[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αὔγουστος 2009

Τήν Κυριακήν, 30ήν Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Πρέσβυς-Διευθυντής τῆς Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων ἐν Ξάνθῃ, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου καί πιστοί ἐντεῦθεν. Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχος Sarıyer, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. κ. Δημήτριος Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ  Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ,  Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Ἀντωνοπούλου, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί  Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Βαρνάβα, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
Ὅμιλον κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰσαάκ Παπανδρέου. 
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Treviso Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Andriano Cevolotto.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου, ἐκ Κατερίνης. 
50μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τῆς ΕΡΤ 3 μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάνου Πετρούδα, Δημάρχου Σαμοθράκης, καί Χρήστου Τερτσούδη, Δημάρχου Μεταξάδων Ἔβρου.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά  τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Καγιάκοπαραν καί Ραμόνας Κασάπογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
70μελῆ ὅμιλον νέων ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σαγματᾶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κοκάκην, Ἰατρόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Denis Albert, ἐκ Στρασβούργου. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Γέμου – Engesaeth, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Νορβηγίας καί Ἀναπληρώτριαν Καθηγήτριαν Παιδιατρικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Leif Engesaeth. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κρίς-Χρυσοχοΐδην, Διευθυντήν Βορείου Ἑλλάδος τοῦ Ὁμίλου «ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλία».
                                     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ ὀργανισμοῦ «Amerika Türk Koalisyonu» πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, καθ’ ἥν συνεζητήθησαν τά ἀφορῶντα εἰς τάς ἐν Τουρκίᾳ χριστιανικάς Μειονότητας ζητήματα, ἐν τῇ ἐν Taksim ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 27ην Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἐκπροσώπου τῶν Μειονοτήτων εἰς τό Συμβούλιον  τῆς Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου, ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Çapkın, νέον Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, συγχαρείς αὐτόν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί εὐχαριστήσας διά τά λαμβανόμενα μέτρα ἀσφαλείας τῆς ἕδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Βασιλείου Παπανικολάου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, καί κ. Ναθαναήλ Φίλιου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Ντούσκα, καί τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Κωνσταντίνου Πάντα καί κ. Ἀναστασίου Οἰκονόμου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαφιατῆν, Φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Onur Araz μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayter καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Sinem, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη καί στελεχῶν τῶν κατασκηνώσεων τῆς κατ’αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, μετά  τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί μελῶν αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Güler Sabancı, Πρόεδρον τοῦ ὁμίλου ἐπιχειρήσεων «Sabancı», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Dilek Sabancı, ἐντεῦθεν, προσκαλεσάσας Αὐτόν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ ὑπ’ αὐτῶν ἱδρυθέντος Μουσείου ἐν τῇ πόλει Mardin. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Μαρίνου Γεωργακοπούλου, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, τήν Παρασκευήν, 21ην Αὐγούστου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δημάρχου Şişli, δεῖπνον (iftar), ἐν Mecidiyeköy, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Κελέσογλου καί Μαριάνθης Ψαλτοπούλου Κιοσέ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Ἀλεξανδρουπόλεως, τό Σάββατον, 22αν Αὐγούστου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Χ. Ἰωαννίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν.
Τούς ἀρραβῶνας τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Κατραντζῆ καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ναντίν Özçubukçuyan, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου καί Μαρίας Πορίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Akkan Suver, Προέδρου τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος στρατηγικῶν καί κοινωνικῶν ἐρευνῶν «Marmara Grubu» δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Δευτέραν, 24ην  τρ.μ..   
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ «Ceylan», τήν Τρίτην, 25ην  ἰδίου. 
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 19ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, προσκληθείς μετέβη εἰς Küçükyalı τῆς Ἀσιατικῆς πλευρᾶς τῆς Πόλεως καί ἐξεναγήθη εἰς τάς ἀνασκαφάς τάς ὁποίας πραγματοποιεῖ μετά τοῦ ἐπιτελείου της ἡ Ἐλλογ. Καθηγήτρια κ. Alessandra Ricci εἰς τόν χῶρον τῆς Βυζαντινῆς Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ἔνθα εὕρηται καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰγνατίου τοῦ Α’, ὁ ὁποῖος ἔζησε καί διῴκησε τήν Ἐκκλησίαν κατά τόν ἔνατον αἰῶνα.
Ὁ Πατριάρχης ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ παρισταμένου Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις-Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης 2010», τῶν ἀρχαιολόγων καί τῶν συγκεντρωθέντων περιοίκων καί ἀνεχώρησε μέ ἀρίστας ἐντυπώσεις, ὑποσχεθείς νά προσκυνήσῃ καί πάλιν τόν τάφον τοῦ ἐν Ἁγίοις προκατόχου Αὐτοῦ μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἀνασκαφῶν. 

