[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὀκτώβριος 2017

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, καθ̉  ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, παρέστη δέ καί ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Beşiktaş ὁ συνεργάτης αὐτοῦ  ὑπεύθυνος διά τάς Μειονότητας Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτασθεῖσαν ἐπέτειον τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Φενερλῆς, Ταμίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σημασίαν τῆς πίστεως διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου, τήν Κυριακήν, 29ην τ.μ., μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Beştepe.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τοῦ ἁγίου Πρωτοσυγκελλεύοντος ἐπέστρεψαν περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Gebru, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐνταῦθα Αἰθιοπικῆς Κοινότητος, μετά λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Κυριακήν, 29ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Τσεχίας συναυλίαν, ἐπί τῇ 99ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας καί τῇ 94ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀντιστοίχου ἑορτῆς ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat», τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, εἰς Ἀθήνας, προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανουμένου  Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα τόν θρησκευτικόν καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, παρουσίᾳ πολιτικῶν, διπλωματικῶν καί θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος ὁ Παναγιώτατος θά συναντηθῇ μετά τῶν συμμετεχόντων εἰς τό Συνέδριον Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ θά ἐπευλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν πρώτην Ἐτησίαν Ἐκδήλωσιν τῆς Νεολαίας Ἰμβρίων ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου αὐτῶν ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Καρανικόλας, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρχομένου μηνός Νοεμβρίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
 
*  *  *
 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν τῇ περιοχῇ «Kemer Country».

Τήν μεσημβρίαν τoῦ Σαββάτου, 28ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ προώρως ἐκλιπόντος Cüneyt Güler, ἐκ τοῦ ἐν Ataköy τεμένους «Ömer Durak», συλλυπηθείς τούς οἰκείους αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας, ἐπιδόσαντα Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος. Ἐκεῖ πού ὁ οὐρανός ποτέ δέν ξεχνᾶ», μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Κωνσταντοπούλου, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου, χορηγῶν τῆς ὡς ἄνω ἐκδόσεως. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ville Kiiveri, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Mari καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Joel, ἐκ Φιλλανδίας.
Toύς Ἐλλογ. κ.κ. Βασίλειον Καρδάσην, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, Χριστοφόρον Κροντηρᾶν, Ἀντιπρόεδρον, καί Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν, καί Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ - Κάλφογλου, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χατζηθεοδοσίου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Λαδοπούλου, Ἰδιοκτητρίας Καταστήματος Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Σωτηρίας καί Ἑλένης, μαθητριῶν, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, Ἱεροράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν, ἀπόφοιτοι τῆς Κεντρικῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Βορείου Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτασθεῖσαν ἐπέτειον τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἥτις καί ηὐχαρίστησεν αὐτῷ, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τάς παγκοσμίου κλίμακος δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τό διαρρεῦσαν χρονικόν διάστημα καί τήν ἐξ αὐτῶν ἀπορρέουσαν καθολικήν ἀναγνώρισιν καί ἀποδοχήν καί τό κύρος τοῦ Σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἐπισκεπτομένων προσκυνηματικῶς, διά τρίτην φοράν κατά τά τελευταῖα ἔτη, τήν γενέτειράν των, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην ἰδίου, καθ̉  ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Βοστώνης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Χριστοφόρου Σταματακάκου, ὡς καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Γρατιανουπόλεως κ. Δημήτριος Σαλάχας.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσώρισε τούς ἐξ Η.Π.Α. προσκυνητάς καί ἐπεκαλέσθη ἐπί πάντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη μετά συνεργατῶν αὐτoῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Προφήτου Ἠλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Οὐζούνογλου, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην ἵνα χοροστατήσῃ ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἐν μονοεκκλησίᾳ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Δημοσιογράφον, Πρόεδρον τῆς νεοσυσταθείσης «Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν 2017», μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί μελῶν αὐτῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Δουρμοῦζερ, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τολιόπουλον, Στέλεχος τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Ἀγγέλη, Φιλολόγου ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φιλίππου καί Στυλιανῆς, μαθητῶν.
Tήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Ράπτην, Καθηγήτριαν τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑποβαλoῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Συνταξιούχου Φιλολόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐανθίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Κουρνάζογλου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, Νηπιαγωγοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Καρμέλας καί Φιλίππου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.                 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας, ἡμερίδα, μέ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις καί ἡ πολιτισμική ἡμῶν κληρονομία», ἐν τῷ Ἱ. Ἠσυχαστηρίῳ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τό Σάββατον, 21ην Ὀκτώβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fritzpatrik Russell, Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν Ἀγκύρᾳ, Λειτουργίαν, ἐπί τῇ 125ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνταῦθα δραστηριοποιήσεως τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος «Petites soeurs des pauvres», ἐν τῷ ἐν Bomonti Γαλλικῷ Πτωχοκομείῳ «Fransız Fakirhanesi», τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῷ Μεγάρῳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 23ης Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τήν τέλεσιν τῆς ἀρχαίας Θ. Λειτουργίας τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου παρατεθέν πρός τιμήν Του γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐν πλησιοχώρῳ Ἑστιατορίῳ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βασαρμίδου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. Δίδος Ἀγγελικῆς Ξένου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης, Διευθυντήν τοῦ παρ’ αὐτῇ λειτουργοῦντος  Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Χρήστου Νάσιου καί Σεργίου Βοΐλα, Ἐπιστημονικῶν Συνεργατῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Μαυραγκᾶ, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρον, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κυριῶν Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Διευθυντρίας αὐτῆς, καί Ἠλιάνας Γαργαρίδου, νεοδιορισθείσης παρ᾿ αὐτῇ Καθηγητρίας Μαθηματικῶν, ἐξαιτησαμένης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Tόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδοτρίας τοῦ Περιοδικοῦ «PAROS», τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Roni Saris, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karolin καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σωτηρίαν Θεοχαρίδου, νέαν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας, Γραμματέως ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Δημητρίου, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ἱερέων καί μοναχῶν, ἐκ διαφόρων χωρῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer συναυλίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Darüşşafaka Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ», τήν Τρίτην, 24ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ χειροθεσία τοῦ νέου Μ. Ἀρχιδιακόνου τῆς Μ.τ.Χ.Ε.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. ῾Εσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ὀκτωβρίου, καθ᾽ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Δράμας κ. Παῦλος, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν, Καρπάθου, Κύπρου, Ρουμανίας καί Κρήτης. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Θεόδωρον (Μεϊμάρην), Δρα Θεολογίας, ὅν πατρικῶς συνεχάρη, ἀναφερθείς διά καταλλήλων νουθετηρίων λόγων εἰς τήν ἔτι πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Μ. Ἀρχιδιακονίας.

