[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αὔγουστος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Αὐγούστου, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου συγκαλουμένης ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι 2ας Σεπτεμβρίου Συνάξεως ἁπάσης τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Μετά τήν ἐναρκτήριον ἀκολουθίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησε τά μέλη τῆς Συνάξεως, ἀπήντησε δ᾿ ἐκ προσώπου αὐτῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος. Κατά τήν διάρκειαν τῶν διαλειμμάτων καί τοῦ μεσημβρινοῦ γεύματος, παρατεθέντος εἰς αἰθούσας τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεκοινώνησε μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων οὕς καλωσώρισεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τήν Κυριακήν, 30ήν τ.μ., μετά τό πέρας τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ πλείστους Σεβ. Μητροπολίτας καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπους. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, τήν Κυριακήν, 30ήν τ.μ., μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin καί ταῖς λοιπαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐαγγέλου Κεχριώτου, Καθηγητοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, ὡς καί κατά τήν προηγηθείσαν τελετήν εἰς μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ αἰθούσῃ «Albert Long» τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, εἰς ὅ ἐδίδασκεν ὁ ἀείμνηστος, τήν Παρασκευήν, 28ην Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Χρονικόν Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως
εἰς τήν Ἱεράν Πατριρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν
Παναγίας Φανερωμένης ἐν Ἀρτάκῃ

Μετά πολυχρόνιον (93 ἐτῶν) σιωπήν, ἡ μεγαλόφωνος τοῦ εὐσεβεστάτου τῶν Ρωμαίων Γένους πανήγυρις ἐν τῇ ἱστορικῇ Μονῇ Φανερωμένης εἰς τήν Κυζικηνήν Χερσόνησον σεμνοπρεπῶς συνεκάλεσε τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς αὐτῆς διά νά ἐπιτελέσουν ἐφέτος τήν Θείαν Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὅθεν ὁ προσκυνητός ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης ἅμα δέ καί Ἡγούμενος καί τούτου τοῦ Θεομητορικοῦ σεβάσματος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησεν ἀκτοπλοϊκῶς τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου 2015, ἐκ τῆς Πόλεως διά τόν λιμένα τῆς Πανόρμου (Bandırma). Τόν Σεπτόν Προκαθήμενον συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος. Ἐκ τῆς Πανόρμου ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς Ἀρτάκην (Erdek), ἔνθα προσετέθη εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτῆς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Κατά τό δεῖπνον εἰς τό κατάλυμα Αὐτοῦ τόν Πατριάρχην προσῆλθε καί ἐχαιρέτισε τιμητικῶς ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 23ης τρ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητοπολιτῶν Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν χῶρον τοῦ ποτε περικαλλοῦς Καθολικοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ τούτου Σταυροπηγίου καί οὕτω διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικός Πατριάρχης προεξῆρχε τοιαύτης πανηγύρεως κατά τήν σύνολον ἱστορικήν διαδρομήν τῆς Μονῆς. Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σπουδαίαν σημασίαν τοῦ Παντίμου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς καί εἰς τήν θεολογικήν καί ἄλλην ἀξίαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐν τῇ ζωῇ τῶν Χριστιανῶν καί μή. Ἔτι δε διά λίαν συγκινητικῶν λόγων ἐμνήσθη Ἁγίων ἀλλά καί ἑτέρων προσώπων κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ἐσχετίζοντο μετά τῆς περιοχῆς ταύτης. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ὀλίγων καί εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν διά τήν ἀνάγκην ἑνότητος καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἐντός τῆς σημερινῆς παγκοσμίου ἀναταραχῆς, παραλληλίσας τά φαινόμενα τῶν συρράξεων καί τῶν ὁμαδικῶν μεταναστεύσεων μέ τά τραγικά γεγονότα τῆς περιοχῆς τά ὁποῖα ὡδήγησαν εἰς τήν ἐρήμωσιν καί τῆς Μονῆς τῆς Φανερωμένης.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Πανοσιολ. Καθηγούμενοι τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ καί Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ἀρχιμ. κ.κ. Νικάνωρ Παπανικολάου καί Ἱερόθεος Ζαχαρῆς, ἄλλοι κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ ἐν Σμύρνῃ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, Νέας Περάμου Καβάλας, καί λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὅπου κατέφυγον οἱ ἐκ τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν ἐκριζωθέντες. Παρέστησαν, ὡσαύτως, ὁ Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı καί συνεργάται αὐτοῦ καθώς καί ἀξιοσημείωτος ἀριθμός ἐντοπίων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς διακρίσεως τά γενόμενα. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἀπό μέρους τῶν ἀπογόνων τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρτακηνῶν ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Ρίζος ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην των διότι διά τῆς τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐξεπληρώθη μέγα καί παλαιόν ὄνειρον τῶν προσφύγων τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Ἠκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν προσφυγικῶν Συλλόγων παρουσιασάντων παραδοσιακά ᾄσματα τῆς περιοχῆς. Τήν μεσημβρίαν ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν ἐπισκεπτῶν, γεῦμα εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τοῦ Δήμου.

