[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Φεβρουάριος 2010

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 26ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλος  προσκυνητῶν ἐκ Ζακύνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Διονυσίου Μαρούδα, καί ἄλλοι προσκυνηταί, οὕς ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε,  καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας αὐτῆς, καθ’ ἥν συμπροσηυχήθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ξηρολιβάδου Ἠμαθίας καί ἕτερος ἐξ Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Κομοτηνῆς καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Φεβρουαρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε  διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν πρωτοψαλτίας εἰς τό ἀναλόγιον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καθ’ ἥν ἐκδήλωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος,  ὁ Μουσικολ. κ. Στυλιανός Φλοῖκος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μουσικολ. κ. Νικόλαος-Σταμάτιος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Μουσικοφίλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσφοράν τοῦ τιμωμένου Πρωτοψάλτου, ἐνῷ ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ἔψαλεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 28ης Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Παπαζήση, Προέδρου τῆς Κοινωνικῆς Προστασίας τοῦ Δήμου Κατερίνης, ὅμιλος ἰατρῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπουτέλη, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιος Παπαζήσης, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου καί ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν ἑόρτιον πρόγραμμα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου  κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανόν Νότην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν εὐχήν καί εὐλογίαν Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Λουκᾶν Ξενοφωντινόν, μετά τῆς Ὁσιωτ. μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Σ. Μεϊχανετζόγλου, ἐκ Θεσσαλονίκης καί Ἐλευθερίου Π. Καρβουνίδου, ἐκ Κιλκισίου. 

Τόν Ἐντιμολ. κ. Bartholomeu Constantin Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Maria-Denise Theodoru, ἐκ Βουκουρεστίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἰορδάνογλου, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Zafer Karaca, Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγγούσην, Παιδίατρον καί Διευθυντήν τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἄρτης, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγγελίδην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τρύφωνος, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς, ἐκ Κύπρου.
Τάς Ἐλλογ. κ. Παρασκευήν Καρούζου καί Ἀντιγόνην Μακροδήμου, Καθηγητρίας τοῦ 1ου Λυκείου Λεβαδείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. A. Nizamettin Obut, Διευθυντήν τοῦ ἐν Eminönü Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης YapıKredi.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Χρ.Βούλγαρη-Δαμιανίδου, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἀκυλίνης Δαμιανίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαρόβαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐκ Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.     
Τήν Εὐγεν. δίδα Ὄλγαν Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Gali Tibbon, Φωτογράφον, ἐξ Ἱεροσολύμων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φωκίωνα Ἀβτζῆν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεφανίας, ἐντεῦθεν. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν,  ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, τό Σάββατον, 27ην Φεβρουαρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, παρουσιάσαντα εἰς Αὐτόν τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ’αὐτοῦ Εὐλαβ. Διάκονον κ. Γεώργιον Κασάπογλου.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φώτιον, Ἡγούμενον τοῦ ἐν Priozersk Καρελίας Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Βάλαμο, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς παρελθοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ ὁμοίως. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐδοξίαν Ἀγγελίδου, Ἐκπαιδευτικόν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν, ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Σχολείου «Ross School», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Courtney Sales Ross. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 19ης Φεβρουαρίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας αὐτῆς, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης καί Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος, πρῴην Ὑφυπουργοί, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τό τέλος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος καί ἐξέφρασεν ἐξ ὀνόματος τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας τά υἱϊκά αἰσθήματα σεβασμοῦ πρός τόν θεσμόν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης.

Τό Σάββατον, 20ήν  Φεβρουαρίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ.  Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, καταγομένου ἐκ Νεοχωρίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος, μετά τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας,  Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, πρῴην Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Χαρίκλεια Οὐσουλτζόγλου-Γεωργιάδου, Δήμαρχος Βεροίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου,  ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Özgüneş καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Σωτήριος Βαρναλίδης, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Καθηγητής Πανεπιστημίου, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ Νεομάρτυρος, καί ἡ Εὐγεν. κ. Χαρίκλεια Οὐσουλτζόγλου-Γεωργιάδου. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος γεῦμα.               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, πρῴην Ὑπουργοῦ,  Κωνσταντίνου Τάτση, Ὑπερνομάρχου Καβάλας-Δράμας, καί Θεοδώρου Καλλιοντζῆ, Νομάρχου Καβάλας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σημιτζῆ, Δημάρχου Καβάλας, κ. Λαζάρου Τσαταλμπασίδου, Δημάρχου Φιλίππων, καί κ. Δημητρίου Ἐμμανουλούδη, Προέδρου ΤΕΙ Καβάλας, ἐλθόντας ἵνα προσκαλέσουν Αὐτόν ἐπισήμως ὅπως ἐπισκεφθῇ καί εὐλογήσῃ τήν πόλιν τῆς Καβάλας καί τόν λαόν της εἰς κατάλληλον δι’ Αὐτόν χρόνον.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σβορνικίου καί Τούζλας κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἱερωνύμου Moćević καί κ. Βασιλείου Kostić.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολάρχην τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Πορφυρίου καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χαδήρογλου καί κ. Εὐαγγέλου Στακιᾶ, Καθηγητῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκα- λον τοῦ Γένους, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδου, Ἐκδότου-Διευθυντοῦ τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή». 
Τόν Ἐξοχ. κ. Thomas Russel, Πρέσβυν τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, πρός καθορισμόν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῆς Ἐξοχ. κ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς χώρας αὐτοῦ.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην καί Ἀθανάσιον Γιαννόπουλον, πρῴην Ὑφυπουργούς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν Ἰατρικῆς μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἑλλάδος.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Στάθην, Πάρεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Jan-Klod Kayuka, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχην Γεωργακοπούλου, Οἰκονομολόγον, ἐκ Πατρῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Σπανάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἁγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιον Παπαδόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βίκης Δήμα, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τήν Γυναῖκα τῆς Μαύρης Θαλάσσης, τήν Πέμπτην, 18ην Φεβρουαρίου.
Τό ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου πραγματοποιηθέν Φεστιβάλ Χορῳδιῶν, τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου.     
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 17ης Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara Grubu»,μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Ταρίναν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 16ης Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος  Βλάγκας, καί μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Σχολῇ Φυσικομαθηματικῶν καί Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου πραγματοποιηθεῖσαν παράδοσιν μαθημάτων πρός τούς μελλοντικούς μεταφραστάς τῆς  Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τήν Τρίτην, 16ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey» πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας τῆς Ρώμης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.     
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 15ης Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τῇ προσεχεῖ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Feyzi Biçer μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Adile, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Παναγιωτόπουλον, Παιδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Βασιλείας, Φοιτητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς  Εὐγεν. κ. Παύλας Munos, Ξεναγοῦ, ἐκ Πάτμου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικτύου σπουδῶν «AXON Ξέναι γλῶσσαι-Πληροφορική», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Γαλιατσάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Παπαλεξανδράκη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀρβανίτου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης Μιχαηλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρχέλαον Χατζηνικολάου, μεθ’ ὁμίλου νέων ἐκ Θεσσαλονίκης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο κατ’οἶκον τόν ἀναρρωνύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Φεβρουαρίου.

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 14ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδο- φόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας,  ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καλλιοντζῆς, Νομάρχης Καβάλας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης, Γενικός Διευθυντής τῶν Οἰκονομικῶν καί Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Σιφνιωτῶν, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου ἐπισήμων Κριτῶν Στίβου Θεσσαλονίκης, ἐκ τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Καλαμαρί καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς καί ἀνεφέρθη εἰς τήν σημερινήν ζωήν καί δρᾶσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς περί αὐτήν ἐνταῦθα Ὁμογενείας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Α’ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Παπαδέαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βλαδίμηρον Κάϊσεβ, Πρωθυπουργόν τῆς Καρνασιο-Τσερκεζικῆς Δημοκρατίας τῆς Ρωσσίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ.  Georgiy Poltavchenko, Κυβερνήτου τῆς Κεντρικῆς Ρωσσίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Πρoξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί κ. Γεωργίου Ἠλιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Λιάντσην, Νομάρχην Καστορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον- πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ὀλυμπίου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Μονακό.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μουστάκαν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεωνόραν Σίλλινγκερ-Ἀπέργη, Δημοτικήν Σύμβουλον Πάτμου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Παλούμπη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικήταν Lopoukhine, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Ἐπιτροπῆς τῶν Προστατευομένων Περιοχῶν, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσονα Ἀθανασιάδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.     
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Κορνιλάκην καί Διαμαντῆν Ἀρβανιτίδην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσα- λονίκης.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλευθερίας Ντούσα, διατελεσάσης ἐπί σειράν ἐτῶν Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλαχερνῶν, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 12ην Φεβρουαρίου. 
Τό ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Le Chateau», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Καλαμαρί, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, αὐ0θημερόν.
Τό ἐν τῷ ἐν Akatlar Ἀθλητικῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθέν συνέδριον τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος («CHP»), τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.     
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. David Bakradze, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. David Bakradze, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ.  Gia Tortladze, Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Γεωργίας, καί συνεργάται αὐτῆς. 
Ἡ συνάντησις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἐν θερμῷ καί ἐγκαρδίῳ κλίματι, ἐπηκολούθησαν δηλώσεις ἀμφοτέρων εἰς τά μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης παρουσίασεν εἰς τόν Ἐξοχώτατον τούς Συνοδικούς Ἱεράρχας.  Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκφράσας κατά τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων τόν θαυμασμόν του διά τήν προσωπικότητα τοῦ  Πατριάρχου, δεηθείς δ’ ἅμα πρός τόν Κύριον ὑπέρ ἐνισχύσεως Αὐτοῦ ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν Πρωθιεραρχικῶν Αὐτοῦ καθηκόντων.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης,  11ης ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Φόρος τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν Μητροπολίτην Γερμανόν Καραβαγγέλην. 75 ἔτη ἀπό τῆς ἐκδημίας του». Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί ὑπευθύνου διά τάς διαπραγματεύσεις τῆς Τουρκίας μετά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ Feriye. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαΐου Πράντζου, Προέδρου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀντωνίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Βεροίᾳ Ἱ. Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ζερβόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hyatt δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰράν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Τετάρτην, 10ην Φεβρουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Teşvikiye νέου ἰατρείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Jan-Klod Kayuka, Ἰατροῦ, τήν Τετάρτην, 10ην ἰδίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Καλαμακίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, τήν Τρίτην, 9ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Μητροπόλεως, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.                                       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί  Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, συνοδευόμενον ὑπό πολυμελοῦς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Μητροπόλεως.
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Mark S. Hanson, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐπί κε- φαλῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἐν Ἀμερικῇ Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Παναγιώτην Τριανταφύλλου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας. 
Τόν Ἐντιμ κ.  Stein Villumstad, Ἀναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Φιλλανδίᾳ Ὀργανισμοῦ «Religions for Peace»,  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ.       
 
*  *  *