[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὀκτώβριος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 31ης λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ Αὐλῆς, ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί Χαλκηδόνος ἑστιατορίῳ Adile Sultan, ἐπί τῇ 24ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
 
*  *  *
 
Κατά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ ἐξ Ἀγκύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον Βαλουκλῆ καί ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῶν.

Ὁ Πατριάρχης συνωδεύετο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ὀκτωβρίου,  μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 29ης τ.μ., ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη αὐθημερόν εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Χώρας.
Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος μετά τήν δεξίωσιν παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐπιστρέφουν δέ εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 30ῆς ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθανασίου Νός, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ὀνουφρίου Γιαμπλέτσνα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Károly Fekete, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Zsigmond Vad, ἐκ τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας Οὑγγαρίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Σταῦρον Καλαφάτην, πρῴην Ὑπουργόν, Βουλευτήν Ν.Δ. Α´ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ρέαν Β. Θεοδοσιάδου καί Δέσποιναν Μαγγλάρα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζόβαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Σωματείου τῶν Ταταυλιανῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Τοπάλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῶν τέκνων των Ἰωάννου καί Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,  κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ WOW τήν Πέμπτην, 29ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐξ Ἴμβρου ἀειμνήστου Γεωργίου Ὀκουμούς, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 28ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 27ης ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἰταλίαν

​Κατά τάς ἡμέρας 25-27 Ὀκτωβρίου (2015) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν καί συγκεκριμένως τήν περιοχήν τῆς Φλωρεντίας, εἰς τήν πολίχνην τῆς ὁποίας Loppiano καί εἰς τό ἐν αὐτῇ Πανεπιστήμιον SOPHIA Τῷ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος εἰς τόν «Πολιτισμόν τῆς Ἑνότητος» εἰς μεγαλειώδη τελετήν παρουσίᾳ 1500 περίπου προσκεκλημένων. Κατ᾿ αὐτήν ἀνεγνώσθη Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου συγχαίροντος καί ἐκφράζοντος τήν ἀγάπην καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τόν «ἀγαπητόν ἀδελφόν Βαρθολομαῖον». Τό Πανεπιστήμιον ἀπένειμε διά πρώτην φοράν τόν τίτλον τοῦτον τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορος.

​Τήν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης παρέστη καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Ἀρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας, εἰς τό περίφημον Βαπτιστήριον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐξεναγήθη εἰς τόν Καθεδρικόν ναόν τῆς πόλεως χωρητικότητος 7.000 πιστῶν καί προσεκύνησε τά ἐν αὐτῷ λείψανα Ἁγίων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. Ὁ Καρδινάλιος μάλιστα προσέφερεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα τεμάχιον ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Miniato.

​Τήν ἑπομένην, 26ην Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Φλωρεντίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί ἰταλιστί πρός τό ἐκκλησίασμα, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐκ Κύπρου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Betori, ὁ ἐν Μιλάνῳ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Κοτσιώνης, ἡ ἐπίτιμος Πρόξενος Φλωρεντίας Εὐγεν. κ. Ποτούλα Πετρακάκου καί πλῆθος πιστῶν. ​Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν περικαλλῆ Ἱ. Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως, ἀνήκοντα εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως.

​Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Μετόχιον τῆς Μονῆς Bose ἐν San Gimignano Τοσκάνης, γενόμενος δεκτός ὑπό πολλῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς περιοχῆς, τοῦ ἡγουμένου καί ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί πολλῶν πιστῶν, πρός οὕς πάντας ἀπηύθυνεν ἐπικαίρους λόγους, παρακαθήσας καί εἰς τό πρός τιμήν Του γεῦμα.

​Τήν Τρίτην, 27ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τό συγκρότημα Rondine, ὅπου νέοι ἐκ διαφόρων ἐμπολέμων περιοχῶν σπουδάζουν ὁμοῦ καί μανθάνουν νά ζοῦν ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει καταδικάζοντες τόν πόλεμον. Εἰς τό Rondine προετοιμάζονται οἱ αὐριανοί ἡγέται τῶν πατρίδων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι θά ἐργασθοῦν διά τήν καταστολήν τῶν παθῶν καί θά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Τό Rondine ὑπεδείχθη διά τό Βραβεῖον Nobel Εἰρήνης. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀπενεμήθη τό βραβεῖον «Preziosi per la pace» (Πολύτιμοι διά τήν εἰρήνην) διά χειρός τοῦ Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Rondine Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Franco Vaccari.

​Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν Arezzo Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ὡς καί εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ΡΚαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς πόλεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fontana καί τοῦ περί αὐτόν ἱ. κλήρου. Μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀντηλλάγησαν λόγοι ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί συμπορεύσεως πρός «τήν τῶν πάντων ἕνωσιν».

​Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ κλητῆρος Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πίζης τό μεσονύκτιον τῆς 27/28 Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 25ην Ὀκτωβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, Χριστιανοί ἐντεῦθεν καί ἀλλαχόθεν.
Εἶτα, κατά τήν ἐν τοῖς ἀνακαινισθεῖσι χώροις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς δοθεῖσαν δεξίωσιν, ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καλωσορίσας τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια.
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 26ην ἰδίου, καθ̉  ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, Σύμβουλος παρά τῷ Δημάρχῳ Beşiktaş.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Levent «İş Sanat Kültür Merkezi», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 26ης ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Διονυσίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Αὐγουστάκη, ἐκ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Καλαντζῆ, Δικηγόρου, ὡς καί ἐκ Μεγάρων, εἰς οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
​Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
​Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φασιανῆς κ. Ἀντώνιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
​Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης.
​Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Κελεσίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης.
​Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχας καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,  ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί συνεχάρῃ καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 

​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Παρασκευήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
​Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῷ μηνί «Muharrem», ἐν τῷ πολιτιστικῷ κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
 
*  *  *
 
​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ 24ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τήν Πέμπτην, 22αν Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς αὐτῆς, πρός τιμήν τῆς ὁποίας τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Πόλεως, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐκ τῶν Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Πέμπτην, 22αν Ὀκτωβρίου.
​Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
​Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος καί ὁ Πατριάρχης. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐκ Γερμανίας, ἐκ Νυμφαίου καί ἐκ τῆς Πόλεως.

​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
​Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
​Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Καστορίας κ. Σεραφείμ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Γιαννουσᾶ, Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ἰωάννου Ζέζιου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Σωσσίδου, Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
​Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν  εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Γερμανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὑποβαλόντα τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ ποιηθεῖσαν ἱ. ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Στάχυος.
​Τάς ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης Ὁσιωτ. Μοναχάς Πανσέμνην καί Χριστοδούλην, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ της ἑορτῇ, διακονούσας εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
​Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ayça Tanyaş, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
​Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Μπένοβιτς, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ἀντωνόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τορόντο, καί τούς Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί κ. Παναγιώτην Τζουμέρκαν, Λέκτορα ἐν αὐτῇ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως Λασιθίου, τό Σάββατον, 17ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ Κανδύλη, πρῴην Μ. Ἐκκλησιάρχου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Dünya Ehl-i Beyt» δεῖπνον (iftar) τῶν Ἀλεβιτῶν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ μηνός «Muharrem», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Barcelo Eresin», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 16ης τ.μ. .
Ἐπί τῷ ἰδίῳ γεγονότι, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας «Anadolu Alevi Bektaşi» δεῖπνον  (iftar) τῶν Ἀλεβιτῶν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Polat Renaissance», τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 20ῆς τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Ἄννης Ντέλ Ρέ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Κυριακήν, 18ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης μέ τήν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος

Τήν Κυριακήν, 18ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀθήνας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἀνταποκριθείς εἰς πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς συνέδριον μέ θέμα τόν θρησκευτικόν καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ. Τό συνέδριον ἐπραγματοποιήθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὅπου καί κατέλυσεν ὁ Πατριάρχης. 
Ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν :
- Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.
- Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ.
- Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη.
- Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.
- Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, ἁρμοδίου διά θέματα Ἐκκλησιῶν καί Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.

Κατά τήν ἐν Ἀθήναις βραχεῖαν παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, μεθ᾿ οὗ συνδέεται ἀπό ἐτῶν διά φιλίας, ὡς καί τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην  Τσίπραν, τόν ὁποῖον καί συνεχάρη διά τήν πρόσφατον ἐπανεκλογήν του ὡς Κυβερνήτου τῆς Χώρας. Μετ᾿ ἀμφοτέρων τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν ὁ Πατριάρχης ἔσχε λίαν φιλικήν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν, διεβεβαίωσαν δ᾿οὗτοι τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον των διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἀθηναϊκῇ Λέσχῃ ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Σκαλκέα, Ὀφφικιαλίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἀκαδημαϊκοῦ, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, ὡς καί εἰς τό δεῖπνον τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας καί εἰς τό γεῦμα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος πρός τιμήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν τῶν συμμετασχόντων εἰς τό ὡς ἄνω Διαθρησκειακόν Συνέδριον, ἀμφότερα παρατεθέντα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Intercontinental.

Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἐπεσκέφθη καί τό ἐν Κολωνακίῳ Γραφεῖον Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γενόμενος εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, παρόντος καί τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, ὅστις ἦτο μέλος τῆς συνοδείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Πατριαρχική αὕτη ἐπίσκεψις συνέπεσε πρός τήν 15ην ἐπέτειον ἀπό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Γραφείου, τελεσθέντων ὑπό τοῦ Πατριάρχου τήν 19ην Ὀκτωβρίου 2000.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16ης Ὀκτωβρίου, ἐγένετο ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων ἡ παρουσίασις τοῦ νεοεκδοθέντος ἐγχειριδίου περί τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὑπό τόν τίτλον «Βασικαί Ἀρχαί τοῦ Χριστιανισμοῦ» («Temel İlkeleriyle Hristiyanlık»), τό ὁποῖον ἀποτελεῖ καρπόν ἐργασίας μικτῆς Ἐπιτροπῆς,  ἀποτελουμένης ἐξ ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν καί πρόκειται νά ἀποτελέσῃ διδακτικόν ἐγχειρίδιον διά τούς χριστιανούς μαθητάς τῶν Τουρκικῶν σχολείων.
Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην  παρέστησαν Ἱεράρχαι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐντεῦθεν καί ὡμίλησαν οἱ ἐπί κεφαλῆς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. Ἀκολούθως ἐδόθη δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Γεράσιμον Μαρματάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου, κ. Ἰάκωβον Λυκάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πρέβελη, καί κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις πρακτορείου εἰδήσεων «XINHUA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Chen Zhanjie.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλυμπίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μονακό.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου Ἀμπελακίων Ἀλίμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Κονδύλη.
Τὀν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀργυρόν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Carla, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσουβελεκάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Βαχάρη.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον
(11 – 13 Ὀκτωβρίου 2015)

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον, μεταξύ 11ης καί 13ης Ὀκτωβρίου 2015, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί φωτογράφου, καί Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, ἐκπροσώπου τῶν νέων τῆς Πόλεως, προκειμένου νά τελέσῃ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις.

Ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν καί ὡμίλησε πρός τούς συγκεντρωθέντας τήν 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐν ἀτμοσφαίρᾳ συναισθηματικῆς φορτίσεως καί συγκινησιακῆς ἐξάρσεως, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ μετά τοῦ ὑπό τήν Ἰμβρίαν κ. Θεοδώραν Χατζούδη Προεδρείου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἰωάννου Βαλληνάκη, πρώην Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Κοσμᾶ Παπαχρήστου, ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικολάου Κοτζιᾶ∙ τῶν Ἐντιμ. κυρίων Muhittin Gürel, Ἐπάρχου τῆς νήσου, Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν ΚΠόλει, Χαραλάμπους Ἀηδονοπούλου, Ἀντιπεριφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας, Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ὁμογενειακῆς Ἐκπαιδεύσεως, καί Στυλιανοῦ Πούλαδου, ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης κ. Ekrem Demirtaş∙ τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδου, Καθηγητοῦ τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου, Δημητρίου Δημητριάδου καί Γεωργίου Σαρόγλου, Ἀρχόντων ὀφφικιαλίων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί πλήθους κατοίκων καί φίλων τῆς Ἴμβρου, ἔκ τε τῆς νήσου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι ὑπερεπλήρωσαν τούς χώρους τῶν ἐκπαιδευτηρίων διά νά ἀκούσουν καί πάλι τόν κώδωνα αὐτῶν καί τήν παναρχαίαν λαλιάν τῶν Ἰμβρίων ὁμιλουμένην ἀπό παιδικά χείλη μετά ἄδικον ὑποχρεωτικήν σιωπήν διαρκείας πεντήκοντα καί ἑνός ἐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀνακαινισμένων καί καλῶς ἐξωπλισμένων τεχνολογικῶς αἰθουσῶν τοῦ Λυκείου, ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἴμβρου, οἱ Ἐντιμ. κ. Πάρις Ἀσανάκης καί Παῦλος Σταματίδης, Πρόεδροι τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, ἀντιστοίχως, οἱ Ἐξοχ. κ. Κ. Λουκάκης, Κ. Παπαχρήστου καί Muhittin Gürel, ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Εὐδόκιμος, ἐκ προσώπου τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐξῇρε τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς ἑλληνογλώσσου παιδείας ἐν Ἴμβρῳ, ὑπεγράμμισε τόν λειτουργηματικόν χαρακτῆρα τῶν Ἐλλογιμωτάτων ἐκπαιδευτικῶν διά τήν μετάδοσιν γνώσεων καί πολιτισμοῦ φιλοθεΐας καὶ φιλανθρωπίας εἰς τούς μαθητάς, ἐμνήσθη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου καὶ Τενέδου κυροῦ Μελίτωνος, ὁ ὁποῖος «συνέβαλεν ὅσον οὐδείς ἄλλος εἰς τήν δημιουργίαν τῆς χρυσῆς δωδεκαετίας (1952-1964) τῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν Ἴμβρον», καθώς καί ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι «διά τοῦ ὀβολοῦ των ἤ τῆς ἐθελοντικῆς καί χειρωνακτικῆς ἐργασίας των συνέβαλον εἰς τό νά κτισθοῦν καί νά λειτουργήσουν ὑποδειγματικῶς τά σχολεῖα τῆς Ἴμβρου κατά τήν λαμπράν καί ἀλησμόνητον ἐκείνην περίοδον», ἐνῷ ἐξέφρασεν εὐχαριστίας εἰς ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους ὑποστηρικτάς τοῦ ἱεροῦ ἔργου τῆς ἐπανασυστάσεως τῆς παιδείας εἰς τήν Ἴμβρον καί τῆς ἐν γένει διασώσεως καί προβολῆς τῶν παραδόσεων καί τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἰμβρίων, ἐπαναλαβών ἐν κατακλεῖδι τήν ἀμέριστον Πατριαρχικήν ὑποστήριξιν τῶν εὐλογημένων τούτων προσπαθειῶν.

Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διάρκειαν τῆς συντόμου παραμονῆς Του ἐν τῇ γενετείρᾳ Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν διαληφθέντα Ἔπαρχον καί τόν Δήμαρχον τῆς νήσου κ. Ünal Çetin, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος καί ὡμίλησεν εἰς τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 12ης Ὀκτωβρίου, θυρανοίξια τοῦ ἐπί τῶν βράχων τοῦ αἰγιαλοῦ τοῦ Καρδάμου, μεταξύ Γλυκέος καί Κάστρου, κειμένου καί προσφάτως ἀνακαινισθέντος τῇ φροντίδι τοῦ κ. Ἐπάρχου, ἐξωκκλησίου τῆς Παναγίας «Ἀργατάρας», παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.
 
*  *  *
 
Συνάντησις τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος C.H.P.
καί Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 15ης Ὀκτωβρίου, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας C.H.P., γεῦμα πρός τιμήν Ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «Çınar», τῇ συμμετοχῇ Βουλευτῶν τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος αὐτοῦ. 

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος διεξήχθη ἐγκάρδιος συνομιλία τῆς Α. Ἐξοχότητος μεθ᾿ ἑκάστου συνδαιτυμόνος ἀναφερθέντος εἰς τά ἀπασχολοῦντα τήν ἑαυτοῦ Κοινότητα προβλήματα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν αὐτῇ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 15ης τ.μ., μνημονεύσας καί τόν τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἐκδημήσαντα εἰς Κύριον ἀείμνηστον Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κυρόν Νεκτάριον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε θερμόν μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, διά τήν πολύνεκρον τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Ἀγκύρᾳ τό Σάββατον, 10ην τ.μ. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βεατρίκης-Βασιλείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ψινάκην, Δήμαρχον Μαραθῶνος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Τσαγκαράκη, Γεν. Γραμματέως τοῦ Δήμου, Ἰωάννου Παραρᾶ, Νομικοῦ Συμβούλου, καί Στυλιανοῦ Δρουμαλιᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ.     
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ζαΐραν Πετράκου, στέλεχος τῆς ἑταιρίας «Iasson Hellenic Shipping», καί Μαρίναν Γιαβρόγλου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς ἑταιρίας «Μύλοι Σόγιας».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό συγκληθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Διαθρησκειακόν Συνέδριον ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Μεγάρῳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 15ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Özgün Baskı, ἐν τῇ αἰθούσῃ «İdil», τήν Τετάρτην, 14ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀρμενικοῦ κρατικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου  παράστασιν «Edith Piaf Marcel», ἐν τῷ ἐν Σισλῆ «Kent Kültür Merkezi», τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Ἀ. Ρεπανέλλη, αὐταδέλφης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, ἐν Ἀθήναις.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος διά τήν ἔρευναν καί τήν ἱστορίαν τῶν κειμένων («Institut de recherche et d´histoire des textes») δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Πανεπιστημίῳ «Koç», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τήν Τετάρτην, 14ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ἐν αὐτῇ καί ἐν τῇ Πόλει συγκαλουμένου ὑπό τοῦ ἐν Γαλλίᾳ Ἱδρύματος διά τήν ἔρευναν καί τήν ἱστορίαν τῶν κειμένων («Institut de recherche et d´histoire des textes») διεθνοῦς Συνεδρίου, μέ θέμα «Around the Holy Trinity of Halki. Ἑλληνικαί βιβλιοθῆκαι εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν κατά τήν περίοδον τοῦ Πατριάρχου Μητροφάνους Γ´.16ος αἰών».

