[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Σεπτέμβριος 2009

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐπιμορφωτικοῦ Συλλόγου Ἀνθείας Ἕβρου «Σπάρτακος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶ Σφετούδη, Προέδρου αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος,  καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λώλης, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.                                                 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Eugenio Sbarbaro, ἐξ Ἰταλίας, μέχρι τοῦδε Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Βελιγραδίῳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Anton Bulai, ἐντεῦθεν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Παπασταμοῦλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην  κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Καρατζᾶ, Προέδρου τοῦ Τμήματος Μηχανικῶν Περι- βάλλοντος τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης.   
45μελῆ ὅμιλον ἱερουσπουδαστῶν ἐκ Fossano Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Michelangelo Priotto.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. David O’ Riordan, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Steve Higgins, Μηχανικοῦ, ἐκ Ladysbridge Ἰρλανδίας. 
Ὅμιλον ἐκ τῶν Ἐργαστηρίων Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως ἐνηλίκων τοῦ Δήμου Κορυδαλλοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κασιμάτη, Δημάρχου Κορυδαλλοῦ. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους  Σχολῆς, ἐκζητήσασαν τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Ξάνθης, ὑπηρετοῦσαν ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Βογιατζῆν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Μουσείου τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσῖτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλείας Κατσάνη, Συμβούλου τῆς Πολιτιστικῆς καί Μορφωτικῆς Ἑταιρείας «Ἀνάπλους», καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀνθῆς Βαλσαμάκη, Ἁγιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, μεταπτυχιακόν φοιτητήν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ἀπίστολα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς  Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Καραμανώλη, ἐξ Ἀθηνῶν.   
                                             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τά ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Μουσείου Topkapı, τό Σάββατον, 26ην Σεπτεμβρίου.
Τήν ὑπό τοῦ  Ἐντιμ. κ. Aziz Yeniay, Δημάρχου Küçükçekmece, ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρα τῆς καρδίας, ἐν τῇ ἐν Küçükçekmece πλατείᾳ Halkalı, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Κορδομενίδου καί Lara Mari Aburus, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.     
 
*  *  *
 
Ὡς προηγγέλθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Σεπτεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Ἐλασσῶνος καί Μαντινείας καί Κυνουρίας,  ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Γέροντος  Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Τήν Τετάρτην, 23ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ’οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Isak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῇ Ἑβραϊκῇ Παροικίᾳ τά εἰκότα, ἐπί τῇ ἑορτῇ Roş Haşana. 
                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ,  Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Λυμπερίου, συμμαθήτριαν Αὐτοῦ ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης, Οἰκονομολόγου, ἐκ Σύδνεϋ. 

Ἐξεπροσωπήθη  ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Π. Ἀγγελοπούλου, Ἀρχοντίσσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων καί Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Α’ Κοιμητηρίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου.
                         
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Ἰ. Ἠλιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, αὐθημερόν. 
 
*  *  *
 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν, 20ῆς Σεπτεμβρίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.

Ἐξεπροσωπήθη κατά τήν βάπτισιν τοῦ ζεύγους Στεφάνου Κούρτη καί Εὐφροσύνης Γκατζόφλια, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τῆς Γαλλίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 17ην Σεπτεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Gérard Larcher, Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τῆς Γαλλίας, ἐπεσκέφθη, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bernard Emié, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὁμίλου Γερουσιαστῶν. Ἡ συνομιλία μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διεξήχθη ἐν ἐγκαρδίῳ καί φιλικῷ πνεύματι. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην παρέστη καί ὁ ἐπί τούτῳ ἐλθών ἐκ Παρισίων Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
     
Ἡ Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἑλλάδα
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, τῶν  Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου καί Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, ὡς καί τοῦ μαθητοῦ Γεωργίου Πίγκου, ἐκ μέρους τῆς νεολαίας τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Ἑλλάδα, προκειμένου ὅπως, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, ἐπισκεφθῇ τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Ἐλασσῶνος καί Μαντινείας καί Κυνουρίας. Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Λάρισαν θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας ἰδίου.
Κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἐπίτροπος Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος.     
                                 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπανεκλογῆς τοῦ Ἐξοχ. κ. José Manuel Barroso εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπέστειλεν αὐτῷ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tina, οἵτινες ἀπεχαιρέτισαν  Αὐτόν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτῶν εἰς Τιφλίδα.   
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη  ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France»  δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bernard Emié δεξίωσιν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Gérard Larcher εἰς Τουρκίαν, τήν Πέμπτην, 17ην τρ. μ. . 
                                         
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ İbrahim Paşa διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, τελετήν ἐνάρξεως ἐκθέσεως χειρογράφων μέ θέμα: «Κοινή Πολιτιστική Κληρονομία-Ποικιλία ἐν τῇ Ἑνότητι», τήν Τετάρτην, 16ην Σεπτεμβρίου.
Τά ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος τοῦ ἐν Harbiye Συνεδριακοῦ Κέντρου Lütfi Kırdar, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 16ης Σεπτεμβρίου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου.
                                           
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Beşşar Esad, Προέδρου τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Συρίας.
                                       
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Huurinainen, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Richard Price, Καθηγητήν, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μᾶνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Hervé Magro,νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Brita Wagener, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Καθηγητήν, Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. 
Ὅμιλον ἐκ Λεμεσοῦ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Ὀλυμπίου, Θεολόγου.
Τάς Εὐγεν. κ. Μαρίαν Βασιλειάδου, Καθηγήτριαν, κ. Ἰωάνναν Μπεργιαννάκη, Ἰατρόν, καί κ. Καλλιόπην Δεμιρτζάκη, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγελλον Μαλικούταν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Παναγιώτας Τσιτσοπούλου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγενίας, Φιλολόγου-Γλωσσολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Θ. Τσουκαλᾶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἐκ Λέσβου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Λαζαρίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐκ Φιλαδελφείας Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπῖναν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Χριστοφόρου, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλπίδα Λειψάνου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλοῦσαν εὐλαβῆ σέβη, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
                                             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze, τήν Τρίτην, 15ην Σεπτεμβρίου.
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἐπιχειρηματιῶν τῆς Τουρκίας δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τοῦ Hrant Dink, Δημοσιογράφου, αὐθημερόν. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου.
Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Ὄουλου κ. Παντελεήμων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Φιλλανδίας, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 14ην ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ  Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ὄουλου κ. Παντελεήμων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ.  κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Fahri Iskandar Daoud καί Abdullah Zurickat, Ὀρθόδοξοι Βουλευταί ἐξ Ἰορδανίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, οὕς ἐδέχθη καί εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἱεροκήρυκος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Δαμιανοῦ Πεχλιβανίδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Ἀνδρέου Vujisic.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς      Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Κορνηλίαν Πουλοπούλου, Καθηγήτριαν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μ. Yadel Oskan, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνταῦθα Ταξιδιωτικοῦ Πρακτορείου IQ Travel, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Faruk Ögrük καί τῆς Εὐγεν. κ. Ilariya Acar.


 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 10ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν  Ἁγίᾳ  Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, Ἐπιχειρηματίου,  συναυλίαν εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül.
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 11ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας  τήν ἐν  Ἁγίᾳ  Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ἱδρύματος DEMO  συναυλίαν, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ἐνταῦθα Συνεδρίου τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος μέ θέμα: «The Interdependence Day-Istanbul 2009», ὁμιλήσας καταλλήλως.
                                                     
Τό Σάββατον, 12ην τρ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, παρέστη εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν, ὡς κατ’ ἔτος, δεῖπνον (iftar) εἰς τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀναπήρων (Omur ilik Felçlileri Derneği), ἐν τῇ ἐν Ataköy  ἕδρᾳ αὐτῶν.
                                               
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης ἰδίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 13ης  τρ. μ. . 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πρόδρομος Φιλίππου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας καί ὁ Πατριάρχης.   
                                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ὄουλου κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί τῆς ἐν αὐτῇ Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Trento Ἰταλίας κ. Luigi Bressan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. κ. Antonio Sebastiani καί  κ. Mauro Pesce, Γραμματέως τῆς Συνελεύσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ ΡΚαθο- λικῶν Ἐπισκόπων, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Alessandro Martinelli. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηευφραιμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Φλωρίνης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Ζηλιασκόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μεθ’ ὁμίλου παστόρων ἐκ Φραγκφούρτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, Συντονιστήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ᾧτινι καί συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ὡς ἄνω Δικτύου
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Δημήτριον Τουλούπαν, Σύμβουλον Πρεσβείας Ἀγκύρας, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ κατόπιν μεταθέσεως εἰς Ἀθήνας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Epifanov, Προξένου.   
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Pierre Legendre, Ὁμότιμον Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Παπαγεωργίου καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Alain Supiot, Καθηγητοῦ, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ζαχαρίαν Τζήμητραν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Bilgi.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Παναγιώτην Α. Κρητικόν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Σικάγῳ Ἰνστιτούτου Ἐργασίας καί Οἰκονομίας.
Τήν Ἐλλογ. Δρα κ. Gülnur Aybet, Καθηγήτριαν, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Alexander Rytov, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος «Stella Art», ἐκ Μόσχας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ψαλιδόπουλον, Ἀντιδήμαρχον Καλλιθέας Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηβρέτταν, Δήμαρχον Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων φορέων τοῦ κατ’αὐτόν Δήμου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς Κοινότητος Ἀνθούσης Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. Κυριάκου Ζερβουδάκη, κ. Θεοδώρου Νασιώτου, Προέδρου τοῦ Κ.Α.Π.Η. αὐτῆς, καί κ. Στυλιανοῦ Βανταράκη, Προέδρου τοῦ ἐν αὐτῇ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου.
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συγγενῶν αὐτῆς, ἐκ Καναδᾶ.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Polat Renaissance παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  H. Tekin Enerem, Προέδρου τοῦ Κόμματος « Demokrat Parti» τῆς περιφερείας τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τό Σάββατον, 12ην Σεπτεμβρίου.
Τό ἐν τῷ ἐν Şişli ξενοδοχείῳ Grand Cevahir παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Προέδρου τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων, δεῖπνον (iftar), τήν Κυριακήν, 13ην τρ. μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος:
α) τήν Τρίτην 8ην Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´, Ἰωακείμ Γ´ καί Δημητρίου, καί
β) τήν Τετάρτην, 9ην  τ. μ., ἐπί τῇ  ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικοδημείας κ. Ἰωακείμ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
                                              *  *  *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν 10μελῆ ὅμιλον παστόρων ἐκ Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Knut Andresen.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sabancı διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα: «Joseph Beuys and his Students-Works from the Deutsche Bank collection», τήν Τρίτην, 8ην Σεπτεμβρίου. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Σεπτεμβρίου, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Σερβίας. 
                                           
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Şişhane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Neve Şalom» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Silvyo Ovadya, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος,  δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 2αν Σεπτεμβρίου.
Τό ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Eğemen Bağış, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 3ην Σεπτεμβρίου. 
Τό ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Ἐμπορίου παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 4ην ἰδίου.
Τήν ἐνταῦθα διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ Εὐρωπαϊκῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἑβραϊκοῦ πολιτισμοῦ, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου. 
 
*  *  *
 
Τήν Δευτέραν, 31ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.  Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, προσκυνηταί ἐκ Γεωργίας καί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων  Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεράρχαι καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τό κάτωθεν τοῦ Ναοῦ προσφάτως ἀνακαινισθέν Ἱερόν Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Νικήτα.   

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά τῆς ἁρμοζούσης ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 31ης Αὐγούστου, ἐκκλησιασθέντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί πολυμελῶν ὁμίλων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ Φίλιου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυ-τέρου κ. Ἐλευθερίου Χαραλαμπίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ὡς καί ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Cremona  τῆς Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Maurizio Ghiraldi, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικεντρώσας τούς λόγους Του εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἐπίσης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγέλλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου,  Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου,  Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου.  Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, εἰδικόν Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα,  Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν ἐξ Ἑλλάδος, Βραζιλίας, Ἀργεντινῆς καί ἀλλαχόθεν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, Γ’ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης, ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός.
                                         
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 2αν Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἰταλίαν πρός ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, θά ἐπιστρέψῃ δέ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν 9ην Σεπτεμβρίου. Κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος.   
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.  Λεοντίου Καρίκα καί κ. Δωροθέου Ζέρβα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, ἐπί κεφαλῆς μελῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κοτρῶτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.   
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Juan Nadal Cauellas, ἐξ Ἱσπανίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Διονυσίου Μπενέτου, Λέκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ, κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου σχετικήν παρου- σίασιν, τόν β’ τόμον τοῦ ὑπ’αὐτοῦ συγγραφέντος πονήματος ὑπό τόν τίτλον « Τό Συνοδικόν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐπαινέσας τόν ζῆλον τοῦ συγγραφέως καί τήν ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοῦ Ἄρχοντος ἀναπτύξαντος τό περιεχόμενον τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Τσαντίκον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ken Ryan, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Νέας Ὑόρκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Christine Moro, Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐντεῦθεν, μετατεθείσης εἰς Παρισίους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Σωτηρόπουλον, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητήν Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Stockton, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ρωμανοῦ, ἐκ Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παράσογλου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Βλάχου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τόν νεογέννητον υἱόν αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Φωτογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρεβέκκας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.     
                                         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tό ἐν τῷ ἐν Beyazıt ξενοδοχείῳ The President παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Ali Bardakoğlu, Καθηγητοῦ, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), τήν Δευτέραν, 31ην Αὐγούστου.
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ἱερῶν κειμηλίων καί τό ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ Μουσείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 1ην Σεπτεμβρίου. 
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer,  δεῖπνον (iftar) καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ «Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Εἰρήνης», ἐν τῷ ἐν Sarıyer σταδίῳ Çayırbaşı, αὐθημερόν. 
 
*  *  *