Οὕτως ἐπραγματοποιήθη ἕν ἀκόμη ἱστορικόν γεγονός διά τοῦ ὁποίου οἱ Κτήτορες καί Πατέρες τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, οἱ ἀναπαυόμενοι ὑπό τήν χλόην τοῦ μικρασιατικοῦ ἐδάφους ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἤκουσαν πάλιν τόν ἀναστάσιμον ὕμνον, ἐκύκλωσαν τόν Ἀναστημένον Κύριον ἐν τῷ Δισκαρίῳ τῆς Ζωῆς, ἡνώθησαν μέ τήν στρατευομένην Ἐκκλησίαν καί ἔδωσαν ἐλπίδα καί αἰσιοδοξίαν διά τό αὔριον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. David Michaels, Ὑφυπουργόν Ἐργασίας τῶν Η.Π.Α., μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἔνεκα μεταθέσεως ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουράρον, Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», καί Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός».
Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Τζανμπεζντῆ μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Συκολόγου Βιάννου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Χατζάκη.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πανάρετος Ψαραύτης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Medilife» νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, ἱερ. Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦνται διά τοῦ παρόντος τιμητικαί ἐκδηλώσεις πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς γενόμεναι ἐσχάτως:
1) Ἡ Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπονείμῃ εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τόν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος αὐτῆς.
2) Οἱ Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰορδανίας προσεκάλεσαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς Διάσκεψιν συγκαλουμένην ἐν Παρισίοις τήν 8ην Σεπτεμβρίου  ἐ. ἔ., μέ θέμα τήν προστασίαν τῶν θυμάτων τῆς ἐθνικῆς καί τῆς θρησκευτικῆς βίας ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ. Ὁ Πατριάρχης κωλυόμενος ὅπως παραστῇ αὐτοπροσώπως ἀνέθηκε τήν ἐκπροσώπησιν Αὐτοῦ εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
3) Ἡ Α. Β. Υ., ὁ διάδοχος τοῦ Βασιλικοῦ Θρόνου τῆς Γεωργίας Πρίγκηψ Nugzar Bagrationi - Gruzinski ἀπένειμε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τό παράσημον τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Δαυΐδ, τοῦ Ψαλμῳδοῦ, ἐκ μέρους τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου τῆς Γεωργίας, δι᾿ εἰδικῆς τελετῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2015.
4) Ὁ Ἐξοχ. κ. John Kerry, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἀπέστειλε θερμόν εὐχαριστήριον γράμμα εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ διά τό ἐπισυμβάν αὐτῷ προσφάτως ἀτύχημα κατά τήν περιοδείαν αὐτοῦ εἰς Εὐρώπην.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν,  Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Πνευματικόν τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς, καί ὁμίλου νεανίδων-μελῶν τῶν Κατηχητικῶν της. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Δεσποινούδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀργύριον Νικολαΐδην, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἀναστασίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Richard Pecka, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Penny, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσιανικλίδην, Νομικόν, Δρα Θεολογίας, ἐκ Δράμας.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ παρά τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα (22.08.2015)

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ καί Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, καί συνεργάτου αὐτοῦ, καί ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεθ’ Οὗ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἔσχε μακράν συνομιλίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Σημειωτέον, ὅτι ὁ κ. Ὑφυπουργός, προσερχόμενος εἰς τήν καθέδραν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ νενομισμέναι, ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ἡγουμένου αὐτῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί λοιπῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετέβη τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου, εἰς Πάνορμον (Bandırma) καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς Ἀρτάκην (Erdek) Μ. Ἀσίας, προκειμένου ἵνα προστῇ, διά πρώτην φοράν ἀπό τοῦ 1922 καί ἐντεῦθεν, ἤτοι μετά τήν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης ἀποφασισθεῖσαν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς πανηγυριζούσης ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου - Διπλοκιονίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου,  μετά μελῶν ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.     
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου καί Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Νεκταρίου Εὐγενικοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Πνευματικόν τῆς ἐν Ἀπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Καρατζαφέρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Παντελεήμονα Σακελλαρίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἄδελε, γενετείρας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κυριακῆς, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους, καί τῆς Εὐγεν. κ. Sinem Gurun, ἐκ Καναδᾶ, Ἀθηνῶν καί ἐκ τῆς Πόλεως.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Δημητριάδου, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nerses Tanielyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Patricia, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Romina καί Selin, ἐκ Παρισίων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Π. Κοκκινάκη καί Βασιλείας-Βεατρίκης Τσιολχᾶ, θεολόγων, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Ἴμβρῳ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 22αν Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Μάρδας, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα (21.8.2015)

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς,  21ης Αὐγούστου,  ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Μάρδας, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο, μετά τῆς συζύγου τοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς Παπαδοπούλου-Μάρδα, Διευθυντρίας τοῦ Κέντρου Ἀναπτύξεως Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου Θεσσαλονίκης, τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προσκυνήσας προηγουμένως ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἔνθα καί ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, παρακαθήσας δέ ἐν συνεχείᾳ καί εἰς τό Πατριαρχικόν ἄριστον.

Ὁ ὡς ἄνω ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Κωνσταντινουπολίτης τήν καταγωγήν, ἔσχε μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Φιλιππίδης, Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐμπορικῶν Συλλόγων Κεντρικῆς-Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βένος-Χρῆστος Ζαχαριάδης, μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῇ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Βιέννῃ  συσταθέντος, ἐν ἔτει 2012, Ἱδρύματος «King Abdallah International Center for Intereligious and Intercultural Dialogue», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Fahad A. Abualnasr καί Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Patrice Brodeur, Γενικοῦ Διευθυντοῦ καί Διευθυντοῦ Προγραμμάτων, ἀντιστοίχως, αὐτοῦ, ἐν ὄψει καί τῆς ἐπικειμένης συγκλήσεως, ἐν Ἀθήναις, Διαθρησκειακῆς Διασκέψεως, μεταξύ 2ας καί 3ης Σεπτεμβρίου τ.ἔ.,  ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύματος, μέ θέμα «Supporting Citizenship Rights and Peaceful Coexistence between Christians and Muslims in Middle East».
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀναστάσιον Τασόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαρούλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Φιλίππου Θησείου. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ραφαήλ Καρακεχαγιᾶν, ὡσαύτως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Ρουτζάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Coşkun, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Sarıyer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Şehnaz Bulut, Διευθυντρίας τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Δημάρχου, ἐντεῦθεν. 
Τούς Ἐλλογ. Δρ. Παναγιώτην Κανέλλην, Πρόεδρον, καί Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Πετρᾶν, Πολιτικόν Μηχανικόν-Διευθυντήν Γραφείου Τεχνικῶν Ἔργων καί Περιβάλλοντος, τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Andrew Baker, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Katie, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας-Μελίσσας,  ἐξαιτησαμένης τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομβοπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἥραν Büyüktaşçıyan, Καλλιτέχνιδα, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Leonid Kravchuk καί Viktor Yushchenko, πρῴην Πρόεδροι τῆς Οὐκρανίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 17ης Αὐγούστου,  οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Leonid Kravchuk καί Viktor Yushchenko, πρῴην Πρόεδροι τῆς Οὐκρανίας, ἐλθόντες ἐπί τούτῳ εἰς τήν Πόλιν ἐξ᾽ ἰδίας πρωτοβουλίας, προσῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενοι ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Vasyl Bodnar, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν Προξένων κ. Volodymyr Yakymenko καί κ. Yuriy Grynevetskyi, καί Oleksandr Kuchma, Ὑποπροξένου-Διερμηνέως, Peter Yushchenko καί Gennadiy Konopolskiy, αὐταδέλφου καί ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀσφαλείας, ἀντιστοίχως, τοῦ τρίτου Προέδρου τῆς Οὐκρανικῆς Δημοκρατίας, ὡς καί ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Οksana Sybirtseva, Βοηθοῦ παρά τῷ πρώτῳ Προέδρῳ τῆς Χώρας, καί ἐγένοντο δεκτοί μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπεδέχθη τάς Α. Ἐξοχότητας ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἔνθα Οὗτοι ἔσχον μετ’ Αὐτοῦ μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν, ἐπί δύο ὥρας, περί θεμάτων σχετιζομένων πρός τήν ἐν γένει κατάστασιν ἐν Οὐκρανίᾳ, ἐν μέσῳ τῆς ἀπό καιροῦ σοβούσης πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως ἐν τῇ Χώρᾳ ταύτῃ, παρουσίᾳ καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὡς καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος. 

Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται, ἀφοῦ ἐξέφρασαν τά διακατέχοντα αὐτούς εἰλικρινῆ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ὡς ἐκ τῆς παρουσίας των ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσίν των πρός αὐτήν, ἐνημέρωσαν λεπτομερῶς τήν σεπτήν Κορυφήν διά τά τεκταινόμενα ἐν τῇ Χώρᾳ αὐτῶν δηλοῦντες ὅτι προσβλέπουν εἰς τήν μεσολάβησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί εἰς τήν συνδρομήν τῆς διεθνῶς ἀνεγνωρισμένης προσωπικότητος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός κανονικήν ἐπίλυσιν τῆς βαθείας ἐκκλησιαστικῆς διαιρέσεως ἐν Οὐκρανίᾳ, ὅπερ καί θά συμβάλῃ, κατ’ αὐτούς, εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῆς ψυχικῆς καί ἐθνικῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ. 

Ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαντητικῶς, ἐμνήσθη τῆς ἐπισκέψεώς Του ἐν Οὐκρανίᾳ τόν Ἰούλιον τοῦ 2008, ὅτε καί προεξῆρχε κατά τούς πραγματοποιηθέντας τότε, τῇ συμμετοχῇ τῶν Μακ. Προκαθημένων καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πανηγυρικούς ἑορτασμούς τῶν 1020 ἐτῶν ἀπό τοῦ Βαπτίσματος τῶν Κιεβινῶν, τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη τῇ στοργικῇ ποτε μερίμνῃ  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διαβεβαιώσας ὅτι, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συντονιστικῆς αὐτοῦ εὐθύνης διά τά Ὀρθόδοξα πράγματα,  ἡ προσευχητική συναντίληψις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, καί δή ὑπέρ τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συμφιλιώσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ διεστώτων, τυγχάνει διηνεκής καί διάπυρος, ὡς ἄλλωστε καί λίαν προσφάτως ἐξεδηλώθη εἰς τήν Πατριαρχικήν ὁμιλίαν κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἱστορικήν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ Πόντου.

Ἀκολούθως, οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἶτα δέ ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν δῶρα.

Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἄφιξίν των εἰς τά Πατριαρχεῖα οἱ Ἐξοχώτατοι, μετά τῆς συνοδείας των, μετέβησαν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐν τῷ ὁποίῳ προσεκύνησαν καί ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου. Μετά τρίωρον παραμονήν, οὗτοι ἀνεχώρησαν προπεμφθέντες ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, κατά τά ὑπό τοῦ ἐπισήμου Πρωτοκόλλου προβλεπόμενα.   

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2015
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς ἐκ Κύπρου καί Κρήτης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἐμπειρίας καί τά βιώματα ἐκ τῆς κατά τήν προτεραίαν αἰσίως πραγματοποιηθείσης καί ἐφέτος, χάριτι Θεοῦ, δι᾽ ἕκτην φοράν Πατριαρχικῆς προσκυνηματικῆς ἱεραποδημίας εἰς τήν ἱστορικήν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ Πόντου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Παναγίας  τῆς Σούδας Ἐγρίκαπου, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Παντελίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Δημοσιογράφου-Συγγραφέως, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Jeffrey Dean Wooley, Διευθυντήν τοῦ ἐν Beşiktaş τῆς Πόλεως ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος «MEF INTERNATIONAL SCHOOLS», μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Ἀρμάου, Καθηγητρίας Εἰδικῆς Ἀγωγῆς ἐν αὐτῷ. 
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Κοφτερόν, Μηχανολόγον-Διαχειριστήν τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας «RUNING ON WAVES LTD», ἐκ Κύπρου, καί Rouben Ruskhryakov, Ἰδιοκτήτην τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας «ARISPRO.RU», ἐκ Μόσχας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄννης καί Ὄλγας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς αὐταδέλφους Κωνσταντῖνον καί Δημήτριον Φωκᾶ, μαθητάς, ἐκ Σαντορίνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουφοπούλου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένην τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ταρίναν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, εἰς Τραπεζοῦντα (14-15 Αὐγούστου 2015)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προέστη καί ἐφέτος, δι’ ἕκτην συνεχῆ φοράν, τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ ἐν Τραπεζοῦντι παλαιφάτῳ καί σεβασμίᾳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ, ἐν τοῖς περιχώροις τῆς Ματσούκας (Maçka), κατόπιν εἰδικῆς πρός τοῦτο ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Χώρας.

Ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, ἐπί κεφαλῆς τῆς Αὐτονόμου, ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Ἐκκλησίας ταύτης, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ τῆς Πόλεως τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14ης Αὐγούστου, εἰς Τραπεζοῦντα, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Τραπεζοῦντος καί πρό τῆς μεταβάσεώς Του εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Novotel» τῆς περιοχῆς, ἔνθα καί κατέλυσε μετά τῆς συνοδείας Του, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ὡμίλησε πρός ἐκπροσώπους ἑλληνικῶν καί τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί ἐξέφρασε τήν χαράν Του διά τήν παρουσίαν Του εἰς τόν Πόντον καί κατά τό παρόν ἔτος, ἐξῇρε τά κοσμοῦντα τόν πεπροικισμένον λαόν αὐτοῦ ἰδιαίτερα χαρίσματα, καί ἐπανέλαβε τήν ἰδιαιτέραν διά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς σημασίαν τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὡδήγησε καί ἐφέτος Αὐτόν καί ἑκατοντάδας πιστῶν εἰς τήν φερώνυμον Ἱεράν Μονήν Σουμελᾶ ὡς πρέσβεις εἰρήνης, ἀδελφωσύνης καί καταλλαγῆς.

Τήν ἐπομένην, 15ην Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν διά θερμῶν ἐκδηλώσεων πλήθη πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Γεωργίας καί ἄλλων Παρευξεινίων Χωρῶν, ὡς καί ἐξ Ἐσθονίας καί Κύπρου, καί ἐτέλεσεν ἐντός ἀτμοσφαίρας θρησκευτικῆς ἐξάρσεως πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς λελαξευμένης ἐπί τοῦ Ὄρους Μελᾶ ἱστορικῆς Μονῆς ταύτης, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου καί Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, ἐνῷ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής τοῦ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ., ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης καί Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ καί Γεν. Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰβάν Σαββίδης, πρῴην Βουλευτής τῆς Ρωσσικῆς Δούμα-Ἐπιχειρηματίας,  καί λοιποί ἐπίσημοι, τοῦ Ἐντιμ. κ. Koray Kochan, Δημάρχου Ματσούκας, κωλυθέντος ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως, λόγῳ τῆς κατ’ αὐτάς πραγματοποιουμένης ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ.   

Ὁ αὔλειος χῶρος τῆς Μονῆς καί τό ὁδηγοῦν εἰς αὐτήν κλιμακοστάσιον εἶχον ὑπερπληρωθῆ ἀπό ἐνωρίς ὑπό πλήθους πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολυπληθής ἀντιπροσωπεία ἔκ τε τῶν Ὁμοσπονδιῶν Ποντιακῶν Σωματείων ἀνά τήν ὑφήλιον καί ἐκ τῆς Παμποντιακῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλάδος, οἵτινες παρηκολούθησαν τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν ἐντόνῳ συγκινησιακῇ φορτίσει, πολλῶν ἐξ αὐτῶν μεταλαβόντων τῶν θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων, ἐνῷ διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν μή δυνηθέντων νά προσεγγίσουν τήν Μονήν, λόγῳ τῶν γεωγραφικῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς δυσβάτου περιοχῆς, εἶχον ἐγκατασταθῆ εἰς προσβασίμους χώρους εἰς τάς παρυφάς τοῦ Ὄρους γιγάντιοι ὀθόναι, δι᾽ ὧν μετεδίδοντο τηλεοπτικῶς ἀπ’εὐθείας τά τελούμενα.