Ὁ Παναγιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κορνηλίου Ἀθανασάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς ἐκ Κρήτης καί Καρπάθου προσελθόντας εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσκυνητάς καί ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν Του εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τούς ἐκ Ρουμανίας καί ἀλλαχόθεν προσελθόντας πιστούς, διανείμας πρός ἅπαντας ἱερά ἐνθύμια. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Ναῷ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Διευθυνταί καί Καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου, ὅστις προσέφερεν ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τόν Πατριάρχην ἀντίγραφον τοῦ ἐν ἔτει 1889ῳ ἐκδοθέντος ἐπί τῆς πατριαρχίας Διονυσίου Ε’ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Σιγιλλίου διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἐξωραϊσθέντος Ἱ. Ναοῦ, ἀκολούθως ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μιχαηλίδης, ἀναφερθείς εἰς πλεῖστα ἱστορικά στοιχεῖα περί τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τούτου καί τοῦ περί αὐτόν Κοιμητηρίου μετά τῶν ἐξαιρετικῶν αὐτοῦ ταφικῶν μνημείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τοῦ δραστηρίου Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ περικαλλοῦς τάφου τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ - Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους καί τοῦ ἐξωραϊσθέντος Ἱ. Ναοῦ, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τε καί τῶν οἰκογενῶν του.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθ᾿ ἥν ἐγένετο προβολή ἀποσπασμάτων τῆς ταινίας «Τότε οἱ νεκροί πεθαίνουνε, ὅταν τούς λησμονᾶνε», σχετικῆς πρός τό Κοιμητήριον τοῦ Σισλῆ.

β) Ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Δράμας κ. Παῦλος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος, ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, πρότριτα ἐπισκεφθέντος τό Φανάριον, καί προσέφερεν ἐκ μέρους Αὐτοῦ ποιμαντορικήν ράβδον εἰς τόν Παναγιώτατον, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως καί ἀναφερθέντα εἰς τάς παραδοσιακάς ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ τῶν Πρεσβυγενῶν Ἀποστολικῶν καί Πατριαρχικῶν Θρόνων Κωνσταντινουπόλεως καί Ἱεροσολύμων, ὡς αὗται κατεδείχθησαν καί προσφάτως κατά τήν ἐν Κρήτῃ Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 21ης τ.μ., μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον, ἔνθα παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Πρέσβεως ἐ.τ., δοθεῖσαν διάλεξιν μέ θέμα «Ὁ Θυατείρων Γερμανός Στρηνόπουλος (1872 - 1951): Τό πολυδιάστατο ἐκκλησιαστικό, θεολογικό καί διπλωματικό ἔργο του». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ 26ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τήν Κυριακήν, 22αν Ὀκτωβρίου, παρέθεσε πρός τιμήν τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας καί τῶν παρεπιδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων ἑόρτιον γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον «Τarabya», εἰς ὅ παρεκάθησεν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί ὁ ὡς ἄνω Πρέσβυς κ. Ἀλεξανδρῆς μετά τῶν ὁμοζύγων αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου αὐτοῦ, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Οἰκονόμου καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ.κ. Ἀθανασίου Μαμάση, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί Χαραλάμπους Μπέργκε, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπο τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολογ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτου, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Kωνσταντίνου Καρολίδου, Ποδολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννου Σκλαβούνου, Φιλολόγου, ἐξ Εὐβοίας.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καλλίνικον Μαυρολέοντα, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Καρπάθου.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ.κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἑλένης, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ Ξενοφωντινόν.
Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Gheorghe Firczack, μέλος τοῦ Ρουμανικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τῶν μελῶν τῆς Χορῳδίας «Sacerdotes» ἐκ τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Deva καί Hunedoara, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Ὑφαντοπούλου, Καθηγητοῦ τοῦ ΕΚΠΑ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Προέδρου «ΑHEPA HZ – 17 Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης», ἐξ Ἀθηνῶν.   
Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Πλαΐτην, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Νοσηλευτρίας, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ψιμόπουλον, Νομικόν Σύμβουλον τῆς ἐν Κοσόβῳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι Σωματείου τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μεϊμάρη, μητέρα τοῦ νέου Ἀρχιδιακόνου, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, Καθηγητρίας Μουσικῆς - Θεολόγου, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Συγλέτου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Λάμπρον Πλαχούρην, Διευθυντήν τῆς ΔΟΥ Χολαργοῦ, μετά τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Μάτσικα, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἀγαμέμνονα Χρηστίδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου, Στελέχους τῆς  Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας «ΔΑΝΑΟΣ», τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Παπίνη, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Μαξίμου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου Τursi – Lagnonegro Ἰταλίας κ. Vincenzo Carmine Orofino, θεολογικόν συνέδριον, μέ θέμα «Santa Maria D’ Angola, testimonianza del fecondo incontro spirituale e artistico tra il Cristianesimo Bizantino e quello Latino», τό Σάββατον, 21ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί Ἰωάννου Φενερλῆ, Ταμίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Μπένου, Πρωτοσυγκέλλου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παλλαδίου Ζαχαρούδη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀγγέλου Ξυδᾶ, Ἀλεξάνδρου Κυπριώτου καί Γεωργίου Φερδῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andrey Koudin, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Μόσχας, καί Marin Delcher, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Σόφιας.
Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγον κ. Γεώργιον Καμπᾶν, Διοικητήν Δ’ Σώματος Στρατοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Συνταγματάρχου Πεζικοῦ κ. Δημητρίου Χατζηχαραλάμπους, Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, Ἀντισυνταγματάρχου Πεζικοῦ κ. Δημητρίου Ρίζου, Διευθυντοῦ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου τοῦ Διοικητοῦ Δ’ Σ. Σ., καί Ἀρχιλοχίου Τεθωρακισμένων κ. Ἀναστασίου Τσομπανίδου, ἐκ Ξάνθης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Gerhart Lutz, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐν τῆ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gamze Terzioğlu, Διευθυντρίας τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Προξενείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βερμίσογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. Ἄνναν Μισσιριάν Τζούμα, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Καβάλας. 
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Ἐλισάβετ Καραμήτσου καί Μαρίαν Μάνεση, ἀδελφάς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μελόης κυροῦ Φιλοθέου, ἐξ Ἀμερικῆς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ «Τμήματος ΑHEPA HJ – 17 Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ὑφαντοπούλου, Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα «Ἡ συμβολή τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ στήν Παιδεία», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χειράκην, Ὑπάλληλον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Požega κ. Antun Škvorčević, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Ivan Popić, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ἐκ Κροατίας. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Jonathan Cohen, Ἀξιωματοῦχον τοῦ State Department διά τάς εὐρωπαϊκάς καί εὐρωασιατικάς ὑποθέσεις, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andy Abell καί τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, Στελεχῶν τοῦ Γεν. Προξενείου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει.
Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, νέαν Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Antonio Nuňez Garcia Saúco, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐ.τ.. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κομνηνόν, στέλεχος τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρίας «Aegean Airlines», ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Giuseppe Lofino, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Carovigno Pro Loco», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giuseppe Anniehiarico, μέλους αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Bahai ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 200ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς «Hz. Bahaullah», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Πέμπτην, 19ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἐπισήμου ταξειδίου Του εἰς Reykjavik Ἰσλανδίας. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς τε Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, διά βραχεῖαν ἀνάπαυσιν εἰς τά περίχωρα αὐτῆς. Ἐν Ἀτταλείᾳ θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μιχαήλ Anischenko, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 18ης ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τό συγκληθέν, μεταξύ 11ης καί 15ης Ὀκτωβρίου, Δ’ Διεθνές Συνέδριον τοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μέ θέμα «Ἀναθερμαίνοντες τήν ἐλπίδα - Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου «Rodos Palace», τήν Τετάρτην, 11ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος», ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως», μουσικο-φιλολογικόν μνημόσυνον πρός τιμήν τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν Ἱεροψαλτῶν ἀειμνήστων Ἐλευθερίου Γεωργιάδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Λυκούργου Πετρίδου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Ἰωσηφίδου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγούδα) Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Χατζηϊωάννου καί Εὐλαμπίας Ἀνδριᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Τούμπας, τό Σάββατον, 14ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν χωρῶν Τουρκίας καί Νοτίου Κορέας προβολήν τῆς ταινίας «Ayla», ἐν τῷ Κινηματογράφῳ «Grand Pera Emek Sahnesi», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Maciej Lang, Πρέσβεως τῆς Πολωνίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Αndrej Papierz, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τῇ 175ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Polonezköy, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης τ.μ.. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcárcel, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 15ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ὠκεανός», τελετήν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Δεύτου, ὑπό τόν τίτλον «Εἶμαι Πολίτισσα, τζανούμ!», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἰσλανδίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Olafur Ragnar Grimsson, πρῴην Προέδρου τῆς Ἰσλανδίας, καί τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τῆς Χώρας, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης τ.μ., εἰς Ρέικιαβικ, προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανουμένου Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἀρκτικοῦ Κύκλου (Arctic Circle). Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἰσλανδίαν ὁ Παναγιώτατος θά συναντηθῇ μετά τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Guðni Th. Jóhannesson καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Bjarni Benediktsson, ἐνῷ θά ἐπευλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τήν Ἱ. Μητρόπολιν Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας διαβιοῦν ἐν τῇ Χώρᾳ ὀρθόδοξον ποίμνιον αὐτῆς.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν, πλήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξάνδρου Λουκάτου, Ἱ. Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ὄσλο, ὁ Ἱερολογ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Χρῆστος Ἀναστασιάδης, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν περί τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 15ης ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
 
*  *  *
 
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης Ὀκτωβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μάρκου.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος καί τῆς συνοδείας Αὐτῆς γεῦμα ἐν τῷ ἐν Florya Ἑστιατορίῳ «Beyti». 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α. Μακαριότης, καταλύσασα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan InterContinental», ἐδείπνησεν ἐν αὐτῷ μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐκ προσώπου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε μακρά συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρετέθη δέ ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος.
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κατόπιν τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρύτιμον, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τούς Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρόν, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Σαμαρᾶν, Μηχανικόν – Μηχανολόγον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνοκινεζικῆς Ἑνώσεως, Διευθύ-νοντα Σύμβουλον τοῦ Ὁμίλου «Σαμαρᾶς καί Συνεργάτες», καί Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δήμων Βοσπόρου, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Devrim Erbil, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «İstanbul – Şiirsel Bir Yorum», ἐν τῷ κατ’ αὐτόν Δημαρχιακῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Javier Garcia, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Ὀργανισμοῦ «AGAPE EUROPE», καί  Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος αὐτοῦ «AGAPE HELLAS», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Παιονίδου, καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ.κ. Erick Schenkel, Steve Volker, Ernie Mansi, Curt Hensley καί Scott Stober, καί τῆς Εὐγεν. κ. Νεκταρίας Καρατσόρη. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Φιλόθεον Κελεπούρην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πανίκον Ἠροδότου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Ἀργυροπούλου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΣΤ’ Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τά τελεσθέντα ἐγκαίνια τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ἐθελοντικοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Κιβωτός τοῦ Κόσμου» συσταθέντος νέου Κέντρου Προνοίας διά τάς μητέρας καί τά τέκνα, ἐν Κολωνῷ Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 10ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 8ην Ὀκτωβρίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ μέν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Μαγκαφᾶ, φοιτητοῦ θεολογίας καί ἱστορικοῦ, εἰς διάκονον, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βοσπόριον, πρός τιμήν τοῦ εἰς τά τέλη τοῦ Δ’ αἰῶνος ζήσαντος ὁμωνύμου Ἐπισκόπου Κολωνίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἀναλαβόντα πρότριτα, ὁμοφώνῳ συνοδικῇ ἀποφάσει, τά καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Ουκρανίας ἐν τῇ Πόλει μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου αὐτῆς, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Διευθυνταί καί Καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί Πατρῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησεν ἐν πρώτοις πατρικῶς τόν νέον Ἀρχιγραμματέα, ὅν συνεχάρη, ἀναφερθείς εἰς τήν ἔτι πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει οὗτος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῶν Συνοδικῶν Γραφείων, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν πολυετῆ διακονίαν του εἰς τά Ἱερά Σέκρετα.

Ἀκολούθως δέ, ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τόν βίον τοῦ Ἐπισκόπου Βοσπορίου, ὁρίσας ὡς ἡμέραν διά τά ὀνομαστήρια τοῦ νέου κληρικοῦ τήν 11ην Μαΐου, καθ’ ἥν ἑορτάζεται ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως.

Ὁ νέος Ἀρχιγραμματεύς, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του.

Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Βοσπόριος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου.
Τoύς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἰωακείμ Βενιανάκην, Πρωτοσύγκελλον, καί Δαυίδ Τσαπάραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κασσιανήν καί Καικιλίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Καλαμίου Ἐπιδαύρου.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Mallat, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον – Φιλόλογον, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Φουντούλην, Καθηγητήν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὅλγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, Πρόεδρον τῆς «Ἑνιαίας Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Μπάκουλα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Φουρτούναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπακωνσταντίνου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν  Ἐντιμ. Νικόλαον Φραγκάκην, Κτηνίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ζήση, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χρηστάκην, Μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.       
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Μπίλλη, μητέρα τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως κ. Ἰωακείμ, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Δημητρίου, Δικηγόρου, καί Χριστίνης, Νηπιαγωγοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαγκαφᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωστούλας, γονεῖς τοῦ νέου διακόνου Βοσπορίου, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χριστίνης Μαρβάκη, Ὁμοτίμου Καθηγητρίας Νοσηλευτικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προγράμματος «Interparish Migrant Program (IIMP)» ἐκδήλωσιν διά τούς μετανάστας καί τούς πρόσφυγας, ἐν τῷ ἐν Beyoğlu κτιριακῷ συγκροτήματι «Garden of the Union Han», τό Σάββατον, 7ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Arman καί Natali Togaç, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Narlıkapı Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Hοvhannes, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Aleksei Εrkhov, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andrey Podolyshev, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Aleksandr Rudakov καί Faruk Öğrük. 
Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἐγένοντο δεκτοί μετά τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἄγκυραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τῶν Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης τρ. μηνός Ὀκτωβρίου, εἰς Ἄγκυραν, προκειμένου ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τήν εὐθύνην τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλακος ἐπιτελούμενον ἐν τῇ πρωτευούσῃ ποιμαντικόν ἔργον τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 7ης ἰδίου.
 
*  *  *
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβυν τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Erol Özakcay, Προξένου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Ρολογᾶν, Ἐπιχειρηματίαν καί Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀναστασίας καί Ἀδελαΐδoς, ἐκ Πέρθης Αὐστραλίας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως
Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος καί τοῦ Δήμου Νεαπόλεως – Συκεῶν ἐκδήλωσιν μνήμης, μέ θέμα «Γεγονότα τοῦ 1955 στήν Κωνσταντινούπολη», ἐν τῷ Κλειστῷ Θεάτρῳ Νεαπόλεως, τήν Κυριακήν, 1ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jozef Šesták, Γεν. Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Levent «Wyndham Grand Hotel», τήν Τετάρτην, 4ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Mıgırdiç Arzivyan, μέ θέμα «7 yıllık bir serüven», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ, Ἐφημερίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ διακεκριμένου καλλιτέχνου Μουσικολ. κ. Γεωργίου Νταλάρα καί τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Σμύρνης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Ahmed Adnan Saygun», τήν Τρίτην, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΕΙΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνταποκριθείς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου Ν. Ὀρεστιάδος κ. Βασιλείου Μαυρίδου ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Σεπτεμβρίου 2017, διά τήν ἱστορικήν αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἑορτασμῶν πρός τιμήν τοῦ εὐκλεοῦς ἀνδρός καί Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους ἡμῶν Στεφάνου Καραθεοδωρῆ. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anischenko, Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τόν συνοριακόν σταθμόν τῶν Καστανεῶν τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Δήμαρχος Ν. Ὀρεστιάδος, ὁ Στρατηγός κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, Διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς, κ.ἄ.. Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ὡδηγήθη εἰς τήν πόλιν τῆς Ν. Ὀρεστιάδος ἔνθα, ἐν μέσῳ πλήθους  εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ ἱερός κλῆρος καί αἱ Ἀρχαί αὐτῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Δήμαρχον ὁ ὁποῖος προσεφώνησε διά θερμῶν λόγων τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Μετά ταῦτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀφίχθη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἔνθα καί ἐτελέσθη, ἐπί τῇ εὐλογητῇ Αὐτοῦ ἐπισκέψει, δοξολογία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός καλωσώρισε τήν Α. Θ. Παναγιότητα μετά λόγων εὐλαβῶν καί ἐγκαρδίων. Εἰς τήν ἀντιφώνησίν Του ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐξῆρεν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Θρᾳκός Στεφάνου Καραθεοδωρῆ, τήν εὐλάβειαν τῶν κατοίκων τῆς Θρᾳκίας γῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά ἰδανικά καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς μας. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ «Κέντρου πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου».

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου «Στέφανος Καραθεοδωρῆ» εἰς τήν Νέαν Βύσσαν ἔνθα καί μετεκόμισαν οἱ συμπατριῶται τοῦ ἀειμνήστου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν. Εἰς τά ἐγκαίνια παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, τέως Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μητρός συγγενής τοῦ τιμωμένου, καί λοιποί οἰκογενεῖς - ἀπόγονοι τῆς οἰκογενείας Καραθεοδωρῆ. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τό Λαογραφικόν καί Ἱστορικόν Μουσεῖον Ν. Ὀρεστιάδος καί εἰς τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀδριανουπολιτῶν.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ν. Ὀρεστιάδος ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν ἱερόν Μνημόσυνον διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ παρουσίᾳ Βουλευτῶν, πολιτικῶν, δημοτικῶν, στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, ἐν  συμπροσευχῇ τοῦ κατακλύσαντος τόν ναόν Χριστεπωνύμου πληρώματος. Μετά τό μνημόσυνον, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησαν ἐκτενῶς διά τόν τιμώμενον.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν ἐπιστημονικοῦ συμποσίου διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Ν. Ὀρεστιάδος πρός τιμήν τοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ εἰς τούς χώρους τοῦ συγκροτήματος πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων "Principal", τῇ συμμετοχῇ ἐγκρίτων Καθηγητῶν καί ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τά τοῦ βίου καί τῆς δράσεως ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θρᾳκός Εὐεργέτου.

Τήν Δευτέραν, 25ην μηνός Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐπεσκέψατο ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου κ. Βασιλείου Μαυρίδου τό 1ον Γυμνάσιον καί τό 1ον Γενικόν Λύκειον τῆς πόλεως, ἐπικοινωνήσας πρός τούς μαθητάς καί διανείμας εἰς αὐτούς ἀναμνηστικάς εὐλογίας. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη ἐν Καβύλῃ τήν ἕδραν τῆς 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας «Ρίμινι», παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1ης Στρατιᾶς, ἔνθα καί ἐδέχθη τάς τιμάς καί τάς περιποιήσεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας Στρατηγοῦ κ. Ἀνδρέου Φλωράτου. Ἐν Ν. Βύσσᾳ, ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνήντησε τούς μαθητάς τῶν Σχολείων, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε συμβουλάς ἐπ᾿ ἀφορμῇ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὁποίου ἀπέστειλεν εὐχάς καί πατρικήν εὐλογίαν εἰς ὅλην τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡδηγήθη εἰς τήν πλησίον τῶν συνόρων νεόδμητον Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίας Σκέπης Ν. Βύσσας, ὅπου ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Καθηγουμένου, καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος. Πρό τῆς μοναστηριακῆς Τραπέζης τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας «Στ. Καραθεοδωρῆ» καθώς καί ὁ ἐκ Μεταξάδων Διδυμοτείχου Πολιτιστικός Σύλλογος ἐπαρουσίασαν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς, ἐπιθυμοῦντες οὕτω νά ἐκφράσουν τήν βαθεῖαν χαράν καί εὐγνωμοσύνην των διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Μετά τήν Τράπεζαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνταλλάξας ἀσπασμόν ἀγάπης μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν συνεργῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά Θεσσαλονίκην.

Τήν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπεσκέφθη διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, 90 ἐτῶν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί 30 ἐτῶν τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου. Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ καταλύματος ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. Τήν Τρίτην, 26ην Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης ἐν τῷ ναϋδρίῳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Πρόεδρος Ἐλλογ. κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος καί πλῆθος πιστῶν. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Βλατάδων ἔνθα Τόν ἀνέμενον ὁ Θεοφιλ. Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί Ἀρχιερεῖς γειτονικῶν Ἐπαρχιῶν, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας προὐχείρισεν εἰς Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ξεινόν, ἐξ Ἴμβρου, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, Ἰατρόν καί Λογοτέχνην, διακριθέντα διά τήν λιπαράν αὐτοῦ μόρφωσιν καί τό πλούσιον συγγραφικόν ἔργον. Εἰς τήν συνέχειαν, ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡμίλησε καί προέστη τῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως,  ἡ ὁποία ἤρχισε μέ προσφώνησιν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τήν χαιρετίσασαν τήν ἐκδήλωσιν Ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν (Μακεδονίας - Θρᾴκης) Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κόλλια-Τσαρουχᾶ. Ὡμίλησαν ἐπίσης οἱ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Γιαννάκης καί Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Ξεινός, Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης.

Μετά τήν  ἐκδήλωσιν αὐτήν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τάς νέας ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἔνθα καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησεν ἐν τῇ Λέσχῃ Ἀξιωματικῶν Θεσσαλονίκης τό ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριάρχου καταλλήλων τῇ περιστάσει προπόσεων.

Τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ποιμενάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, τυχών τῆς ἀβραμιαίας αὐτοῦ φιλοξενίας καί δοχῆς. Εἰς τήν συνέχειαν μετέβη εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς Ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, ἔνθα καί ἐνεκαινίασε τήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μέ τίτλον «Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Διαλόγου», περιλαμβάνουσαν στιγμιότυπα ἐκ τῆς ὑπερεικοσιπενταετοῦς, ἐλέῳ Θεοῦ, Πατριαρχίας Αὐτοῦ. Παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι ἐκ τῶν ἐπισήμων, ἐκ τῶν ὁποίων ὡμίλησαν ἡ Ἀναπληρώτρια Προϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων τῆς Θεσσαλονίκης Εὐγεν. κ. Πολυξένη Ἀδάμ - Βελένη, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, ὁ Πρύτανις τοῦ Α.Π.Θ. Ἐλλογ. κ. Περικλῆς Μήτκας ἀπό μέρους τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκθέσεως, ὁ δημιουργός της Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν κ. Μαγγίναν.

Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης ἔνθα καί συμμετέσχεν ὡς ἐπίτιμος αὐτῆς Πρόεδρος εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις. Εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ προγράμματος τόν συμπατριώτην των Ἴμβριον Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καλωσώρισαν μέ παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορῶν νέοι διαφόρων συγκροτημάτων, ἐνῷ ἠκολούθησεν ἐκδήλωσις εἰς τήν αἴθουσαν «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὑπερπληρωθεῖσαν ὑπό ἑκατοντάδων Ἰμβρίων ἀλλά καί φίλων τῆς πολυπάθου νήσου ταύτης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην καί τόν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Σταματίδην. Ἡ πολύωρος ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀναφερθέντος διά τῶν καρδιακῶν Αὐτοῦ λόγων εἰς τήν πολύπλαγκτον προσπάθειαν διά τήν πνευματικήν ἀναγέννησιν τῆς γενετείρας Του, ἡ ὁποία προσπάθεια ἔχει ὡς κορωνίδα τήν ἐπαναλειτουργίαν ὁμογενειακῶν ἐκπαιδευτηρίων ὅλων τῶν βαθμίδων εἰς τήν Ἴμβρον.

Τήν ἑπομένην, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, ἔνθα ὑπεδέξατο Αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παραμείνας τό διάστημα αὐτό Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Οὕτω, χάριτι Θεοῦ, ἔληξε μία ἀκόμη ἱεραποδημία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τήν φοράν αὐτήν πρός τόν φιλόθεον καί προσφυγικόν κυρίως λαόν ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐνισχύσαντος αὐτόν διά τῆς παρουσίας, τῶν πατρικῶν λόγων καί τῆς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς Μητρός του Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Steve Georganas, Βουλευτήν, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dylan Walsh, Προξένου αὐτῆς εἰς Çanakkale.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Sandra Jolley, Kristina Arriaga de Bucholz καί Jomana Qaddour, στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως διά τήν διεθνῆ θρησκευτικήν ἐλευθερίαν.
Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχας καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἀπαντήσας εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Συντονιστοῦ.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαγδαληνήν Τσοκώνα καί Αἰμιλίαν Κυριαζῆ μετά τῶν συζύγων αὐτῶν καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, εὐχαριστήσαντας διά τήν συμπροσευχήν Αὐτοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ πατρός καί συνεργάτου αὐτῶν ἀντιστοίχως μ. Δημητρίου Φραγκοπούλου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα, τούς Ἐλλογ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yıldız, κ. Özcan Geçer, καί κυρίαν Στυλιανήν Καραχριστιανίδου, Φιλόλογον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Burcu Karakaş, Δημοσιογράφον, καί Δανάην Παλάκογλου, ἐκπροσώπους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. «Γεφυρώνοντας τό χάσμα τοῦ παρελθόντος, χτίζοντας μαζί ἕνα κοινό μέλλον». 
Τούς Ἐντιμ. κ. Samim Hatipoğlu, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Nurol Gyo», καί κ. Δημήτριον Φωτιάδην, καί τήν Εὐγεν. κ. Sirel Önder, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Φυντάνην, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 3ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Περσίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 2ας Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐπί τῇ 26ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ, ἐδεήθη δέ καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ἀναπαυομένου Πατριάρχου Διονυσίου Ε´ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Καρούμπαλην, Σμήναρχον, Ἀεροπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Σοφίας Σταθακιοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Βαγενᾶν, Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Καβάλας, καί κ. Ἰωάννην Κακάραν, Διευθυντήν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου τῆς πόλεως, καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Αἰκατερίναν Σαββίδου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σουλτάναν Ξυδοπούλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Φραγκοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, πρῴην Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν καί τά συλλυπητήρια Αὐτοῦ εἰς τούς οἰκείους τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, καί τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. ΡΚαθολικούς Ἀρχιεπισκόπους Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Sabiona κ. Angelo Accattino, νέον Νούντσιον ἐν Βολιβίᾳ, καί τόν Ὁσιολ. ἱερέα κ. Roberto Cona, συνεργάτην τοῦ Σεβ. κ. Russell.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Εἰρήνην Φίλη καί Χρυσάνθην Κυριακίδου-Κουματζίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίαν Πολυχρονίδου, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθείσης ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γεωργιάδου μέ θέμα «Κωνσταντινούπολη», τήν Παρασκευήν, 29ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *