[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αὔγουστος 2011

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 19ης Αὐγούστου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἀνῆλθεν εἰς τήν ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱ. Μονήν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἔνθα ἡ ἡμετέρα Παιδόπολις, ἐπί τῇ λήξει τῆς Β’ κατασκηνωτικῆς περιόδου αὐτῆς, καί ἔσχεν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐν αὐτῇ φιλοξενουμένων παίδων ἀπευθύνας αὐτοῖς πατρικάς συμβουλάς. Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος ἐξ ἧς κατῆλθε τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καθ’ ὅν παρέστη  ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου γυναικῶν Μαρτίνου Φθιώτιδος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Μπαλασώφ, στελέχους αὐτοῦ, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Kopeikin. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, Βουλευτοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Mallat, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonia, ἐκ Βιέννης.

Ἐξεπροσωπήθη κατά: 
Τό ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «WOW» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Κυριακήν, 21ην Αὐγούστου.
Τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Στεφάνου καί Αἰκατερίνης Τσιτσοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, αὐθημερόν. 
Τό ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου καί τῆς Διακονίας Ἀγάπης παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Πριγκήπῳ Λέσχῃ «Anadolu Kulübü», τήν αὐτήν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Torkom Demirjian μετά τῆς Εὐγεν. κ. Danielle Kornfeld, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Κωνσταντόπουλον, Σκηνοθέτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ζωῆς Πολυμεροπούλου, Καθηγητρίας ἐν τῇ Ἑλληνογαλλικῇ Σχολῇ «Εὐγένιος Ντελακρουά», ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἑντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐκπροσώπου τῶν Μειονοτήτων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρατεθέν ἰφτάριον, τήν Τρίτην, 16ην Αὐγούστου, ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Καταλλήλως δέ κατά:
Τό ἐν τῇ ἐν Levent λέσχῃ τένις παρατεθέν ὑπό τoῦ Ἐντιμ. κ. İsmail Ünal, Δημάρχου Beşiktaş, ἀνάλογον δεῖπνον, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Τό ἐν τῷ ἐν Şişhane πολιτιστικῷ κέντρῳ «Neve Şalom»  παρατεθέν ὑπό τoῦ Σοφολ. κ. İsak Haleva, Ἀρχιραββίνου, καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς κοινότητος,  δεῖπνον (iftar), τήν Δευτέραν, 15ην Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 8ης Αὐγούστου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τελεσθεῖσαν διά πρώτην φοράν μετά παρέλευσιν τεσσαράκοντα ἐτῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Παραμυθίας ἐν Βλάχσαραϊ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης  Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φασιανῆς κ. Ἀντωνίου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 10ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν, ὡς κατ’ἔτος, δεῖπνον (iftar) εἰς τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Παραπληγικῶν (Omur ilik Felçlileri Derneği), ἐν τῇ ἐν Ataköy  ἕδρᾳ αὐτῶν.

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Ἴμβρον

Τήν Πέμπτην, 11ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ἔνθα θά παραμείνῃ ἐπί τριήμερον καί θά προστῇ Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου Αὐτοῦ εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον. Τόν Πατριάρχην ἡμῶν συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί κ. Νικόλαος Σενκοποπόφσκη, Κλητήρ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας κατόπιν τοῦ διορισμοῦ του ὡς Πρέσβεως ἐν Τεχεράνῃ.
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Τριπόλεως, μετά τῶν τέκνων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Μισθοῦ, Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Ἐκπαιδεύσεως Πελοποννήσου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sadık Kater, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss», παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Προέδρου τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοῦ Ἐλλογ. Δρος Hasan Kamil Yılmaz, Ὑποδιευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων,  τῶν λοιπῶν προσκληθέντων ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα  θρησκευμάτων καί δογμάτων, ὡς καί πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α)  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Παντούλαν, Βουλευτήν ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἰωαννίνων, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κούλα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βασιλειάδην, Χρυσοχόον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μελίνας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Θεοδοσίου, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 8ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐπ’ ἀδείᾳ, ταξειδίου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Ἀναστασιάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Τύρη.
Τόν Ἐξοχ. κ. Constantin Mihail Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας εἰς Μόσχαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mihaela Karmen , τῆς Εὐγεν. κ.  Veronica Daniela Cusa De Dragan, Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐκ Ρουμανίας. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Σταῦρον Ἀδαμίδην, Πρόεδρον τῆς Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κασνακίδου, Προέδρου τῆς Α.Ε.Κ. Supporters. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πετράκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Ἀλεξάνδρας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Θεοδώρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Χατζηστεργίου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Γρηγοράσκου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐρτουβάν Χεκημαμέτογλου, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ozkur Yıldız, ἐκ τῶν στελεχῶν τοῦ gazeteciler ve yazarlar vakfı. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομβοπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον ἀντιστοίχως τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐξαιτησαμένους τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς Χορῳδίας «Σουρουλλᾶ» ἐκ Λύσης Κύπρου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Κωνσταντίνου Κωστέα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Kılınç, μαθητήν τῆς ἐνταῦθα Ζαππείου Σχολῆς. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρος, ἐξ Ἐσθονίας, καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ἐξ Ἀθηνῶν, ὅστις καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως. 
Εἰς τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ  μετέβη εἰς τό παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων,
β) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης Ὅστις διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ  ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὅστις καί ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν, ὡς καί ὅμιλος προσκόπων ἐξ Ἀθηνῶν. Περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, τούς ὁποίους ἐχαιρέτισε καί ηὐχαρίστησεν ὁ Πατριάρχης διά τήν τιμητικήν παρουσίαν των. 
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς ὁποίας ἐνεκαινίασε καί ηὐλόγησε τήν διοργανουμένην ὑπό τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ἔκθεσιν ζωγραφικῆς Ρωμηῶν καλλιτεχνῶν. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Δίς Ἁγνή Νικολαΐδου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαρούσης καί ὁ Πατριάρχης. Ἀκολούθως  παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί, 
γ) Ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους μετά τήν ἀπόλυσιν ἐδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν καί ἀπηύθυνε πρός αὐτούς λόγους ἐνημερώσεως καί πατρικῶν νουθεσιῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου  τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χριστόδουλον Χατζηχριστοδούλου, Δρα. Ἀρχαιολογίας-στέλεχος τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἰδρύματος Τραπέζης Κύπρου, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀνθῆς Δίπλα, Καθηγητρίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χρυσικοῦ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Halil Arça, Ὑποδιευθυντήν τῆς Ἁγίας Σοφίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sibel.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Παρίση, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνεργείας «ΚΑΠΕ», μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Τσακανίκα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, Νικόλαον Καλογιάννην, Θεολόγον, καί Νικόλαον Παπαδάκην, Τηλεπαρουσιαστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῶ ἐν Topkapı Δημοτικῷ Ἀναψυκτηρίῳ παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ὁμοσπονδίας «Rumeli Balkan» δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 3ην Αὐγούστου.
Τό ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 4ην ἰδίου.
 
*  *  *