[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 33ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης «Ἄσυλο τοῦ παιδιοῦ», τῆς Ἰονίου Σχολῆς Ἀθηνῶν, μαθηταί ἐξ Εὐπαλίου καί ἕτεροι προσκυνηταί ἐκ τοῦ Ὁμίλου «Interamerikan» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοτσάλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καλωσορίσας αὐτούς καί εὐχηθείς εὐλογημένον Πάσχα.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν Ε´ τῶν Νηστειῶν, 29ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ἐνῷ ἔψαλε, κατ᾿ ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Α´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.Ἐκκλησίας κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου.               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Ἀλεξανδράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Βασιλείου Ζέρρη, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, Θωμᾶ Παπαναστασίου, Καθηγητοῦ Νομικῆς, ἐκ Κύπρου, καί κ. Gerhard Frients, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Pasqualino Strangis, Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστραλίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐκζητήσαντας τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν διά τούς ἐπικειμένους γάμους αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ μετά μελῶν τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Λιακοπούλου, Αἱματολόγον-Ὀγκολόγον, ἐξ Ἀγγλίας, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Michail  Peter, Χημικοῦ.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομεῖοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου ὑποστηρίξεως τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 29ην τ.μ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδριανούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Ζαππείου Σχολῆς εἰς τά Χρυσοβέργεια καί παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννας Ψαροπούλου - Δόκου «Ζάππειο Παρθεναγωγεῖον Κωνσταντινουπόλεως 1875-2004», ὁμιλήσας καταλλήλως καί συγχαρείς τήν συγγραφέα, τήν ἐκδότριαν καί τούς ὀργανωτάς τῆς ἐκδηλώσεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Παρασκευήν, 27ην Μαρτίου, καί
β) Τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μαθηταί τῶν Γεν. Λυκείων Τρικάλων καί Καλαμαριᾶς, μαθηταί ἐκ Μυτιλήνης, πιστοί ἐντεῦθεν καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Pekka Shemeikka, στελέχους τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Χώρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πατσοῦρον, Γυναικολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, τήν Τετάρτην, 25ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην 25ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ.  κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ παραρτήματος τῆς  Unesco Πειραιῶς καί Νήσων, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς, μνησθείς καί τοῦ σχόντος τραγικόν τέλος ἐν Ἰωαννίνοις νέου φοιτητοῦ Εὐαγγέλου Γιακουμάκη ἐκ Κρήτης καί εἰπών ἐν συγκινήσει ὅτι οὗτος ἑορτάζει ἐφέτος τά ὀνομαστήριά του μετά τῶν Ἀγγέλων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεοδόχης, Θεονύμφης καί Θεοτίμης, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, ἐντεῦθεν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Federica Ferrari Bravo, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, καί Giulia Prati, Ὑποπρόξενον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μόρφην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ξανθῆς, Θεολόγου-Νομικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cengiz Elgiz μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, τούς Ἐντιμ. κ. Belkis Baysal καί κ. Emre Öktem, ἐντεῦθεν, καί τήν Εὐγεν. κ. Νίκην Παπαδονικολάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καμπούρην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχην Τζίμπα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σταυροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον φοιτητῶν καί φοιτητριῶν ἐκ Σικάγου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Eunice G. Buhler. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Παναγιωτόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου καί Παναγιώτην Σταθόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τάκην Χριστοφόρου, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαβριήλ καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγέλω Χατζηκώστα, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παπαθανασίου, Ἀναπληρωτῆν Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Φιλιππουπόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has» εἰς μνήμην τοῦ ὁμωνύμου ἱδρυτοῦ αὐτοῦ, ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου του, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἄγκυραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν, καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Engelsiz Yaşam Vakfı» (Ἵδρυμα διά τήν ὑπέρβασιν ἐμποδίων τῶν προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας) ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ διά τό Σύνδρομον «Down», ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἐπιδόσας ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος τιμητικάς διακρίσεις εἰς εὐεργέτας καί δωρητάς αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῆς Εὐγεν. κυρίας Gürdal Akşit, πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, ἁρμοδίας διά τά ἄτομα μέ εἰδικάς ἀνάγκας, τοῦ Σοφολ. Μουφτῆ τῆς Πρωτευούσης Καθηγητοῦ κ. Mefail Hızlı, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου κ. Ahmet Lütfi Akad καί ἄλλων ἐπισήμων.

