[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2016

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 30ήν λήγοντος μηνός, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» τόν ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Σιούμη, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
  Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Κρέτσον, Καθηγητήν, Γεν. Γραμματέα Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, Συμβούλου αὐτοῦ, Γεωργίου Ἀγγελετοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀνδρέου Σταματίου, Γραμματέως ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰαπωνίας ἐν τῇ Πόλει.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου -Λυκείου Λαμίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ζαχαράκη καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνος Πιλιτζίδου, Διευθυντοῦ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Φθιώτιδος.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἕλλην Δρούλια, Διευθύντριαν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μεθ᾿ ὁμάδος νέων ἐθελοντῶν ἐργαζομένων ἐν αὐτῇ καί ἐν ἄλλοις Ἱδρύμασι τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Öznur Alkan, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Şiir, φοιτητρίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀλεξάνδραν Γκεμιτζῆ καί Μαρίαν Δήμου, ἐκ Κομοτηνῆς. 

Τήν Τρίτην, 29ην Μαρτίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον αὐτοῦ, εἰς ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἀρμενίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πανεπιστημίου «Bilgi» συνδιοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Κρέτσου, Γεν. Γραμματέως Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας,  μέ θέμα «Προβολή τῆς Ἑλλάδος πέραν τῆς κρίσεως», ἐν τῷ ὡς ἄνω Πανεπιστημίῳ, τήν Πέμπτην, 31ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Σίσκου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πρώτης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Νήσου, τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Δημαρχεῖον τοῦ Πέραν (Beyoğlu) καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον συλλυπητηρίων διά τήν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν τοῦ Galatasaray, ἐκφράσας τά αἰσθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας καί πρός τόν λίαν τιμητικῶς ὑποδεχθέντα Αὐτόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Pereyaslav -Khmelnytskyi κ. Ἀλέξανδρον, ἐξ Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν  Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ayhan Aktar, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ νέας ἐκδόσεις ἔργων αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χατζηθεοφάνους, Δημοσιογράφον, ἐκ Καναδᾶ, κ. Εὐάγγελον Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην, καί κ. Νικόλαον Καραγατσίδην, Εἰκονολήπτην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου Γεωργιάδου, πρῴην Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 28ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 27ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης καί ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἡ Ἐλλογ. κ.  Ἐρση Ἀμπατζῆ, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης διά πατρικῶν ἐπικαίρων λόγων.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου «Koç» νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ καί ἐπληροφορήθη παρά τῶν Ἰατρῶν τά τῆς πορείας τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως αὐτοῦ.
Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός Νότης, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Ἐν συνεχείᾳ, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ  ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Δρος κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Καρδιοχειρουργικῆς, μέ θέμα «Ἡ φιλανθρωπική καρδιοχειρουργική εἰς ἀπόρους Χώρας τοῦ τρίτου κόσμου». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἄνναν Ἐλευθεριάδου, Δικηγόρον, καί τήν αὐταδέλφην αὐτῆς Εὐγεν. κυρίαν Καλλιόπην Ἐλευθεριάδου, Μεταφράστριαν, μετά τῆς θυγατρός της Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Χαραλάμπους, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Λονδίνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη :   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 27ης Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, καί
τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν  Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῶν γραφείων τοῦ Συλλόγου Κοινοταρχῶν τοῦ Δήμου Fatih, τό Σάββατον, 26ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πρῴην Μ. Ἐκκλησιάρχου Γαβριήλ Μεταλλίδου καί Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης. 
Παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ἥν ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν προσφοράν τῶν ὡς ἄνω πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ὁμογένειαν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου,  καθ᾿ ὅν  ἔψαλε, κατ᾿ ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Α´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καί ἱκανός ἀριθμός  πιστῶν ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τά τραγικά γεγονότα τῶν ἡμερῶν εἰς τήν Πόλιν καί τάς Βρυξέλλας καί εὐχηθείς εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου. Τόν  θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Θεραπείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ὡσαύτως ἑορτάσαντα Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Etfal τό κοράσιον Asya, ἐξ Ἀδάνων, τό ὁποῖον ἐτραυματίσθη σοβαρῶς κατά τήν πρόσφατον βομβιστικήν ἐπίθεσιν τοῦ Πέραν καί τῷ ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί κ. Ἰωάννου Καγιακοπαράν, Ταμίου αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φανῆς, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπαναγιωτίδου καί τῶν τέκνων των Νικολάου καί Ἰωάννου.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ahmet Bilge, Hüseyin Çakmak καί Gökmen Bayın, Δημοσιογράφους, ἐκ τοῦ Πρακτορείου εἰδήσεων «İhlas Haber». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ζορμπᾶν, ἐκ τῆς Κινήσεως ἀδελφῶν ἀτόμων μέ προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν, 25ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Τετάρτην, 23ην Μαρτίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. κ. Νικόδημον Λαυριώτην, Ἀντώνιον Ἰβηρίτην, Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην καί Ἱερομόναχον Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνεργασθέντας μετ᾿ Αὐτοῦ καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τήν Ἐξοχ. κυρίαν Nadezhda Neynsky, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πέππαν, Ὀλυμπιονίκην Ξιφασκίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Ψυχογιοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has» εἰς μνήμην τοῦ ὁμωνύμου ἱδρυτοῦ αὐτοῦ, ἐπί τῇ 9ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου του, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, τήν Τρίτην, 22αν Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τρομοκρατικῇ ἐπιθέσει ἐν Βρυξέλλαις ἡ  Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμά Μηνύματα συμπαθείας τῷ τε Μεγαλειοτάτῳ Βασιλεῖ τοῦ Βελγίου Φιλίππῳ καί τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Ἀθηναγόρᾳ διερμηνεύων τά αἰσθήματα ὀδύνης καί ἀποτροπιασμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ὑπ΄αὐτό ἁπανταχοῦ πιστῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος καί  ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 19ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός τόν ἐκκλησιασθέντα ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ Καθηγητοῦ-Δημοτικοῦ Συμβούλου Δράμας.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 20ήν τ. μ., προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Μητροπολίτου κ. Τύχωνος τῆς O.C.A., Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος,  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰδική Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος  Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος-πρῴην Ὑπουργός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Χατζημᾶρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων,  καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ.