Ὁ Ἐξοχ. Ἀναπληρωτής Ὑπουργός διά θέματα Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἀπόγευμα, τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη τόν ἐπισκεφθέντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μουζάλαν, Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν διά θέματα Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, Ὑποστρατήγου - ἐκ τοῦ Κλάδου ἀλλοδαπῶν καί προστασίας συνόρων, καί Μαρίας Παπακωνσταντίνου, Διπλωματικοῦ Συμβούλου, καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἔσχε συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί τοῦ ἐπικαίρου καί καιρίου ζητήματος τῶν μεταναστῶν. 
Ὁ Ἐξοχώτατος καί οἱ σύν αὐτῷ κατά τήν ἀναχώρησίν των προσεκύνησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Μαγουλιᾶ καί κ. Παναγιώτου Σαλμᾶ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D´ Andria, Καθηγητήν - Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray, στέλεχος τῆς ἑταιρίας «UDAŞ».
Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἔνθα τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 12ην τ.μ., θά τελέσῃ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Τρίτην, 13ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου, μετά μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tomas Torma καί τῆς Εὐγεν. κ. Helga Karakaya.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ντέλ Ρέ, ἐπικαλεσθεῖσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, συνοδευομένην ὑπό τοῦ  ζεύγους Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Γιόφογλου, ἐντεῦθεν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Ali Akgün καί Muzaffer Ergün, ἐκ Μετρῶν (Çatalca).
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμιρζάν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Mc Caw, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Ἀ. Σαατσῆ καί Εὐανθίας Ἰ. Γεωργίου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ἠ. Sarraf καί Εὐαγγελίας Ν. Βαδιάκα, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Sevil Akbaş καί Esat Başar, ἐν Gaziosmanpaşa, τό Σάββατον, 10ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν βάπτισιν τῶν διδύμων θυγατρίων τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου καί Μιρέϊ Ἀλατερέζογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 11ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Μαρίας-Μέλισσας Σενκοποπόφσκι, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν ἰδίαν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
1η – 4η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν Θεσσαλονίκην κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 1ης καί 4ης Ὀκτωβρίου 2015 ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθείσας Αὐτῷ πρόφρονας προσκλήσεις: α) τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι αὐτοῦ, τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν, καί τῇ συμπληρώσει εἴκοσιν ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως Αὐτοῦ ὡς ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ μεγαλυτέρου ἐπιστημονικοῦ Συλλόγου τῆς Συμβασιλευούσης˙ β) τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ˙ γ) τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Β’ Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως Ποντιακῆς Νεολαίας, καί, δ) τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Βορείου Ἑλλάδος.

Κατά τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν ἡ τιμία Πατριαρχική Συνοδεία ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου ἐκ Παρισίων, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί φωτογράφου, καί Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, ἐκπροσώπου τῶν νέων τῆς Πόλεως.

Εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Πόλεως ἡ Α.Θ.Παναγιότης προεπέμφθη ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 1ης Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὑπηντήθη τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἐξοχωτάτων ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχᾶ, Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, ἁρμοδίας διά θέματα Μακεδονίας-Θράκης, καί κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἁρμοδίου διά θέματα Ἐκκλησιαστικά καί Ἑλληνισμοῦ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Orhan Yalman Okan, Γενικοῦ Προξένου τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ,  τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Δράμας κ. Παύλου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μετά κληρικῶν τῶν κατ’αὐτούς Ἱ. Μητροπόλεων, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, Θερμῶν κ. Δημητρίου, καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Βουλευτοῦ Θεσσαλονίκης, καί τῶν Ἐνδοξοτάτων Ἀντιστρατήγου Λεοντάρη Ἠλία, Διοικητοῦ τοῦ Γ’ Σώματος Στρατοῦ, Ὑποστρατήγου Παπαχρήστου Στεργίου, Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Διεθνῶν Στρατιωτικῶν Ἐπιχειρήσεων, καί Πλοιάρχου Παυλούδη Χρήστου, Ναυτικοῦ Διοικητοῦ Βορείου Ἑλλάδος.

Πρῶτος σταθμός τοῦ Παναγιωτάτου ἦτο ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καλαμαριᾶς, ἔνθα ὑπηντήθη ὑπό πολυπληθῶν ὁμίλων εὐλαβῶν πιστῶν καί μελῶν πολιτιστικῶν συλλόγων, ἀπογόνων τοῦ ἀλησμονήτου Ρυσίου καί τῆς ἐρατεινῆς Ἀρετσοῦς τῆς Νικομηδείας, κατακλεισάντων τόν Ναόν καί τόν αὔλειον χῶρον αὐτοῦ διά νά ὑποδεχθοῦν μετά ζωηροῦ ἐνθουσιασμοῦ τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους. Ἐξ ὀνόματος αὐτῶν προσεφώνησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κατζιγκᾶς, Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, πρός ὅν ἀντεφώνησεν ἀπό στήθους ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἐν συνεχείᾳ, κατελθών εἰς τήν κατακόμβην τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀναπαύεται ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυρός Προκόπιος, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν παραλιακῷ ἑστιατορίῳ τῆς Νέας Κρήνης δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων καί τῶν Δημάρχων Καλαμαριᾶς κ. Θεοδοσίου Μπακογλίδη καί Θερμαϊκοῦ κ. Ἰωάννου Μαυρομάτη, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν ἑκατέρωθεν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Τήν ἑπομένην, 2αν Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἐν Ἄνω Πόλει Ἱ. Πατριαρχικήν Μονήν Βλατάδων, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου καί πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Μονῆς, εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τάς Πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ περιβόλῳ ἀναπαυομένων πατέρων, ἀδελφῶν καί Ἡγουμένων τῆς Μονῆς καί εἶτα ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Μονῇ οἰκουροῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα.

Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τό ἐν τῷ διατηρητέῳ συνοικισμῷ τῶν «Λαδάδικων» Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, ὁ ὁποῖος ἐπαρουσίασεν ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Κέντρου τάς μέχρι τοῦδε δράσεις τῆς ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Μ.Α.Ζ.Ι.» (ἐκ τῶν ἀρχικῶν γραμμάτων τῶν λέξεων: Μέ Ἀλληλεγγύη Ζοῦμε Ἰσοτίμως) πρό τετραετίας συσταθείσης Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας κοινωνικοῦ προσανατολισμοῦ, παρουσίᾳ πλήθους κόσμου, προσελθόντων διά νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά των τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Προκαθημένου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ὁποῖος ηὐλόγησε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ὑπέρ τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν ἡμῶν προσφοράν τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «ΜΑΖΙ», ἐνῷ κατά τήν πλαισιωθεῖσαν δι΄ἑρμηνειῶν τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Νέων Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν τό Δ.Σ. τῆς εἰρημένης Ἑταιρείας ἐβράβευσεν ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ἐμπράκτως ὑποστηρίζουν τό κοινωνικόν ἔργον αὐτῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Δικαστικόν Μέγαρον Θεσσαλονίκης, ἔνθα, ὑπό τά ἀνακρούσματα τιμητικοῦ ἀγήματος τοῦ Γ’ Σώματος Στρατοῦ, τό μέν κατέθεσε δάφνινον στέφανον πρό τῶν ἐν τῷ προαυλίῳ αὐτοῦ (Πλατείᾳ Δικαιοσύνης) προτομῶν τῶν ἀειμνήστων Δικαστῶν Γεωργίου Τερτσέτη καί Ἀναστασίου Πολυζωΐδου, τό δέ ἀπηύθυνε βαρυσήμαντον ὁμιλίαν εἰς τήν ἐν τῷ αἰθρίῳ τοῦ Μεγάρου πραγματοποιηθεῖσαν πανηγυρικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐτησίᾳ ἑορτῇ τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν, καθ’ἥν χαιρετισμόν ἀπηύθυνον κατά σειράν ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Βαλεργάκης, οἱ Ἐξοχώτατοι Ὑπουργοί Ἰωάννης Ἀμανατίδης καί Μαρία Κόλλια-Τσαρουχᾶ, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κοσμᾶτος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ Ἐλλογιμ. κα Καλλιρόη Χειμαριοῦ, Πρόεδρος τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως Ἐφετείου Θεσσαλονίκης καί ἐκπρόσωπος τῆς Προέδρου Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν, παρουσίᾳ πολλῶν Ἱεραρχῶν, τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κας Βασιλικῆς Θάνου, πρώην Ὑπηρεσιακῆς Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, τῆς Προέδρου τοῦ Συμβολαιογραφικοῦ Συλλόγου Ἐφετείου Θεσσαλονίκης κας Ἰωάννας Χρουσαλᾶ Μπιλίση, συσσώμου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσσαλονίκης, ἀντιπροσωπειῶν τῶν ἀδελφοποιημένων Δικηγορικῶν Συλλόγων Πάφου καί Χανίων ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδα Κορακίδου καί Ἰωάννου Δασκαλάκη, ἀντιστοίχως, καί πλήθους λειτουργῶν τῆς Θέμιδος, οἱ ὁποῖοι εἶχον πληρώσει τό τε ἰσόγειον καί τά ἐσωτερικά διαζώματα τοῦ τετραορόφου Δικαστικοῦ Μεγάρου.

Μετά τήν ἐμμελῆ ἀπόδοσιν τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Οὗτος ἀνῆλθεν εἰς τάς ἐν τῷ Δικαστικῷ Μεγάρω Αἰθούσας αὐτοῦ, ἔνθα, τό μέν ἔσχε σύντομον κατ’ ἰδίαν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου, τό δέ προεξῆρχεν, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου, ἐκτάκτου πανηγυρικῆς συνεδρίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, καθ’ἥν ἐγένετο ἀνοικτή συζήτησις περί τῶν ἀπασχολούντων τήν ἐπικαιρότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί τό λειτούργημα τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν ζητημάτων, ἐνῷ ἐγένετο καί ἀνταλλαγή ἑκατέρωθεν ἀναμνηστικῶν δώρων. Εἰς τό ἀκολούθως παρατεθέν ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης ἐπί τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἐπίσημον ἄριστον, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου, παρεκάθησαν οἱ προδιαληφθέντες ἐπίσημοι καί ὁ Γεν. Πρόξενος τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐκήρυξε διά λίαν συγκινητικῆς ὁμιλίας, θέμα ἐχούσης τήν ἀνά τούς αἰῶνας ἡρωϊκήν καί γενναιόφρονα Ποντιακήν ψυχήν, τούς ἐκ Πόντου Ἁγίους τῆς πίστεως ἡμῶν, τό ἦθος, τήν ἐργατικότητα, τήν προσήλωσιν εἰς τήν παράδοσιν καί τήν ἐγνωσμένην Ὀρθόδοξον πίστιν καί ἁγιότητα τῶν τέκνων τοῦ Πόντου, τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Βελλιδείῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ διοργανωθείσης, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος Ἰβάν Σαββίδη, Β’ Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως Ποντιακῆς Νεολαίας, κατά τήν ὁποίαν χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, διά τῆς ἀποστολῆς συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος, ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης δι’εἰδικοῦ ἀντιπροσώπου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας διά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάνου Ἀμανατίδου, καί ὁ κ. Ἰβάν Σαββίδης, ἐνῷ ἠκολούθησε πλούσιον Ποντιακόν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του καί διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ἐλλάδος πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης, ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείω τῆς ἰδρύσεως αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τό ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, παρουσίᾳ πολλῶν Ἱεραρχῶν καί ἐπισήμων, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας καί τριακοσίων, περίπου, μελῶν τοῦ Συνδέσμου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Μπακατσέλου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, προσεφωνήθη δέ τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Σαββάκη, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, μεθ’οὗ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 3ην Ὀκτωβρίου, ἡμέραν τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, συλλειτουργησάντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης, Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, Σάμου καί Ἰκαρίας, Μύρων, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ρηγίου, συμπροσευχηθέντων δέ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, Δράμας, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὀρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Θεουπόλεως, Θερμῶν καί Ἀμορίου.

Πρό τοῦ πέρατος τῆς πρώτης ἱστορικῶς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ περικλύτῳ Βυζαντινῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, εἰς ἥν ἐκκλησιάσθησαν τό Δ.Σ. τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου, ἐκπρόσωποι τοῦ Νομικοῦ κόσμου, Ἀνώτατοι Ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων και τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθη εὐλαβῶν προσκυνητῶν ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν, ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἐξῇρε τήν σημασίαν τῆς πίστεως καί εὐσεβείας τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν κατά τήν ἄσκησιν τοῦ λειτουργήματός των, προκειμένου νά προσφέρουν εἰς τήν κοινωνίαν τά ἀγαθά τῆς ἰσονομίας καί τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας, ἀντηλλάγησαν δέ ἑκατέρωθεν καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον «Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου», ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Παπαθεμελῆ, θυγατρός τοῦ Ἐξοχ. κ. Στυλιανοῦ Παπαθεμελῆ, πρώην Ὑπουργοῦ, παρουσίᾳ τοῦ ἰδίου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ.
Τό ἐπίσημον γεῦμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης παρετέθη ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Θεοδώρας τῇ φροντίδι τῆς ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρνάβαν Γιάγκου Ἀδελφότητος αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνωτάτων Ἀξιωματικῶν τῶν τριῶν Ὅπλων, τοῦ Γεν. Προξένου τῆς Τουρκίας ἐν Θεσ/νίκῃ καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανωθεῖσαν πανηγυρικήν ἐπέτειον ἐκδήλωσιν τοῦ Συλλόγου «Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα» ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, προσφωνηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστείδου Κυριακίδου καί ἀντιφωνήσας διά καταλλήλου ὁμιλίας, ἡ ὅλη δέ ἐκδήλωσις περιελάμβανε βυζαντινούς ὕμνους τῆς Χορῳδίας «Ἰωάννης Κουκουζέλης», ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί τῆς ἐν Ματσούκᾳ Τραπεζοῦντος ἱδρυθείσης ἐν ἔτει 752 μ.Χ. καί λαμπρῶς ἀκμασάσης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, ἑρμηνείας ποντιακῆς ποιήσεως καί λογοτεχνίας καί πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα τῆς «Εὐξείνου Λέσχης», καί τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων «Οἱ Ἀκρῖτες» Πρασινάδας Δράμας καί «Πυρρῖχος». Ἡ ἡμέρα κατεκλείσθη διά τῆς εὐλογήσεως ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἰδιωτικοῦ ἀνεπισήμου δείπνου, παρατεθέντος ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μακεδονία Palace», ἔνθα κατέλυσεν ὁ Ἰδιος καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 4ην Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Λαγκαδᾶν, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγ. Παρασκευῆς, ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ἐπ’ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου τιμωμένου νεοδμήτου ἱεροῦ Ναοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Λαγκαδᾶ, ἀκολούθως δέ τά ἐγκαίνια Αἰθούσης Πολλαπλῶν Χρήσεων τῶν Ἁγίων Ἀκακίου καί Δαμασκηνοῦ, Ἐπισκόπων Λητῆς καί Ρεντίνης, προσεκύνησεν εἰς τόν Βυζαντινόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Λητῆς καί καθηγίασε τόν ἀνακαινισθέντα Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λητῆς καί τό Ἐπισκοπεῖον, εἰς τόν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ ὁποίου παρετέθη γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.
Ἐκ Λαγκαδᾶ ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη ὁδικῶς εἰς Ν. Μεσημβρίαν, ὑπαντηθείς εἰς τά ὅρια αὐτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα προσεκύνησε πιστόν ἀντίγραφον τῆς χιλιοχρόνου καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μεγαριωτίσσης καί τά κομισθέντα αὐτόσε ὑπό τῶν προσφύγων ἐκ Μεσημβρίας τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων Στεφάνου καί Μοδέστου, τῶν ἱερομαρτύρων Εὔπλου καί Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, προσφωνηθείς διά λίαν τιμητικῶν λόγων ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐκπροσώπου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου καί προέδρου τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς διά τήν ἀνάδειξιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπό τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν προγόνων τῶν συγχρόνων Μεσημβριωτῶν κ. Ἐλευθερίου Μαργαρίτη, καί ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τσουκνιδᾶ, Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνος. Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό πνευματικόν κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα ἐδέχθη τούς προσελθόντας διά νά ὑποβάλουν τά σέβη των καί νά λάβουν τάς εὐχάς καί τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν τοπικούς φορεῖς, ἐνῷ ἐπεσκέφθη ἐπ’ὀλίγον καί τήν ἕδραν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας, περιηγηθείς τούς χώρους αὐτοῦ καί ἐπικοινωνήσας μετά τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου αὐτοῦ.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ Προγράμματος τῆς εὐλογημένης ταύτης ἱεραποδημίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν ἐπισήμων προσώπων, ἐνῷ εἰς τόν ἀρεολιμένα τῆς Πόλεως ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐξεναγήθη εἰς τήν διοργανουμένην ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσάρων ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ «Paros» ἔκθεσιν ἔργων ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Sarkis Muradyan, μέ θέμα «Ἐκ τοῦ παρελθόντος εἰς τό μέλλον».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐξ Ἀμερικῆς, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν μεταβαινόντων εἰς Ἱεροσόλυμα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. Εὐστράτιον Βυρτσιώνην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίκας Βάρδα, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
Ἐπί τῷ ὡς ἄνω σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Sarraf, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίας Βαδιάκα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 6ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βίλμας Γρηγοριάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος, τήν Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν καί Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Κοινότητος Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Westland.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ἀναγνωστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σκούντζου, Ἀσφαλιστοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Heikki – Θεόδωρον Huttunen, ἐκ Φιλλανδίας, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν – μελῶν τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἑλσιγκίου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σάββαν Μουζουράκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εὐαγγελίας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Cavin καί τόν Ἐντιμ. κ. Paul Anderson, ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Κέντρου μελέτης καί διαφυλάξεως κειμένων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γκολφινόπουλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν περί τῶν «Σεπτεμβριανῶν», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 3ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας Ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν ἐγένετο ἠ παρουσίασις τοῦ τιμητικοῦ τόμου «Εὐκαρπίας Ἀντίδοσις», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις ξενοδοχείῳ «Royal», τήν Δευτέραν, 5ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.
Τόν Ἐλλογ. Δρ. Simon Jacob, Πρόεδρον τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Γερμανίᾳ Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Global Youth Peacemaker Tour», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Μονάχου, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν, γερμανιστί, περί τῆς ἱστορίας, τῆς δράσεως καί τῶν προβλημάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς καί περί τῆς καταστάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας σήμερον ἔν τε τῇ Ἑλλάδι καί τῷ ἐξωτερικῷ.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Θεσσαλονίκην

Τήν Πέμπτην, 1ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην, προσκληθείς ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Δικηγορικοῦ Συλλόγου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι αὐτοῦ καί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Προστάτου τῶν Νομικῶν.
Τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, θά ἐπισκεφθῇ καί τάς Ἱ. Μητροπόλεις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου.     
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου.
Προσθετέον, ὅτι ὁ σεπτός Προκαθήμενος, καθ᾿ ὁδόν πρός τό ἀεροδρόμιον, προσεκύνησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου πρό τοῦ τάφου Αὐτοῦ, ἐπί τῇ κατά τήν 2αν Ὀκτωβρίου 24ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν Κυρίῳ κοιμήσεώς Του.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, Ἀρχιμάγειρον τοῦ ξενοδοχείου Conrad, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Özkan Tektaş, Ayhan Sezer, Orçun Çay, Μαγείρους, καί κ. Sefer Müstecep, Ζαχαροπλάστην, ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γρηγορίου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συλλόγου  Ἁγίου Νικολάου Χάλκης,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Avato Virgilio, ἐκ Ρώμης.
Τούς Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρνακτσῆν καί κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, φοιτητάς, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
 
*  *  *