[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2015

Ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Oἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον συνεχάρη καί ηὐχήθη Αὐτῷ ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων καί τῷ Νέῳ Ἔτει καί Τόν παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ τά ἀγαθά αἰσθήματα καί τάς εὐχάς του εἰς ὁλόκληρον τήν ἐν τῇ Πόλει Ρωμαίηκην Κοινότητα.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 27ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἐν μονοεκκλησίᾳ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης. Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, προϋπαντήσας, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπ’ αὐτόν ἱ. κλήρου, τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος, τοῦ Πατριάρχου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τούς προσελθόντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Μετά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος ἑόρτιον γεῦμα, ἐν  ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου («Moda Deniz Kulübü»). 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη  κατ᾽ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους Pontoise κ. Stanislas Lalanne καί Jevry κ. Μichel Dubost, ἐκ Γαλλίας. 
Τούς ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οὕς προσεκάλεσε τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 26ης τ.μ., εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τῶν τέκνων των Ἀποστόλου, Φοιτητοῦ Μηχανολογίας, καί Σταυρούλας, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Μικροβιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν τέκνων του Ζαχαρίου, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς, καί Δεσποίνης, μαθητρίας τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Ἐπισκέπτην Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βέρνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Σχολικόν Σύμβουλον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίους του.
Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαγιάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῶν τέκνων των Ἰορδάνου καί Χριστοφόρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ercan Çamırcı, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τοῦ Τμήματος Sarıyer. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Zafer Polat και Arman Togaç, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Περτέση, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου, Καλλιτέχνου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Diana Shonia, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Μαρίας Σαϊδάμ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 27ην λήγοντος μηνός.
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.  Κασσιανοῦ Νότη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν συγκληθεῖσαν, μεταξύ 26ης καί 27ης Δεκεμβρίου, 35ην τακτικήν συνέλευσιν τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «CHP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Bostancı Gösteri Merkezi», τό Σάββατον, 26ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 24ης τ.μ., παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμάδα πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Κοινότητος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ -ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἡ Εὐγεν. δίς Μέλισσα Φινφίνη. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ καί εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁμογενείας κατά τό ἐκπνέον ἔτος.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετ᾿ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Δεκεμβρίου, ἐν συνιερουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ πρῴην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐλλογ. Δρ κ. Mustafa Farsakoğlu καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη τόν Παναγιώτατον, εὐχηθείς Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δικηγόρος, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθη τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπος τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Masalyan καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Harutyun Danadyan, ἐκφράσαντες τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλείας-Βεατρίκης, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdülkerim - El Hatip, Γεν. Πρόξενον τῆς Παλαιστίνης ἐνταῦθα, κομίσαντα ἑόρτιον Μήνυμα τοῦ Προέδρου Ἐξοχ. κ. Mahmoud Abbas.
Τόν Ἐντιμ. κ. Avato Virgilio, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Cengiz Aktar, Καθηγητήν-Συγγραφέα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη καί τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarikahya, ὑπευθύνου τοῦ Σωματείου «Defne Türk-Υunan Derneği», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «İstanbul Şehir».
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀσημακόπουλον, ἐκ Μεσολογγίου, μετά συγγενῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέργιον Τσαγκούλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Βασιλείου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων των Εὐαγγέλου καί Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαρούσην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων: 
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, 
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν,  ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, 
καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, κατά τήν τελετήν βραβεύσεως ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, τήν Τρίτην, 22αν λήγοντος μηνός.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
α) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Δεκεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 20ήν ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν τῶν ἑορταζομένων Δανιήλ τοῦ Προφήτου καί τῶν σύν αὐτῷ Τριῶν Παίδων καί εὐχηθείς εὐλογημένον Δωδεκαήμερον.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 19ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ἀναγραφή τῆς Κυζίκου», ἱστορικῆς πραγματείας περί τῆς ἐν λόγῳ Χερσονήσου, κυκλοφορηθέντος ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Κύζικος».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δικηγόρου, Δημάρχου Beşiktaş, ἐν τῷ ἐν Βοσπόρῳ «Galatasaray Adası» πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπί ταῖς ἐπικειμέναις ἑορταῖς καί τῷ νέῳ ἔτει, καθ᾿ ὅ ἀπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς παρόντας καί ηὐχήθη αὐτοῖς τά εἰκότα.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ζαφείρας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. José Alfredo, οἷς ηὐχήθη ταχεῖαν τήν στέψιν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ των Ἄρη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης Σεβ. κ. Lorenzo Piretto, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ αὐτοῦ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Σμύρνης, τό Σάββατον, 19ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἀ. Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Boğaziçi», τήν Δευτέραν, 21ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων καί ἀκολούθως ἀπένειμεν ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τιμητικάς πλακέτας εἰς τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, καί Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, συμβαλόντας εἰς τά ἀνακαινιστικά ἔργα τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergio Vlad, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, ὡς καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Χριστοδούλης καί Θεοσέμνης, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας των εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Πρόξενον τῆς F.Y.R.O.M. ἐνταῦθα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ivan Ivanov, υἱόν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας αὐτῆς, μεταπτυχιακόν φοιτητήν ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Raffaele D´Amato, Καθηγητήν-Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας, Ἰφιγένειαν Μιράνκο, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζαππείου, Ἄνναν Ψαροπούλου (ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς) καί Κορίναν Ἰωαννίδου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Παπαδόπουλον, Ταξίαρχον, Ὑποδιοικητήν τῆς Ἀνωτάτης  Διακλαδικῆς Σχολῆς Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), Λάζαρον Καμπουρίδην, Συνταγματάρχην, Ἀκόλουθον Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, Ἀστέριον Καζάκην, Συνταγματάρχην, Ἀλέξανδρον Νικολουδάκην, Ἀντισμήναρχον, καί Ἀλέξανδρον Ξανθουλέαν, Πλωτάρχην.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ. Κυρίλλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις ξενοδοχείῳ «Electra Palace», τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν προβολήν τοῦ ντοκυμαντέρ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Οἰκονομίδου «Ρωμηοί Ἀρχιτέκτονες τῆς Πόλης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Δοντᾶ, κατά τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἰνστιτούτου ὁδικῆς ἀσφαλείας «Πάνος Μυλωνᾶς» ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας λειτουργίας του, ἐν τῷ Ζαππείῳ Μεγάρῳ Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ἠλιάδου καί Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Κέντρου,  κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ. Σιλουανοῦ καί κ. Καλλινίκου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σαρηγιαννίδου καί κ. Χρήστου Τσιτσούλα, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, εὐλογήσας καί τό προσεχῶς βαπτισθησόμενον τέκνον των.
Τήν ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Φιλίτσας Κάφτογλου Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑποβαλοῦσαν τό ἡμερολόγιον αὐτῆς τοῦ ἔτους 2016.
Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῳ, τάς Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζῆ, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, Σοφίαν Κορδομενίδου, Ἀντιπρόεδρον, Μαίρην Κομοροσάνο, Γεν. Γραμματέα, Φωτεινήν Μαγιόγλου, Ταμίαν, καί Γεωργίαν Κοτσαρίδου, Λογίστριαν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hasan Tahsin Kocabaş, Ἀντιδημάρχου Σμύρνης, τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κόκκαλη καί Εὐγεν. κυριῶν Ἀθηνᾶς Σαμόγλου καί Φωτεινῆς Μαύρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου, τόν Ὁσιολ. Μοναχόν κ. Συμεών Διονυσιάτην, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, Παναγιώτην Ἀβραμόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως, Στέφανον Γωγάκην, Δημοτικόν Σύμβουλον, Θωμᾶν Ψαρρᾶν, Γεν. Γραμματέα, Δημήτριον Σαλπιστῆν, ἐ. τ. Διευθυντήν τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, Ἀναστάσιον Ντοῦρον, Διευθυντήν αὐτῆς, καί Εὐάγγελον Τσικούραν, ὑπεύθυνον τοῦ βιβλιοπωλείου αὐτῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Ἀντωνόπουλον, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Διευθυντήν τῶν ἐνταῦθα Ἐκδόσεων «Ἱστός», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Φωτίου καί Στεφάνου Μπενλίσοϊ, Χαραλάμπους Θεοδωρέλη-Ρήγα καί Ἀντωνίου Φοίβου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης-Μαρίας Ἀσλάνογλου, συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Esra Bozyazı Daylan, Ἀντιδήμαρχον Şişli, μεθ᾿ ὁμάδος προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γανάτον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί κ. Δημήτριον Μπάμπαλην, ἐκ Λουτροχωρίου Πέλλης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πελίν καί τῶν τέκων των Λεωνίδου καί Στυλιανῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ συγγραφέως Krikor Balakian, «Geçmişin Yorgun Tanıkları Ani Harabeleri», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 14ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἑβραίων «Hanuka» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ πλατείᾳ Ortaköy, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά :
α) Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς  Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, αὐθημερόν, καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ İsmail Acar, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Δήμου Beyoğlu, καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 742ᾳ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin -i Rumi, τήν Δευτέραν, 14ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Δεκεμβρίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην, ἔνθα τήν ἑπομένην, Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Eisenstadt  κ. Αἰγίδιος, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τήν Α. Σεβασμιότητα καί παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς ὡς ἄνω ἐξ Αὐστρίας ἐπισκέπτας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 13ην τ. μ., ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας.
Ἐν τῷ τέλει ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Συμεών Παπάζογλου, διατελέσαντος Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Παροικίας ἐπί ὁλόκληρον 50ετίαν. Ἀκολούθως Τόν προσεφώνησεν ὁ  νέος Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πανάρετος Ψαραύτης καί ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος ἐπικαλεσθείς τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, προτρέψας τούς πιστούς ὅπως προσεύχωνται διά τήν εἰρήνην ἐν τῷ κόσμῳ καί εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς Ἑορτάς.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luiggi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia».

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μενεξίδην, Ταξίαρχον, Γενικόν Ἀστυνομικόν Διευθυντήν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κρίς, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶν Ζατζηγεωργίου, Δικηγόρον, Γεώργιον Ἀναλυτῆν, Πληροφορικόν, καί Νικόλαον Χριστοδούλου, Λογιστήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara-Taksim», τήν Παρασκευήν, 11ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Πολωνίᾳ Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Μακαριωτάτου Μητροπολίτου κ. Σάββα ὅπως καθαγιάσῃ τόν θεμέλιον λίθον τοῦ ἀνεγειρομένου ἐν τῇ πόλει τῆς Βαρσοβίας Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κατά τό πρότυπον τοῦ ἐν τῇ KΠόλει ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησίαν ταύτην μεταξύ 4 - 6 Δεκεμβρίου 2015, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων.

Εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τῆς Βαρσοβίας τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου καί ὁ ἐν Βαρσοβίᾳ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Τσαούσης. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς δεῖπνον ἐν τῇ ἰδιωτικῇ κατοικίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 5ης ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τόν Ἐξοχ. κ. Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος, εἴτα δέ μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τό οἰκόπεδον διά νά προστῇ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁμοῦ μετά τοῦ οἰκείου Προκαθημένου, τῆς τελετῆς τοῦ καθαγιασμοῦ καί τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἐντός ἰδιαιτέρως συγκινησιακοῦ κλίματος. Προηγήθη ἡ τελεσθεῖσα ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, τῇ παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τοῦ Προέδρου καί τῆς Πρωθυπουργοῦ τῆς Πολωνίας, τῶν δημοτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Βαρσοβίας καί πλείστων μελῶν τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας ἐκ τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ.

Περατωθείσης τῆς τελετῆς, διά τῆς τοποθετήσεως εἰς τά θεμέλια ἱερῶν λειψάνων ἁγίων μαρτύρων καί τοῦ Πολωνοῦ ἱερομάρτυρος Γαβριήλ Zabludowski, ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης προσεφώνησε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἀπευθύνας εἰς Αὐτόν ἐγκαρδίους εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνην διά τήν προσγενομένην εἰς τήν Ἐκκλησίαν αὐτῆς διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν, τονίσας μέ ἔμφασιν ὅτι ἡ χαρά των πολλαπλασιάζεται, καθώς ἡ ἀνέγερσις τοῦ ἱεροῦ τούτου οἰκοδομήματος σφραγίζει καί τήν 90ήν ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀποδόσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ αὐτοκεφάλου εἰς τήν τοπικήν ταύτην Ἐκκλησίαν, ἀποτελοῦντος ὁρόσημον εἰς τήν ἱστορίαν καί τήν ζωήν αὐτῆς. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ηὐχαρίστησε διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν, ἐξέφρασε δέ τήν χαράν καί τήν ἱκανοποίησιν Αὐτοῦ ὅτι ἠξιώθη παρά Κυρίου ὅπως θεμελιώσῃ τόν δεύτερον ἐν Πολωνίᾳ Ναόν ἀφιερωμένον εἰς τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ, μετά τόν ὁμώνυμον τοιοῦτον ἐν Μπιαλυστόκ, τόν ὁποῖον ἐθεμελίωσε τό ἔτος 1987 ὁ προκάτοχος Αὐτοῦ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος καί ἐνεκαινίασεν ἀργότερον ὁ ἴδιος (Πατριάρχης Βαρθολομαῖος).  Ἐτονίσθη ὁμοφώνως ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων ὅτι, οἱ ἀπό μακροῦ ἐπικρατοῦντες ἄρρηκτοι πνευματικοί δεσμοί πού ἑνώνουν τάς δύο ἀδελφάς Ἐκκλησίας ἐπαυξάνονται καί ἐνισχύονται διά τῆς προσθήκης ἑνός ἐπί πλέον στοιχείου εἰς αὐτά τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, πού λειτουργοῦν ἑνωτικῶς, τοῦθ᾿ ὅπερ ἱκανῶς θά συμβάλῃ εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς κοινῆς συνειδήσεως καί οὗτω, τήν ἀπό κοινοῦ προαγωγήν ἔργων ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς συνόλου Ὀρθοδοξίας.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Zajazd Stratopolski, εἰς τό ὁποῖον μετέσχον οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ὑψηλοί προσκεκλημένοι ἁρμόδιοι τῶν Ἀρχῶν καί πλεῖστοι ἄλλοι συνδαιτυμόνες. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ἀντηλλάγησαν ὁμιλίαι καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Τὁ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καί περί ὥραν 17.00, οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῆς Χώρας ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως διά τήν πραγματοποίησιν τῆς προγραμματισθείσης ἐπισήμου ἐπισκέψεως εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Andrzej Duda, ὅστις καί ἐπεφύλαξε θερμήν ὑποδοχήν εἰς τόν Παναγιώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν Πρόεδρον διά τήν πρόσφατον ἐκλογήν του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας του καί τῷ ηὐχήθη μίαν θητείαν πλήρη ἐπιτυχιῶν. Ὁ Πρόεδρος, ἀπό πλευρᾶς του, ἐκφράζων τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην του πρός τό σεπτόν Πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεδήλωσε τήν χαράν καί ἱκανοποίησιν αὐτοῦ διά τήν δοθεῖσαν εὐκαιρίαν τῆς διά ζώσης ἐπικοινωνίας μετ᾿ Αὐτοῦ καί ἐξῇρε τάς ἀόκνους προσπαθείας καί τούς διαλόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν γεφύρωσιν τῶν διαφορῶν πού διχάζουν τήν ἀνθρωπότητα.

Κατά τήν συνάντησιν συνεζητήθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος κυρίως τήν σημασίαν τῆς ὑπάρξεως δυναμικῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν Πολωνίᾳ καί τῶν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν ἐν αὐτῇ διά τήν κοινωνικήν συνοχήν.

Ἀργότερον, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἑστιατόριον τῆς πόλεως “El Greco”, ὅπου καί παρέθεσε δεῖπνον ὁ δραστηριοποιούμενος ἐν Πολωνίᾳ Ἕλλην ἐπιχειρηματίας κ. Νικόλαος Παπανικολάου, τοῦ Πατριάρχου εὐλογήσαντος καί εὐχηθέντος αὐτῷ τά δέοντα ἐπί τοῖς ὁνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπηκολούθησεν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Πρέσβεως τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας ἐν Βαρσοβίᾳ Ἐξοχ. κ. Yusuf Ziya Özcan, ὅστις ὁμοῦ μετά τῆς Εὐγεν. ὁμοζύγου του ἐδεξιώθησαν τιμητικῶς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην αὐτῶν.

Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου καί Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, τῆς πρώτης μάρτυρος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τό ἐν πάσῃ λαμπρότητι καί μεγαλοπρεπείᾳ τελεσθέν πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα. Ὁ Πατριάρχης, ἱστάμενος εἰς τόν Ἐπισκοπικόν Θρόνον, ηὐλόγησε καί ἡγίασε τόν ἐκκλησιασθέντα περιούσιον λαόν τοῦ Θεοῦ, ὁλοκληρωθείσης δέ τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημένων Προκαθημένων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Πολωνίας.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι, ἀκολούθως, ἀντήλλαξαν προσφωνήσεις καί προσεφέρθησαν τῷ Πατριάρχη καί τοῖς μέλεσι τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀναμνηστικά δῶρα ὑπό τοῦ Μακ. Μητροπολίτου κ. Σάββα. Ἐν συνεχεία, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τό παρατεθέν ἐν τῷ παρακειμένῳ Κέντρῳ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ γεῦμα, μεθ᾿ ὅ μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον ἐκ τοῦ ὁποίου ἀνεχώρησε δι᾿ ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν μέ προορισμόν τήν Πόλην.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης Δεκεμβρίου, παρεκάθησε καί ὡμίλησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Tarabya», πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπί ταῖς ἐπικειμέναις ἑορταῖς, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί ἐκπρόσωποι τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, ἀκαδημαϊκοί κ. ἄ. . 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανουμένην ἔκθεσιν φωτογραφίας μέ τίτλον «Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή», ἔχουσαν ὡς θέμα τήν ἀγάπην, τόν σεβασμόν καί τήν κατανόησιν τοῦ ἄλλου ἐντός τῶν διαφόρων θρησκειῶν, εἰς ἥν συμμετέχει καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ἐξαρχίας διά τάς Ὀρθοδόξους Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δημήτριον Καββαδίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί κ. Μιχαήλ Stanciu, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Martin Ritsi, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαργαρίταν Εὐγενίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Tülin Tan, Διευθύντριαν τοῦ Μουσείου Πανόρμου (Bandırma).
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λοΐζον Πετούσην καί Ἰωάννην Κλείτου, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, διατελέσαντα ἐπί 35ετίαν Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ συνταξιοδοτήσει αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεωστί χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Θεοφάνη Μαβινάκην, κληρικόν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παϊσίου Jung, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης, καί τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Eisenstadt κ. Αἰγίδιον, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Dominik Orieschnig, Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Μαρτίνην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κωστόπουλον, Ἐκδότην, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σάββα Παναγιωτίδου, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ρῖζον, Μαθηματικόν, ἐξ Εὐβοίας. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἠλίαν Σπύρου, Εὐάγγελον Εὐαγγέλου καί Zhelev Zhivko, ἐκ Κύπρου.
Μαθητάς καί Καθηγητάς τοῦ Δ´ Γενικοῦ Λυκείου Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Διευθυντρίας Ἐλλογ. κ. Ἐλπίδος Τσιφετάκη.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀκολουθίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ «Ἰωβηλαίου Ἔτους Εὐσπλαχνίας», τήν Τρίτην, 9ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 7ην Δεκεμβρίου, παρηκολούθησε τάς ἐργασίας τοῦ ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθέντος ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ «Ἰνστιτούτου Πολιτισμικῆς Διπλωματίας (I.C.D.)» καί τοῦ «Δικτύου διά τήν μεταρρύθμισιν εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπην», Συμποσίου, μέ θέμα τήν συμβολήν τῶν θρησκειῶν εἰς τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν λαῶν καί τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν προσφύγων εἰς τήν κοινωνίαν, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη  τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα.
Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, συνεχίζοντα τήν θεραπείαν αὐτοῦ κατ᾿ οἷκον.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λουξεμβούργου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα, πραγματοποιήσαντας προσκύνημα εἰς Μύρα τῆς Λυκίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην μουσικήν ἐκδήλωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 7ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως - Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης ἰδίου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου ‒ Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί Βάϊον Κυρίτσην, Δρα Θεολογίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Levent ξενοδοχείῳ «Wyndham Grand», τήν Παρασκευήν, 4ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ψευτέλην, νέον Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Πολωνίαν.

Τήν Παρασκευήν, 4ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βαρσοβίαν, ἔνθα, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, θά τελέσῃ τήν θεμελίωσιν τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς πολωνικῆς πρωτευούσης.

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Καρανικόλας, ὑπάλληλος τῶν Πατριαρχείων.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ὅστις προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 6ης ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ καί Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρα, καί Νικόλαον Σῶζον, Μάγειρον, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κατά τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Θείας Ἀναλήψεως Κατερίνης, τήν Δευτέραν, 30ήν Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γρηγορίου Σίσκου, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Καστορίας, τήν Τρίτην, 1ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ «Notre Dame» Παρισίων τελεσθεῖσαν ἀκολουθίαν ὑπέρ προστασίας τῆς δημιουργίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ὑπό τοῦ Ο.Η.Ε. συγκληθείσης διεθνοῦς Διασκέψεως διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν (COP21), ἀναγνώσας σχετικήν ὁμιλίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τήν Πέμπτην, 3ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας παρατεθέν γεῦμα, πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Wiestaw Lechowicz, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Δευτέραν, 30ήν Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου,  κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας  Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν καί μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ πολιτιστικῷ κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», τήν Τρίτην, 1ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *