[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἐκκλησιάσματος καί τῶν ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἐκ παλαιοῦ καθιερωμένη ἑορτή τῶν Γραμμάτων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.     

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.   

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Κωνσταντῖνος Ζῆκος, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, αἱ Ἐφορεῖαι τῶν λοιπῶν Λυκείων, μετά Λυκειαρχῶν, Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτῶν, Διευθυνταί μετά Διδασκάλων καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς Πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου Οὗτος ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς Εὐλαβεστάτης συζύγου αὐτοῦ Ξανθίππης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτην, Καθηγητήν τοῦ Δημοσίου Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην, Πρέσβυν, ἐκ Παναμᾶ, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Ἀντωνίου καί Ἀθανασίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σεραφείμ Καστανάκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Χανίων. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Norfolk Βιργινίας τῶν Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Μπιτζιάδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀριστείδην Ἀγαθοκλῆν, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Ἀργύρη, ἐκ Παρισίων.
Τήν Ἐλλογ. κ.  Ἀγγελικήν Μητρούσια, Καθηγήτριαν Μικροβιολογίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ζιούβα, Διπλωματικοῦ Ὑπαλλήλου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου, Καθηγητοῦ Ποινικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Παντείῳ Πανεπιστημίῳ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Κατσαροῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Τατιάναν Σανλίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Θεανώ Λιακοπούλου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντος Μαρτίνη, Στελέχη τῆς Ἑταιρείας McKinsey, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Michael Barlas-Collins, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοδώρου Σύρπη, Δημητρίου Καραμούζα καί Γεωργίου Κοκκώνη, ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τό «ΗΔΥΜΕΛΟΝ». 
60μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Καρβάλῃ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ  Ἐντιμ. κ. Ἀρκαδίου Κιοσέογλου.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ζήσην Σίσκον, Θεολόγον, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ  ἑορτῇ τῶν Ἰνδιῶν, τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰανουαρίου.   

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, παρέθεσαν δεῖπνον πρός τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐν τῶ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς  Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, καθ’ ἥν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Κληρικοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὁμοίως, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα ὁμοίως τεθησαύρηνται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ παραθρονίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης ἰδίου. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Γρηγορίου τοῦ Ζ´.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Sami Solmaz, μέ θέμα: «Νησιῶτες».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί μελῶν τῆς νεοεκλεγείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Γιουβανόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἀσπασαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς,  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ  Ἐντιμολ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς  Ἁγίας τοῦ  Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παρακαλέσασαν Αὐτόν ὅπως προστῇ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί  τῇ ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικηφόρον Διαμαντοῦρον, Καθηγητήν, Εὐρωπαῖον Διαμεσολαβητήν, ἐκ Στρασβούργου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πρῴην Διοικητήν Ἁγίου Ὄρους, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Γιαννακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γρηγορίου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Φ. Μιχαηλίδην καί Ὀδυσσέα Καϊμάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἠλιάδην,  ἐκπρόσωπον ἐν Ἀθήναις τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Κοινοπολιτείας ἀνεξαρτήτων κρατῶν – τέως μελῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα  Ἀρχιρραββινείας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ διεθνεῖ ἡμέρᾳ μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὀλοκαυτώματος, ἐν τῇ ἐν Şişhane Συναγωγῇ «Neve Şalom», τήν Πέμπτην, 26ην Ἰανουαρίου. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν Μουφτείαν τῆς Πόλεως καί διεβίβασεν εἰς τόν Σοφολ. Μουφτῆν Dr. Rahmi Yâran τάς συγχαρητηρίους Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τῷ διορισμῷ αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν ταύτην.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον
16 – 19 Ἰανουαρίου 2012

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, μεταξύ 16ης καί 19ης Ἰανουαρίου 2012 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ἐκ Γαλλίας οἰκείων καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, διεπεραιώθησαν τήν πρωΐαν τῆς 16ης Ἰανουαρίου ἀπό τοῦ ἐν τῇ χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως λιμένος Kabatepe εἰς τήν κατάλευκον, ἐκ τῆς χιονοπτώσεως τῆς προτεραίας, Ἴμβρον, ἐν τῇ προκυμαίᾳ τῆς ὁποίας ὑπηντήθησαν εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μονίμων κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν τῆς νήσου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί κατηυθύνθησαν εἰς τήν ἐν Παναγίᾳ ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Μετά τήν προσκύνησιν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ παρέθεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Σταυρός» τῶν ὑψωμάτων τοῦ Εὐλαμπίου.

Τήν ἑπομένην, 17ην ἰδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, Θείαν Λειτουργίαν. Ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα ἐξέφρασε τά κατακλύζοντα Αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ἐπί τῇ νέᾳ ταύτῃ ἐπισκέψει εἰς τήν ἰδιαιτέραν Αὐτοῦ πατρίδα, ὡμίλησε διά τόν βίον καί τάς ἀρετάς τῶν τιμωμένων τήν ἡμέραν ἐκείνην Ἁγίων (Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἀσκήσαντος, τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων) καί ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ὅστις ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ δοθείσῃ εἰς αὐτόν εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς γνωριμίας πρός τήν πολύπαθον νῆσον, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐγεννήθη καί ἤκουσε τά πρῶτα ἐγκύκλια γράμματα ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Πατριάρχης ἐπέδωκεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, ἐφημέριον τοῦ χωρίου, βαρύτιμον Ἱερόν Εὐαγγέλιον, δωρεάν πρός τόν Ναόν τῆς ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κατσουλιέρην Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Ἀκολούθως τό ἐκκλησίασμα μετέβη εἰς τό καφενεῖον τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Ἀρχοντώνη, πατρός κατά σάρκα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ αὐτάδελφόν Του κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην. Κατόπιν τούτου, ἐπεσκέψατο τήν λειτουργοῦσαν ὡς Μουσεῖον οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου, καθώς καί τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου», τό ὁποῖον στεγάζεται ἀπό τοῦ ἔτους 2009 ἐν τῷ ἐπί τούτῳ ἀνακαινισθέντι ἐμπορικῷ ποτε καταστήματι τοῦ πάππου Αὐτοῦ, ἀειμνήστου Νικολάου Σκαρλάτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Λουτρός» εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σχοινουδίου, ἐνῷ ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ περιοχῇ «Σαβούρι» εἰς τάς ἐξοχάς τοῦ Σχοινουδίου.

Τήν ἑπομένην, 18ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος, προσφωνῶν εἰς τό τέλος αὐτῆς τόν «Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τόν Ἴμβριον Πατριάρχην τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, τόν δεξιόν πηδαλιοῦχον τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας εἰς δυσχειμέρους καιρούς», ἐξέφρασε θερμάς εὐχαριστίας διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἴμβρον, «ἡ ὁποία», ὡς ἐτόνισε χαρακτηριστικῶς, «καίτοι χειμερινή, κυοφορεῖ τήν ἄνοιξιν».

Ὁ Πατριάρχης ἀπό τῆς ἰδικῆς Του πλευρᾶς ἐξέφρασε τήν χαράν του διά τήν συνάντησίν Του ἅπαξ ἔτι μετά τῶν προσφιλῶν συμπατριωτῶν Του ἐν τῇ κοινῇ αὐτῶν γενετείρᾳ καί συνεχάρη διά θερμῶν λόγων τόν Ποιμενάρχην τῆς Ἴμβρου ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί τῷ ἐπιτελουμένῳ ὑπ’ αὐτοῦ καρποφόρῳ ποιμαντικῷ ἔργῳ, ἐνῷ, ἀναφερόμενος μετά συγκινήσεως εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπαναλειτουργίαν –μετά 48 ἔτη- Μειονοτικῆς Σχολῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ νήσῳ, κατόπιν χορηγήσεως τῆς σχετικῆς ἀδείας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Τουρκίας, ἐξέφρασεν αἰσιοδοξίαν καί ἐλπίδα διά τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας ἐν τῇ Πόλει καί ταῖς νήσοις Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα ἐγένετο καί ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ποιμενάρχου, τῶν Ἐντιμ. Προέδρων, Κοινοτήτων καί Ἐφοροεπιτροπῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ὁποῖον προσεκλήθησαν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.

Μετά τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, ἐπεσκέφθη τά χωρία Κάστρον καί Γλυκύ. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ἀγρόκτημα τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, καθώς καί τό Οἰκολογικόν Πᾶρκον τοῦ χωρίου, ἐνῷ ἀργότερον ἐπραγματοίησεν ἰδιωτικάς ἐπισκέψεις. Τό ἑσπέρας, τέλος, παρέθεσεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν τῷ Κάστρῳ ξενοδοχείῳ «Ἄνεμος» εἰς τόν Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου, τούς οἰκείους καί τά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 19ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων  παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σοφολ. κ.  Fethullah Gülen , μέ τίτλον: «Yaşatma İdeali». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δωροθέου Χαρτοματσίδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ,  τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Δακῆ, Περιφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λαζάρου Μαλούτα, Δημάρχου Κοζάνης, καί Βασιλείου Κωνσταντοπούλου, Δημάρχου Σερβίων-Βελβεντοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεοχειροτονηθέντα Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπην Μπέργκε.
Τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Μάλτας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τῆς Εὐγεν. κ.  Ayla Haddeler, Γραμματέως αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου καί τοῦ νεογεννήτου θυγατρίου αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἠλίαν Κοβαλάκην, ἐκ Μόντρεαλ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Γιουμουρτά, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη δέ καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Σ. Τραγότση, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Δευτέραν, 16ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 15ην Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἤτοι Προφήτου Ἠλιού Σκουτάρεως, Ἁγίου Παντελεήμονος καί Ἁγίου Γεωργίου Κουσκουντζουκίου (Χρυσοκεράμου), Ἁγίου Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ, Θείας Μεταμορφώσεως Κανδυλλί, Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πασάβαχτσε καί Ἁγίας Παρασκευῆς Βέϊκοζ. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος  τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 16ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί  Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου Αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, μετέβη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον πρός ἑόρτιον ἐπίσκεψιν τῶν συμπατριωτῶν Του, ἐπίσης δέ διά νά παραστῆ εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου. 
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ὁσιωτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Γεώργιον καί Εὐδόκιμον, καί Μοναχόν Νήφωνα, Βατοπαιδινούς.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἁγνήν Νικολαΐδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Νακόπουλον, Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, Ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, Ἀθανάσιον Μιράνκο καί Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαπουντζῆν,  Διπλωμάτην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ὄλγας Νικολαΐδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐν ὄψει τῶν γάμων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Alessandra Rici, Ἀρχαιολόγον,  ἐξ Ἰταλίας. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἠλίαν Μπάκον, Γενικόν  Γραμματέα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Greg Sheridan, Δημοσιογράφον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Yar, Δημοσιογράφον τοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου CNN TÜRK, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ferda Çekem.
Τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μουχτάρη, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κρεμμυδιώτην, Σμήναρχον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yılmaz Dağcı, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου, μετά τῆς Εὐλαβ. κ. Ἄννης Ζωγραφίδου καί τοῦ τέκνου αὐτῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Δεμίρ, Δημοσιογράφον, καί Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Χ. Σπυρόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βενιαμίν Κιλίτς, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν διά σπουδάς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ρόκαν, ἐκ Βοστώνης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Οἴκου τέχνης «Portakal Sanat ve Kültür» δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις ἐκθέσεως ἀντικειμένων προσωπικῶν συλλογῶν, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰανουαρίου.
Tήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Tήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου Κιουτσουκαντωνιάδου, παλαιμάχου ποδοσφαιριστοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐντιμότατος κ. Hüseyin Çapkın, Διευθυντής Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν ηὐχήθη Αὐτῷ τε καί τῇ Ρωμαίηκῃ Κοινότητι εὐτυχές τό νέον ἔτος. Ὁ Πατριάρχης ἐπωφελήθη τῆς εὐκαιρίας διά νά εὐχαριστήσῃ τήν Α. Ἐντιμότητα διά τά μέτρα ἀσφαλείας, χάρις εἰς τά ὁποῖα ἐγένετο κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ Φαναρίου καί εἰς ἄλλας Κοινότητας  τῆς Ὁμογενείας ἡ τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ ἐν πάσῃ τάξει καί διευκολύνσει ἀπό μέρους τῶν ὑπ’αὐτόν ἁρμοδίων ὀργάνων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἀνακοινώσει ὅτι ἐξεδόθη ἡ ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διά τήν λειτουργίαν ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν τῇ γενετείρᾳ Αὐτοῦ νήσῳ Ἴμβρῳ, ἀπηύθυνεν, ὥς τε Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὡς Ἴμβριος, θερμόν εὐχαριστήριον Γράμμα τῷ οἰκείῳ Ὑπουργῷ Ἐξοχωτάτῳ κ. Ömer Dinçer.
 
*  *  *
 
Σήμερον, Τετάρτην, 11ην τ.μ., ἐπεσκέψατο τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ὁ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavusoglu, Βουλευτής, Πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Mesude Nursuna Memecan, Βουλευτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Petr Sich, συνεργάτου αὐτοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νύσσης κυροῦ Ἐλευθερίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (παλαιοῦ) Περιστερίου, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰανουαρίου.
Καταλλήλως δέ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2010-2011, αὐθημερόν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν Συροκαθολικῶν κ. Ἰγνάτιον- Γιουσούφ Γ’ Γιουνάν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Χωροεπισκόπου κ. Yusuf Sağ, καί τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρων κ. κ. Joseph Chamiî καί George Masrî.     
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον,  Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Ἰωαννίκιον Γιαννόπουλον, Δωρόθεον Κιούσην, Μελχισεδέκ Γαλάνην, Ἰωαννίκιον Ζαμπέλην, τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. κ. Δημήτριον Καραγκούνην, Γεώργιον Γεωργακόπουλον, Χαράλαμπον Πανόπουλον καί  Ἐλευθέριον Χαραλαμπίδην, τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Σέρρον καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Χριστοφόρου, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δωρόθεον Ντμπάρ, μετά τῶν Ὁσιολ. κυρίων Ἀνδρέου Ἀμπάρ καί Δαυΐδ Σαρσάνια, καί τῶν Ἐντιμοτάτων κυρίων Γερμανοῦ Μαρσάνια καί Τεμούρ Τζιτζάρια. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τουράτσογλου, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Νικολαΐδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, τόν Ἐλλογ.  κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ζωγραφοπούλου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἄρεως Yüzbaşıyan, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Χαραλαμπίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Εὐθυμίου, Γραμματέα τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόσχᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Adnan Saygılı, ἐξ Ἐπιβατῶν (Selimpaşa).
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Didem Özyürek, Στέλεχος τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας Eurekosigorta, καί Serap Tuncer, Στέλεχος τῆς Τραπέζης Garanti, καί τόν Ἐντιμ. κ. Özgür Ayna, Στέλεχος τῆς ὡς ἄνω Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. N. Kamuran Malatyalı καί κ. Hüseyin Sait Sargın, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου Etienne Sarria, ἐκ τοῦ ΡΚαθολικοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Δευτέραν, 9ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰανουαρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν μετά τά Φῶτα, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος  τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 8ην Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Θεραπείων, Βαθυρρύακος καί Γενῆ Μαχαλλέ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἰωάννου Ἀγγελικούση, Ἐφοπλιστοῦ, ἐκ Λονδίνου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου. 
Tόν Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῶ, τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν,  τόν Ἐλλογιμ. κ.  Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Λέκτορα τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου Bilkent, καί  τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κλημεντάκην, Νικόλαον Σαϊδάμ, Ἱεροψάλτην, καί  Ἰωάννην Βασίλογλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί Βασίλειον Πορίδην, ἐντεῦθεν. 
Τό ἔντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Β’ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς. Εἰς ἅπαντας τούς ὡς ἄνω ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα τῇ 7ῃ τρέχοντος μηνός, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης, ὁ Μουσικολ. κ. Στυλιανός Φλοῖκος, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς εἰς αὐτούς τήν παρά Θεοῦ εὐλογίαν καί ἐνίσχυσιν ἐν τῇ  ἐπιτελέσει τῶν ἱερῶν αὐτῶν καθηκόντων.
Τήν Ἐξοχ.  κ. Ἑλένην Ράπτη, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Δημοπούλου, Ἀστυνομικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάννης Τσουλιᾶ,  Συμβούλου Ἐπιχειρήσεων.
Τόν Ἐλλογιμ.  κ. Πάριν Α. Τσάρταν, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικολάου Σουλακέλλη καί Ἰωάννου Κάλλα, καί κυρίας Ἀγγελικῆς Δημητρακοπούλου,  Ἀντιπρυτάνεων, καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Χρυσούλας Καμπουράκη, Μουσικοῦ, Ἐσθήρ Ντέ Κάστρο καί Εὐθυμίας Κουτσουμάρη, Ἰατροῦ.   
Τούς Ἐντιμ.  κ. Ἀστέριον Ζωγράφον, Δήμαρχον Πολυγύρου Χαλκιδικῆς, καί κ. Ἰωάννην Τζίτζιον, Δήμαρχον Σιθωνίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὑψηλάντην, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
35μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τῆς ἑταιρίας «Ἐθνική Ἀσφαλιστική», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τό Διοικητικόν  Συμβούλιον  τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Γεώργιον Χατζηαργύρην, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς Εὐγενεστάτης  συζύγου αὐτοῦ κ. Ἀνθίας Κουρτέση, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐπιστημόνων ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῶν Πολιτισμῶν τῆς Ἀνατολίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐθυμίου Ρίζου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κοκκινάκην, συγχαρείς αὐτῷ πατρικῶς ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.   
Τούς Ἐντιμ. κ. Τηλέμαχον Κοεμτζόπουλον, Σκηνοθέτην, καί κ. Ἰωάννην Γκρισπάνην, Τηλεοπτικόν Παραγωγόν, Στελέχη τῆς ΕΡΤ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καφφᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βικτωρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Μουσικολ.  κ. Εὐάγγελον Σφακιανάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Βαρυμπόπη καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ραφαηλίας-Εὐαγγελίας, ἐκ Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γεωργίου, ἐκ Θεσαλονίκης, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μάρθας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γαρυφαλιᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Damir Matijević, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Κροατίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ραφαΐλκαν Κιουτσούκνιλ, μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Στεφάνου καί Φιλίππου, ἐντεῦθεν.
         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara «Ἡ Λατινική Καθολική Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τό Βυζάντιον ἕως τῆς σήμερον» ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνταῦθα παρουσίας τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Giuseppe Merisi, Προέδρου τῆς ὀργανώσεως «Caritas», ἐν τῇ ἐν ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροχαλδαίων, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 4ης Ἰανουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ ναῷ τοῦ Κοντοσκαλίου τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τοῖς Θεοφανείοις τῶν Ἀρμενίων, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.
Τήν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Sarıyer, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Προέδρου τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος (CHP), τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἰουστίνου Μπαρδάκα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί Χριστοφόρου Καλόγερου,  καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.  Στεφάνου Δέβρελη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Σπυρίδου καί τῶν Ἐντιμ.  κ. Μόσχου Καράλη καί κ. Πέτρου Τζώτζη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰώβ Getcha, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βλαδιμήρου, ἐκ Παρισίων.
Ὅμιλον Καθηγητῶν  τῶν Τμημάτων Ἀρχιτεκτόνων, Πολιτικῶν Μηχανικῶν καί Τοπογράφων τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Μυλοπούλου, Πρυτάνεως αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Alessandra Ricci, Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Φώτιον Δάκον, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, καί Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Joyce D’ Silva, Διευθύντριαν Δημοσίων Σχέσεων τοῦ Ἱδρύματος «Compassion in World Farming», καί Ὄλγαν Κήκου, Κοινωνιολόγον, Διευθύντριαν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίναν Τροχαλάκη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Selami Öztürk, Δημάρχου Χαλκηδόνος, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς, μέ θέμα: «Modern Dönem», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Caddebostan, τήν Τρίτην, 3ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κων/πολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ) καί τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ἑόρτιον ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, καθ’ἥν νέοι τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου τοῦ παριππεύσαντος ἔτους 2011 τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης ἐξετέλεσαν καθ’ὁμάδας, κατόπιν ἐπί τούτῳ προετοιμασίας ὑπό τῶν ὁμαδαρχῶν-ἐκπαιδευτῶν αὐτῶν, ᾂσματα καί ἀπήγγειλαν ποιήματα τῶν Χριστουγέννων, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐν κατακλεῖδι πατρικούς λόγους καί νουθεσίας, ἐνῷ αἱ κυρίαι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Νεανίδων παρέθεσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδου, Δημάρχου Λαγκαδᾶ. 
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Βασίλειον Λιναρδῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Ἰορδάνογλου, Βασίλειον Πορίδην, Βασίλειον Λαιμόπουλον, Ἰωάννην Γιρμῆν, καί Ἰωάννην Τσακιρίδην, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Φιλανθρωπικόν καί Μορφωτικόν Σύνδεσμον Ἰμβρίων τῆς Πόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς Δούρλαρη, πρός ἐπίδοσιν Αὐτῷ τοῦ ἡμερολογίου τοῦ νέου ἔτους 2012. 
Τήν  Φιλόπτωχον ἀδελφότητα Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιᾶς Κάφτογλου-Παναγιωτίδου, πρός ἐπίδοσιν Αὐτῷ τοῦ ἡμερολογίου τοῦ νέου ἔτους 2012.
Ὅμιλον Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκ Σμύρνης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Νικολούλη, μετά φίλων καί συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *