[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2015

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ                    Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 1ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 1ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 2ας ἰδίου.
 
*  *  *
 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἐκκλησιάσματος καί τῶν ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἐκ παλαιοῦ καθιερωμένη ἑορτή τῶν Γραμμάτων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 29ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν 30ήν ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος,  Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὁ Λυκειάρχης τοῦ Ζαππείου Λυκείου μετά Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου Οὗτος ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐξοχ.  κ. Nina Vaskunlahti, Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ διορισμοῦ τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeff Hakko ὡς Ἐπιτίμου Γενικοῦ Προξένου τῆς Χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Renaissance Istanbul Bosphorus», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βέλγιον.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βρυξέλλας ἔνθεν θά μεταβῇ εἰς Leuven ἵνα ὁμιλήσῃ εἰς συνέδριον διοργανούμενον ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως καί συμμετάσχῃ  καί εἰς διαφόρους διοργανουμέναςσυναφεῖς ἐκδηλώσεις. Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διάρκειαν τοῦ ταξιδίου τούτου θά ἔχῃ ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ ἐν Βελγίῳ καί Λουξεμβούργῳ ὀρθοδόξου ποιμνίου. 

Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτουἀποτελοῦνὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσηςΣκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Παναγιώτατον προέπεμψαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.   
Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 4ην Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου, Βοηθοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ἐκτοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τήν Τετάρτην, 28ηνἸανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῆς ἐν Πριγκήπῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῇ διεξαγωγῇ τῶν προσφάτων βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἐν Ἑλλάδι, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλεν ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν νικητήν αὐτῶν καί νέον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην Τσίπραν θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα εὐχηθείς αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τό ἀναλαμβανόμενον ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῶν συνεργατῶν του δυσχερές κυβερνητικόν ἔργον.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗτινος τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ παραθρονίου κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 27ης Ἰανουαρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Κασσανδρείας κ. Νικόδημος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό ὁμίλου Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, ὑποβαλόντα δέ τήν εὐγνωμοσύνην ἑαυτοῦ καί τοῦ ποιμνίου του διά τήν πρόσφατον Ἁγιοκατάταξιν τοῦ π. Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀναπαυομένου ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωσήφ Κατσούραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Σκιάθου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου Ἐλευθεριάδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καραγιαννίδην, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν, ὅν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ καί τῷ ηὐχήθη πατρικῶς καλήν σταδιοδρομίαν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ-Ἐπιχειρηματίαν, ὅστις ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου εὐχαριστήσας εὐγνωμόνως διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Διδάσκαλοι τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, Κοινοτικοί παράγοντες καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ τιμηθέντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας Ἐσθονίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Βλαδιμήρου Michalshi καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Sviadoslav Gorobtšur.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Λαμπίδη, ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Naciye Koçak, ἐντεῦθεν, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Servet καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Serena Katharina.
Τούς Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Χαρτοματσίδην, Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ Δυτικῆς Μακεδονίας, ἐκ Κοζάνης, καί κ. Enis Tulça, Ὑφηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σεμίραμιν Κ. Καρνέζου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Καρδαμπίκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σοφιανόπουλον, ἐκ Πατρῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης τ.μ., μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον Χαλκηδόνος καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίῳ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον μετά τοῦ νέου Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικάνωρος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, καί κ. Βασιλείου Παπανικολάου, αὐταδέλφων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Δημητρίου, ἐκ Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χορόζογλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Βανταράκη, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Χατζηδιάκον, Δήμαρχον Ροδίων.
Τό Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο.
Τό Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων νοσηλευομένων καί γηροκομουμένων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου, Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Σαμαντζῆ.
Τήν Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Κάφτογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, μετά μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μιράνκο, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης τ.μ., ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πρότριτα ἐκδημησάντων εἰς Κύριον Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυροῦ Σπυρίδωνος καί Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου, Βοηθοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Φιλλανδίας κ. Λέοντα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου Ὄουλου κ.Ἠλία καί τῶν Ἐντιμ. κ. Kaj Appelberg, Ὑποδιακόνου-Γραμματέως αὐτοῦ, κ. Risto Ruohonen, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Teresa Töntsi, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον καί Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, Βοηθοῦ αὐτοῦ, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Φασίολον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Σεβαστιανήν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Βαρβάρας Montaner Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Peter Goldring, Βουλευτήν, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hendrich Balázs, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Τζήκαν, Πρόεδρον τῆς Δ.Ε.Θ.-HELEXPO, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας. 
Τό Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Τσάμλιλαρ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσεντολίνι μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος κατά τήν  διοργανωθεῖσαν ἀπό κοινοῦ ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Χορῳδίας τῆς Πόλεως καί τῆς Μικτῆς Χορῳδίας Θεσσαλονίκης συναυλίαν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, τό Σάββατον, 17ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά :
α) τήν κοπήν τῆς Ἀγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2013-2014, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου, καί
β) τήν ἀνάλογον ἐκδήλωσιν τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο., τήν Πέμπτην, 22αν τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαίρης Ζοζεφίν Περσίδου, ἐκ τοῦ Ἀρμενοκαθολικοῦ Κοιμητηρίου Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 21ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, προσεκύνησεν εἰς τό φερώνυμον Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου ἔνθα ἐτελέσθη Ἱερά Παράκλησις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, καί παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεοχειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, Ἐπιχειρηματιῶν καί ἄλλων παραγόντων τῆς πόλεως.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Καθηγητοῦ, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 18ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Πατριαρχικόν τριήμερον εἰς τήν Ἴμβρον

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀπό τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ὅπου συμπροσηυχήθη κατά τήν ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Παναγίᾳ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί προσεφώνησεν αὐτόν ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἐπί δωδεκαετίαν καρποφόρον ἔργον του ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει καί ηὐλόγησε τό ἑόρτιον γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησε καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, Δήμαρχος τῆς Νήσου.

Τήν προτεραίαν ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Δημοτικόν Σχολεῖον καί συνειργάσθη μετά τῆς Διευθυντρίας Ἐλλογ. κ. Παρασκευῆς Μπερμπέρη-Κατακάλου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας μετέβη είς Ἀγρίδια ἔνθα παρέστη καί ὡμίλησε κατά τήν κοπήν τῆς πίττας τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρος» ἐν τῷ παλαιῷ Νηπιαγωγείῳ τοῦ χωρίου, τῷ προοριζομένῳ νά στεγάσῃ ἀπό τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου τήν ἐν Ἴμβρῳ δευτεροβάθμιον ἐκπαίδευσιν.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν καί ἐκπρόσωποι τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Ἰμβριακῶν Σωματείων.

Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ τῆς περιοχῆς Εὐλαμπίου, κατά δέ τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ἐξωκκλησίῳ τῆς περιοχῆς Σχοινουδίου καί ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς εὐχάς Του εἰς τούς ἑορτάζοντας.

Κατά τήν ἐν τῇ νήσῳ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, ἐνῶ κατά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τοῦ  Büyük Çekmece Ἐντιμ. κ. Mustafa Hulusi Arat, διατελέσαντα πρό δεκαπενταετίας Ἔπαρχον Ἴμβρου.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, μετά τοῦ
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 13ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν-μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ δεῖπνον, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο., καθ᾿ ὅ ἐγένετο ὑπό τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. παρουσίασις τῆς ἀποστολῆς καί τῶν δραστηριοτήτων του, ἀφοῦ προηγουμένως καλωσώρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους των ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης.
Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν κατέκλεισε δι᾽ ὁμιλίας Αὐτοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 16ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἀνεχώρησε διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἐκ τῆς ὁποίας θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ρηγίου κ. Εἰρηναῖον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Λιανᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀθανάσιον Τοπαρλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας, ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.
Τόν Ἐξοχ. κ. Jan Hamáček, Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῆς Τσεχίας, συνοδευόμενον ὑπό Βουλευτῶν, τοῦ Ἐξοχ. κ. Pavel Kafka, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ester Lauferova, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαχρῆστον, Οἰκονομολόγον, καί κ. Παναγιώτην Ταβανιώτην, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 15ης Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Γαλλίας, γενόμενος δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ.  Muriel Domenach, Γεν. Προξένου, καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν Αὐτοῦ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τά θύματα τῶν προσφάτων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων ἐν Γαλλίᾳ.

Ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ μετά τῆς κ. Γεν. Προξένου συζήτησιν καί ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐπί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως ἐν Γαλλίᾳ καί ἐπί ἄλλων θεμάτων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἀπό τινος οἰκουροῦντα Ἐλλογιμ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, Ἱστορικόν, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπιστροφήν εἰς τά ἀκαδημαϊκά του καθήκοντα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παλιούρα, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κελεμπέκη, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα, συνεργασθείς μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπί τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου Αὐτοῦ ἐπισκέψεως κατά τόν προσεχῆ Ἀπρίλιον εἰς τήν ἐπαρχίαν αὐτῆς. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Özcan Işıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας (Silivri), μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μαυρουδῆν (Μάκην) Βορίδην, Ὑπουργόν Ὑγείας, Βουλευτήν Ν.Δ. Ἀττικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Πάτσην, ἐξ Ἀθηνῶν, Okan Hemşinioğlu, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Çağdaş, καί  Mustafa Arıtürk, Δικηγόρους, ἐντεῦθεν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Στυλιανήν Παύλου καί Βαλεντίναν Οὐσταμπασίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 11ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τίτου Ταμπακάκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Krochak καί κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, φοιτητῶν Θεολογίας.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν καί κ. Ἰωάννην Γιλμάζ, φοιτητήν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ἐντιμ. κ. Luiz Henrique Pereira Da Fonseca, Γεν. Πρόξενον τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Solange Creco, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Nicoletta Viola Tavares καί Ana Mariza Ribeiro, ἐκ Βραζιλίας. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Εὐγεν. κυρίας Βαρβάραν Γεωργοπούλου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί Μαργαρίταν Φλούδα, Διευθύντριαν Ἐπικοινωνίας, καί Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γούραν, Ἀναπληρωτήν Διπλωματικόν Σύμβουλον αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καραγιάννην, Γεν. Γραμμματέα Ἐπικοινωνίας καί Προβολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Tawfik Khoury, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «Consolidated Contractors», Belal Kayyali, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς, Δρα Μιχαήλ Χατζηκαλῆν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς, ἐξ Ἀμερικῆς, καί Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου καί Πρόεδρον τῆς Κ.Ε.Δ.Ε.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μυρτοῦς καί Νικολάου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, Δρα Θεολογίας, ἐκ Κρήτης, ὑποβαλόντα ἀντίτυπον τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἡ προσπάθεια γιά τή δημιουργία ἐθνικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στήν Τουρκία 1919-1924».
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Φαλούκαν καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἄνναν Ντρέμπου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρωμανόν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Γιαννούλη, ἐξ Αἰγίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θανάσου, Ἱστορικόν, ἐκ Θηβῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Πλακιωτάκη, Ὑφυπουργοῦ Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Προνοίας τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀφροδίτης Δωρίτη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην Ἰανουαρίου, οὕς ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα ὡς αἱρετοῦ Ἐκπροσώπου ἁπασῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ μή μουσουλμανικῶν Μειονοτήτων παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν αὐτῷ συγχαρητήριον Πιττάκιον εὐαρεσκείας καί εὐχαριστιῶν διά τήν ἐπί ἑξαετίαν εὐσυνείδητον καί ἀποτελεσματικήν διακονίαν αὐτοῦ ταύτην.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μεταξύ πολλῶν ἄλλων εὐχῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει ἔλαβε συγχαρητήριον ἑόρτιον γράμμα καί παρά τοῦ Προέδρου τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν Ἐξοχ. Δρος Hassan Rouhani, διά τοῦ ὁποίου ὁ κ. Πρόεδρος, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐνημερώνει τήν Α. Θ. Παναγιότητα περί τῆς πρωτοβουλίας τῆς Χώρας αὐτοῦ «Ὁ κόσμος ἐναντίον τῆς βίας καί τοῦ ἐξτρεμισμοῦ», υἱοθετηθείσης ὑπό τῆς 68ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Ἐξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ἐξ ἀφορμῆς τῶν τρομοκρατικῶν ἐν Γαλλίᾳ γεγονότων τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ σημειώνει μεταξύ ἄλλων ὅτι «ὁ φονταμενταλισμός ὑψώνει τεχνητά τείχη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα μόνον ὁ διάλογος καί ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας ἠμποροῦν νά κρημνίσουν». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί  Μήλου κ. Δωρόθεον Β´, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ αὐτοῦ Ἐπιτρόπου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Φανεροῦ καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀλεξίου Παπαδοπούλου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ὑποβαλόντα τήν ἄρτι ἐκδοθεῖσαν ἐπί διδακτορίᾳ διατριβήν αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί πολιτικές δυνάμεις - ἀπό τή συνδιάσκεψη τῆς Λωζάννης ἔως τήν ἐκλογή τοῦ Πατριάρχη Βασιλείου Γ´».
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καφαλῆν, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Γενεύης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bülent Kerimoğlu, Δημάρχου Μακροχωρίου (Bakırköy), παρατεθέν ἑόρτιον δεῖπνον, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Wow», τήν Πέμπτην, 8ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης τ.μ., ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ κατειλημμένῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Χίων, δεηθείς ὑπέρ εὐοδώσεως τῶν προσπαθειῶν πρός ταχεῖαν ἀπόδοσιν καί αὐτοῦ εἰς τήν δικαιοῦχον Ρωμαίηκην Κοινότητα τῆς Πόλεως.
 
*  *  *
 
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου τήν παραμονήν τῶν Θεοφανείων, Δευτέραν, 5ην Ἰανουαρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Τρίτην, 6ην ἰδίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τόν κ. Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἐκπροσωπῶν τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ.  κ. Faure Essozimna Gnassingbé, Πρόεδρος τοῦ Τογκό, συνοδευόμενος ὑπό πολυμελοῦς συνοδείας Ὑπουργῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, μεταβάς εἰς αὐτήν μετά τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Savaş Özbey, Δημοσιογράφος, εἰς ὅν ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν ἀναμνηστικόν μετάλλιον καί εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς σταυρόν.   
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τοῦ Τογκό μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῶν Θεοφανείων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Γεν. Ἐπίτροπον αὐτοῦ, Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, συγχαρείς διά βραχείας ὁμιλίας αὐτόν τε καί τούς παρισταμένους ταγούς τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.
Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη  ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Ἑπταπυργίου τόν χρονίως ἀσθενοῦντα Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρώπ, δεηθείς ὑπέρ ἀναρρώσεως αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων-Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Ἐντιμ. κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, κ. Ἰωάννην Τσακιρίδην, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἰωάννην Βασίλογλου, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, καί κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, μαθητήν τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων των. 
Ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, μεθ᾽ ὧν καί συνεγευμάτισε τῇ 3ῃ ἀρξαμένου μηνός. Κατά τήν προηγηθεῖσαν ἐπίσημον ἀκρόασιν προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων κ. Νικόλαος Σαϊδάμ, ἀπήντησε δ᾽Αὕτη εὐχαριστήσασα αὐτούς διά τήν διακονίαν των ἀπό τῶν ἀναλογίων τῶν Ἱερῶν ἡμῶν Ναῶν καί εὐχηθεῖσα αὐτοῖς δύναμιν διά τήν συνέχισιν αὐτῆς καί κατά τό νέον ἔτος.   
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί  τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Σουλτάνας, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν-Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ναυσικᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τάς Εὐγεν. κυρίας Θεοφανώ Μπαξεβάνου καί Ἄνναν-Μαρίαν Περπέρογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμπόκην μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίκας Δερμοσόνογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Jewelnel Davis, Καθηγητρίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 4ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, διανείμας ἐν τῷ τέλει εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 3ης Ἰανουαρίου, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) καί τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ. Κατ᾿ αὐτήν ἐξετελέσθη πλούσιον μουσικόν καί θεατρικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς γυναικείας χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, μετέβη εἰς τόν ἐν Σταυροδρομίῳ ἱ. ΡΚαθολικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης καί περιηγήθη τήν ἐν αὐτῷ  διοργανουμένην ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μέ θέμα τήν ἐν Ἱεροσολύμοις ἱστορικήν συνάντησιν τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ´ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐν ἔτει 1964, καί τάς κατά τό παρελθόν ἔτος 2014 συναντήσεις ἐκεῖσε, ἐν Ρώμῃ καί ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα  Ρώμης Φραγκίσκου καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τό ἀπόγευμα, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων.  Ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.
Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, μετά τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Κοινότητος αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Andriy Sadovyy, Δήμαρχον Lviv Οὐκρανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kateryna καί τῶν τέκνων αὐτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Taras Dzyubanskyy, Σύμβουλον Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ κ. Δημάρχου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κοντοζαμάνην, Διευθυντήν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐθνικῆς Σχολῆς Δικαστῶν, καί κ. Παναγιώτην Φρούντζαν, Δικηγόρον, ἐκ Καλαμάτας. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στάμον Φαφαλιόν, ἐκ Λονδίνου, καί τούς αὐταδέλφους Ἠλίαν καί Πέτρον Μπίσια, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Δρανδάκη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λεάναν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστίνης, Ἐκπαιδευτικούς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαδημητρίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Τζέγα, Φαρμακοποιούς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Πιπερτζῆν, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Σερρῶν.
 
*  *  *
 
Συνάντησις Πρωθυπουργοῦ καί Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Ἰανουαρίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, γεῦμα πρός τιμήν τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἔτος.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἑορτίου τούτου γεύματος, μετά τήν προσφώνησιν τοῦ ὑψηλοῦ ἀμφιτρύονος, διεξήχθη φιλική καί ἐγκάρδιος συνομιλία, ἑκάστου συνδαιτυμόνος ἀναφερθέντος εἰς τά ἀπασχολοῦντα τήν ἑαυτοῦ Κοινότητα προβλήματα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Χρυσοστόμου Τσιναρέλη καί κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νεκταρίου Δημητροπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Γεωργιάδου, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωακείμ Μούκανον καί κ. Ἄνθιμον Κωσταράκην, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοχάρην Μπουρμάογλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης.
 
*  *  *
 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2015.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τετάρτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι.

Μετά ταῦτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς ἔψαλλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Verzea, ἐκ Ρουμανίας. 

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί φιλοξενουμένων κληρικῶν.

Τήν ἑπομένην, Πέμπτην  1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ.  Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας  ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος εἰς τά μείζονα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό παρελθόν ἔτος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. ἱερέως κ. Mihail Töre, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Süsin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ αὐτῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μεθ᾽ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Θεοφάνους, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς καί τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ δίδος Ἀλεξάνδρας Χριστοφῆ.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Χατζηγιάννην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Λιάσκου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ματθαίου Τζουλιάνου μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπίσης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφῆν Χειράκην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Κ. Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τήν Εὐγεν. δίδα Ζουλιέτ Καμπουριάν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πασχάλη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Γιόφογλου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Βλάχου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Θεμιστοκλόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Παπαπροκοπίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίου - Ταξιάρχου καί Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Alessandro Speciale, Δημοσιογράφον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πολατίδην, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Βαλαβάνη, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
 
*  *  *
 
Προαγωγαί εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν

Κατά τήν καθιερωμένην ἐπί τῇ λήξει τοῦ ἔτους ἀκρόασιν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρά τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τῷ Πατριάρχῃ, Οὗτος ἀνεκοίνωσεν αὐτῇ ὅτι προήγαγεν εἰς Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων τόν μέχρι τοῦδε Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Θεόδωρον, εἰς Τριτεύοντα τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν καί εἰς Διάκονον τῆς Σειρᾶς τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς πιστῆς καί ἀφωσιωμένης διακονίας αὐτῶν.

Οἱ οὑτωσί προαχθέντες ἐδέχθησαν τήν εὐλογίαν καί τήν εὐαρέσκειαν τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου αὐτῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τά συγχαρητήρια τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ἀδελφῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
 
*  *  *