Ἐπιστροφή
 

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Φεβρουάριος 2016

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη καί εὐχάς ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χρήστου Γιοβάνη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί μελῶν αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μεθ᾿ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Καρέζην, Φιλόλογον. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Σεραφείμ Δημητρίου καί κ. Δαμασκηνόν Φυλακτόν, Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Εὐσέβιον Μεάντζια, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σεφτελῆν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἠλιουπόλεως. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καβάλαν, Θεολόγον, καί Δημήτριον Ριζόπουλον, Δημοσιογράφον-Συγγραφέα.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μεθόδιον Καλῆν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τούς Ἐξοχ. κ. Michael Brand καί κ. Bernd Fabritius καί κυρίαν Annette Groth, Βουλευτάς, ἐκ Γερμανίας, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς διά ἀνθρωπιστικά θέματα καί ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Beate Hasselbach, στέλεχος αὐτῆς, Charlotte Kuntze-Fechner καί  Jasemin Özbek, στελέχη τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσακίρην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φοίβης - Ἥβης.
Τήν Εὐγεν. κ. İdil Yiğitbaşı, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου YAŞAR, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Αleksandr Kuchma καί Ivan Polonskyi, συνεργατῶν αὐτοῦ, κομίσαντας συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Χώρας αὐτῶν ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. 
Ὅμιλον μελῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Καρατζαφέρη, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης λ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ὀλιγοημέρου ἀναπαύσεως Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ.

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 28ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λαδᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀλαφραγκῆν, Λέκτορα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Μακεδονίας. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσομῶκον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Ὀδοντίατρον-Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον-Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λευκοθέας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τζαβάρα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί κ. Ἀθανάσιον Γιαννακόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Μουσείου Πέραν διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Anı ve Süreklilik», τήν Τρίτην, 23ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F. M. F. Almohammad, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons Bosphorus», τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Ἀντωνίου καί κ. Γερασίμου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα καί κ. Δημητρίου Κονταμπάση.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Εὐθυμίου, Λέκτορα ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Öget Nevin Cöcen.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Μεταλλίδου, πρῴην Μ. Ἐκκλησιάρχου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Χορτιάτη, τήν Παρασκευήν, 19ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has» διοργανωθέν συμπόσιον ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς συντάξεως τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, τήν Τετάρτην, 17ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΝ
(5-11 Φεβρουαρίου 2016)

Προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν «μαργαριταρένιαν» Σμύρνην καί τήν «φίλην παιδείας» Κρήνην τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐπραγματοποίησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, διά νά προστῇ εἰς τάς ἀντιστοίχους πανηγύρεις τῶν πολιούχων των Ἁγίου Βουκόλου Ἐπισκόπου Σμύρνης (06/02) καί Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους (10/02).

Οὕτως, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Πόλεως τήν  Παρασκευήν, 5ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Μαρίου Ταρίνα, Κλητῆρος, ἀφιχθέντα δέ εἰς τήν Σμύρνην ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη, κληρικοί καί λαϊκοί ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκπρόσωπος τῶν Δήμων τῆς περιοχῆς. Ἀκολούθως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη διαδοχικῶς τόν Νομάρχην Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Mustafa Toprak εἰς τό ἱστορικόν κτήριον τῆς ἕδρας αὐτοῦ, τόν Δήμαρχον Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu καί τήν Δήμαρχον Konak Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş, οἵτινες καί ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ἐγκαρδίως καί μετ’ αἰσθημάτων τιμῆς καί ὑπολήψεως.

Εἰς τήν συνέχειαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου ἔνθα ὑπεδέχθη πιστόν ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπικαλουμένης «Παραμυθίας» ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, ὅπερ καί ἐτοποθετήθη εἰς κατάλληλον τόπον, ἐνῶ ἀργότερον μετεφέρθη εἰς τήν Ἁγίαν Φωτεινήν πρός διηνεκῆ προσκύνησιν καί εὐλογητήν Θεομητορικήν προστασίαν εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Εἶτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου συμπροσευχηθέντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, ὡς καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, ἐν μέσῳ πληθύος κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Πόλεως, ἐκ Σμύρνης καί ἐξ Ἑλλάδος. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη καί ὁ Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος κ. Εὐδόκιμος Βατοπαιδινός, ἀντεφώνησε δέ Οὗτος ἑορτίως, εὐχαριστήσας τήν Βατοπαιδινήν Ἀδελφότητα διά τήν πρόφρονα προσφοράν αὐτῆς.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶ Συριανόγλου «Μιά ἀγάπη, δυό Θεοί» εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης,  παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, ὅστις καί παρέθεσε δεῖπνον. Ὁ Πατριάρχης κατά τάς Λειτουργίας Αὐτοῦ ἐμνημόνευσε κατ’ἐπανάληψιν τήν ἡρωΐδα τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου Φωτεινήν Τσακανίκα, ἐκ Κυδωνιῶν, ὡς καί ἅπαντα τά θύματα τῆς μεγάλης ἐκείνης τραγῳδίας.

Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Σμύρνης Ἁγίου Βουκόλου ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, συμπροσευχομένων τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, τῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ κ. Γενικοῦ Προξένου, τῶν στρατιωτικῶν ἀκολούθων, τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆς καί ἀδελφῶν ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἀδελφῶν ἐκ τῆς ὡσαύτως Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου καί πλήθους λαοῦ προσελθόντος διά νά τιμήσῃ τόν Ἀποστολικόν Ἅγιον καί τήν πάλαι ποτέ καί ἀεί σεμνήν πανήγυριν αὐτοῦ ἐν Μπασμανέ Σμύρνης. Παρέστησαν δέ τιμητικῶς καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Σμύρνης κ. Lorenzo Peritto καί ἡ Δήμαρχος Konak Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş. Ἠκολούθησε λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὄπισθεν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἐφύτευσε μυρσίνην, ὡς καί κατά τό παρελθόν ἔτος. Εἰς τήν συνέχειαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησεν, τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω διαληφθέντων προσώπων, τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης παρατεθέν ἐπίσημον ἄριστον, καθ΄ ὅ καί ὁμιλήσας ἐξῇρε  τήν ἀκάματον διακονίαν καί ἐκδαπάνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, χάρις εἰς τήν ὁποίαν τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει νά καρποφορῇ καί ἤδη «πολύν καρπόν φέρει» καί ἐν Σμύρνῃ. Τό ἑσπέρας τἡς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ εὐγενῶς παραχωρηθέντι Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος Σμύρνης, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν χαιρετισμοί μεταξύ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Lorenzo καί Αὐτοῦ καί ἠκολούθησε δεξίωσις. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συναυλίαν τῆς διασήμου ἑλληνίδος ἀοιδοῦ Εὐγεν. κ. Χαρούλας Ἀλεξίου, Σμυρναϊκῆς καταγωγῆς,  παραστάντων ἐπισήμων ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως εἰς τό ὑπερπληρωθέν Μέγαρον Μουσικῆς Σμύρνης, ἔνθα καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Τήν Κυριακήν, 7ην Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατήσαντος, ἀδείᾳ καί προτροπῇ Αὐτοῦ, τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, κηρύξαντος ἐπικαίρως, εἰς δέ τό τέλος ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος καί ἐκ Σμύρνης καταγομένου Ἀκαδημαϊκοῦ Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ νεκρῶν, ὡμίλησε καί διένειμε τό ἀντίδωρον καί τά ἀναμνηστικά τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου. Παρέστησαν οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Πρέσβυς, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος καί πολλοί πιστοί. Ἐκ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς Κορδελιόν (Karşıyaka) καί προσεκύνησεν εἰς τόν ἐκεῖσε Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἑλένης, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου  κ. Lorenzo, προσφωνήσαντος τόν Πατριάρχην Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως. Ἐπηκολούθησε δενδροφύτευσις εἰς τόν αὔλειον χῶρον, μεθ’ἥν ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hüseyin Mutlu Akpınar, ὅστις ὑπεδέξατο Αὐτόν μετά σεβασμοῦ, παραθέσας ἐν συνεχείᾳ γεῦμα πρός τιμήν Του. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἀντηλλάγησαν προπόσεις.

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ Β΄ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου μέ τίτλον «Οἱ ἀπαρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ἰωνία καί οἱ Βιβλικοί Ἅγιοι» εἰς τήν αἴθουσαν καί πάλιν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, παρακολουθήσας τήν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Γαλίτου, Ἄρχοντος Μ. Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου, παρουσίᾳ διακεκριμένων ἐπιστημόνων-Καθηγητῶν ἐκ πολλῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἑλλάδος, Η.Π.Α., Γερμανίας, Βουλγαρίας καί Ρουμανίας. Εἰς τήν συνέχειαν ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton». Καί ἐνταῦθα ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύονος καί τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις συνεχάρη τόν κ. Γενικόν διά τήν εὔορκον μακράν θητείαν του ἐν Σμύρνῃ καί τῷ ηὐχήθη ἐπιτυχίαν καί εἰς τά νέα ἐν Ἀθήναις καθήκοντα αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 8ην Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προσελθών εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, ἔσχεν ἐγκάρδιον καί θερμήν συνάντησιν μετά τοῦ περιβάλλοντος Αὐτόν ἀπό ἐτῶν μετά σεβασμοῦ καί ἀγάπης Προέδρου κ. Ekrem Demirtaş, ὅστις καί παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐπιμελητηρίου πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν ἐκλεκτῶν Συνέδρων. Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό Δημαρχεῖον τοῦ Bayraklı, γενομένη δεκτή ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hasan Karabağ. Εἰς παρακείμενον λόφον, μέ θέαν τήν μαρτυρικήν παραλίαν τῆς Σμύρνης, ἐφύτευσεν ἐλαίαν ὡς σύμβολον καταλλαγῆς καί εἰρήνης καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου ἐν μέσῳ πολλῶν συνδαιτυμόνων.

Τήν Τρίτην, 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ Κεντρικοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Σμύρνης ὅπου Τόν ὑπεδέχθη ἡ διευθύντρια Εὐγεν. κ. Ayşe Üngör εἰς ἥν ἐπέδωκε ψηφιακόν δίσκον περιέχοντα 2000 φωτογραφίας ἐκ τῆς παλαιᾶς Σμύρνης. Εἰς τήν συνέχειαν ἐπεσκέφθη τό Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Σμύρνης ὡς καί τό Ἐθνολογικόν Μουσεῖον, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ ὑπευθύνου Ἀρχαιολόγου Ἐντιμ. κ. Mahır Atıcı. Ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş, Δημάρχου τοῦ Konak, γεῦμα. Κατά τήν πρόποσίν Του ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τόν ρόλον τῆς γυναικός εἰς τήν κοινωνίαν καί εἰς τήν πολιτικήν καί ηὐχαρίστησε τήν κ. Δήμαρχον διά τήν ἥν παρέχει ὑποστήριξιν πρός τήν ἐν Σμύρνῃ Ὀρθόδοξον ἡμῶν Κοινότητα.

Τό ἑσπέρας μετέβη εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, ἔνθα προσεκύνησε ἀπότμημα τῶν μαρτυρικῶν αὐτοῦ λειψάνων, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Lorenzo, καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου καί τήν καταληκτήριον ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καραβιδοπούλου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ. Μετά τοῦτο ὁ Δήμαρχος Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν Ἐλλογιμ. Συνέδρων. Ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις.

Τήν Τετάρτην, 10ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἐρυθραίας καί δή εἰς Κρήνην (Çeşme). Ἐκεῖ εἰς τό πανηγυρίζον καί προσφάτως ἀνακαινισθέν ὑπό τοῦ Δήμου σέβασμα τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους ἐτέλεσε διά πρώτην φοράν, μετά σιγήν 94 ἐτῶν, τήν ἀναίμακτον ἱερουργίαν συλλειτουργησάντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Χίου κ. Μάρκου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. Κατά τήν ἱστορικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, ὁ Βουλευτής Χίου τῆς συμπολιτεύσεως Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, οἱ Δήμαρχοι Χίου Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βουρνούς καί Çeşme Ἐντιμ. κ. Muhittin Dalgıç, ὅστις ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην ἡμῶν μετ’ἐγκαρδιότητος καί προσέφερεν Αὐτῷ ἀνθοδέσμην, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, καθώς καί  πολιτικοί παράγοντες καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς γειτονικῆς Χίου, κομίσαντες ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μεταφερθείσης ἐκεῖ ἐκ τοῦ Ναοῦ τούτου, ἥτις φυλάσσεται ἔκτοτε ἐν Χίῳ. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συγκινήσει πολλῇ, ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Καλαμπόκης ἐκ μέρους τῶν ἐν Χίῳ ἀπογόνων τῶν Μικρασιατῶν καί ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, Ὅστις καταλήγων ἀπένειμε, προτάσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς τόν Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου πόλεως Χίου Μουσικολ. κ. Δημήτριον Ζαννῖκον. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετέβη εἰς τό Δημαρχεῖον τοῦ Karaburun, ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς Ἐντιμ. κ. Ahmet Çakır, παραθέσας ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ. Εἰς τήν συνέχειαν ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν τοῦ Δημάρχου εἰς τό χωρίον Çatalkaya (Teke) προσκληθείς ὑπό τοῦ Προέδρου, ἔνθα σώζεται ἐν ἐρειπιώδει μορφῇ ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐκεῖθεν ὁ Παναγιώτατος ἐπέστρεψεν εἰς Σμύρνην ἔνθα παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ ἐπιχειρηματίας καί Ἕλλην πολίτης κ. Mehmet Bastıyalı, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss».

Τήν ὑστεραίαν, Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου, τήν πρωΐαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, διά πρόγευμα εἰς τήν Προξενικήν κατοικίαν, μεθ’ὅ  ἐπεσκέφθη τά ἱστορικά Θεῖρα (Tire). Εἰς τήν περιοχήν ταύτην ἐγένετο δεκτός πρό τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Tayfur Çiçek καί ἀκολούθως ἐξεναγήθη εἰς ἱστορικά καί παλαιά Ρωμαίηκα σεβάσματα τῆς περιοχῆς καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Δημάρχου παρατεθέν γεῦμα. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, χάριτι Θεοῦ, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, γενομένη δεκτή ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς τοῦ Φωτίου εἰς τήν φωτεινήν τοῦ Βουκόλου ἕδραν μεταβάς ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκόμισε καί πρός τόν χῶρον τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδος, τῆς καταλλαγῆς καί συμφιλιώσεως ἀνθρώπων καί λαῶν καί δή γειτόνων, ποιήσας ἰδιαιτέραν μνείαν, καί δή οὐχί ἅπαξ, τοῦ δράματος τῶν προσφύγων εἰς τήν περιοχήν.

Ἐντύπωσιν προὐκάλεσεν εἰς τούς Συνέδρους καί ὅλους τούς προσκυνητάς ὁ ἀμέριστος σεβασμός καί ἡ ἔκδηλος ἀγάπη πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τῶν ἀρχῶν καί τῶν κατοίκων τῆς μεγαλοπόλεως Σμύρνης καί τῶν περιχώρων, αἰσθήματα, τά ὁποῖα πλουσίως εἶχον ἐκδηλωθῆ καί πέρυσιν ὅτε τό πρῶτον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τήν πόλιν καί ἑώρτασε, καί δή μετά πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, ἔκτοτε καθιερωθεῖσαν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγχαρείς αὐτῷ ἐπί τῇ προαγωγῇ του εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Yerkebulan Sapiyev, Γεν. Πρόξενον τοῦ Καζακστάν ἐνταῦθα, κομίσαντα πρόσκλησιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρός συμμετοχήν εἰς διαθρησκειακόν Συνέδριον ἐν Astana. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Λουφαρδάκην, Ἀστυνόμον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Φυντάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς καί τῆς θυγατρός των δίδος Γεωργίας, Ἰμβρίους, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 14ην Φεβρουαρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τίτου Γαρεφαλάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Παπουτσάκη, Δημοσιογράφου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Α´ Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ κλινικῇ Osmanoğlu νοσηλευόμενον Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 14ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος  Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ὁ τ. Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Πλακιωτάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἱεροκήρυκος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προἱστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας.
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί ὁ Πατριάρχης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κωστούλας- Ἀνδριανῆς καί τοῦ υἱοῦ των Χρήστου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ραπτάκη, Ἰατροῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος Κληρικῶν μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα στήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κεντιστοῦ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κρήτης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Θεοδώραν Κάλλα, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου UNESCO Νομοῦ Λαρίσης, καί Γραμματούλαν Κωνστάντου, Ἀντιπρόεδρον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μοῦτσον, Πρόεδρον Ἰμβριακῆς νεολαίας Μακεδονίας-Θρᾴκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μαυρίδην, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων Εὐρώπης, καί κ. Ἰωάννην Συμεωνίδην, Ταμίαν, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Ταρίναν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Κώνσταν, Γραμματέα διεθνῶν σχέσεων τῆς Ο.Ν.ΝΕ.Δ., μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Σταυρίδου, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ὑποβαλόντας ὅτι ἀπενεμήθη Αὐτῷ ὁ τίτλος «Patron of the Democrat Youth Community of Europe» ὑπό τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὁμωνύμου Ὀργανώσεως, ἑδρευούσης ἐν Βρυξέλλαις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Ἀμπατζῆν, Δημοσιογράφον, ἀνταποκριτήν τοῦ Α.Π.Ε., ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον καί Χρῆστον Γεωργίου, αὐταδέλφους, ἐξ Ἴμβρου, καί τήν Εὐγεν. κ. Βασιλίναν Κοκκινάκη, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐν τῷ μεγάρῳ «Μακεδονία», τήν Δευτέραν, 8ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου καί τήν ἐκδήλωσιν εἰσδοχῆς εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2014-2015, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου.
 
*  *  *
 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων  κ. Ἰακώβου, τό Σάββατον, 6ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰμιλίας-Εὐαγγελίας Παντελάρα, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, Πρόεδρον τῆς  Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Ταμίου αὐτῆς, καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, μέλους, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Παπαγεωργίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Philipp Deichmann, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, εἰδικόν Σύμβουλον θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαθεοδώρου, Στυλιανόν Μπανάγον καί Εὐστράτιον Ταλιαδοῦρον, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σολῆν, ἐξ Ἀγρινίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Καρρᾶν, Μουσικοσυνθέτην, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐβελίναν Δασκαλῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη σήμερον, τήν 3ην Φεβρουαρίου, τόν Ὁσιολ. π. Hyacinthe Destivelle, Δομινικανόν, στέλεχος τοῦ Ποντηφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, κομίσαντα Αὐτῷ προσωπικόν Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ κλινικῇ Osmanoğlu νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί κ. Νικολάου Σαατσῆ, Ἀντιπροέδρου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Παναγιώτην Παναγιωτᾶν, Γεώργιον Κούδαν, Δημήτριον Νικηφόρον καί Δημοκράτην Παπαδόπουλον, μέλη τῆς Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἐπικειμένους ἑορτασμούς τῆς 90ετίας τοῦ Ὁμίλου αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Tevfik Aytekin, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gizem, ἐκ Κύπρου.
 
*  *  *