Ὀ Παναγιώτατος, προσέφερεν εἰς τό ὡς ἄνω Ἵδρυμα τρία ἀναπηρικά ἁμαξίδια ἐν μέσῳ θερμῶν χειροκροτημάτων τῶν παρόντων, ἐπέστρεψε δέ εἰς τήν Πόλιν μετά τῶν συνοδῶν Του περί τό μεσονύκτιον.

Μνημόσυνον Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 22ας Μαρτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου,  καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη, κατά τήν σχετικήν συνοδικήν ἀπόφασιν, τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν παρελθοῦσαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπολιτῶν Εἰρηνουπόλεως Κωνσταντίνου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελετίου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Νικοδήμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Δαμασκηνοῦ, Ἐπισκόπου Ἀμορίου Ἰωάννου, Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Γαβριήλ, Μητροπολιτῶν Ἰωαννίνων Θεοκλήτου, Ἐλασσῶνος Βασιλείου, Γρεβενῶν Σεργίου, Λύστρων Καλλινίκου καί Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ὡς ἄνω κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Οὐκρανίας καί Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, συμμετεχόντων εἰς Συνέδριον ἐν Χάλκῃ καί τῇ Πόλει, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Καλαθάκη, Σχολικῆς Συμβούλου Καθηγητῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Στόϊκον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent».
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν-Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ἐν τῷ Κέντρῳ γαστρονομικῆς τέχνης (Yemek Sanatları Merkezi), παρατεθέν δεῖπνον, τό Σάββατον, 21ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά:
α) τήν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν συνεστίασιν καί μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς χώροις τοῦ Σχολείου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γεν. Λυκείου Ἐλευθερίου Κορδελιοῦ, 2ου Γυμνασίου Περαίας, 6ου ἑσπερινοῦ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, Γυμνασίου Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, 3ου Γεν. Λυκείου Τριπόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ Θρᾴκης, οὕς ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά θερμῶν πατρικῶν λόγων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ «Collegium Orientale» Eichstätt Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πρυτάνεως Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Oleksandr Petrynko.
Τόν Ἐξοχ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Σύμβουλον ἐπί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jens Odlander, Γεν. Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐνταῦθα, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Cemal Uşak, Kudret Altındağ καί Halil İbrahimYeşilyurt, ἐκ τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας. 
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Λυκείου Παξῶν μέ συνοδούς Καθηγητρίας τάς Ἐλλογ. κυρίας Περσεφόνην Μάστορα καί Εὐτέρπην Λύχνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Betigül Güneri, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Πέμπτην, 19ην Μαρτίου. 
Ὑπο τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυβέλης-Σμαροῦς Καπούνταγ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 18ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 16ης Μαρτίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον νηπιαγωγεῖον καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τά ὑπό τήν ἐπίβλεψιν αὐτοῦ νήπια, εἰς τά ὁποῖα διένειμε γλυκά καί δῶρα, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς  Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Βοστώνης κ. Μεθόδιον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Ἀσπροπύργου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοδοσίου Οἰκονομίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Kemal Naci Ekşi, Hüseyin Kaptan καί Hasan Tok καί τήν Εὐγεν. κ. Eylem Gülcemal, Ἀρχιτέκτονας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Χριστίναν Ζεγκίνογλου, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Χορτιάτη, καί ἕτεροι ἐκ Καρδίτσης καί Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί συνεβούλευσεν αὐτούς πατρικῶς.
β) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 15ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἡμαθίας, Νισύρου καί Νέας Τρίγλιας, ἀθληταί καλαθοσφαιρίσεως ἐκ Ρόδου, πλεῖστοι μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ἄλλων σχολείων ἐξ Ἑλλάδος, μετασχόντες εἰς τό μαθητικόν Συνέδριον τῶν ἡμερῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Χαντσεριωτίσσης Τεκφούρσαραϊ κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Kαθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ καί Μοναχοῦ κ. Νικολάου καί τοῦ νομικοῦ αὐτῆς Συμβούλου Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννίδου, Δικηγόρου.   
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίκας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σόλωνα Χαραλάμπους, Διευθυντήν τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Μπάσταν καί Σπυρίδωνα Χονδρογιάννην, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Χατζοπούλου καί Ἀναστασίαν Κερατζάκη, ἐκ Πειραιῶς.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαριαλένα Καραμούζη, Μαρίαν Πετρίδου καί Daniela Karlseder, Καθηγητρίας ἐν τῇ Γερμανικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, καί Funda Gürvit, Καθηγήτριαν ἐν τῇ ἐνταῦθα Γερμανικῇ Σχολῇ.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Οὑγγαρίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. János Áder, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὑγγαρίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο δεκτός οὗτος μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ. 