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος κατά τόν Β´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπραγματοποιήθη  ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ μουσική ἐκδήλωσις μέ θέμα «Πόλη, ποιό φῶς μᾶς ἑνώνει» παρουσιασθεῖσα ὑπό τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ «Οἱ Δομέστικοι τῆς Δράμας», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ, καί τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Δράμας, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς, καί πλεῖστοι Ὁμογενεῖς. Ἡ ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά ὁμιλίας τοῦ Παναγιωτάτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ὀλυμπιάδα καί Μαρκέλλαν, ἀδελφάς τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας των ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Χατζημᾶρκον, Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συλλόγου  Ἁγίου Νικολάου Χάλκης,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν πρώτην προβολήν τῆς ἀναφερομένης εἰς τό «Κοσμέτειον Ἵδρυμα - Οἶκος τοῦ Κωνσταντινουπολίτου Ἀθηνῶν» κινηματογραφικῆς ταινίας «Ἡ ἀπώλεια τῆς πατρίδος», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 16ης Μαρτίου, καί τῆς Παρασκευῆς, 18ης ἰδίου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσακίρην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης - Φοίβης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ayça Tanyaş, στελέχους τοῦ Προξενείου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Sabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τήν Εὐγεν. κ. Rebap Gürel, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Mahru Gürel Ağdanlı καί τοῦ συζύγου της Ἐντιμ. κ. Onur Ulaş Ağdanlı, καί τήν Εὐγεν. κ. Peru Boro, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Stew Leonard, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kim καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ἀ. Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ.  Βικτωρίαν Καφφᾶ μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Kavcı, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 14ης Μαρτίου, καί τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐξοχ. κ. Eloisa Valdés Pérez, στέλεχος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κούβας, ὑπεύθυνον διά θρησκευτικά ζητήματα, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Alberto Gonzalez Casals, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Abel Martinez Grandio, Γραμματέως τῆς Πρεσβείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπίρτσαν, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑνώσεως ὀρθοδόξων προσκόπων «ΔΕΣΜΟΣ», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Erol, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Μαστοράκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Τρίτην, 15ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης καί τῶν Ἐξοχ. κ. Hennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Volodymyr Demchyshyn, Ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, κ. Serhii Korsunskyi, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρόεδρος ἐχαιρέτισε τούς ἐντεῦθεν προσελθόντας Σεβ. Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου, παρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ καί ἀκολούθως, ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα Ἐνημερώσεως ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων, καί, τέλος, προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.   

Τήν Τετάρτην, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Μάρδαν, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει. Πρός τούς φοιτητάς ὡμίλησεν ἐκτενῶς ὁ Πατριάρχης διά τήν ἱστορίαν καί τάς σημερινάς δραστηριότητας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ,  καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκιουλεντζερίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, ἐκ Λαρίσης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ κ. Δημητρίου Ναλμπάντη, «Ἀδριανούπολη-Τέσσερεις Ἐποχές», ἐν τῷ ἐν Ἀδριανουπόλει πολιτιστικῷ κέντρῳ «Deveci Han», τήν Πέμπτην, 10ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ψύλον, Πρόεδρον-Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρούλας Χαρισιάδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ahmet Kurt, Εἰσαγγελέα, κ. Osman Öztürk, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἀστυνομικῶν, καί κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, ἐκ Πριγκήπου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Εὐθυμιάδην, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροδοθέας, ἐκ Λευκωσίας, κ. Νικόλαον Ἀνδριανᾶτον, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματικῆς, ἐξ Ἰθάκης, καί κ. Δαμιανόν Παλιάκην, Θεολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νεκταρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Olcay Balaban, συνταξιοῦχον Ἀστυνομικόν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη,  ἀποφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σοφικοῦ Κορινθίας, τήν Τρίτην, 8ην Μαρτίου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Μ. Κ. Ὀργανώσεως «Yunus Emre Enstitüsü» δεῖπνον, ἐπί τῇ λήξει τοῦ προγράμματος, «Yerinde Tarih Projesi», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ottoman Legacy», τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης περιβαλλοντικῆς ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Γεωγραφία ὡς ἐπίγευση τῆς Πατριδογνωσίας».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἀπόκρεω, 6ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πλεῖστοι ἐκ τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ὡς ἄνω ἡμερίδα καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐντιμ. κ. Πάρην Ταπεινόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Νικολαΐδην, Ἰωάννην Ψαρράκην, Μιχαήλ Περράκην, Εὐάγγελον Σακελλαρίου καί Φώτιον Μαραγκόν καί τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Γαβριηλίδου, ἐκ Λαυρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηκωνσταντίνου, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Στεργίου, Χημικοῦ, ἐκ Μεγάρων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «100 χρόνια ἑλληνικῆς χαρακτικῆς ἀπό τήν συλλογήν Χρήστου καί Πόλλυς Κολλιαλή», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως περί τῆς γραφῆς «Küfi», ἐν τῷ μουσείῳ ἰσλαμικῆς τέχνης, παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας Σοφολ. Δρος κ. Mehmet Görmez, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 6ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Μαρτίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 5ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.
Μετά τόν Ἑσπερινόν, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τε καί τῶν λοιπῶν ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ προσφάτῳ προαγωγῇ αὐτοῦ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 5ην τ. μ., παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβασμίας Ἱεραρχίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τοῖς προσφάτοις γενεθλίοις Αὐτοῦ, εἰς ὅ προσκληθείς παρεκάθησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γενικός Πρόξενος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοσκινᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Τζανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν -Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Tuğrul Akşar καί κ. Cem Kontacı καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Εὐσταθιάδην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑρμιόνην Κωνσταντινίδου καί Ἀναστασίαν Ἀφεντούλη, ἐκ Δράμας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Ἰ. Χανίδην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίας Σ. Ὁγρετμένογλου, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Μαυρίδου, Δημάρχου Ὀρεστιάδος, Χρήστου Ὀρμανλίδου, Ἀντιδημάρχου Ν. Βύσσης, Σταύρου Παπαθανάκη, Δημοσιογράφου, καί Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου, καί Ἐλλογ. κ. κ. Σπυρίδωνος Κουτρούμπα, Κοσμήτορος τῆς Σχολῆς Γεωπονίας-Δασολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, Γεωργίου Μηνοπούλου καί Παύλου Πηλαβάκη, Καθηγητῶν Ἰατρικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κοτσιώνην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μιλάνῳ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Ἀρμένιον ἱερέα κ. Dikran Reisyan καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Vağarşak Seropyan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fatih Vural, Συγγραφέα - Δημοσιογράφον, καί τήν Εὐγεν. κ. Elçin Gürses, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Esad Göksel, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου,  μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πασχάλη καί κ. Ἀπόλλωνος, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης ἀρξ. μ. Μαρτίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως παρατεθέν ὑπό τοῦ Νομάρχου Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νicolas Peckstadt.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Kαθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ καί Μοναχοῦ κ. Νικολάου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Χρυσόστομον Παπαλέξην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ὀριόλας-Ἐλπίδος, καί τῶν υἱῶν των Ἐντιμ. κ. Τσαμπίκου-Χρήστου καί κ. Μαρίου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Berna Yılmaz, σύζυγον τοῦ πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mesut Yılmaz.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μπουλούδαν καί κ. Ἠλίαν Σαββάκην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Σταμπουλοῦ καί Μαργαρίταν Κοραῆ, ἐκ Χίου.
Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Βλέτσην καί κ. Ἰωακείμ Στεργιούδην, Καθηγητάς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, καί τούς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Μηνᾶν Πέγιον, Θεόδωρον Ἰνσουρατσέλου, Γαβριήλ Μπούλιμαν καί Μιχαήλ Μλαντένοβιτς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Levent Uyşal, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου «Nişantaşı», τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Dağ, Δικηγόρον, καί τήν Ἐλλογ. κ. Neşe Kavak, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου.
Ὅμιλον φοιτητῶν προερχομένων ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί λοιπῶν Ἱ. Μητροπόλεων, μελῶν τῆς ἀδελφότητος «Orthodox Christian Fellowship».
Τόν Ἐλλογ. κ. Çınar Sözer, Καθηγητήν, ἐκ Βιέννης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cevahir Buğu, Φωτογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Πεταλᾶν, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *