[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Σεπτέμβριος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Δωροθέου Βενετσανοπούλου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Συκιάδας Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Στεφανιώρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μάκου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Πατρικάκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στασινῆς καί τῆς θυγατρός των δίδος Ἄννης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Πατερουλάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Πολυξένην Βελέκη, Διευθύντριαν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, Εὐαγγελίαν Στεφανῆ, Ἀναπληρώτριαν Διευθύντριαν, καί Ἀγγελικήν Κουκουβοῦ, Ἀρχαιολόγον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 28ης Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, εἰς τόν πανηγυρίσαντα πρότριτα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν ὁποῖον ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, ὅμιλος προσκυνητῶν - μελῶν τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Ἀστυνόμων Νομοῦ Θεσσαλονίκης μετά τῶν οἰκείων των καί ἱκανόν ἐκκλησίασμα ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὡμίλησε διά βραχέων ὁ παραστάς μετά συνεργατῶν αὐτοῦ Δήμαρχος Beşiktaş Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δικηγόρος, ἐκφράσας τήν χαράν του διά τήν παρουσίαν του ἐκεῖσε ὡς καί διά τήν καταγωγήν του ἐκ Σινώπης, ἔνθα ὑπῆρξεν Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Φωκᾶς. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τήν παρουσίαν του εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ηὐχήθη εἰς τούς μουσουλμάνους δημότας του τά δέοντα ἐπί τῷ Βαϊραμίῳ (ἑορτῇ τῶν θυσιῶν).
Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, ἐκθέσας τά πεπραγμένα ἐν τῇ Κοινότητι κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τήν Κυριακήν, 27ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος ἐν τῷ ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, πρ. Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῶν Νήσων, τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλβετίας.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐγένοντο τά ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἐν τοῖς κήποις τῆς Μονῆς, δωρεᾶς τῶν ἐκ Βουλγαρίας αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ. κ. Dinko καί Yordan Dinevi, ὡς ἀντίδωρον εὐλαβείας καί τιμῆς αὐτῶν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐχαρίστησεν αὐτούς καί τούς λοιπούς ἐκ Βουλγαρίας προσκυνητάς, ὡς καί ἅπαντας τούς παρόντας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη μοναστηριακή τράπεζα.
Ὁ Πατριάρχης πρό τῆς ἐπιστροφῆς Αὐτοῦ αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν ἐπεσκέφθη κατ᾽οἷκον τόν παραθερίζοντα ἐν τῇ Νήσῳ μετά τῶν οἰκείων του Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Πουλάκα, ἐκ Λονδίνου, καί κ. Παύλου Καραδήμα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Πολύτιμον, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τό πρόγραμμα τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Φλωρεντίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Kayaer, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Στεφανίδην, Ἱεροψάλτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἒντιμ. κ. Heinz Krönke, Ἰατρόν, καί κ.  Klaus-Peter Emge, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Larissa Miller, Stefanie Kreitner, Gabriele Seidel, Olga Lechner καί Ingrid Ohlf Weber, ὡσαύτως Ἰατρούς, ἐκ Γερμανίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου Ρούσση, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hilda, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Μόραλην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαλτιμόρης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης καί τῆς Εὐγεν. κ. Filiz Öztürk.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἰακώβου, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀχιλλείδου, Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. .
Τόν Ἐνδοξ. κ. Ἰωάννην Ἠλιόπουλον, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τῆς 1ης Στρατιᾶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, τοῦ υἱοῦ των Μιχαήλ καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό  τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Δικτύου Πολιτικῆς Ἀλληλεγγύης («Sivil Dayanışma Platformu») διοργανωθέν συλλαλητήριον κατά τῆς τρομοκρατίας, εἰς ὅ κεντρικός ὁμιλητής ἧτο ὁ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν Yenikapı, τήν Κυριακήν, 20ήν Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθέν φεστιβάλ ἀνθέων καί κηπουρικῆς, ἐν Akaretler, τήν Δευτέραν, 21ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ. Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῶν ὀλιγοημέρων διακοπῶν Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ, ἔνθα ἔτυχε τῶν ἀδελφικῶν περιποιήσεων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου.

Ὁ Πατριάρχης κατά τήν τετραήμερον παραμονήν Του ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ συνηντήθη μετά τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Eisenstadt  κ. Αἰγιδίου, ὅστις τό παρελθόν ἔτος προσέφερεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας τό οἰκόπεδον 76 στρεμμάτων, ἐπί τοῦ ὁποίου πρόκειται νά οἰκοδομηθῇ ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης, καί προσεκάλεσεν αὐτόν ὅπως ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τοῦθ᾿ ὅπερ θά πραγματοποιηθῇ τόν προσεχῆ Δεκέμβριον.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε καί ηὐλόγησε τήν τετραμελῆ Ἀδελφότητα τῆς ὑπό ἵδρυσιν Μονῆς ὑπό τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Παΐσιον, ἥτις ἤδη ἐγκατεστάθη ἐν Αὐστρίᾳ ἀσχολουμένη μέ τά προκαταρκτικά τῆς οἰκοδομήσεως τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας αὐτῆς.

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν, 20ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Ἀρχιτέκτονα, καί Κυριακόν Λιάζε, Μηχανολόγον-Μηχανικόν, μεθ’ ὧν ἔσχε πληροφοριακήν συνεργασίαν ἐπί τῆς πορείας τῶν ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διάκονου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva ἐκδήλωσιν  ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Aşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 17ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Τήν μεσημβρίαν τῆς σήμερον Τετάρτης, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἀνεχώρησε δι᾽ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν εἰς Αὐστρίαν, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς τ.μ. Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν, μεθ᾿ ὁμίλου μελῶν τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Mikaela Kumlin Granit.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην,  Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίνας Φραντζελᾶ, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Εὐθύμιον Μικραγιαννανίτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Μόκα, ἐξ Ἐπανομῆς, Δημητρίου Γούσιου, ἐκ Γαλάτιστας, καί Βασιλείου Ταγαροπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανάκην, φοιτητήν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί ἐρευνητῶν ἐκ τοῦ Τμήματος Κτηνιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους Μπιλλίνη, Καθηγητοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Ἐπισκέπτου Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ ἐν Ρώμῃ «Pontificio Istituto Orientale», κατά τάς ἐργασίας τοῦ διοργανωθέντος ἀπό 9ης-12ης Σεπτεμβρίου 23ου Διεθνοῦς Συνεδρίου περί Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, μέ θέμα «Ἔλεος καί Συγχώρησις μεταξύ Ἀνθρώπων καί Ἐκκλησιῶν», ἐν τῇ ΡΚαθολικῇ Μονῇ Bose Ἰταλίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εἰς Χίον.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 11ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τήν νῆσον Χίον, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου καθώς καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἵνα προστῇ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμψάντων Ἁγίων καί εὐλογήσῃ τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου.

Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Δημήτριος Παΐσιος, ἐκ μέρους τῆς νεολαίας τῆς Ὁμογενείας.

Τήν Α. Θ.  Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς Χίον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Ὅμηρος» μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὁ ἐπιτόπιος Ποιμενάρχης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β´ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος, Κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μουσουρούλης, Ὑπηρεσιακός Ὑπουργός Περιβάλλοντος, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἐγένετο εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν ὁ ἱ. Κλῆρος, καί πλῆθος λαοῦ. Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦ, Δημάρχου Χίου, καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου, συνωμίλησεν Οὗτος μετά προσφύγων φιλοξενουμένων εἰς τήν νῆσον καί προσέφερεν εἰς αὐτούς εἴδη πρώτης ἀνάγκης, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν πεζῆ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης  προέστη Δοξολογίας καθ᾿ ἥν ἀντηλλάγησαν μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου οἱ εἰθισμένοι τῇ περιστάσει λόγοι. Μετά ταῦτα μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας Καλογήρου, Περιφερειάρχου Βορείου Αἰγαίου. Ἐκεῖσε τά μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, Ἐκπαιδευτικοί, ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων καί πλεῖστοι ἄλλοι ὑπέβαλον τά σέβη των εἰς τόν Πατριάρχην.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Διοικήσεως πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον δεῖπνον, τῇ χορηγίᾳ τῆς οἰκογενείας τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Φράγκου, ἐν τῇ ἐπαύλῃ αὐτῆς εἰς Καρδάμυλα.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ σύναξιν τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου καί προσέφερεν εἰς αὐτούς ἀναμνηστικά.  Ἀκολούθως προσῆλθον εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως πρός ὑποβολήν σεβασμάτων καί ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς  πολιτιστικοί Σύλλογοι καί Σωματεῖα τῆς Νήσου καθώς καί διάφοροι φορεῖς αὐτῆς καί πολυάριθμοι πιστοί.

Τήν μεσημβρίαν, παρευρέθη ἐν Κάμπῳ εἰς τήν τελετήν παραδόσεως τοῦ βραβείου «Europa Nostra» διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ «Ἀντουάνικον», ἀντιπροσωπευτικοῦ δείγματος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Χίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη - Πλάκα, ὑπηρεσιακῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου καί τῶν συνεργατῶν του, τῶν καί ἐργασαμένων διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ, καί πλήθους κόσμου. 

Κατά τό παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ἀργέντικον», ὡμίλησαν ὁ ἀμφιτρύων, ὁ Παναγιώτατος καί τῇ παροτρύνσει Αὐτοῦ ἡ μόλις ἀφιχθεῖσα εἰς τήν Χίον Ἐξοχ. κ. Βασιλική Θάνου, Ὑπηρεσιακή Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. 

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν κώμην Καλλιμασιά, ἰδιαιτέραν πατρίδα τῶν ἐκ τῶν Προκατόχων Του ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Δ´, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν των ἐνώπιον τοῦ τάφου Ἰωακείμ τοῦ Δ´, διαζωγραφήσας ἐνωρίτερον, κατά τήν ἐν τῇ «Πλατείᾳ Πατριαρχῶν» ὑποδοχήν Αὐτοῦ, τάς προσωπικότητας καί τήν προσφοράν των πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Ἠκολούθησεν ἡ ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου φύτευσις μαστιχοδένδρου εἰς τήν περιοχήν τῶν καμμένων Βέσσης καί ἡ συνάντησις Αὐτοῦ μετ᾽ ἐθελοντικῶν ὁμάδων πυροσβεστῶν, προσκόπων καί ἄλλων νέων.

Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βέσσης ἀνέμενε τόν Πατριάρχην τιμητικῶς ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Πρωθυπουργός καί μετά τό σύντομον προσκύνημά των μετέβησαν εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ εὐκλεοῦς γόνου τοῦ χωρίου τιμωμένην «Πλατεῖαν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´» (Βαλλιάδου) ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ πρό τῆς ἀποκαλυφθείσης προτομῆς του. Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Νήσου ἰδιαιτέρα συνάντησις Αὐτοῦ μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Βασιλικῆς Θάνου, Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί τό παρατεθέν ὑπό συγγενῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´ δεῖπνον.     

Τήν Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων  τῆς Χίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, Χίου κ. Μάρκου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου.

Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ἡ Ἐξοχ. κ. Ἀναπλ. Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Βουλευταί, ὁ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, αἱ τοπικαί Ἀρχαί, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθη πιστῶν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, πρῴην Ὑπουργόν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἠκολούθησαν ἡ προσφώνησις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἡ ἀντιφώνησις τοῦ Πατριάρχου, ἐπικαλεσθέντος ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τῶν Χίων Ἁγίων.

Μετά ταῦτα ὁ σεπτός Προκαθήμενος ἀπηύθυνε Μήνυμα πρός τούς ἁπανταχοῦ ναυτικούς τῆς Νήσου  διά τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας «Σήμαντρο», ἐπεσκέφθη τήν τοποθεσίαν Δασκαλόπετρα, τήν θεωρουμένην ὡς τόπον διδασκαλίας τοῦ Ὁμήρου, ξεναγηθείς ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀθηνᾶς Λουτράρη, Ἀρχαιολόγου, προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου ἠνδρώθη καί ἐχειροτονήθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὅστις ἐν συγκινήσει καί εὐγνωμοσύνῃ προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον καί παρουσίασεν Αὐτῷ τήν μητέρα του Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Βασιλάκη. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Chandris». Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν γόνον τῆς Χίου καί ἐν αὐτῇ ἐφησυχάζοντα Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, συμφοιτητήν Του ἐν Χάλκῃ καί πολιόν Ἱεράρχην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 

Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Βυζαντινήν Νέαν Μονήν ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου καί πλήθους πιστῶν καί ἐτελέσθη ἡ ἐπί τῇ ἐπισκέψει Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τό Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐφοπλιστοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Παναγιώτου Τσάκου δεῖπνον.

Τήν Δευτέραν, 14ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ Καρδαμύλων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν τήν προτεραίαν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμεν ἐπί μακρόν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τόν εὐλογηθέντα βασιλικόν ἁγιάσας αὐτούς διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν εἰς τήν μαθητικήν στέγην    «Τό Σπίτι τῆς Μαρίας» καί ἐξῇρε κατά τήν ὁμιλίαν Του τάς φιλανθρωπικάς καί κοινωφελεῖς δράσεις τῆς οἰκογενείας Π. Τσάκου, μεθ᾽ ἧς ἐπεκοινώνησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς κατά τό παρατεθέν ἐν τῇ ἐπαύλει αὐτῆς νηστήσιμον γεῦμα τῇ συμμετοχῇ πολλῶν συνδαιτυμόνων. 

Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Χίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη καί ηὐλόγησε νοσηλευομένους ἐν τῇ μονάδι τεχνητοῦ νεφροῦ τοῦ Γεν. Νοσοκομείου «Σκυλίτσειο» καί ἐτέλεσε Τρισάγια ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν οἰκείων τῆς οἰκογενείας Παναγιώτου Τσάκου, καί τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Λιαδῆ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, καί Ἀνδρέου Ἀξιωτάκη, διατελέσαντος Προέδρου τοῦ «Φάρου Βαρβασίου», ἀμφοτέρων ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ἐν τέλει, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησε προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπισήμων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως,  ἀπευθύνας ἐνωρίτερον Μήνυμα πρός τόν λαόν τῆς Χίου διά τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας αὐτόν, καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου, καί
τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 14ην ἰδίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ          Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 13ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξίου Ἀτλαμάζογλου καί Νιλάϊ Τζανμπάζογλου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton Istanbul Bosphorus», τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mert Akdağ καί Asude Gürtuna, ἐν τῇ ἐν Baltalimanı  αἰθούσῃ δεξιώσεων «PORTAXE», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Χίον (11.09.2015)

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἐφημερίου Σμύρνης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, καί Δημητρίου Παϊσίου, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Πόλεως, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Χίον, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου κ. Μάρκου καί τῶν ἐκεῖ τοπικῶν ἀρχῶν, διά νά προστῇ τοῦ πανδήμου ἑορτασμοῦ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἁγίων καί νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τό πλήρωμα τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Χίον θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος.

Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐνῷ, σύν Θεῷ, Οὗτος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 14ης τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Christopher Hill, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hilary.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, μετά τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικῶν ἱερέων κ. κ. Massimiliano Palinuro, Ugo de Rosa, ἐκ Σμύρνης, καί Paolo Raffaele Pugliese, ἐξ Ἀντιοχείας, καί τῶν Ἐντιμ. ἱεροσπουδαστῶν κ. κ. Nicola Dinç, Antonio Mele καί Gaetano Famiglietti, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Akan Arıcıoğlu.
Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Petkov, Καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου,  κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jozef Šesták, Γεν. Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Levent «Wyndham Grand Hotel», τήν Πέμπτην, 10ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Μαρτινιανόν Χιλανδαρινόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κλεάρχου Μαυροφρύδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, νέαν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Turgay Aktaş, Συμβολαιογράφον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Tolgay, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, Ἀρχιμάγειρον τοῦ ξενοδοχείου Conrad, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Εὐθυμιάδου, φοιτήτριαν ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ραχμανίδου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου τοῦ Ε.Ο.Τ. ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης Σεπτεμβρίου, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου-φωτογραφικοῦ ἄλμπουμ      «Σεπτεμβριανά 1955 : Ἡ νύχτα τῶν κρυστάλλων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Πόλης», τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, ἐπισκεφθείς καί τήν σχετικήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ὑπό τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰορδανίας συγκληθεῖσαν ἐν Παρισίοις Διάσκεψιν περί τῆς προστασίας τῶν θυμάτων τῆς ἐθνικῆς καί τῆς θρησκευτικῆς βίας ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, τήν Τρίτην, 8ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος «Sant᾿ Egidio», ὀργανωθεῖσαν Διεθνῆ Συνάντησιν διά τήν Εἰρήνην, ἐν Τιράνοις, μεταξύ 6ης καί 8ης Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 7ης Σεπτεμβρίου, καί ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 8ης ἰδίου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Αἰμιλιανόν Μπογιάννου, Διευθυντήν τοῦ ἐν Βρυξέλλαις Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Τολάρου καί Ἰωάννας Ἀγγέλου-Πλατῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 5ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Βελέντζα καί Γεωργίας Μπρώνη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 2ας Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ἐν πλῷ παρατεθέν εὐγενῶς ὑπό τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, πρός τιμήν τῶν μελῶν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καθ᾿ ὅ ἀνεγνώσθη καί ἐπεκυρώθη τό σχετικόν πρός αὐτήν Ἀνακοινωθέν.
Ὁ Παναγιώτατος ἤγειρε πρόποσιν καί ηὐχήθη κατευόδιον τοῖς ἁγίοις Ἀρχιερεῦσι, εὐχαριστήσας αὐτοῖς ἐγκαρδίως διά τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν των, ἀπήντησε δέ ἐκ μέρους αὐτῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Θωμᾶ καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Βαρθολομαίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Παπαγεωργίου, Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ, Δικηγόρου, ὑποψηφίου Διδάκτορος, ἐκ Ρόδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Siyam Kesimoğlu, Δήμαρχον Σαράντα Ἐκκλησιῶν (Kırklareli), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Saatçı, μέλους τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, οἵτινες παρεκάθησαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως εἰκαστικῶν ἔργων, ἐν τῷ Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τήν Τρίτην, 1ην Σεπτεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ΡΚθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν ἀκολουθίαν, ἐπί τῇ προσφάτῳ καθιερώσει καί ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρας προσευχῶν διά τό φυσικόν περιβάλλον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς χορῳδίας «Medeniyetler Korosu», ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς εἰρήνης, ἐν τῷ συναυλιακῷ χώρῳ «Tim Maslak Show Center», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ θεατρικήν παράστασιν «Mutlu ol Nazım», ἐν τῷ πάρκῳ «Dünya Barış», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ παρουσίᾳ καί συμπροσευχῇ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῆς συμμετεχούσης εἰς τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως αὐτῆς, ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἀρχαία ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, καθιερωθεῖσα πρότριτα ὡς τοιαύτη καί ὑπό τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Δευτέραν, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Σεβ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Τήν, Τρίτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, Winnipeg κ. Γεωργίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Δράμας κ. Παύλου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Χίου κ. Μάρκου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Κίτρους κ. Γεωργίου, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Ὄουλου κ. Ἠλία καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί τῶν Πανιερ. Διοκλείας κ. Καλλίστου, Ἱεραπόλεως κ. Ἀντωνίου καί Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος,  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό καθιερωμένον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλοντος. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι τοῦ Θρόνου, Κυανέων κ. Χρυσόστομος, Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος, Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, Γιόενσου κ. Ἄρσένιος, Edmonton κ. Ἱλαρίων, Κρατείας κ. Ἀνδρέας, Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Παμφίλου κ. Δανιήλ, Tartu κ. Ἠλίας, Pärnu καί Saare κ. Ἀλέξανδρος, Ζήλων κ. Σεβαστιανός, Σκοπέλου κ. Παγκράτιος, Νύσσης κ. Γρηγόριος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Μηδείας κ. Ἀπόστολος, Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ ἐν αὐτῇ ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Louis Pelâtre, Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱ. Μητροπόλεων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, πρῴην Ὑπουργός, καί κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ὁμογενειακοί παράγοντες καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Θ´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς ἅπαντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.
 
*  *  *