[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2015

Ἡ Θρονική ἑορτή
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Νοεμβρίου, τῇ συμπροσευχῇ ἁγ. Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, ὡς καί ὅμιλος ΡΚαθολικῶν καί ἐξ ἄλλων δογμάτων προσκυνητῶν Ἐπισκόπων καί ἄλλων κληρικῶν, φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ἀκολούθως καλωσώρισεν, ἰταλιστί, τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιασθέντας ἑτεροδόξους πιστούς. 
Ἀκολούθως ἐδόθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ζαππείου Σχολῆς δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὡς ἄνω Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοί, καί μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν, ἀγγλιστί, ἡ Α. Θ. Παναγιότης. Ἠκολούθησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πρόγραμμα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐκτελεσθέν ὑπό τῆς χορῳδίας «Branko» ἐκ Νύσσης Σερβίας, παρουσίᾳ καί τοῦ ἐνταῦθα Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Χώρας ταύτης.
Τήν ἐπαύριον, Δευτέραν, 30ήν τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά  τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης¬ Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,  Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Francis Xavier Kriengsak καί κ. Miloslav Vlk, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γεώργιος  Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, καί ἄλλοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,  ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης  καί Θρησκευμάτων, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. νομοῦ Χίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Ἀγγελίδης, Δήμαρχος Σερρῶν, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίσημον ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch,  ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.   
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς ἑστιατόριον ἐν Νεοχωρίῳ, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 

Τήν Τετάρτην, 25ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ συγκληθέντος ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος συνεδρίου τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, εἰς ὅ συμμετέσχον πλεῖστα μέλη αὐτῆς ἐκ διαφόρων Χωρῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά Συνοδικῶν ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς:
α) τήν ὑπό τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ ὁμογενοῦς Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ζαχαριάδου ὑπό τόν τίτλον «Λεξικό τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικοῦ ἰδιώματος», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Νοεμβρίου, καί 
β) τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσῆς Σιδηροπούλου, Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γαβρᾶς εἰς τήν λατρείαν καί τήν λαϊκήν παράδοσιν τοῦ Πόντου», μεθ᾿ ἥν ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα καί δεξίωσις.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης λήγοντος μηνός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Φίλη, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Πατριάρχου. 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Τήν μεσηβρίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως  αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα  ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ὑπογραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Λεύκης κ. Εὐμένιον καί Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπον Μονάχου καί Freising, μετά τῶν Ἐλλογ. Δρος κ. Frank Ronge, Διευθυνοῦ τοῦ Τμήματος Πίστεως και Παιδείας τῆς ἐν Γερμανίᾳ ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Διασκέψεως, καί Ἐντιμ. κ. Matthias Kopp, Ἐκπροσώπου Τύπου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην καί Στυλιανόν Ζοβέν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου Ἴμβρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλαν Πηλαβᾶ, Ἐνδοκρινολόγον, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ροζάκην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Μαριόλην καί τήν μνηστήν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μονογυιοῦ, ἐκ Μυκόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀνδρέαν, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ. μ. Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Θεραπείων δεῖπνον πρός τούς μαθητάς καί Καθηγητάς τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου τῆς γενετείρας Αὐτοῦ Ἴμβρου, ἄρτι ἀνοίξαντος τάς πύλας του κατόπιν συμπληρώσεως πάντων τῶν προβλεπομένων, τοῦθ᾿ ὅπερ ἀποτελεῖ ἱστορικόν γεγονός διά τήν Νῆσον.

Οἱ ἀνωτέρω μεθ᾿ ὡρισμένων γονέων μαθητῶν πραγματοποιοῦν κατ᾿ αὐτάς ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Πόλιν τῇ στοργικῇ μερίμνῃ τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου ΙΜΒΡΟΣ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Jonathan Goodall, ἀναλαβόντα προσφάτως τήν εὐθύνην τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας του μέ τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
 