Κατά τήν ὁμιλίαν Του, μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς, μνησθείς καί τῶν πρωτεργατῶν τοῦ ὁράματος περί τῆς Ἑλληνο-Τουρκικῆς φιλίας καί δεηθείς ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συμφιλιώσεως εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, τήν Οὐκρανίαν, τήν Ἀφρικήν καί ἀλλαχοῦ, ὡς καί ὑπέρ τῆς ὑπερβάσεως τῆς πολυμόρφου παγκοσμίου κρίσεως. Ἐπίσης, ἀπηύθυνε τήν πατρικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί τούς ἁπανταχοῦ Ποντίους, ἐπικαλεσθείς ἐπ’ αὐτούς τήν χάριν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Παναγιότατος ὡμίλησεν ἀκολούθως διά βραχέων καί τουρκιστί, εὐχαριστήσας τάς Κυβερνητικάς καί τάς Τοπικάς Ἀρχάς ἐπί τῇ παροχῇ ἀδείας πρός τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ Μονῇ καί κατά τό παρόν ἔτος καί διά τάς διευκολύνσεις καί ἐξυπηρετήσεις αὐτῶν, καί ἐξάρας τήν ἰδιαιτέραν σημασίαν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου καί τῶν παρομοίων γεγονότων διά τήν σφυρηλάτησιν σχέσεων καλῆς γειτονίας μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας.

Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν μνημόνευσιν κατά τήν Μεγάλην Εἴσοδον, ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐκεῖ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, μνησθείς λειτουργικῶς καί τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Τραπεζοῦντος Χρυσάνθου, Χαλδίας Κυρίλλου, Ροδοπόλεως Ἱερωνύμου, Κολωνείας Γαβριήλ καί Ἀργυρουπόλεως Καλλινίκου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Sümela Kamping Sümer» παρατεθέν ἄριστον, εἰς ὁ παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ προμνημονευθέντες ἐπίσημοι.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, καί ἀφοῦ κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ ἐκεῖ ἀερολιμένος ἔσχεν ἐθιμοτυπικήν συνάντησιν μετά τοῦ Νομάρχου Τραπεζοῦντος Ἐντιμ. κ. Abdil Celil Öz, ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔσχε βραχεῖαν συνομιλίαν καί μετά τῆς μεθ᾽ ἧς συνεταξίδευσεν Εὐγεν. κ. Emine Erdoğan, συζύγου τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, δι᾽ ἧς ἀπέστειλε τόν χαιρετισμόν καί τάς εὐχάς Του εἰς τήν Α. Ἐξοχότητα.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 12ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, πλῆθος πιστῶν συρρευσάντων ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πόλεως, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν καί πρό τῆς ἐπακολουθησάσης δεξιώσεως ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τόν Πατριάρχην καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐκθέσας, δι’ εἰδικῆς, «power point», παρουσιάσεως, τά πεπραγμένα τῶν πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων τῆς ὑπ’ αὐτόν Κοινότητος κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα.
Ἀπαντητικῶς ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ εἰς τάς ἐπικειμένας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Πατριαρχικάς προσκυνηματικάς ἱεραποδημίας εἰς Σουμελᾶ καί εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας, ἀνέγνω, ἀντί ὁμιλίας, πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ἐπίκαιρον διήγημα λογίου Ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὑπό τόν τίτλον «Δεκαπενταύγουστος 2010» καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του πρός τε τούς εἰρημένους ὁμιλητάς καί πρός τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, διά τό ἐπιτελούμενον ὑποδειγματικόν ἔργον τῆς εἰρημένης Κοινότητος. Τέλος, ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Καραχρῆστον, Δικαῖον τῆς Ἱερᾶς Παντοκρατορινῆς Σκήτης τοῦ Προφήτου Ἠλιού, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ αὐτῆς κ. Φιλήμονος, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «KALANGOS VAKFI», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, ἐξ Ἑλβετίας, ἀποτελούμενον ἐκ  τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Bahadır Kaleağası, συγγραφέως, ἐκ Βρυξελλῶν, Εὐγεν. κ. Berrin Okutan Uzan, Συμβούλου ἐν τῷ Ὀργανισμῷ «Kaynak Yaratma Danışmanlık», ἐντεῦθεν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ἀρεταίου, Ἀρθρογράφου, ἐπίσης ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Başaran Ulusoy, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Τουριστικῶν Πρακτορείων Τουρκίας («ΤÜRSAB»), ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, Ταμίαν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (OI.ΟΜ.ΚΩ.), καί Ἐλλογ. δίδα Μαρίαν Τσιροπούλου, Γυμνάστριαν, μεθ’ ὁμίλου νέων-ἐθελοντῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Κρικέλαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δημοσιογράφου, Σπυρίδωνα Μανέταν, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Ἰσίδωρον Κυριαζάνον, Φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Halil Gökçe, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gurbet, τῶν τέκνων αὐτῶν Mira καί Hemera, καί τῆς Εὐγεν. Ηαcer Zeytin, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, Ἱεροψάλτην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει τῶν ἐγγιζόντων ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 10ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας τῆς Σούδας Ἐγρίκαπου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια, τοῦ συμπροσευχομένου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, κατόπιν Σεπτῆς προτροπῆς, ἀπευθύναντος καταλλήλους ἐποικοδομητικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Νήφωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrew McLachlan, Μέλος τοῦ Νομοθετικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Leesa Vlahos, Γραμματέως τοῦ Κοινοβουλίου παρά τῷ Ὑπουργείῳ Ὑγείας τῆς Κυβερνήσεως τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, ἐξ Ἀδελαΐδος, παρουσίᾳ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σκοπίων.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Harutyun Kuran καί Αli Şirin Gültekin, στελέχη τοῦ ἀρμενικοῦ ἐντύπου «Luys Aktüel – Magazin Gazetesi», ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τῆς Παρασκευῆς, 7ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Συνάδων κ. Διονυσίου, καί τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ εἰρημένου Ἱεράρχου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου.   
Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας  κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, ἐπί κεφαλῆς τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, ἀνεψιός τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου, λοιποί συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν ταῖς νεοδμήτοις ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐν Topkapı «Koç Üniversitesi Hastanesi» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, τήν δ’ ἑπομένην, Κυριακήν, 9ην ἰδίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Liv τῆς Πόλεως συνεχίζοντα τήν θεραπείαν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 9ην  Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ρωσσικῷ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἱαματικοῦ Παντελεήμονος, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος καί προσκυνηταί ἐκ Καλαμάτας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μichael Tishel, Διευθυντήν τῶν Τμημάτων «Crossroad» καί «Οffice of Vocation and Ministry» τοῦ ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Η.Π.Α. Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ λειτουργοῦντος Ἑλληνικοῦ Κολεγίου (Hellenic College), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πασσαδαῖον, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. Δρα. Παντελεήμονα Heinz Gstrein, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Σουρμελῆ, τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ρωσσάνας - Μαρίας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Raphael Kömig, φοιτητοῦ, ἐξ Αὐστρίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ριχάρδον Σέρτζον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαγδαληνῆς Μαγιόγλου, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χατζῆν, γυμναστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐσταθίας, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφημίαν Πασχαλίδου, ἰδιοκτήτριαν βιβλιοπωλείων, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Χαριτωνίδου, Διερμηνέα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων τοῦ Α’ Συστήματος Ἐδέσσης καί Χίου, πραγματοποιούντων προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν ἐν τῇ Πόλει.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
 
*  *  *
 
Διαπεραιωθεῖσα ἐκ Χάλκης εἰς τήν νῆσον Πρίγκηπον, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 6ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Χρυσάνθου (1824-1826), τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομένου, καί Σωφρονίου Γ’ (1863-1866), ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς. 
Tόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου,  καί ἄλλων πιστῶν.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἔνθα ὀκταμελές κλιμάκιον τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀργανώσεως «Ἐθνικός Θρησκευτικός Συνασπισμός διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας» (National Religious Coalition on Creation Care), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐντιμ. κ. Frederick W. Krueger, κατόπιν προσφωνήσεων ἐξαιρουσῶν τάς περιβαλλοντικάς δραστηριότητας τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, ἀπένειμεν Αὐτῇ τό βραβεῖον «Τhe 2015 Steward of Creation Award». Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν ἀγγλιστί, ἐκφράζων τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ὀργάνωσιν διά τήν τιμητικήν διάκρισιν, καί προσέφερεν εἰς τά μέλη τοῦ κλιμακίου ἀναμνηστικά δῶρα.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐπισκεπτῶν Αὐτοῦ, τῇ φροντίδι τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος καί τῆς «Διακονίας τῆς ἀγάπης», καί τῶν συνεργατίδων αὐτῆς.
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.
 
*  *  *
 
Ὁ Γενικός Κυβερνήτης τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Αὐστραλίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης Αὐγούστου,  ὁ Ἐξοχ. Sir Peter Cosgrove, Γενικός Κυβερνήτης τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς Ἐξοχ. συζύγου αὐτοῦ Lady Lynne, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Χώρας αὐτοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ.    κ. James Larsen, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Antoinette Merrillees, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mark Fraser, Γραμματέως τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Emery, Ἀνωτάτου Στελέχους τῆς Κοινοπολιτείας, καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖ-ος, ὑπεδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἔνθα Οὕτοι ἔσχον μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν, ἐπί μίαν ὥραν, περί θεμάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν σύγχρονον ἀνθρωπότητα, ὡς ὁ διαθρησκειακός διάλογος, ὁ ρόλος καί ἡ θέσις τῶν μειονοτήτων εἰς τήν πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν καί ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ὁμογένεια ἐν Αὐστραλίᾳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συνεργατῶν τοῦ κ. Γενικοῦ Κυβερνήτου καί τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, ἀφοῦ ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν εἰλικρινῆ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ὡς ἐκ τῆς παρουσίας του ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ἐξῇρε μετά λίαν ἐπαινετικῶν λόγων τήν προσωπικότητα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, μνησθείς τῶν τριῶν ἐπισκέψεών Του ἐν Αὐστραλίᾳ, εὐχαριστήσας τόν  Γενικόν Κυβερνήτην διά τήν ἐλευθερίαν καί προστασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Χώρᾳ αὐτοῦ καί ἀναφερθείς εἰς τό ἐπί 40ετίαν ἐπιτελούμενον ἐκεῖ θεάρεστον ἔργον ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Στυλιανοῦ, εἶτα δέ ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν δῶρα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐξοχώτατος, μετά τῆς συνοδείας του, μετέβη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐν τῷ ὁποίῳ προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, ἀναχωρήσας ἐμφανῶς ἱκανοποιημένος καί προπεμφθείς ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, κατά τά ὑπό τοῦ ἐπισήμου Πρωτοκόλλου προβλεπόμενα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 5ης Αὐγούστου, διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Του, εἰς τήν νῆσον Χάλκην, ἔνθα, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀνῆλθεν εἰς τήν εἰρημένην Ἱ. Μονήν, ἔνθα καί διενυκτέρευσεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Σωτήριον Βογιατζῆν, Ἀρχιτέκτονα, καί Γεώργιον Χατζηστεργίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτρο-πῆς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 4ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐν τῷ Ἱδρύματι σεβασμίους τροφίμους, εἰς οὕς διένειμεν ἀναμνηστικά ἐνθύμια καί δῶρα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ρέμμα καί Δημητρίου Γραμματικᾶ, γραμματέως καί ὁδηγοῦ, ἀντιστοίχως, τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, Ἐντιμολ.    κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς,  κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς εἰρημένης Κοινότητος.
Τούς Ὁσιωτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Viacheslav Osddchuk, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdel Kerim Alkhatıp, Α’ Πρόξενον τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Ἀρτάκης Κυζίκου Μ. Ἀσίας, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ.κ. Ἰωάννου Ρίζου καί Πέτρου Ποδάρα, συγγραφέων, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, καί Ἰωάννου Παπαχρήστου, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας  κ. Μαξίμου, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ μεταβάσει τοῦ Πατριάρχου εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, πρός τέλεσιν, διά πρώτην φοράν ἀπό τοῦ 1922 καί ἐντεῦθεν, τῆς Θ. Λειτουργίας κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν 23ην Αὐγούστου τρ. ἔ., ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Γ. Σαρρῆν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Yasemin, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. Δρ. κ. Σταματίαν (Μάτα) Παπαναστασίου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gülsen Pınarlı, γραμματέως τῆς Ἑταιρείας «MALOU COMPANY»,  ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς, προσκυνητάς, εἰς οὕς διένειμε τό ἀντίδωρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν τῆς Ὁμογενείας, ὑποβαλόντων εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῇ τούτων, διά προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν, πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας, μεταξύ 19ης καί 26ης Ἰουλίου τρ. ἔ..
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί Ὁσιώτ. Μοναχόν Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους.
Ὅμιλον Πρεσβυτεριανῶν Παστόρων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Joseph Walker, ἐξ Ἀμερικῆς.     
Τούς Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Μπόλαρην, πρῴην Ὑφυπουργόν, ἐκ Σερρῶν, Ἐντιμολ. κ. Χαράλαμπον Ἀποστολίδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Παπούλιαν, φιλόλογον-θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἡλιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βεατρίκης-Βασιλείας Τσιολχᾶ, θεολόγους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Markus Markert, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, καί İhsan John Mashari, Προπτυχιακόν Φοιτητήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Warwick, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
 
*  *  *