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί ἄλλων συνεκδήμων, ἀνεχώρησεν εἰς Ἴμβρον ἐπί τῷ τέλει ἵνα προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μηθύμνης κ. Χρυσόστομον.
Τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους Fiesole κ. Luciano Giovannetti καί  Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola κ. Armando Trasarti, ἐξ Ἰταλίας, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθῶν ὁμίλων προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Φραντζῆν, Δήμαρχον Ἁγίου Γεωργίου Νομοῦ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ.  İsmail Mete, Δήμαρχον Ağırnaz Καππαδοκίας, μετά τῆς συζύγου καί συγγενῶν αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Timur Bayındır, Müberra Eresin, Kasım Zoto, Vedat Başaran καί İsmail Taşdemir, στελέχη τῆς Ἑνώσεως Ξενοδόχων Τουρκίας.   
Ὅμιλον μελῶν τῆς ἑλληνικῆς Κρυσταλογραφικῆς Ἑταιρίας καί φίλων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Χούντα, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Γεωπονικῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν.
Tήν Εὐλαβ. κ. Ραφαΐλκαν Παπαδοπούλου-Κιουτσούκνιλ μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ.  Φιλίππου καί Στεφάνου, Φοιτητῶν, ἐντεῦθεν.  
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Αὐγερινοῦ. Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, κατά τό παρατεθέν δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος Ἐπάρχου τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Mevlüt Kurban, τήν Τετάρτην, 19ην τ.μ., ἐν τῇ ἐν Πριγκήπῳ Λέσχῃ «Anadolu».   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανοῦ. 
Ὅμιλον μαθητῶν Λυκείου καί φοιτητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου  Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Σπυρίδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Χαρισιάδου, Ἀρχόντισαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Chris Van Hollen, μέλος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου, ἐκ Maryland Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ἀδαμίδου, Καθηγητοῦ-Νομαρχιακοῦ Συμβούλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Οἰκονόμου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, στέλεχος τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Λευκωσίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Τύχωνα Τρωϊάνωφ, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Δικηγόρον, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, Γεώργιον Φειδάκην καί Στυλιανόν Ξενάκην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Γαργαρίδην, ἐξαιτησάμενον τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Σχολῆς Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, καί ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ Βαπτίσει αὐτοῦ.


Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Ντεμίρ, Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου καί  Hakan Soylu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Τσιτσόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Λαιμοπούλου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου προσφύγων Μικρασιατῶν «Οἱ ρίζες μας», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ κ. Μαρίας Παντικίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἀντωνίου Vineland Νέας Ἰερσέης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Μαστορίδου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Kaya μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Sıdıka Bekleviş, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ τελευταίου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Πέμπτην, 13ην Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς νήσου Πρώτης,                                                     
β) Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου  ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μουχλίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Παρασκευήν,14ην ἰδίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ἰάκωβος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ὅστις καί ὡμίλησε κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
γ) Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἡρακλειδίου Ξιούρου.


Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Σάββατον, 15ην Αὐγούστου, προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Ἕξ Μαρμάρων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ἰακώβου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Ὀζπροδρομίδης, καί  ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελόπουλον, ἐκ Σικάγου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,  προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί Ἀμερικῆς καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.
                                         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Ἀγγελοπούλου,  τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Σικάγου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Χασιώτου μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἐλευθερίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῶν Βοηθῶν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.   
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ.κ. Ἀλέξιον Μαράκην καί Κύριλλον Τσερεβελάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετεκπαιδευομένους ἐν Ἀμερικῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Enis İşbilen, Δικηγόρον, Δήμαρχον Uzunköprü (Μακρᾶς Γεφύρας), μετά τῶν Ἐντιμ κ.κ. Ege Veventak, Καλλιτέχνου, καί Γεωργίου Κοσκινᾶ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των, τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, τάς Εὐγεν. δίδα  Δέσποιναν Εὐθυμιάδου καί κυρίας Μαρίαν Μπέργκε καί Μαρίαν Συμεωνίδου, στέλεχος τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην καί Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ταρίναν, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Ὑπαλλήλων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κοκκινάκην, Φοιτητήν Θεολογίας.
Τήν Μουσικολ. κ. Δήμητρα Γ. Μουστάφογλου, Ἀοιδόν, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Ἰστσέν, ἐντεῦθεν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 15ης  Αὐγούστου, διεπεραιώθη εἰς Πρίγκηπον, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰακώβου καί τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἔνθα, κατόπιν προσκλήσεως, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα,  τῇ συμμετοχῇ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευομένου ὑπό πλειάδος Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεώς Του, Βουλευτῶν τῆς Πόλεως, τοῦ κ. Νομάρχου καί τοῦ κ. Δημάρχου αὐτῆς καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων.

Μετά τό γεῦμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό ποτε Ὀρφανοτροφεῖον ἡμῶν ἐν τῇ Νήσῳ, τό ὁποῖον ὀλίγον ἀργότερον ἐπεσκέφθη ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ ὑπό τοῦ Πατριάρχου, συνοδεύσαντος τήν Α. Ἐξοχότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς κατά τήν ξενάγησιν ἐντός καί πέριξ τοῦ κτηρίου.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ καί ὑπεδέχθη τόν μετ’ ὀλίγον ἀφιχθέντα κ. Πρωθυπουργόν, Ὅστις ἐπεσκέφθη τόν Ἱ. Ναόν καί εἶτα ἐγένετο δεκτός μετά τῶν σύν Αὐτῷ εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καί ἔτυχε τῶν περιποιήσεων τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτάτων Ἱερομονάχου κ. Καλλινίκου καί Μοναχοῦ κ. Ἐφραίμ. Τόν κ. Πρωθυπουργόν, Ὅστις ἔγραψε τάς ἐντυπώσεις Του εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν τῆς Μονῆς, ηὐχαρίστησε θερμῶς διά συντόμου προσλαλιᾶς ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί Τῷ προσέφερεν εἰς ἀνάμνησιν ἐλαιογραφίαν εἰκονίζουσαν τήν πρόσοψιν καί τό κωδωνοστάσιον τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ δέ Α. Ἐξοχότης ὁ Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην τό κομβολόγιόν του.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωθυπουργός κ. Erdoğan καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συζητήσουν διά βραχέων τά ἀπασχολοῦντα τήν Ὁμογένειαν θέματα ἐν πνεύματι εἰλικρινείας καί ἐγκαρδιότητος, αἵτινες ἐχαρακτήριζον τήν ὅλην ἀτμόσφαιραν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ καί τῆς πολυμελοῦς συνοδείας Του εἰς τήν Πρίγκηπον, συμπεσάσης κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Α. Ἐξοχότης τόσον ἐν τῷ Anadolu Kulubü, ἐν τῷ ὁποίῳ παρετέθη τό γεῦμα, ὅσον καί ἔμπροσθεν τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ ἐδέχθη τάς ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις συμπαθείας καί σεβασμοῦ τῶν συγκεντρωθέντων ἐντοπίων παραθεριστῶν καί ξένων περιηγητῶν.     
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγιάσματος Βεφᾶ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 11ης Αὐγούστoυ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, Στυλιανοῦ Μουχλίδου καί Στυλιανοῦ Γκιουλγκιούν, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου  τῆς Κοινότητος Βαλίνου, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, Λαζάρου Ἀλατερέζογλου, Ἀντιπροέδρου, Ἀλεξάνδρου Ἀλατερέζογλου, Ταμίου, Γεωργίου Γιόφογλου, Γραμματέως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυβέλης Λιάτσου, μέλους αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἠλίαν Ἀναστασόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὡσαύτως ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν.
35μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Πολυκάρπου Ρώμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Alessandro Zenobbi.
  Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Matthias Leineweber, μετά μελῶν τῆς Κοινότητος Saint Egidio, ἐκ Γερμανίας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Λός Ἄντζελες Ἀμερικῆς Μαρμαρινῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Δημητρίου, Ἄρχοντος Νοταρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Καλομοιράκην, Ἀνώτερον Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Γκαλίτση, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ τέκνου αὐτῆς Θάλειας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κατραντζῆν μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναντίν Özçubukçuyan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Ρουλάκην μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Καρατζία καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀλίκης-Μαρίας Σούκλα, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Παναγιωτίδην, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Erol Sayman, φοιτητήν ἐν Ἀμερικῇ.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν,  ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Νοσοκομείῳ Ethika νοσηλευομένην Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Μπενλίσοϊ καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
α) Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ ἥν παρέστη ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 7ης Αὐγούστου.
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης  Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, 9ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Κοντομηνᾶς, Ἄρχων Μ. Πρωτέκδικος– Μεγαλοεπιχειρηματίας, μετά φίλων αὐτοῦ, ἡ Ἐξοχ. κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρῴην Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σαβαλάνου καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Χαριδήμου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κατσιφάρας, πρῴην Ὑπουργός, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Μανιάτης, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἀργολίδος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Ἑλλησπόντου Κοζάνης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανίδη, καί ὅμιλος Ναυτοπροσκόπων ἐκ τοῦ Β’ συστήματος Χολαργοῦ.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας τούς ἐξ Ἑλλάδος ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί προσκυνητάς.   
γ) Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου,  κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.   


Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων καί Ἐθνικῆς Κληρονομίας τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Παλαιολόγου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 8ην Αὐγούστου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Παλαιολόγου, μέλος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ρουμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.  Silviu State, Ἐφημερίου  τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Κοινότητος, τοῦ Ἐλλογ. κ. Mihai Maxim, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Κέντρῳ Τουρκικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βουκουρεστίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Petre Gouran, Συμβούλου αὐτοῦ.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας,  ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου  τῆς Κοινότητος Μουχλίου, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί  Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ταμίου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Georges Khazoum, ἐντεῦθεν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὑποδιακόνου-Φοιτητοῦ Θεολογίας κ. Georges Hawarian, ἐκ Λιβάνου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Roberto Amici, Καθηγητήν ἐν τῷ Οὐρβανιανῷ Πανεπιστημίῳ Ρώμης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Μεϊχανετσίδου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα ὀφφικίαλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τῶν ἐγγονῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Ἀχιλλέως καί Παναγιώτου Χανίδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δημητριάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μάρθας Fling, ἐξ Η.Π.Α. .
12μελῆ ὅμιλον Προσκόπων ἐκ τοῦ 15ου Συστήματος Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Μ. Καραλῆ, ὑπευθύνου τῆς Κοινότητος Ἀνιχνευτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πουτιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐμορφίας Ἀλογοσκούφη, ἐξ Ἰτέας Φωκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Tahsin Aydoğmuş, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Φέρλαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε :
α) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 5ην  Αὐγούστου.
Εἰς τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ  μετέβη εἰς τό Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων, καί
β) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 6ην  ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ὑποστηρικτήν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δημητριάδην ἐξ Η.Π.Α.. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ  ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Κατ’ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις καί ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις μεθ’ ἥν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τό Ὀρφανοτροφεῖον Πριγκήπου καί ἐπραγματοποίησαν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων, τυχόντες τῶν περιποιήσεων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. Μετά ταῦτα ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς διεπεραιώθησαν εἰς Χάλκην καί ἐγευμάτισαν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος, κατελθόντες ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Πόλιν.
 
*  *  *
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Τρίτην, 4ην Αὐγούστου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καθ’ ἥν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, συνοδευόμενον  ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Κωνσταντοπούλου, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παπαπροκοπίου, Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, ἐκ Τριπόλεως. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Win Dayton, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Amy Lillis καί Sandra Oudkirk, στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῶν Η.Π.Α. .
Ὅμιλον Καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετ’οἰκογενῶν καί φίλων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐσταθίου Πολυχρονιάδου, Καθηγητοῦ. 
 
*  *  *