*  *  *
 
Πατριαρχικά συγχαρητήρια πρός τήν νέαν Κυβέρνησιν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπί τῷ σχηματισμῷ τῆς νέας Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας ἀπηύθυνε θερμά συγχαρητήρια Μηνύματα πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Πρωθυπουργόν κ. Ahmet Davutoğlu καί τά μέλη αὐτῆς, εὐχηθείς ἐπιτυχίαν εἰς τά ὑψηλά καθήκοντα αὐτῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμον «Boğaziçi» καί παρέστη κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ ἐν αὐτῷ ἱδρυθέντος «Κέντρου Ἐρεύνης καί Ἐφαρμογῆς Βυζαντινολογικῶν Ἐργασιῶν».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σέβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἐπιδόσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ἐκδοθέντα Τόμον περί τῆς Πατριαρχικῆς ἱεραποδημίας, μεταξύ 2ας καί 3ης Σεπτεμβίου 2012, εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν καί τό εὐσεβές ποίμνιον αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γ. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀνδρέαν Σταματίου, ὑποβαλόντα σέβη, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ Γραφείῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Κάλφαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ντανιέλας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀνδρέου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Φραγκώ Καράογλαν, ἐνεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Στυλιανήν Θανάσογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἴγλης, Δικηγόρου, καί Μαρίαν Μπολάνου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικηφόρου Μεταξᾶ, Καλλιτέχνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Τρίτην, 24ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας κ. Γεωργίου Μπουγιούκα, Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀριστέας, Ἐλλογιμ. κ.κ. Ἠλία Θώδη καί Ἀντωνίου Καρπούζα, Καθηγητῶν, ὡσαύτως, τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου – Νομικόν Σύμβουλον τῶν Πατριαρχείων, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Δίδος Θεοδώρας, Φοιτητρίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, καί Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Coşkun, Ἀντιδήμαρχον Sarıyer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Şehnaz Bulut, Ἰδιαιτέρας Γραμματέως τοῦ Δήμου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Χατζηστεργίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Σωτήριον Βογιατζῆν, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, Ἀρχειονόμον, ἐκ Λευκωσίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ünal Κ. Mehmet, ἐκ Λονδίνου. 
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Σταμάτιον – Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Μουσικολογίας, Γεώργον Κιοσέογλου, Γενικόν Γραμματέα, καί Καλλίστρατον Κοφόπουλον, Ἔφορον τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.   
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς καί Αἰκατερίναν Παπαθανασάκη, ὑποβαλούσας σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ, ἐπί τοῖς προσεχέσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαρίζας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ προσφάτως τελεσθείσῃ βαπτίσει αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Νοεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλον, πρός τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τούς πλήξαντας τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν καί τό εὐσεβές ποίμνιόν του σεισμούς.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τρωάδος κ. Πέτρου, νέου Βοηθοῦ παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει ταύτῃ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Μοσχονᾶ, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Λουξεμβούργου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Ψάλλα, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον ἐν Βελγίῳ κ. Σίμωνα, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ. Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Dimitry Sizonenko, ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας ταύτης παρά τοῖς ἐν Βρυξέλλαις Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς.
Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νεμτεάνου κ. Μᾶρκον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις. 
Τόν νέον ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Βρυξελλῶν Σεβ.          κ. Joseph De Keysel, Πρόεδρον τῆς ἐν Βελγίῳ Συνελεύσεως τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων, μετά τοῦ προκατόχου του Σεβ. κ. André Léonard, συνοδευομένους ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων κ.κ. Jean Lue Hudsyn καί Jean Kockerols, Βοηθῶν παρά τῷ εἰρημένῳ Ἀρχιεπισκόπῳ, Johan Bony, Ἐπισκόπου Ἀμβέρσης, Remy Vancottem, Ἐπισκόπου Namur, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Τοmmy Scholtès, Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Συνελεύσεως.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Σταματόπουλον, Ἀν. Καθηγητήν Βαλκανικῆς καί Ὀθωμανικῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Μακεδονίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σκούταν, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Σάββατον, 21ην  Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου ἐν Βελγίῳ κ. Σίμωνος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Νεμτεάνου κ. Μάρκου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί Τρωάδος κ. Πέτρου.         
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Σεβαστείας    κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Mύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων ἐκ Βελγίου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Βρυξελλῶν κ. Joseph De Keysel καί τοῦ προκατόχου του Σεβ. κ. André Léonard, ὁ Ἐντιμ κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1965 καί 1975, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» Θεσσαλονίκης καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί Βελγίου, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη εἰς τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις «Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μνήμης πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας Βασιλείου Νικολαΐδου, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς γεννήσεως καί τριακονταετίας ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, καθ᾽ ἥν  ἐπαρουσιάσθη ἡ νέα δεκάτομος ἐκδοθεῖσα σειρά μουσικῶν βιβλίων 'Ἅπαντα' τοῦ τιμωμένου Ἄρχοντος, τοῦ Πατριάρχου ὁμιλήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν πρωτοβουλίαν καί τήν καλαίσθητον ἔκδοσιν ταύτην, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικολάου Βαχτσεβάνου, Ἐντιμολ. κ. Σωτηρίου Ἀρβανίτου, νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας, καί Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μαργαρίτου, ὁδηγοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cornelis Van Rij, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχον κ. Ἀθανάσιον Ἀθανασόπουλον, Ἀργηγόν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Καραγεωργοπούλου, Ὑποναυάρχου, Χαραλάμπους Κοντραφούρη, Πλοιάρχου, καί Ἀνδρέου Γκλεζάκου, Ὑποπλοιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀντωνιάδην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἐπιτίμων Προξένων, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βελουδάκην, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ - Σωτήριον Μάγκον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐρμίρας – Μαρίνης Νούση, ἐκ Λέρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Costance Smith Moes, ἐξ Ὁλλανδίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Καλικούνη, Δημοτικήν Σύμβουλον καί Πρόεδρον τοῦ Ὁμηρείου Κέντρου Χίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Σοφιανοπούλου, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, τό Σάββατον, 21ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Νορβηγικῆς "Ἐπιτροπής τοῦ Ἑλσίνκι" καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Νορβηγίας, ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Νομική Προσωπικότης Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί Ἑνώσεων - Βασικαί Ἀρχαί τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν Ἀσφάλειαν καί τήν Συνεργασίαν ἐν Εὐρώπῃ (Ο.Α.Σ.Ε.) καί τῆς "Ἐπιτροπῆς Βενετίας" τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ  «Bilgi», τήν Πέμπτην, 19ην τ. μ., καί
β) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Hrant Dink», ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Πανεπιστημίων «Boğaziçi», «Bilgi» καί «Sabancı» καί τοῦ ἐνταῦθα Γ. Προξενείου τῆς Γαλλίας, διημερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Ἕνας Πολιτισμός πού χάθηκε: Ἡ περιουσία τῶν μή Μουσουλμάνων κατά τήν δύσιν τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου καί τάς ἀπαρχάς τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Boğaziçi», τήν Παρασκευήν, 20ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Πασχαλίδου, Ἱεροψάλτου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου,  κατά:
α) Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Τσεχίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Pavel Kafka, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş «Conrad Istanbul Bosphorus Hotel», τήν Πέμπτην, 19ην ἰδίου, καί
β) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» καί τοῦ διακεκριμένου μουσικοσυνθέτου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χατζηνασίου, μουσικήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Τά παιδιά ζωγραφίζουν στόν τοῖχο...», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς τ.μ..
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Tony Blinken, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς, εἰς τά Πατριαρχεῖα (21.11.2015).

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Tony Blinken, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβεως τῆς Ἀμερικῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. George Tagg, Εἰδικοῦ Συμβούλου παρά τῇ Α. Ἐξόχότητι ἐπί Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων,  Εὐγεν. κ. Amanda Sloat, Στελέχους τοῦ State Department, καί κ. Brigid Ryan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Γ. Προξενείου τῆς Ἀμερικῆς, καί ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεθ’ Οὗ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἔσχε μακράν, ἐπί μίαν ὥραν, συνομιλίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς σημερινῆς ἐπικαιρότητος ἐν Τουρκίᾳ καί εὐρύτερον.

Σημειωτέον, ὅτι ὁ Ἐξοχώτατος, προσερχόμενος εἰς τήν καθέδραν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπεσκέφθη καί τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιoλ. Τριτεύοντος                κ. Νήφωνος, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ νενομισμέναι, ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Τιμητική Διάκρισις τῆς «World Federation of Consuls» πρός τόν Παναγιώτατον (19.11.2015)

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 19ης Νοεμβρίου, τήν Α.Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ἐπεσκέφθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ὁμάς διπλωματῶν ἐκ τῆς ἐν ἔτει 1982 ἱδρυθείσης «Παγκοσμίου Ὁμοσπονδίας Προξένων» («World Federation of Consuls»), πραγματοποιούσης κατ᾿ αὐτάς τό 11ον Συνέδριον αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει. Τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας προσεφώνησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Arnold Foote, ἀπερχόμενος Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, ἀγγλιστί.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ νεοεκλεγείς Πρόεδρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Αykut Eken προσέφερεν Αὐτῷ τόν Χρυσοῦν Ἀστέρα, ὅστις ἀποτελεῖ τήν ἀνωτάτην  τιμητικήν διάκρισιν τῆς εἰρημένης Ὁμοσπονδίας πρός διακεκριμένας προσωπικότητας διεθνοῦς ἐμβελείας, μετά τοῦ σχετικοῦ διπλώματος.

Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης, πρό τινων ἐτῶν, ἀπηύθυνεν ἐπίσημον χαιρετισμόν πρός τά μέλη αὐτῆς, κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν Σμύρνῃ διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τοῦ 9ου Συνεδρίου τῆς Ὁμοσπονδίας.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ. κ. Edi Rama
εἰς τά Πατριαρχεῖα (20.11.2015)

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Νοεμβρίου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ. κ. Edi Rama προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Lindita Nikolla, Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Ἀθλητισμοῦ, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Agron Tare, Γ. Προξένου τῆς Ἀλβανίας ἐνταῦθα, Endri Fuga, Διευθυντοῦ Ἐπικοινωνιῶν, καί Thomas Frasheri, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Πρωτοκόλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Keisi Seferi, Στελέχους τῆς Πρωθυπουργίας, καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπεδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἔνθα Οὗτοι ἔσχον μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν, ἐπί μίαν καί πλέον ὥραν, περί θεμάτων ὡς ὁ διαθρησκειακός διάλογος, ὁ ρόλος τῆς παιδείας καί τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας, ὁ ρόλος καί ἡ θέσις τῶν μειονοτήτων εἰς τήν σύγχρονον πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν καί ἡ Ὀρθόδοξος ἐν Ἀλβανίᾳ Ἐκκλησίᾳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συνεργατῶν τῆς Α. Ἐξοχότητος καί τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, ἀφοῦ ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς ὡς ἐκ τῆς παρουσίας του ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ἐξῇρε τό κύρος καί τήν αὐθεντίαν αὐτῆς, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, μνησθείς τῶν ἐπισκέψεών Του ἐν Ἀλβανίᾳ, εὐχαριστήσας τόν Ἐξοχώτατον διά τήν συνδρομήν τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν εἰς τήν φιλειρηνικήν καί ἐποικοδομητικήν μαρτυρίαν τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Χώρᾳ αὐτοῦ καί ἀναφερθείς εἰς τό ἐπί 23ετίαν καί πλέον ἐπιτελούμενον ἐκεῖ θεάρεστον ἀνακαινιστικόν καί ἀναστηλωτικόν ἔργον ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, εἶτα δέ ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν δῶρα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐξοχώτατος, μετά τῆς συνοδείας του, μετέβη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, καί ἀνεχώρησε προπεμφθείς τιμητικῶς κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον.
 
*  *  *
 
Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τό Βέλγιον

Ὡς ἤδη ἐγράφη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης  κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξ Alanya Μ. Ἀσίας μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης τ. μ. Νοεμβρίου, εἰς Βρυξέλλας, ἔνθα τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Του ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ἐλευθερίας Γαλαθιανάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βελγίῳ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν Ἐξοχ. κ. Elmar Brok, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, εἰς τήν ἁρμοδιότητα τῆς ὁποίας ἀνήκουν  καί θέματα προστασίας θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ὡς καί θέματα ἐντάξεως νέων κρατῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Μετά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν λίαν ἐνδιαφέρουσαν ἔκθεσιν Europalia-Anatolia, τῇ συνοδείᾳ τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, μεθ᾿ ὅ ἐπεσκέφθη εἰς τά ἀνάκτορα τόν πρῴην Βασιλέα τοῦ Βελγίου Μεγαλειότατον  Ἀλβέρτον, πατέρα τοῦ σημερινοῦ Ἄνακτος, μεθ᾿ οὗ καί μετά τῆς Βασιλίσσης Paola εἶχε μακράν συνομιλίαν καί ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τῆς θέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι διαφόρων ζητημάτων.

Ὁ ἑπόμενος σταθμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἦτο ἡ Πρεσβεία τῆς Τουρκίας, ἔνθα παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. M. Hakan Olcay, παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, 16ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἔδωκε γαλλιστί διάλεξιν, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἑπτάκις τοῦ ἔτους γινομένων Grandes Conferences Catholiques, μέ θέμα «Αἱ πνευματικαί προκλήσεις τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονος κοινωνία μας», ἐνώπιον 1300 ἀκροατῶν, Ἀρχιερέων, Πρέσβεων, Ἀκαδημαϊκῶν καί λοιπῶν προσωπικοτήτων.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Του τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Παπαδημούλην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ ὁποίου εἶχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, καί ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί ἐτέλεσεν Ἁγιασμόν ἐγκαινιάσας τά ὁλοκληρωθέντα ἐν αὐτῇ εὐρέα ἀνακαινιστικά ἔργα. Ἐκεῖ, μετά τήν ἀπάντησίν Του εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τόν Ἐντιμ. κ. Boris Gurov, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Παρέστησαν πλεῖστοι ἐκ τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.

Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Εὐρωπαῖον Ἐπίτροπον, ἁρμόδιον διά τήν Μετανάστευσιν, τάς Ἐσωτερικάς Ὑποθέσεις καί τήν Ὑπηκοότητα, ὡς καί εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Α´ Ἀντιπρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἁρμόδιον διά τήν Νομοθεσίαν, τάς σχέσεις μεταξύ τῶν θεσμικῶν ὀργάνων, τό Κράτος δικαίου καί τήν Χάρταν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, γνωστόν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἀφ᾿ ὅτου διετέλει Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας.

Μετά τάς ἐπισκέψεις ταύτας ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀβραμόπουλος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ Εὐρωπαῖοι Ἐπίτροποι τῆς Κύπρου Ἐξοχ. κ. Χρῆστος Στυλιανίδης καί τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Corina Cretu, ὡς καί ἄλλαι προσωπικότητες. Μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύονος καί τοῦ τιμωμένου ἀντηλλάγησαν κατά τά ἐπιδόρπια θερμαί προπόσεις.

Τέλος, οἱ Ἐξοχ. κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Martin Schulz, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί κ. Federica Mogherini, Ὑπάτη Ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τάς Ἐξωτερικάς Ὑποθέσεις καί διά τήν Πολιτικήν Ἀσφαλείας, ἐδέχθησαν ἀπό κοινοῦ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του καί συνειργάσθησαν ἐπί τῶν θεμάτων τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων, τῆς τρομοκρατίας καί τῆς οἰκολογίας, ὡς καί τῶν ἀφορώντων εἰς τάς ἐν Τουρκίᾳ μειονότητας, ἅπαντες δέ οὗτοι οἱ ὑψηλοί θεσμικοί παράγοντες προέπεμψαν τιμητικῶς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην μέχρι τοῦ αὐτοκινήτου Αὐτοῦ.

Οὕτως ἔληξεν ἡ σύντομος πλήν λίαν καρποφόρος Πατριαρχική αὕτη ἐπίσκεψις εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης καί ὁ Πατριάρχης προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Zaventem τῶν Βρυξελλῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Θεοφιλ. Τρῳάδος κ. Πέτρου καί τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, οἵτινες καί εἶχον ὑποδεχθῆ Αὐτόν κατά τήν ἄφιξίν Του τήν Κυριακήν ὁμοῦ μετά τοῦ Διευθυντοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος
Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 18ης Νοεμβρίου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τήν Τουρκίαν, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτῆς, οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Κοτζιᾶς, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, κ. Ἰωάννης Μουζάλας, Ἀναπληρωτῆς Ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Γεροβασίλη, Κυβερνητική Ἐκπρόσωπος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος  Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενος Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης. 

Οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὑπεδέξαντο τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων,  ὁδηγηθέντα ἐν συνεχείᾳ ὑπ᾿ αὐτῶν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἔνθα τόν ὑπεδέχθη ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ὁμοῦ μετά τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. Μετά τήν κατ᾿ ἰδίαν ἐκτενῆ συνάντησιν καί συνομιλίαν τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἐγένοντο δηλώσεις εἰς τά μέσα ἐνημερώσεως, ἐλήφθησαν φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. 

Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν, κατά τε  τήν ἄφιξιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, αἱ νενομισμέναι τιμαί, ἐνῷ πλεῖστοι δημοσιογράφοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Χωρῶν ἐκάλυψαν τήν Πρωθυπουργικήν ἐπίσκεψιν εἰς τό σεπτόν Κέντρον. 
Ὁ Παναγιώτατος προέπεμψε τιμητικῶς τόν κ. Πρωθυπουργόν ἕως τῆς ἐξόδου τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Kuruçeşme Ξενοδοχείῳ «Les Ottomans», ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Δευτέραν, 16ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ προγράμματος «Μειονοτικοί Πολῖτες - Ἰσότιμοι Πολῖτες», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Συμεών Παπάζογλου, πρῴην Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ συμπάθεια τοῦ Πατριάρχου διά τά γεγονότα
τῶν Παρισίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων αἱ ὁποῖαι προὐκάλεσαν τήν ἀπώλειαν τῆς ζωῆς καί τόν τραυματισμόν πολλῶν δεκάδων ἀνθρώπων ἐν Παρισίοις, ἀπέστειλεν ἐξ Ἀλάνιας Ν. Τουρκίας, ὅπου εὑρίσκεται διά τά θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Πισιδιωτίσσης, πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. François Hollande θερμόν μήνυμα συμπαθείας καί συλλυπητηρίων, ἐν τῷ ὁποίῳ μεταξύ ἄλλων λέγει ὅτι «ὁ φονταμενταλισμός ὁ ὁποῖος τρέφει τήν τρομοκρατίαν, ἐγείρει τεχνητά τείχη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα μόνον ὁ διάλογος εἷναι ἱκανός νά κρημνίσῃ».

Ὁ Πατριάρχης μετά τά ὡς ἄνω θυρανοίξια τοῦ νέου ἱ. ναοῦ τῆς Ἐπαρχίας Πισιδίας ἀναχωρεῖ τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης Νοεμβρίου, δι᾽ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Βρυξέλλας, ἔνθα θά ἔχῃ διαφόρους ἐπαφάς, θά ἐπιστρέψῃ δέ σύν Θεῷ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 17ης τ. μ., διά νά ὑποδεχθῇ  τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην Τσίπραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων      κ. Χρυσόστομον  καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Μαλομάτ, ἐκ τοῦ ἐν Σισλῇ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Νοεμβρίου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Ἡ Σχολή τοῦ Γερασίμου: Ἀπό τήν Πόλη στήν Οἰκουμένη», ἐν τοῖς χώροις αὐτῆς, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 14ης τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέρα δεῖπνον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, τήν Παρασκευήν, 13ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γλυφάδας κ. Παῦλος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί πιστοί ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Μετοχίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἠλία Gotlinsky.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεμιστοκλῆ Μπουρολιᾶν, Ταξίαρχον Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, Πέτρον Παπαδάκον, Ταξίαρχον Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, Σταῦρον Μπᾶνον, Ἀρχιπλοίαρχον Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Δημήτριον Δημητρίου, Πλοίαρχον Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, καί Δημήτριον Παππᾶν, Συνταγματάρχην Τεθωρακισμένων, ὡς ἀντιπροσωπείαν τοῦ ΓΕΕΘΑ ἐπισκεπτομένην ἐπισήμως τήν Τουρκίαν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Χρυσοπούλου καί Αἰκατερίναν Ντούσα, ἐξαιτησαμένας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Aslı Bilge, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Yeditepe.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου καί τοῦ Πανεπιστημίου «Bilgi» ἀπό κοινοῦ διοργανωθέν συνέδριον, μέ θέμα «Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί Μειονότητες: Μεταξύ ἐλευθερίας ἔκφρασης καί λόγου μίσους», ἐν τῷ ὡς ἄνω Πανεπιστημίῳ, τήν Παρασκευήν, 13ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῶν ἔργων τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, αὐθημερόν.
Καταλλήλως, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐξαδέλφου Αὐτοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Μπανάγου, Διδασκάλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βούλας, τήν ἰδίαν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 12ης Νοεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, εἰς οὕς ηὐχήθη ἀδελφικῶς καί συνεχάρη αὐτοῖς ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας τῆς Ἀρχιερωσύνης των.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων  αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Παῦλον.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Πύργου κ. Ἠλίαν καί Σαφίτας κ. Δημήτριον, Ἱεράρχας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μαρίου Ἀποστολίδου, Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας Δράμας, Ματθαίου Κατσούλη καί Χρήστου Σαρρίδου, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τούς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Μηνᾶ, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Μεταξάν, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ν. Ὑόρκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Γαληνόν, Δήμαρχον Λέσβου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀστυρακάκην, Ἀντιδήμαρχον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰωαννίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Μ. Ρεύματος «Ὁ Ταξιάρχης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας-Ἀναλήψεως Ἀργοστολίου, τήν Τρίτην, 10ην Νοεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Οὕλικ, ἐκ τοῦ κοιμητηρίου Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τήν Τετάρτην, 11ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φιλομηλίου κ. Ἠλίαν, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 7ην Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς τοῦ λήγοντος ἔτους, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.   

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγον κ. Ἰωσήφ Μαυράκην, Διοικητήν τοῦ Δ΄Σώματος Στρατοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης Νεντίδου, ἐκ Ξάνθης, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐνδοξ. Συνταγματαρχῶν κ. Γρηγορίου Μπουντλιάκη καί κ. Λαζάρου Καμπουρίδου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Ζαφειριάδου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ καί Φιλίτσας Χαννούτογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 8ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἀντεπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας Justin Welby (Λονδῖνον, 1-5 Νοεμβρίου 2015)

Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, εἰς Λονδῖνον προκειμένου νά πραγματοποιήσῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν ἡγεσίαν τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Anglican Communion), ἀνταποδίδων τήν πρώτην, μετά τήν ἐκλογήν καί τήν ἐνθρόνισίν του ὡς νέου Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, τιμητικήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Χάριτος πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μεταξύ 13ης καί 14ης Ἰανουαρίου 2014. 

Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκ. Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τοῦ Heathrow τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν, πλήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐκ τοῦ Ἐπισκόπου κ. Nigel Stock, Βοηθοῦ παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Καντουαρίας, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ὑπευθύνου διά τάς Διαχριστιανικάς σχέσεις, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Τουρκίας εἰς τό Ἡνωμένον Βασίλειον. Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Του κατέλυσεν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Berkeley», ὑπαντηθείς ἐν αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ κ. Roger Herft, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Κυανέων κ. Χρυσοστόμου καί Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, Βοηθῶν παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Θυατείρων, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπίκα, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης κ. Γρηγορίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν ἐν Λονδίνῳ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Abdurrahman Bilgiç, καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐν τῇ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν αἱ ἁρμόζουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 2ας Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἐπίσημον οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, προϋπαντηθεῖσα τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Lambeth Palace ὑπό τῆς Α. Χάριτος μετά τῶν συνεργατῶν Αὐτῆς, καί ἀμέσως ἐπεσκέφθη τούς χώρους τῆς ἐκεῖ Βιβλιοθήκης, ἔνθα φυλάσσεται, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἱστορική ἀλληλογραφία τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 17ου αἰῶνος, εἶτα δέ κατηυθύνθη εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Παλατίου, ἔνθα ἐτελέσθη σύντομος δέησις.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Guard Room» τοῦ Παλατίου, παρουσίᾳ πλήθους ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Westminster Καρδιναλίου Σεβ. κ. Vincent Nichols, τοῦ Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Mennini, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπισήμου γεύματος, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην καλωσώρισε διά θερμῶν λόγων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀναφερθείς εἰς τάς παραδοσιακάς σχέσεις μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καί εὐχηθείς τά δέοντα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 24ης ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τήν 2αν Νοεμβρίου 1991. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξέφρασεν ἀφ’ ἑνός μέν τήν χαράν Του διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί τάς εὐχαριστίας Του διά τήν ἐξαίρετον δοχήν, ἥν ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀνάγκην τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνωτάτων ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων, ἥτις δέον νά περιλαμβάνῃ καί προσωπικάς συναντήσεις, πρός προώθησιν τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς διαχριστιανικῆς καταλλαγῆς. Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος, μετ’ ἐμφάσεως, ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς πιστότητος τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρός τήν Πατερικήν Διδασκαλίαν τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ἥτις, ὡς πολύτιμος θησαυρός καί ἀναντικατάστατος παρακαταθήκη, ὀφείλει νά κατευθύνῃ, ἐν εἴδει ἀπλανοῦς πυξίδος, πάσας τάς Χριστιανικάς Παραδόσεις ἀναφορικῶς πρός τήν μαρτυρίαν των εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἐν Bayswater Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐπαρχίας Θυατείρων, ἔνθα ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν Ἐλλογιμ. κ. Jeanne Knights, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Charis», γνωστοῦ διά τήν σύλληψιν καί ὑλοποίησιν τοῦ προγράμματος «The Holy Gardens of Patmos» εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Παναγιώτατος παρεχώρησε συνέντευξιν πρός τό «Greek London Radio» καί ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πρός σύνολον τήν Ὁμογένειαν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ποίμνιον τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Θρόνου. 

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἔνθα, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου κ. Justin Welby καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, προέστη τῆς τελεσθείσης Δοξολογίας ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης τοῦτο μέν ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ εἰς τό ἐπιτελεσθέν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, ἐν ἔτει 1922, τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί μέχρι σήμερον, ποιμαντικόν καί διακονικόν ἔργον οἰκοδομῆς καί ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ ὑπό τῶν κατά καιρούς ἀρχιερατευσάντων ἀοιδίμων Ἱεραρχῶν Γερμανοῦ Στρηνοπούλου, Ἀθηναγόρων, τοῦ Καββάδα καί τοῦ Κοκκινάκη, καί Μεθοδίου Φούγια, τοῦτο δέ ἐξέφρασε πρός τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Γρηγόριον τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν πολυσχιδῆ πνευματικήν καί ποιμαντικήν διακονίαν του. Ἐν τέλει, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τό εὐλαβές ποίμνιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νουθετηρίους λόγους οἰκοδομῆς, ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τῆς Δοξολογίας περατωθείσης ἐπηκολούθησε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Ξενδοχείῳ «Μarriott», παρατεθέν ὑπό τῆς εἰρημένης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων αὐτῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, Ἱεράρχαι ἐκ τῶν ἐν τῇ Γηραιᾷ Ἀλβιόνι δραστηριοποιουμένων λοιπῶν Ὀρθοδόξων παρουσιῶν, Ἱεράρχαι ἐκ τῆς ἐκεῖ Συροϊακωβιτικῆς καί τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας, ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Εὐρυπίδης Εὐρυβιάδης, οἱ ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων Χωρῶν τῆς Ρωσσίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Ρουμανίας, ἐκπρόσωπος τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας, κληρικοί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἐκπαιδευτικοί, Κοινοτάρχαι καί ἐκπρόσωποι τῶν φιλοπτώχων ἀδελφοτήτων. Προσφώνησιν πρός τόν πνευματικόν των ἡγέτην ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μάριος Μηναΐδης, Πρόεδρος τοῦ προαναφερθέντος Συνδέσμου, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτελούμενον πνευματικόν καί εὐρύ οἰκουμενικόν ἔργον ἐπί ἕν τέταρτον σχεδόν τοῦ αἰῶνος, τοῦ Παναγιωτάτου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος πρός ἅπαντας τούς προσκεκλημένους τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τήν συνδρομήν τῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων εἰς τό ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τονίσαντος, μεταξύ ἄλλων, τήν ἀγαθήν συγκυρίαν τῆς συμπτώσεως τῆς συνεστιάσεως ταύτης πρός τήν προαναφερεθεῖσαν 24ην προσωπικήν ἐπέτειόν Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀπευθύνας σύντομον χαιρετισμόν, ἐξῇρε καί αὔθις τήν σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ δείπνου, εἰς ὅ παρεκάθησαν περί τούς ἑξακοσίους προσκεκλημένους, ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, ἐνῷ ἡ Βυζαντινή Χορῳδία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κατέκλεισε μέ τόν πολυχρονισμόν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 3ην Νοεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐν τοῖς χώροις τοῦ Lambeth Palace κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Χάριτος περί τῆς ἐν ἐξελίξει εὑρισκομένης προετοιμασίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί τοῦ ἐνδεχομένου τῆς προσκλήσεως εἰς αὐτήν παρατηρητῶν ἐκ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Παραδόσεων, τῶν διώξεων τάς ὁποίας ὑφίστανται οἱ Χριστιανοί ἐν τῇ φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ καί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, ἥτις ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερον μαστίζει τήν περιοχήν τῆς Μεσογείου, ἐνημερωθείς παραλλήλως ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας περί θεμάτων ἁπτομένων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς δράσεως τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν συμμετοχήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς τόσον κατά τό προπαρασκευαστικόν στάδιον ἐν Φιλιππίναις περί τά τέλη Φεβρουαρίου τ.ἔ. καί ἐν Παρισίοις κατ’ Ἰούλιον ἐ.ἔ., ὅσον καί κατά τάς ἐργασίας τῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Γαλλίας, συγκληθησομένης, κατά τόν προσεχῆ Δεκέμβριον ἐν Παρισίοις, 21ης Διεθνοῦς Διασκέψεως («COP 21 Conference») τῶν συμβαλλομένων μερῶν τῆς Συμβάσεως - Πλαισίου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας ἀπό τῆς πλευρᾶς του ἐξεδήλωσε τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς περιπύστου Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποσχεθείς τήν ὑποστήριξιν τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἰδιαιτέραν συνάντησιν ταύτην ἀπεφασίσθη  ἡ ἀπό κοινοῦ διοργάνωσις διεθνοῦς συνεδρίου περί τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῆς ἀνθρωπίνης σωματεμπορίας (Modern Slavery and Human Trafficking Conference) ἐν τῇ Πόλει κατά τό προσεχές ἔτος (2016), μέ τήν ὑποστήριξιν τῆς ἐν Η.Π.Α. Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «International Orthodox Christian Charities» (IOCC). 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Παλατίῳ καί ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ὑπό ἀξιωματούχων τῆς Ἀγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων τοῦ Βρεταννικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐπιστημόνων, διάλεξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπό τόν τίτλον: «Τhe Ecological Crisis as Spiritual Challenge», μετ’ ἐμφάσεως εἰς τόν πρωτοπόρον ρόλον τόν ὁποῖον καλοῦνται σήμερον αἱ Θρησκείαι νά διαδραματίσουν διά τήν προστασίαν τοῦ βαναύσως πληττομένου ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας περιβάλλοντος καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς φυσικῆς δημιουργίας, ὡς καί διά τήν προώθησιν μιᾶς νέας κουλτούρας πού θά προάγῃ τήν ἀλληλεγγύην μέσῳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη, ἥτις διεξήχθη ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Λονδίνου Rt Revd Richard Chartres, ἐσυνεχίσθη διά σχετικῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱερολογ. κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Salisbury Σεβ. κ. Nickolas Holtman καί ὡλοκληρώθη διά προσευχῆς ἐν τῷ προειρημένῳ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ ὁσημέραι διογκουμένου μεταναστευτικοῦ κύματος ὑπό τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ἐν πνεύματι ἀλληλεγγύης πρός τούς ἐμπεριστάτους καί δοκιμαζομένους πρόσφυγας καί μετανάστας. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Παλατίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν νεαρῶν μελῶν τῆς νεοϊδρυθείσης  ὑπό τῆς Α. Χάριτος καί ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Lambeth Palace ἑδρευούσης μοναστικῆς Κοινότητος τοῦ Chemin Neuf / St. Anselm, πρός τά ὁποῖα ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπραγματοποιήθη οἰκουμενική συνάντησις ἐν τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster, παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων καί πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, καθ’ ἥν τούς ὕμνους ἐξετέλεσεν ἡ περίφημος καί διεθνῶς ἀνεγνωρισμένη Χορῳδία τοῦ Ἀββαείου. Mετά τήν ὑποδοχήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. John Hall, Ὑπευθύνου (Dean) τοῦ ἱστορικοῦ καί μεγαλοπρεποῦς τοῦτου Ἀγγλικανικοῦ Ναοῦ, παρεδόθη ὑπό τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου καί Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ κ. Roger Herft, Συμπροέδρων τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πρός τούς δύο Προκαθημένους ἡ εἰς σχετικόν τόμον ἐκδοθεῖσα λίαν προσφάτως Κοινή Δήλωσις τῆς εἰρημένης Ἐπιτροπῆς περί τοῦ θέματος «In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology». Ὁ Παναγιώτατος, μετά τήν προσλαλιάν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, ἀπηύθυνε πρός τούς συμμετασχόντας σχετικόν χαιρετισμόν μέ ἐπικαίρους ἀναφοράς περί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως. Ἡ συνάντησις αὕτη ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἐπισκέψεως τῶν δύο Προκαθημένων εἰς τό ἐν τῷ Ἀββαείῳ εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον Ἐδουάρδου τοῦ Ὁμολογητοῦ (St. Edward the Confessor), ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ.

Ἀκολούθως, παρετέθη πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Nikaean Club» ἐν τῷ πλησίον κειμένῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Queen Elizabeth II», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων τοῦ εἰρημένου διαχριστιανικοῦ ὀργανισμοῦ διά τήν προώθησιν τῶν οἰκουμενικῶν σχέσεων τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Παραδόσεων. Κατά τήν διάρκειαν τούτου, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἐνθέρμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἀναγνώσαντος ὁμιλίαν ὑπό τόν τίτλον «Our Two Communions and Our Ecumenical Path», ἐπικεντρωθεῖσαν εἰς τήν πορείαν τοῦ διμεροῦς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀγγλικανῶν ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου, καί ἰδίως εἰς τό σκέλος τοῦ ἀπό τοῦ ἔτους 2007 καί ἐντεῦθεν ἐξεταζομένου ὑπό τῆς ἁρμοδίας Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς θέματος τῆς Ἀνθρωπολογίας. Μετά τό πέρας τῆς Πατριαρχικῆς ὁμιλίας, καθ’ ἥν ἐπεσημάνθη, ὡσαύτως, τό ὁρόσημον τῶν προγραμματιζομένων, ἐν ἔτει 2025, ὑπό τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος ἑορτασμῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως δεκαεπτά αἰώνων ἀπό τῆς συγκλήσεως, ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ., τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί κατόπιν τῶν ἐπακολουθησασῶν σχετικῶν παρεμβάσεων ὑπό τῶν προμνημονευθέντων Συμπροέδρων, τό δεῖπνον ὡλοκληρώθη διά σχετικοῦ χαιρετισμοῦ ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογ. κ. Colin Menzies.

Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 4ην Νοεμβρίου, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ Lambeth Palace ἡ ἀποχαιρετιστήριος συνάντησις μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τῆς μέν Α. Χάριτος ἐκφρασάσης τάς θερμάς εὐχαριστίας τῆς ὑπ’ αὐτήν Κοινωνίας διά τήν ἐξόχως τιμητικήν καί λίαν ἐπιστηρικτικήν διά τήν κατ’ αὐτήν Ἐκκλησίαν, μετά τήν πάροδον ὀκταετίας, νέαν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν, τοῦ δέ Πατριάρχου εὐχαριστήσαντος καί αὔθις καί ἐκφράσαντος τήν ἐλπίδα διά τήν περαιτέρω προώθησιν καί σύσφιγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Χριστιανικῶν Παραδόσεων. Ὁ Παναγιώτατος, μάλιστα, προσεκάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας ἐπισήμως ὅπως κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου (2016) συμπορευθοῦν εἰς προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς Καππαδοκίαν καί Νίκαιαν, τῆς Α. Χάριτος ἀνταποκριθείσης ἀσμένως.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐν τῷ Νοτιοδυτικῷ Λονδίνῳ ἑδρεῦον καί περί τάς Θεολογικάς καί Παιδαγωγικάς σπουδάς εἰδικευόμενον ΡΚαθολικόν Πανεπιστήμιον «St Mary’s University» τοῦ Twickenham, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀρχῶν, τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ, ἔδωκεν ἐπίκαιρον διάλεξιν, ἀγγλιστί, περί τοῦ θέματος «Ἡ θρησκεία ἐν Διαλόγῳ: Ἡ σπουδαιότης καί ἡ ἀνάγκη τοῦ Διαλόγου εἰς τόν Κόσμον μας» (Religion in Dialogue: The Importance and Imperative of Dialogue in our World), μέ ἐπί μέρους ἀναφοράς ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν σχέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προώθησιν τοῦ διαχριστιανικοῦ Διαλόγου, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς τήν προώθησιν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τήν συσχέτισίν του μέ τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς Πατριαρχικής ὁμιλίας, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Σεβ. κ. Richard τοῦ Arundel καί τοῦ Brighton, Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί  Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Francis Campbell, Ἀντιπρύτανις αὐτοῦ. Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρεκολούθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Πρέσβυς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου παρά τῇ Ἁγίᾳ Ἕδρᾳ Ἐξοχ. κ. Nigel Baker, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Τζεβελάκη, Α’ Σύμβουλος Πολιτικῶν Ὑποθέσεων παρά τῇ ἐν Λονδίνῳ Ἑλληνικῇ Πρεσβείᾳ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τοῦ Τούρκου Πρέσβεως, ὡς καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Borough Ἐντιμ. κ. Martin Seymour.

Ἀκολούθως αἱ Πρυτανικαί Ἀρχαί τοῦ Πανεπιστημίου, τό ὁποῖον κατά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος συνεπλήρωσεν ἑκατόν ἐξήκοντα καί πέντε ἔτη ἀκαδημαϊκῆς δράσεως, ἐτίμησαν τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς απονομῆς Αὐτῷ τοῦ Μεταλλίου τῆς Τιμῆς «Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ», εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς Του διά τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου εἰς τόν Χριστιανικόν Κόσμον.
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί ξενάγησις εἰς τούς χώρους καί τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πανεπιστημίου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπίκαν, Πρέσβυν, περιστοιχιζόμενον ὑπό τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καἰ ηὐλόγησε τό ἔργον αὐτῶν.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη ὀδικῶς εἰς Ὀξφόρδην καί ἐπεσκέφθη, διά πρώτην φοράν, τόν ἀπό τοῦ 1974 καί μέχρι σήμερον λειτουργοῦντα ἐκεῖ Ἱ. Ναόν, ἔνθα συστεγάζονται αἱ Κοινότητες τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου, ὡμίλησεν, ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί, πρός τό πολυεθνικόν ποίμνιον τῆς ἐνορίας ταύτης, ἐξάρας τήν πολυσχιδῆ ἐπιστημονικήν καί ποιμαντικήν δρᾶσιν τῆς Α. Πανιερότητος, διαπρεποῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καί Ἀκαδημαϊκοῦ, ἀναλώσαντος τάς δυνάμεις του διά τήν στερέωσιν καί τήν πνευματικήν προκοπήν τῆς ἑλληνοφώνου, ἀγγλοφώνου καί ρωσσοφώνου παροικίας τῆς Ὀξφόρδης. Ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις εἰς τούς παρακειμένους χώρους τοῦ Οἴκου τῶν Ἁγίων Γρηγορίου καί Μακρίνης.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ ἀρχαιοτέρου ἀνά τήν ὑφήλιον φοιτητικοῦ Συνδέσμου «Oxford Union», καί ἐξεφώνησε βαρυσήμαντον ὁμιλίαν ἐνώπιον πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ἐκ καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ περιωνύμου Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἐπί τοῦ ἐπικαίρου θέματος «Creation Care and Ecological Justice». Μετά τήν ἐπίσημον φωτογραφίαν καί τήν ὑπογραφήν εἰς τό βιβλίον τῶν ἐπισκεπτῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Charles Vaughan παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Νοεμβρίου.

Οὕτως ὡλοκληρώθη αἰσίως καί ἡ δευτέρα, πρόσωπον πρός πρόσωπον, συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας κ. Justin Portal Welby ἐντός διαστήματος δύο περίπου ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ τελευταίου εἰς τήν περίοπτον θέσιν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πιστοποιοῦσα τάς ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κόσμων, ὡς ἄλλωστε τοῦτο ἐξεφράσθη ἤδη καί διά τῆς κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον Κοινῆς Δηλώσεως τῶν δύο Προκαθημένων σχετικῶς πρός τήν ἀνάληψιν πρωτοβουλιῶν ὑπό τῶν ἐμπλεκομένων παραγόντων καί θεσμῶν, πρός ἀντιμετώπισιν τῶν δραματικῶν συνεπειῶν ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἐπ’ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος καί τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ Γεωργίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Σεβασμιότητα προσεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ἐνῷ ὁ  Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἐπικαλεσθείς πρός πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
 
*  *  *
 
Ἀντεπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας

Σήμερον, Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου (2015), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν τμῆμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαγομένας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν τῇ Χώρᾳ, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀνεχώρησεν εἰς Λονδῖνον ἐπί τῷ τέλει ὅπως πραγματοποιήσῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν Α. Χάριν τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας καί Πριμᾶτον πάσης Ἀγγλίας Σεβ. κ. Justin Welby, ἀνταποδίδων τήν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπίσκεψιν τῆς Α. Χάριτος κατ᾿ Ἰανουάριον τοῦ παρελθόντος ἔτους 2014.

Ὁ Πατριάρχης συνοδεύεται ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐν Λονδίνῳ δέ ἀναμένουσιν ὡς συνοδοί Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος καί ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά σέβη του καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Antonella καί τῆς θυγατρός των Emily-Kaye.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νούλαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Θ. Χρυσικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σοφιανόν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μυρτώ Ἀρβανίτη, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *