί τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῆς συνυπογραφῆς Κοινῆς Δηλώσεως, δι’ ἧς κατεδικάσθη τό ἀπᾷδον πρός τάς χριστιανικάς ἀξίας φαινόμενον τοῦτο καί ἡ ποικίλη ἐκμετάλλευσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δι’ ἀλλοτρίους σκοπούς.

Μετά τήν παράθεσιν ἐπισήμου πρός τιμήν τῆς Α. Χάριτος γεύματος ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, ὁ Πριμάτος τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας μετά τῆς συνοδείας του, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ὑπό τοῦ καί ὑποδεξαμένου αὐτόν Ἱεράρχου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ραϊλάκη – Βρανᾶ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, β) Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῶν μελῶν τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί γ) τοῦ ὡς ἄνω Κληρικοῦ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Ντιβαρτζῆν, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτ?
 
*  *  *