[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάϊος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν ψυχῶν, 30ῆς τ.μ., ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθη μεταξύ ἄλλων καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Ξάνθης, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 31ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Καλλιουπόλεεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.
Εἶτα, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, Καθηγητήν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τ. Πρύτανιν αὐτοῦ, ὅν προσεφώνησε διά τιμητικῶν καί ἐπαινετικῶν λόγων, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος μέ βαθυστόχαστον ὁμιλίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, πρῴην Ὑπουργός, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ.  Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ προσεχεῖ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παναγιώτην Τσουμπακλῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Neuss. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Λέκτορα Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Βιέννης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἰουλίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θεοφάνους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Τσιάτσιον, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαριάνθην Ν. Ἀρχοντώνη καί Γλυκερίαν Καντώνια, ἐκ Λαρίσης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μούσιου - Μυλωνᾶ, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Νίκου, Ἰατροῦ, ἐκ Καβάλας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίου, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριαλένας - Λυδίας Μπέλτσου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τό συγκληθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Issachar Fund» συνέδριον μέ θέμα « Δημιουργία, ἡ κοινή μας κληρονομία» ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Wyndham Istanbul Old City», ὁμιλήσαντος ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν Πέμπτην, 28ην Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἀπονομήν βραβείων τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Πόλεως, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Çırağan», τήν Κυριακήν, 31ην λ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων Ὁμογενῶν καί Ὁμοδόξων κατά τήν Ἅλωσιν τῆς ΚΠόλεως.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ πρώτου Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν Γενναδίου Σχολαρίου.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῶν ψυχῶν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Θεοδωράκης, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου  Κακλίκη, Πρέσβεως ἐ.τ., προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, παρόντος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου.
Τῷ Ἐξοχωτάτῳ ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί, παρεκάθησε δέ οὗτος καί εἰς τό γεῦμα τῆς ἡμέρας. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. Ali Yamaner, Δικηγόρον, καί κ. Ἄνέστην Βαρίμην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά  τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος διεθνοῦς συμποσίου «Kenan Er - Rifâi» ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Οἴκῳ τοῦ Μεβλανᾶ, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς ὑπό τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθέντας ἀγῶνας τοξοβολίας, ἐν τῷ ἐν Okmeydanı «Okçular Vakfı», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά :
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Παρασκευῆς Κούρτογλου, τελεσθεῖσαν ἐν Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ,τό Σάββατον, 23ην τ.μ.  καί
β) τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Διευθυντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Μουσικολ. κ. Δημήτριον Νεραντζῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Ἀποστόλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Τήνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας καί τοῦ υἱοῦ των Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ Λονδίνου. 
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Asaf Hajiyev, Καθηγητήν, Γεν. Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Προέδρου τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κωνσταντέλλον, Δήμαρχον Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Πρίφτη καί τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Μαράντου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλαν Πηλαβᾶ, Ἐνδοκρινολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, Ξεναγόν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαθανασίου καί τῆς θυγατρός της Θάλειας, ἐντεῦθεν.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 28ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ τ. Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας ἐν αὐτῷ καί Προέδρου τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτου, μέ θέμα «Ἑλληνική Γλῶσσα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον».
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Bohdan Hladio, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῶν ἐν Καναδᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, τ. Πρύτανιν καί Καθηγητήν Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροδάνθης, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, ἐντεῦθεν, μετεκπαιδευόμενον ἐν Ἀμερικῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κάτση, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Λαμπρόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς - Κυβέλης, Ἰατρούς, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐμμανουήλ, Βασιλικῆς καί Δήμητρας - Ἴριδος, ἐκ Ναυπλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Τζέλης Χατζηδημητρίου, μέ θέμα «Λέσβος, τό νησί τῆς κρυμμένης ἁρμονίας» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντη καί Μαρίκας Τζαβίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ,τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά :
α) τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Fatih διοργανουμένου ποδοσφαιρικοῦ πρωταθλήματος «Afrika Kupası», ἐν τῷ σταδίῳ «Mimar Sinan», τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου, καί
β) τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Sevgi ve Emekle» ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Προξένου τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Hyatt», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον

Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α´ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας.

Ὁ Σεβ. Ξάνθης, ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεναγήθη εἰς τά διάφορα χωρία αὐτῆς, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου. Εἰς τό τέλος αὐτῆς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμῶν λόγων ἀγάπης τήν Α. Σεβασμιότητα, εἰς ἥν προσέφερεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπί τῇ 20ετίᾳ ἀρχιερωσύνης αὐτῆς, ἀπήντησε δέ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Νήσου ὁμιλήσας διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διά τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐγγυητοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος.

Οἱ παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Ἴμβρον αὐτάδελφοι τοῦ Πατριάρχου Νικόλαος καί Ἀντώνιος μετά τῶν οἰκογενειῶν των ἐδεξιώθησαν Αὐτόν τε καί τούς Σεβ. Ἴμβρου καί Ξάνθης, ὡς καί ἄλλους ἐπισκέπτας, μεταξύ τῶν ὁποίων τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, καί Παντελεήμονα Βίγκαν.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Προῦσαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, μετέβη τήν Τρίτην, 26ην    τ. μ., ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, εἰς τήν περιοχήν τῆς Βιθυνίας καί ἐπεσκέφθησαν ἅπαντες τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου καί τῶν Ταξιαρχῶν εἰς Ἐλεγμούς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Λεύκαν. Εἰς τήν τελευταίαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν φιλοφρόνως καί ἐξενάγησαν ὁ κ. Ἔπαρχος καί ὁ κ. Δήμαρχος τῆς ὑποδιοικήσεως.

Ἐν συνεχείᾳ, καθ᾿ ὁδόν πρός τήν Προῦσαν, ὁ Πατριάρχης διῆλθε μέσῳ ἄλλοτε ὑπό Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κατοικουμένων χωρίων καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, εἰς τό ὁποῖον, πλήν τῶν ἀνωτέρω, παρεκάθησαν καί ὀλίγοι Ὀρθόδοξοι διαμένοντες ἐν Προύσῃ, ὡς καί ὁ Πάστωρ τῆς τοπικῆς Τουρκικῆς Προτεσταντικῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. κ. İsmail Kulakçıoğlu. Εἰς τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας  Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν τῇ Κοινότητι Ὑψωμαθείων πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν ἑορτασάντων Ἁγίωv, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 21ην Μαΐου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Βουλευταί-μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλος, Δήμαρχος Σάμου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, οἱ τελειόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὅμιλος ΡΚαθολικῶν ἐκ Verona Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Roberto Bianchini, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτήν τῆς Θείας Ἀναλήψεως καί τήν συμβολήν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς ἀνεξιθρησκείας ἐν τῷ κόσμῳ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ὁ Ἐξοχ. κ.  Νομάρχης τῆς Πόλεως εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 21ης Μαΐου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, διά πρώτην φοράν ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του, ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπικῆς ἐπισκέψεως. Ὁ κ. Νομάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, καθ᾿ ἥν παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.   
Τῷ Ἐξοχ. κ. Νομάρχῃ ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, καθ᾽ ἥν ἐπεσκέφθη καί τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ἐν αὐτῷ ὑπό τοῦ Σεβ. Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν Διακοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν Ὀρθοδοξίας, τούς ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Δρα Ἰατρικῆς, καί κ. Σταῦρον Ἀραχωβίτην, Βουλευτάς ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Γεράσιμον Γιακουμάτον, πρῴην Ὑπουργόν, καί κ. Ἀθανάσιον Μπούραν, Βουλευτάς Ν.Δ., καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.   
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίστα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 21ην Μαΐου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ὡς ἄνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ’, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
 
*  *  *
 
Τήν Τρίτην, 19ην τ.μ., ὁ Διευθυντής Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, Σοφολογιώτατος Καθηγητής κ. Mehmet Görmez ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ἐγνώρισεν Αὐτῷ ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν Βηθλεέμ καί ὅτι ἐμνήσθησαν Αὐτοῦ μετά τῶν ὑποδεξαμένων καί ξεναγησάντων τήν Α. Σοφολογιότητα Ὀρθοδόξων κληρικῶν, ἡ δέ Α. Θ. Παναγιότης εὐχαριστήσασα διά τήν εὐγενῆ ταύτην ἐκδήλωσιν ηὐχήθη ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης ἔν τε τοῖς Ἁγίοις Τόποις καί ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 20ήν Μαΐου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει καί πιστοί ἐξ αὐτῆς. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ του Ναοῦ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί ἀκολούθως κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀσημοπούλου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἀσημόπουλος καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Mario Bernadić, Σοφολ. κ. Husejin Smajić, Ἐλλογ. κ. Ifet Mustafić, Καθηγητήν, καί Σοφολ. Ραββῖνους κ. Jakob Finci καί κ. Boris Kožemjakin, ἐκ Βοσνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Hulusi Arat, Ἔπαρχον Büyükçekmece, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Kerim. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρανάκην, Πρόεδρον τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Βρυξελλῶν, ἐκζητήσαντα τάς Σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ. 
Τούς Ἐλλογ. κυρίους Δημήτριον Στημονιάρην, Δημήτριον Τσιαμῆτρον, Σταμάτιον Βέτσικαν, Ἀργύριον Πλιάτσιον καί Ἀδάμον Στημονιάρην καί τήν Ἐλλογ. κυρίαν Θεοφανώ Κολλάτου, Καθηγητάς τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γεν. Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Grzegorz Michalski, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Maçka Ξενοδοχείῳ «Hilton», τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 16ην τ.μ., ἡγήθη τῆς εἰς Polonezköy πασχαλινῆς ἐκδρομῆς τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας παρασχεθεῖσαν αὐτοῖς Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 17ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων  Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Συριοπούλου, Δημοσιογράφου, τῆς Χορῳδίας τῆς Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Μουσικολ. κ. Μαγδαληνῆς Ἀλεξανδρή Δημόκα, ὡς καί ἐκ Καλαμάτας.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἑορτάς τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τήν πρόσφατον ἱεραποδημίαν Του εἰς τήν Ἰωνίαν. Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά ἀπευθύνῃ τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς πρός τούς ἀνά τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν τελειοφοίτους Λυκείων διά τήν ἐπιτυχίαν των εἰς τάς ἀπό τῆς αὔριον ἀρχομένας πανελληνίους ἐξετάσεις.     
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ᾿ ἥν ἡ ὡς ἄνω Χορῳδία ἀπέδωσεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαρίαν Χαραλαμπίδου καί Χριστίναν Κεναμέα, Φιλολόγους, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν Χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 16ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἄρη καί Φωτεινῆς Γιούζμπασιαν, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ Surp Harutyun, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισθέντος κτηρίου τοῦ Δημαρχείου Beyoğlu, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, τό Σάββατον, 16ην τ.μ., καί
β) τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Χορῳδίας τῆς Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Σχολείου, τό Σάββατον, 16ην τ.μ. . 

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 17ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,
εἰς Ἔφεσον καί Μαινεμένην.

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 7ης Μαΐου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Σμύρνης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐκεῖσε, καί τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Προέδρου τῆς Κοινότητος. Ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Ἔφεσον (Selçuk), ἔνθα ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν χῶρον τοῦ σπηλαίου τῶν ἑπτά παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, συνοδεύομενος ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί μαθητῶν τοῦ 1ου Γυμνασίου Σερρῶν μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, εἶτα δέ ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἀρχαίας βασιλικῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθα συνεκλήθη τό ἔτος 431 ἡ Ἁγία  Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος. Κατά τήν ἱεράν ταύτην ἀκολουθίαν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐπαρχίας καί προσκυνηταί ἐκ τῆς Πόλεως, Μυτιλήνης καί Χίου. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἀναφερθείς εἰς ἱστορικά καί θεολογικά στοιχεῖα τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί εἰς τούς ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ διαλάμψαντας Ἁγίους.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Selçuk Ἐντιμ. Δρα κ. Zeynel Bakıcı, καί τόν ἀσθενοῦντα Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı, κατ᾿ οἶκον. Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου παρατεθέν δεῖπνον. 

Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἀρχαίαν Ἔφεσον καί προεξῆρχε τῆς ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος καί πρῴην Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ καί οἱ τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος πιστοί. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐποιήσατο μνείαν τῶν κατά τά παρελθόντα ἔτη γενομένων προσκυνημάτων εἰς Ἔφεσον καί ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ Ἀρχιερεῖς, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν εἰς τούς ὡς ἄνω παρεπιδημοῦντας προσκυνητάς γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον «Ephesus Princess».

Τό ἀπόγευμα, μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ διά τάς ἀρξαμένας ἐργασίας συντηρήσεως τοῦ κτιρίου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐπεσκέφθη κατόπιν προσκλήσεως τό πλησιόχωρον Πανεπιστήμιον «GEDİZ», ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Seyfullah Çevik καί Καθηγητῶν καί ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους αὐτοῦ. Μετά τῶν Ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον καί ἐκτενῆ συνομιλίαν. Τό ἑσπέρας, προσκληθείς ὑπό τοῦ κ. Γεν. Προξένου καί τοῦ Δημάρχου Φωκαίας (Foça) Ἐντιμ. κ. Gökhan Demirağ, ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Του τό παρατεθέν ἐν παραθαλασσίῳ ἑστιατορίῳ δεῖπνον.

Τό Σάββατον, 9ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ ἐν Μαινεμένῃ ἀνακαινισθέντι, τῇ μερίμνῃ τοῦ Δήμου, Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῷ Ναῷ Κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν Κτιτόρων αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν. Εἶτα, ὡμίλησε Τουρκιστί  καί ηὐχαρίστησε τάς τοπικάς ἀρχάς διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις καί διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐκδήλωσις ἐν τῷ ὑπαιθρίῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ καθ᾿ ἥν ἐψάλησαν οἱ Ἐθνικοί Ὕμνοι τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος καί ὡμίλησεν ὁ Δήμαρχος Μαινεμένης Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin, ὅστις καλωσώρισε τόν Πατριάρχην καί τούς πιστούς εἰς τόν Δήμον του καί ἐπεφύλαξεν ἰδιαιτέρας τιμάς εἰς τόν Παναγιώτατον. Ἐπηκολούθησεν ὀλιγόλεπτον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, φύτευσις συμβολικῆς καί ἀναμνηστικῆς ἐλαίας εἰς τόν ἴδιον χῶρον καί δεξίωσις.

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Σμύρνης εἰς τήν Πόλιν.

Τόν Πατριάρχην ἡμῶν κατά τό προσκύνημα τοῦτο συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Τριτεύων κ. Νήφων, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί κ. Θεμιστοκλῆς Καρανικόλας, ὁδηγός τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Γερμανοῦ τοῦ Ε´, ἀναπαυομένου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναού  Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, καί Γερμανοῦ Δ´, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βαλουκλῆ, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, καί κ. Σπυρίδωνος Μπούρτζη, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, καθ᾿ ἥν εἴθισται ὁ Πατριάρχης νά χοροστατῇ ἐν τῷ  Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, καί ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας ἀγομένῃ ἐν τῇ Κοινότητι Τζιβαλίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἐν Η.Π.Α. .
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον  Κατσαντωνόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνωρα Παπανικολάου, Πνευματικόν τῆς ἐν Ἀπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν πρόσφατον Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς αὐτήν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος,  λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον καί κ. Αἰκατερίναν Κ. Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἰωάννην Τσιάκον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης, ἐκ Λονδίνου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Βενετίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ Καθηγητοῦ κ. Luca Zavagno.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πώποταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, στελέχη τοῦ Δικαστηρίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ἐκ Λουξεμβούργου.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Dr. Haluk Sanver, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Τετάρτην, 13ην Μαΐου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Τήν Τρίτην, 12ην τ.μ., ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς εὐχηθείς τά εἰκότα. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συνεσίου Στάθη, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Στάθη, καί Ὁσιωτ. Μοναχῆς Φιλοθέης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Πανταζῆ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δασκαλάκην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ των κ. Ἐμμανουήλ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Μακρῆ, Ἰμβρίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μπουλούδαν, ἐκ Χίου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἐτησίαν συνάντησιν τῶν στελεχῶν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «SAT-7 TÜRK», ἐν Χαλκηδόνι, τήν Τρίτην, 12ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Κοτζιᾶς, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν Δευτέραν, 11ην Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Κοτζιᾶς, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος εἰς Τουρκίαν ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συγκαλουμένης Συνόδου Κορυφῆς Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἐπεσκέφθη τά Πατριαρχεῖα, τό πρῶτον ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Παρασκευοπούλου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου, Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ, καί ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν παρά τῷ Πατριάρχῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὁ Παναγιώτατος καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.
Τῷ κ. Ὑπουργῷ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.   

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Κουκόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Στρολογγᾶν, Καθηγητήν Φυσικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἰωαννίνων.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Γεωργίαν Χριστοδούλου, Αἰσθητικόν, Δήμητραν Καρέλου, Μηχανολόγον, καί Βασιλικήν Χριστοδούλου, Θεολόγον-Βιβλιοθηκονόμον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Uğur Bakıcı, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Κουτσομάλλη, ἐξ Ἴμβρου.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ζωγραφοπούλου μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ραχμανίδου, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου τοῦ Ε.Ο.Τ. ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 10ην Μαΐου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Κληρικοί ἐξ Ἑλλάδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡγουμένου τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέου Μ. Ζομπανάκη, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,  ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πουκαμισσᾶς, Πρέσβυς, ἐξ Ἀθηνῶν, ὅμιλοι προσκυνητῶν ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen, τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάννας Ἀνδρικοπούλου, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος κυριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας, Θεολόγων-μελῶν τοῦ ἐν Βερολίνῳ Φραγκισκανικοῦ Συλλόγου «Fransescan Association 1219 for the interreligious dialogue» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Φραγκισκανοῦ ἱερέως κ. Jürgen Neitzert, καί μαθηταί τῆς ἐνταῦθα Ζαππείου Σχολῆς μετά τῶν Διευθυντῶν αὐτῆς.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος  Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἀνταλλαγεισῶν τῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τούς πραγματοποιούντας τό ἐτήσιον προσκύνημα αὐτῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους. Ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη κατ᾿ ἰδίαν τό Δ. Σ. τῆς Ἀδελφότητος.

Τήν μεσημβρίαν, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Asıthane» παρατεθέν ὑπό τοῦ νέου Ἄρχοντος γεῦμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον μελῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἑνώσεως «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Φιλίππου Φράγκου, Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου, Προέδρου αὐτῆς. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Anthony Djinis, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Christin, καί κ. Peter Chase, μετά τῆς υζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  κατά τήν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 140 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα, τό Σάββατον, 9ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας διοργανωθέν συνέδριον περί τῆς θέσεως τῆς γυναικός εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν («İstanbul Summit: İnsani Eylemin Aktörü ve  Faydalananı Olarak Kadınlar»), ἐν τῷ ἐν Bahçelievler ξενοδοχείῳ «Gorrion», αὐθημερόν.
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν. 
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους İbrahim καί Deniz Yamanoğlu, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τῆς «Ἑνώσεως Τεχνῶν Ἑλλάδος» διοργανωθείσης ἐκθέσεως ἐν τῷ ἐν Ataköy πολιτιστικῷ κέντρῳ «İSPİRTOHANE», τήν αὐτήν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Τετάρτην, 6ην Μαΐου, ἑορτήν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Γιβραλτάρ κ. Robert Innes, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. ἱερέως κ. Williams Meurig, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κυρίαν Εἰρήνην Μπαντεμτζίογλου, ἐντεῦθεν, λαβοῦσαν τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων ζωγραφικῆς τοῦ Καλλιτέχνου Ἐντιμ. κ. Mustafa Sekban, ἐν τῇ ἐν Nişantaşı αἰθούσῃ «İdil», τήν Τετάρτην, 6ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιτσέκογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως τῆς ἰδίας Κοινότητος, κομίσαντας  Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ματζώρου, Ἐπιχειρηματίου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου κ. Μᾶρκον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέου Μιχαηλίδου, Βουλευτοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τοῦ Νομοῦ, μέλους τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας καί Δρος Ἰατρικῆς, Παναγιώτου Μηταράκη, πρῴην Ὑφυπουργοῦ Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτοῦ Ν.Δ., Ἐμμανουήλ Βουρνοῦ, Δημάρχου Χίου, Ἀρχιτέκτονος, καί Παύλου Καλογεράκη, Περιφερειακοῦ Συμβούλου Βορείου Αἰγαίου καί Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος «Μαρία Τσάκου», προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως τήν Νῆσον τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Χίῳ διαλαμψάντων Ἁγίων. 
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Θεοτόκην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Fatih, καί τήν Ἐλλογ. κ. Brigita Kukjalko, ἐκ Λετονίας, ὁμοίως Καθηγήτριαν ἐν αὐτῷ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 11ου Γυμνασίου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 4ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων καί εἰς κατά συγκυρίαν παρεπιδημοῦντας Κληρικούς καί λαϊκούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τῇ εὐγενεῖ ὀργανωτικῇ μερίμνῃ τῆς Ἱερ. Προϊσταμενίας καί τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τούς ἑορτασμούς τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας ἐπί τῇ 1150ῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Βουλγάρων, ἐν Πλίσκᾳ, τήν Κυριακήν, 3ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μονίμου ἐκθέσεως «Stairway to Sanctity» τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας, τήν Παρασκευήν, 24ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Μαΐου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν, φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Pontoise Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Samuel Berry, οὕς προσεφώνησε γαλλιστί, τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Μαστολογίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Λυδίας Μουζάκα, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, τοῦ τομέως ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως Θεσσαλονίκης καί Δράμας «Μέγας Βασίλειος», τῆς Διευθύνσεως Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δ. Θεσσαλονίκης, καί Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Δράμας καί Καβάλας, εἰς οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 3ης ἰδίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Ἱεροσπουδασταί τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Ἱεροσολύμων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σχολάρχου αὐτῆς Ὁσιολ. Μοναχοῦ κ. Νικολάου, Κληρικοί καί λαϊκοί προσκυνηταί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς καί Γλυφάδας καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί δή τῶν Πριγκηποννήσων. 

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐνεκαινίασε τήν ἐν τοῖς χώροις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ἔργων ζωγραφικῆς τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βακαλούλη καί κ. Μελᾶ Καραγιάννη, Ζωγράφων, μέ θέμα: «Οἰκουμενικότητα», συγχαρείς καί εὐλογήσας αὐτούς διά συντόμου ὁμιλίας, ἐπιδαψιλεύσας δέ καί τήν Πατριαρχικήν Του εὐλογίαν εἰς τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσκυνητάς. 

Τήν μεσημβρίαν, ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ, Πρωτοσυγκέλλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανοῦ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί κ. Κωνσταντίνου Αὐγερινοῦ, συνεργάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τούς Ὁσιολ. ΡKαθολικούς Ἱερεῖς κ. Juck Custer καί κ. Michael O‘  Loughlin, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βασίλειον Κικίλιαν, πρῴην Ὑπουργόν Δημοσίας Τάξεως καί Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, νέον Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Stephania.
Τόν Ἐξοχ. κ. Christian Biever, Πρέσβυν τοῦ Λουξεμβούργου ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τῶν τέκνων των.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κεραμίδαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Ρώμης.
Τούς Ἐλλογ. κ. Hakan Yücel, Καθηγητήν ἐν τῷ  Πανεπιστημίῳ Galatasaray, καί κ. Samim Akgönul,  Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Στρασβούργου, ὑποβαλόντας περί τῆς ἥν ἑτοιμάζουν ταινίας (DVD) περί Ἴμβρου.
 
*  *  *