Κατά τήν συνομιλίαν ὁ Παναγιώτατος ἐπλαισιώνετο ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος. Ἡ συνάντησις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε μίαν ὥραν, καθ᾿ ἥν ἐγένετο συζήτησις περί τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ κράτους τῆς Οὑγγαρίας καί τῶν ἐν τῇ χώρᾳ εὑρισκομένων ὀρθοδόξων πιστῶν, ὡς καί περί τῶν διεθνῶν προσπαθειῶν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, θέμα μέ τό ὁποῖον ὁ κ. Πρόεδρος ἀσχολεῖται ἀπό ἐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσέφερεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην ἱεράν εἰκόνα τῆς Ὁσίας Ξένης, Πριγκηπίσσης ἐξ Οὑγγαρίας, γενομένης δέ Αὐτοκρατείρας τοῦ Βυζαντίου, ὁ δέ κ. Πρόεδρος προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην πασχαλινόν ὠόν ἐκ πορσελάνης καί ἐν συνεχείᾳ συνώδευσεν αὐτόν ἔως τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ἔνθα προσκυνήσας ἐξεναγήθη ἐν αὐτῷ. 

Σημειωτέον, ὅτι κατά τό παρελθόν ἔτος ὁ Πρόεδρος Áder εἶχε δεχθῆ λίαν τιμητικῶς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὅτε Οὗτος ἐπεσκέφθη τήν Βουδαπέστην διά νά ὑπογράψῃ μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας ἐπίσημον διμερῆ Συμφωνίαν διά τήν θέσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἰδιαιτέρως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, ἐκ Ρουμανίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ διαφόρων σχολείων συμμετεχόντων εἰς τό διοργανούμενον ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ὡς καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας, ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης διά βραχέων καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 12ης τ.μ., μετέβη εἰς τό Μουσεῖον τοῦ Πέραν καί ἐξεναγήθη εἰς τήν ἐν αὐτῷ φιλοξενουμένην ἔκθεσιν περί νοσηλείας καί θεραπείας ἐν Βυζαντίῳ ὑπό τόν τίτλον «Ὁ μέν βίος βραχύς, ἡ δέ τέχνη μακρά, ὁ δέ καιρός ὀξύς».

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Νοσοκομείῳ «Memorial» νοσηλευόμενον Σοφολ. Ἀρχιρραβῖνον κ. İshak Haleva, ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπάνοδον εἰς τά καθήκοντά του.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. János Áder, Προέδρου τῆς Οὑγγαρίας, καί τήν ἐν συνεχείᾳ μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ συγκροτήματι ZORLU.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, μετά τῶν Ἱερολ. Διακόνου κ. Dumitru Ojog καί Ἐντιμ. κ. Vlad Vieriu, Δικηγόρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βαλεργάκην, Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κομίσαντας ἐπίσημον αὐτοῦ πρόσκλησιν ὅπως ὁ Πατριάρχης ἐπισκεφθῇ τήν Θεσσαλονίκην καί τόν Σύλλογον ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Πρόεδρόν του καί τῷ ἑορτασμῷ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν νομικῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συνδέσμου Πολιτικῶν Συνταξιούχων Νομοῦ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κωνσταντινίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mithat Ali Kabaali, ὑποψήφιον Βουλευτήν τοῦ Κόμματος CHP, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Talin Ergüneş Gazer, ὑποψηφίαν ἐπίσης τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Coşkun Özden, ὑποψήφιον Βουλευτήν τοῦ Κόμματος AKP, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Nurdan Meryem Üvez καί Semra Arifoğlu, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν Τετάρτην, 11ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Φαρσάλων, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς ἐπικαίρους λόγους.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 12ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τή ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος μαθητικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «Γεώργιος Βιζυηνός - Εἰς τήν Πόλιν», ὁμιλήσας καταλλήλως. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Hinrich Manzke, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Μπάλλα.
Τόν Ἐντιμολ. κ Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῷ προσφάτῳ ἑορτασμῷ τοῦ ἰωβηλαίου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαστεργίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Σταυράκην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κοινωνικῆς Προσφορᾶς καί Ἀλληλεγγύης Κερκύρας «Ἅγιος Ἰωάννης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Μαμούρη, Ἰατροῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσωνα Γιαννάκην, Φοιτητήν, καί τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Γακίδου, Φοιτήτριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κυρίαν Μαριάνναν Γερασίμου, Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Çağatay Anadol, Ἐκδότην, ἐντεῦθεν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου ,κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Ἀ. Νεραντζούλη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Clifton Ν. Ἰερσέης, τήν Τετάρτην, 11ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης τῆς καλλιτέχνιδος κ. Yasemin Aslan Bakiri, ἐν τῷ ἐν Ataköy ἐκθεσιακῳ χώρῳ τοῦ «İstanbul Kültür Üniversitesi», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τήν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Μωϋσέως Ξενοφωντινοῦ , τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Αὐγουστίνης. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Καισάριον Χρόνην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Vert, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mark Donfried, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, ἐκ Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Μπραΐμη, Δήμαρχον Σουλίου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ζερβοχωρίου.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara», μετά μελῶν αὐτοῦ, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην ὡς ὁμιλητήν εἰς τό κατ᾿ Ἀπρίλιον Εὐρωασιατικόν Συνέδριον τοῦ Ἱδρύματος ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdullah Tuncay, ἐξ Ἀγκύρας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Zerev» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἐν Maslak, τήν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου.     
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κερεστετζῆ, πραγματοποιηθείσης ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ  κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Μαρτίου, εἰς ὅν ἐκκλησιάσθησαν Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τῶν 2ου Γεν. Λυκείου Κουφαλίων, 1ου Γυμνασίου Δράμας, 4ου Γεν. Λυκείου Καρδίτσης, 4ου Γεν. Λυκείου Βεροίας καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πορταριάς Χαλκιδικῆς καί Λυκείου Συκεῶν Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ἀπηύθυνεν Οὗτος πατρικούς λόγους καί διένειμεν αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια.
β)  Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 8ης ἰδίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, φοιτηταί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,πιστοί ἐντεῦθεν καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὡμίλησαν δέ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
γ) Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καρυπίδην, Περιφερειάρχην Δυτικῆς Μακεδονίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνέστην Ἀγγελῆν, Δήμαρχον Καστορίας, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.
Τούς  Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, κ. Παντελεήμονα Παυλίδην, Μουσικόν, καί κ. Στέργιον Γεροβασιλείου, Οἰκονομολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πολύβιον Στράντζαλην, Σχολικόν Σύμβουλον-Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας.
Τούς Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Καρατάσιον, Περιφερειακόν Διευθυντήν Ἐκπαιδεύσεως Κεντρικῆς Μακεδονίας, καί κ. Παῦλον Ματζιάρην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Ἐκπαιδευτικῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Κωστάκην, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Φιλοκύπρου, ἐκ Λευκωσίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Oleg Sleptsov, ἐκ Κιέβου, ἀμφοτέρους Ἀρχιτέκτονας. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Δημήτριον Φωτιάδην καί τόν Ἐντιμ. κ. Selim Gökdemir, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Stankof, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, ἐκ Βουλγαρίας.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τοῦ Γραφείου Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Ἐκπαιδευτήρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ - Τά Ἑλληνικά Γράμματα στά Σχολεία τῆς Οἰκουμένης».

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον,  καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τούς Ἐλλογ. Δρα κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί Δρα κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Καθηγητήν-Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Kazarian, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βλαδιμήρου Getcha, πατρός τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Nevsky Παρισίων, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαρτίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 4ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, διεπεραιώθη εἰς Yalova ἔνθα εὑρίσκονται χῶροι φιλοξενίας χριστιανῶν προσφύγων ἐκ Μέσης Ἀνατολῆς, τελούντων ὑπό τήν μέριμναν τῆς Κοινότητος τῶν Συροϊακωβιτῶν, καί συνήντησεν αὐτούς εἰς χῶρον ἀφιερωμένον διά τάς λειτουργικάς των ἀνάγκας. Ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός αὐτούς δι᾿ ἐνισχυτικῶν λόγων καί διένειμεν αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια καί δῶρα.

Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα προσφερθέν εὐγενῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Can Alkan, Ἐπιχειρηματίου καί ἐπιφανοῦς μέλους τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος. Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν σύν Αὐτῷ ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 5ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῷ κτιρίῳ τῆς ἡμετέρας Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ στεγαζόμενον νεοσύστατον Ἰταλικόν Κολλέγιον («İtalyan Koleji»), ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Francesco Boari καί παραγόντων τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος. Μετά τήν ξενάγησιν εἰς τούς χώρους τοῦ σχολείου καί τήν μετά τῶν μικρῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐπικοινωνίαν, ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς διευθύνσεως γεῦμα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παναγίας Νεοχωρίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Χατζοπούλου, ὑποβαλόντας Αὐτῷ τά ἀποτελέσματα τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 2ας Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Μουσεῖον «Sabancı» καί παρέστη εἰς τήν ἔναρξιν τῆς ὑπό τῆς ἑταιρίας «Bosphorus International Law Firm» διοργανωθείσης ἡμερίδος μέ θέμα τάς ἑλληνοτουρκικάς ἐπιχειρηματικάς σχέσεις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε καί ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Βουλευτής, πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν καί εὐχηθέντας Αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιον μετά κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Andrii Gudko, Vassily Mikonlinsky καί Sebastien Bono, ἐκ Παρισίων. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, ἐκ Γενεύης, τελέσαντα τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Τύχωνος Troyanof, Ἄρχοντος Ἐκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ὁσιωτ. Εὐδόκιμον Ἱερομόναχον καί Βαρνάβαν Μοναχόν, Βατοπαιδινούς, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Σπυρίδωνος Τσαντίλη καί Λάμπρου Κιτσαρᾶ, Νομικῶν, Καθηγητῶν ἐν τῷ Δημοκριτείῳ Πανεπιστημίῳ Θράκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Bülent Akarcalı, πρῴην Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Διευθυντήν τῶν ἐνταῦθα Ἐκδόσεων «Ἱστός», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾷ ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά στελεχῶν τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρίας «Eureko». 
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ἀλέκογλου, Καθηγητοῦ, καί τοῦ 1ου Λυκείου Σπάρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Ρουμελιώτου, Καθηγητοῦ.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας
εἰς τάς Φιλιππίνας

Συμφώνως πρός τήν σχετικήν προαναγγελίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως πρός Αὐτόν τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. François Hollande, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 25ης Φεβρουαρίου 2015, ἀνεχώρησεν ἐκ Παρισίων μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος διά τοῦ Προεδρικοῦ ἀεροσκάφους, εἰς τήν πρωτεύουσαν τῶν Φιλιππίνων Μανίλαν. Τόν κ. Πρόεδρον, πραγματοποιοῦντα καί ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν Δημοκρατίαν τῶν Φιλιππίνων, συνώδευον οἱ Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν καί Περιβάλλοντος τῆς Γαλλίας, ὑψηλοί ὑπηρεσιακοί παράγοντες καί προσωπικότητες ἐκ διαφόρων προελεύσεων ἀσχολούμεναι μέ τά θέματα τῆς οἰκολογίας καί ἰδιαιτέρως τῶν κλιματικῶν ἀλλαγῶν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης  ἦτο μεταξύ αὐτῶν ὁ μόνος ἐκπρόσωπος ἐκ τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας καί γενικῶς τῆς θρησκείας, τοῦθ᾽ ὅπερ περιποιεῖ τιμήν εἰς Αὐτόν καί εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν Μανίλαν διεξήχθη, ὡς προεβλέπετο, τό οἰκολογικόν συνέδριον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου  ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος Hollande, Ὑπουργοί τῆς Γαλλίας καί τῶν Φιλιππίνων καί ἄλλοι ἁρμόδιοι, ἐν οἷς καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης μέ θέμα «Μέριμνα διά τήν δημιουργίαν, οἰκολογική δικαιοσύνη καί ἠθική».

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον συνάντησιν τῶν δύο Προέδρων τῆς Γαλλίας κ. Hollande καί τῶν Φιλιππίνων κ. Benigno Aquino ΙΙΙ εἰς τούς κήπους τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, κατά τήν ὁποίαν μετά τάς ὁμιλίας αὐτῶν ὑπεγράφησαν διμερεῖς συμφωνίαι, ἐδόθη συνέντευξις Τύπου καί ἀνεγνώσθη, γαλλιστί καί ἀγγλιστί, ἡ «Ἔκκλησις τῆς Μανίλας» διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός τόν κόσμον ὁλόκληρον ἐν ὄψει τῆς 21ης Διασκέψεως τῶν συμβαλλομένων μερῶν τῆς Συμβάσεως - πλαισίου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (COP 21), ἥτις θά συνέλθῃ ἐν Παρισίοις ἀρχάς Δεκεμβρίου.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος πρός τιμήν τοῦ Προέδρου Hollande καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τούς χώρους τοῦ ὑπερλάμπρου καί ἀνθοστολίστου Προεδρικοῦ Μεγάρου τῶν Φιλιππίνων, ἐν ἀρχῇ τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τῶν δύο Προέδρων.

Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 27ην Φεβρουαρίου, ὁ Πρόεδρος Hollande, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ λοιποί ἐπίσημοι διά στρατιωτικοῦ ἀεροσκάφους, ἐλθόντος ἐκ Νέας Καληδονίας, μετέβησαν εἰς τήν νῆσον Guiuan, ἰδιαιτέρως πληγεῖσαν ὑπό τοῦ Τυφῶνος «Yolanda» κατά τήν 8ην Νοεμβρίου 2013, ἔνθα ὁ Δήμαρχος κ. Christopher Sheen Gonzales καί οἱ δημόται του ὑπεδέχθησαν μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης τόν Γάλλον Πρόεδρον ἐξαγγείλαντα συνέχισιν τῆς βοηθείας τῆς χώρας του διά τά τοπικά προγράμματα ἀνασυγκροτήσεως. Οἱ ἐπισκέπται μετέβησαν κατά σειράν εἰς τό Δημαρχεῖον, ἔνθα ἐγένετο σύσκεψις ἀλληλοενημερώσεως, τήν ἀγοράν, τόν καταστραφέντα ἐκ τοῦ τυφῶνος ναόν τῆς Παναγίας καί τήν βάσιν τῶν ἁλιέων τῆς νήσου. Ἡ ἐπίσκεψις κατεκλείσθη διά συναντήσεως τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου καί εὐεργέτου τῆς νήσου μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς ἐν ὑπαιθρίῳ χώρῳ ὑπό καύσωνα. Ὡμίλησαν ὁ κ. Δήμαρχος, ὁ κ. Πρόεδρος καί μαθηταί ἐκ Γαλλίας, ἐκφράσαντες τήν συμπάθειαν καί τάς εὐχάς τῆς νεολαίας αὐτῆς πρός τούς νέους τοῦ Guiuan.

Μετά τήν ἐπιστροφήν διά τοῦ αὐτοῦ ἀεροσκάφους εἰς τήν Μανίλαν, ὁ μέν Πρόεδρος Hollande ἐπεσκέφθη τήν Γαλλικήν Κοινότητα αὐτῆς ἐν τῷ Γαλλικῷ Λυκείῳ τῆς πόλεως, ὁ δέ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μανίλας Σεβ. Καρδιναλίου κ. Tagle Luis Antonio G. τόν ὁποῖον καί προσεκάλεσε νά ἐπισκεφθῇ τήν ἕδραν Αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Οὕτως ὁλοκληρωθέντος τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως εἰς Φιλιππίνας, τό Προεδρικόν ἀεροσκάφος τῆς Γαλλίας ἀπεγειώθη τό ἑσπέρας ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς Μανίλας καί μετά 14ωρον πτῆσιν προσεγειώθη εἰς Παρισίους περί τήν 3ην πρωϊνήν τοπικήν ὥραν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετά ὁλιγόωρον ἀνάπαυσιν ἀνεχώρησεν εἰς Κωνσταντινούπολιν τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Φεβρουαρίου, διά νά προστῇ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Προσθετέον ὅτι :
α) Κατά τήν ἄφιξιν καί ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ Μανίλας τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἐχαιρέτισαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ αὐτῆς ὁ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Σπυρίδων Παγκράτης καί ὁ Γραμματεύς τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας, μετά τῆς Ἐξοχωτάτης Πρέσβεως τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε καί συνωμίλησε κατά τάς ἐκδηλώσεις ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ.
β) Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς ξενοδοχείῳ «Sofitel» τούς Σεβ. Μητροπολίτας Hong Kong κ. Νεκτάριον καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, παρά τῶν ὁποίων ἐνημερώθη περί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν θεοσώστων ἱεραποστολικῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν καί μετέφερεν αὐτοῖς τήν στοργήν καί τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τῆς  Μητρός Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔργου αὐτῶν τε καί τῶν λοιπῶν ἱεραποστολικῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Σεβ. ἅγιος Hong Kong, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγονται οἱ ὀρθόδοξοι τῆς περιοχῆς, ἔφερεν εἰς τόν Πατριάρχην πρός εὐλογίαν τούς ἐν αὐτῇ ἱερεῖς καί μοναχάς, μετά τῶν ὁποίων ὁ Πατριάρχης ἔσχε πατρικήν ἐπικοινωνίαν, νουθετήσας αὐτούς καί εὐχηθείς εἰς ἅπαντας εὐλογημένην Τεσσαρακοστήν καί καλήν Ἀνάστασιν.
 
*  *  *
 
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετ᾿  ἰδιαιτέρας λαμπρότητος καί  ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προεξῆρχε τῆς καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Γεν. Γραμματεύς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκπροσωπῶν αὐτήν, λοιποί Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Κ. Μπακογιάννη, πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μετά τοῦ συζύγου καί ὁμίλου συνεργατῶν καί φίλων αὐτῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί πολυάριθμοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνωσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.

Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας Οὗτος ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
 
*  *  *