[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀπρίλιος 2009

Ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 28ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης, Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, ἐλθών εἰς τήν Πόλιν ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τό διοργανούμενον Συνέδριον μέ θέμα «Ἀναζητώντας κοινή ἐπίλυση γιά τήν ἐνεργειακή ἀσφάλεια», ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ  διεξήχθη ἐγκάρδιος συνομιλία.   
                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Alfonso M. Sammut, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς τήν γενέτειράν του Μάλταν.
Πολυμελῆ ὅμιλον κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Mantova Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ.  Πρεσβυτέρου κ. Lorenzo Lorenzini.   
Ὅμιλον ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς «Κοινότητος τοῦ Ἐμμανουήλ», ἐκ Μασσαλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Jean-Christophe Leurent. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Διστόμου Βοιωτίας, μεταβαινόντων εἰς Vezirköprü Σαμψοῦντος ἐν τῷ πλαισίῳ ἀνταλλαγῶν ἐπί τῇ βάσει εὐρυτέρου Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος.
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀσανάκη Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου «Παναγία Ἰμβριώτισσα», ἐκ Σαλαμῖνος.
Τήν Εὐγεν. Δρα Ἄνναν Μπρεδήμα, στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς  Ἐπιτροπῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σκουρολιᾶκον, Ἠθοποιόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Ἰωάννας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Γρηγόριον Μιχελῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐσταθίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Δημήτριον Δημητριάδην, πρῴην Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ὀζκουρκούτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Μπεργκάμη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 28ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Ἐμπορικῷ Κέντρῳ «İstinye Park» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Φορέως «Διαπολιτισμικός Διάλογος» («Kültürlerarası Diyalog Platformu») παρουσίασιν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Cihan Taşkın, μέ θέμα «Kelebek», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Kevork Ğharumyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Hagop Mınasyan, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς παροικίας, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filiksinos-Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Πέτρου Gülçe καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Altınışık, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, καί Lütfi Özkök, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, εὐχηθέντας τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Ἱερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ, εὐεργετῶν-δωρητῶν  καί ἐξ Ἱεροσπουδαστῶν τοῦ Ἑνιαίου Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Χανίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Θωμᾶ Παναγιώτου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κυνηγοῦ, Δημάρχου Ἀκρωτηρίου Χανίων.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου, Θεολόγου.
                                           
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Zeytinburnu διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ İstanbul Bariş Platformu ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος «Mescid-i Aksa», τό Σάββατον, 25ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ ἁγ. Ἀντωνίου Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐκ Σμύρνης τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Alfonso M. Sammut, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου καί Σοφίας Γκίκα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου. 
 
*  *  *
 
Τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου, 24ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης ἐπί τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε τούς πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν, εἰς οὕς καί διένειμε πασχαλινά ὠά.
                                     
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν ὑπό τῆς Μικτῆς Χορῳδίας Ναυπάκτου συναυλίαν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Todor Kabakchiev, εἰς τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ἡ ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Κόττορου Πολυφωνική Χορῳδία τῶν Πατρῶν ἀπέδωκε βυζαντινούς Ὕμνους. Ἐν τῷ τέλει τῆς συναυλίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν, ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἀμφοτέρας τάς χορῳδίας.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Γεωργάτου καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βαρελᾶ Μικτῆς Χορῳδίας Ναυπάκτου, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐθυμίου Σώκου, Νομάρχου Αἰτωλοακαρνανίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Παπαθανασίου, Δημάρχου Ναυπάκτου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, Φιλολόγου.
Ὅμιλον 100 ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Μιλάνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου Dionigi Tettamanzi, Ἀρχιεπισκόπου Μιλάνου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγού- μενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίου Διονυσίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.   
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος «Gesù Risorto», ἐκ Tavodo Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Don Vigilio Covi. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Φίλιππον Τσαλίδην, Ἀρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, πρῴην Ὑπουργόν καί Βουλευτήν Νομοῦ Καβάλας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλον, Γενικόν Γραμματέα  τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος διά θέματα Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης Χρυσοχοΐδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Ὅμιλον Πρυτάνεων ἐκ Πανεπιστημίων τῆς Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Oleksiy Chebykin.
Tόν Ἐλλογ. Δρα κ. Φώτιον Μπενλίσοϊ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σιακωτόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Ἄννης, ἐκ Μ. Βρεταννίας, καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς τελεσθησομένοις ἐνταῦθα γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, ἐκ Νέων Μουδανίων Θεσσαλονίκης. 
 
*  *  *
 
Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Σμύρνην

Τό Σάββατον, 25ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀρχοντώνη, θά μεταβῇ ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην προκειμένου ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους πιστούς καί συγχαρῇ αὐτούς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Ἡ Α. Θ.Παναγιότης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καθ’ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς τούς  ἐκκλησιασθέντας πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν καί  διένειμεν εἰς αὐτούς τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
38μελῆ ὅμιλον ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Campobasso Bojano κ. Giancarlo Bregantini.
Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Κορόζη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Θεοδωρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
40μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἰασίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ilie Melnichuh.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀργύριον Νικολαΐδην, Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Πολυφωνικήν Χορῳδίαν τῶν Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Κόττορου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἑνιαίου Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χελᾶν, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Ἕνωσιν Κουμανιωτῶν Νομοῦ Ἠλείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μαρούντα, Δημάρχου Φολόης.
Ὅμιλον Ἐδεσσαίων Νομοῦ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου κ. Μιλτιάδου Βασιλακάκη, Καθηγητοῦ Γεωπονικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κωνσταντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νεφέλης, τῶν οἰκείων αὐτῶν, τῆς Εὐγεν. δίδος Ἐλισάβετ Ἀλεξίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κόλια, Φοιτητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σταδίῳ «Ali Sami Yen» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν, ἐπί τῇ  ἑορτῇ τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας καί τῶν Παίδων, τήν Πέμπτην, 23ην  ἰδίου.
 
*  *  *
 
Πασχάλιοι εὐχαί πρός τήν Ὁμογένειαν
Οἱ Ἐξοχώτατοι κ. Πρέσβυς τῆς Τουρκίας ἐν Ἀθήναις καί κ. Νομάρχης τῆς Πόλεως ἐπικοινωνήσαντες τηλεφωνικῶς πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξέφρασαν τάς θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τῇ Α. Θ.Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, καί δι’ Αὐτοῦ καί ἁπάσῃ τῇ ἐνταῦθα Ὁμογενείᾳ. 

Τήν Τρίτην, 21ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, προσκληθείς, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ritz Carlton» διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «John Templeton» Συμπόσιον, μέ θέμα «Ἡ Οἰκοδομή τοῦ μέλλοντος: Θρησκευτική Ἐλευθερία, Δίκαιον καί Κοινωνική Πρόοδος», ὁμιλήσας πρός τούς ἐκ διαφόρων χωρῶν ἐκλεκτούς συνέδρους.
                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείου Darülaceze, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 22αν ἰδίου, γενόμενος δεκτός μετά τιμῶν καί σεβασμοῦ ὑπό τῶν διοικητικῶν στελεχῶν τοῦ Ἱδρύματος. 
                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σωφρονίου Συκάκη, Ἐφημερίου τῆς Ἱ.  Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μαγδαληνῆς καί μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κορόζην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.   
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Προδρόμον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῷ ναῷ τούτῳ φιλοξενουμένης Ρουμανικῆς Παροικίας τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ἀργυρῆς.
Τόν Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, τόν Ἐλλογ. Δρα Πασχάλην Βαλσαμίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Λεωνίδαν Ροῦτσον, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος,  Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην καί Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν, καί Γεώργιον Πριβίλοβιτς, ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου, τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Δεμιρτζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, ὡς καί τάς Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση καί  κ. Ζωήν Τουράτσογλου-Μαμάση, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ καί ἀνεψιοῦ αὐτῆς μαθητοῦ Σάββα Συκάκη, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νεοκλῆν Σαρρῆν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φλώρας, τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἀλεξάνδρου-Μαρίου, ἐξ Ἀθηνῶν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Adnan Ekşigil καί τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hülya, ἐντεῦθεν. 
Τήν Ἐλλογ.  κ. Adile Biger, Καθηγήτριαν Βιολογίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Sait Emre, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φ. Κουρνάζογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Πετρίδην, Φωτογράφον, ἐντεῦθεν. 
       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 21ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Zincirlikuyu ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας Aygaz διοργανουμένην ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Koç ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τῆς Εὐγεν. κ. Mary Cross, Φωτογράφου-Συγγραφέως, μέ θέμα: «Ἐπίσκεψις εἰς Ἱερούς Τόπους », αὐθημερόν.

Πάσχα εἰς τήν Ἀττάλειαν
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ ποιμαντικῇ εὐθύνῃ καί μητρικῇ στοργῇ αὐτοῦ, ἔλαβε πρόνοιαν ὥστε οἱ ἐν Ἀτταλείᾳ (Antalya) καί τοῖς περιχώροις αὐτῆς πολυάριθμοι Ρῶσσοι καί ἄλλοι σλαυϊκῆς καταγωγῆς Ὀρθόδοξοι νά ἐξυπηρετηθοῦν ὡς πρός τάς λειτουργικάς καί ἐν γένει πνευματικάς ἀνάγκας αὐτῶν κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα. Πρός τοῦτο ἀπέστειλεν ἐκεῖ τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Anishchenko καί τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν, οἵτινες ἱερούργησαν κατά τάς ἁγίας ἡμέρας τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Αἱ τοπικαί ἀρχαί συμπαρεστάθησαν εἰς αὐτούς λίαν εὐγενῶς καί προθύμως. Ἔψαλεν ὀλιγομελής χορῳδία ἐκ Ρωσσίας, ἐνῷ πολλοί πιστοί προσῆλθον εἰς τό μυστήριον τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἑωρτάσθη καί ἐν Καππαδοκίᾳ, ἱερουργοῦντος τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Εὐαγγελιστρίας Βαφεοχωρίου Βοσπόρου. 
 
*  *  *
 
Τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 21ην τρ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κληθείς μετέβη εἰς τό Πλημμελειοδικεῖον Πριγκηποννήσων και κατέθεσεν ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν Χάλκῃ Σκήτης τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς συνεχιζομένης δίκης, κατόπιν τῆς ὑπό τοῦ Δασαρχείου τῶν Πριγκηποννήσων παρανόμου κατεδαφίσεως τῆς στέγης, τῆς θύρας, τῶν παραθύρων κ.λπ. τῆς Σκήτης, ἀμέσως μετά τήν ἀνακαίνισιν αὐτῆς μερίμνῃ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ὅ ὑπάγεται αὕτη.
Ἡ δίκη θά συνεχισθῇ τήν 12ην Μαΐου ἐ.ἔ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.
                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Tόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, μετά τοῦ Συμβουλίου τῆς Παροικίας αὐτῶν, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολάρχην τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαφάτη, Φοιτητοῦ, ἐκ Ρόδου. 
Tόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Συμεών Παπαγεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σοροβάκη, Θεολόγου-Ψυχολόγου.
70μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Παδούης Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Franco Costa.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραβῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀνδρέαν Γκοτσόπουλον, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Ἀντιδήμαρχον Χολαργοῦ, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Σακελλαροπούλου, Καθηγητοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Σιούφα, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην, Δικηγόρον- Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Raffi Hermon-Araks καί Agop Sariyan, ἐκπροσώπους τοῦ Δημάρχου τῶν Πριγκηποννήσων, εὐχηθέντας τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Ivan Dimitrov, ἐκ Σόφιας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Norbert-Παῦλον Banik, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίας Γουρζῆ, Καθηγητρίας ἐν τῇ Μουσικῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Μονάχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Φλωρίδην, ἀνώτατον δικαστικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπογδανόπουλον, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάνθης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φωτεινῆς καί Ἠλία, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet-Ali Akgün, Ἔμπορον, ἐντεῦθεν.                                                       

Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψατο ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.   
       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Χριπσίμε Γερασιάν, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ Ναοῦ Surp Vartanants, τό Σάββατον, 18ην Ἀπριλίου. 
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Bektaş παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης «Tokaçlı» Πασχάλιον δεῖπνον, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 17ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος, σχολιάσας τό νόημα τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου. Μετά τῆς συνήθους ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τηρουμένης τάξεως καί μεγαλοπρεπείας καί ἐν μέσῳ πολλοῦ ἐκκλησιάσματος ἐτελέσθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας  ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ’ἥν ἐγένετο καί ἡ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Πατριαρχείων.
                             
Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ, Πατριάρχου Δημητρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέψατο τό ἐν Eğrikapı Πατριαρχικόν Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ, εὐχηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων.
                                   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Πέτταν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῶν συγγενῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Κυριάκου Πέττα, Χημικοῦ, καί  Χαραλάμπους Μπουγιούκου, Δικηγόρου, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κωνσταντόπουλον, Βουλευτήν Πιερίας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία»-πρῴην Ὑφυπουργόν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Besim Tıbuk, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Γιουζμπασιάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐπί ἐκζητήσει τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Στάθην, Πάρεδρον τοῦ Παιδαγω- γικοῦ Ἰνστιτούτου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Σιακωτοῦ, Σχολικοῦ Συμβούλου, ἐξ Ἀθηνῶν, τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Δούκα, ἐκ Βόλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Αἰκατερίνης Σκούμπα, ἐξ Ἐλευσίνος. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Μικρασιατικῶν Σωματείων καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Πτολεμαΐδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Ν. Ἀρζόγλου, Προέδρου τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Ἱ. Βήματι τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Μ. Πέμπτης, 16ης Ἀπριλίου, τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλπίδα Τσούρη, Βουλευτήν Χίου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Φραντζῆν, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καραγιαννίδην, Φοιτητήν Ὀδοντιατρικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν ἐκ Βελιγραδίου, οἵτινες ἐκκλησιάσθησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μ. Τετάρτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Μεντεσέ, μετά τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
                                     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, μέ θέμα: «Ταξίδιον εἰς τήν Δύσιν» («Travel to the West»), ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Sakıp Sabancı», τήν Τετάρτην, 15ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελευταίαν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 15ης Ἀπριλίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας.
                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ὁσιολ. Ρωμαιοκαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ἀνδρέαν  Haqūin, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Namur Γαλλίας. 
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Κ. Μαγκαφᾶν, Ἱστορικόν, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Φαραντούρην, Καθηγητήν Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Βλάχου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Burak Oral, Ἐκπρόσωπον τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας «Eureko», ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μυλωνᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγλαΐας Καλφάογλου, τῆς μητρός αὐτῆς Ἀλεξάνδρας, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 14ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου. 
                                         
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Φωτιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπι, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανη- γύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Ὁσιολ.  κ. John Buffington, ἐκ τῆς ἐν San Diego Η.Π.Α.  Κοινότητος τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησά- μενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
18μελῆ ὅμιλον μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μαλαθούνη, Προέδρου αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Maida Saris, Δημοσιογράφον τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Agos».
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γκίκαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Καλιφορνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἄκγκιουλγκεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 13ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν, μετεκπαιδευόμενον ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει.
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην, πρῴην Ὑφυπουργόν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία» τοῦ Νομοῦ Λακωνίας, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος  Πέτρου Μαλίτα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Ἀνδριόπουλον, Θεολόγον-Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Χαρίση, Χημικοῦ-Μηχανικοῦ, καί Διονυσίου Παπαθεοδοσίου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Φωτεινῆς Τζούρου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καρᾶν, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν, ἐκ Βοστώνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεράποντα Τσέλιον, ἐκ Τρικάλων, Ἀπόστολον Ματσᾶν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Θωμᾶν Alekov, ἐκ Κρήτης, Ἱεροσπουδαστάς.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Cevahir Buğu, Φωτογράφον, ἐντεῦθεν. 
                             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Μουφτίας Bakırköy διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Bakırköy τεμένει Şenlikköy, τήν Μ. Δευτέραν, 13ην ἰδίου.     
                                           
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τήν Ἀρχιρραβινείαν καί συνεχάρη τόν Σοφολ. κ. İshak Haleva, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 11ην Ἀπριλίου, ἐπέστρεψεν ἐκ Παρισίων, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 12ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ὡς καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Καλογερᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου ἀπήντησεν ὁ νεοχειροθετηθείς Ἄρχων, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
                                             
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:                                             
Tόν Ἐντιμολ. κ. Θωμᾶν Ζαφείραν, Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Καλογερᾶν μετά τῶν οἰκείων καί φίλων αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν καί μαθητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου, Δημάρχου Τριγώνου Ἕβρου.
Ὅμιλον Ἐπιχειρηματιῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τζάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ρουβάν, ᾀοιδόν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 13ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἐμμανουηλίδου Διευθυντοῦ αὐτοῦ.                                               
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Βασιλικῶν Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λογοθέτου.                                               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:   
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πενταετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἐπιχειρηματίου Sakıp Sabancı, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Anishchenko, ἐξ Οὐκρανίας.
                                          *  *  *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τόν ἐν τῷ Ἱ. Κοιμητηρίῳ Προφήτου Ἠλιοῦ Πριγκήπου τελεσθέντα ἐνταφιασμόν τῆς ἀειμνήστου Σμαράγδας Τσιροπούλου, τήν Τετάρτην, 8ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Çırağan» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 164 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, τήν Πέμπτην, 9ην ἰδίου. 
 
*  *  *
 
Ὁ Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν καί Διεθνῶν Ὑποθέσεων  τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Michael Spindelegger εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 7ης Ἀπριλίου ὁ Ἐξοχ. κ. Michael Spindelegger, Ὁμοσπονδιακός Ὑπουργός  Εὐρωπαϊκῶν καί Διεθνῶν Ὑποθέσεων  τῆς Αὐστρίας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Heidemarie Gürer, Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί στελεχῶν τοῦ ὑπ’αὐτόν Ὑπουργείου, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα,  ἀποδοθεισῶν αὐτῷ τῶν ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου  προβλεπομένων τιμῶν. Κατά τήν διεξαχθεῖσαν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ παρίστατο καί ὁ ἐπί τούτῳ ἀφιχθείς εἰς τήν Πόλιν Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ. 
                                       
Ὁ Ὑπουργός ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Kύπρου Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Κυπριανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Κυπριανοῦ, Ὑπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, παρακαθήσαντα ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
                                           
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Γιούστσενκο, Βουλευτήν, αὐτάδελφον τοῦ κ. Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Volodimir Puzirko, καί τῆς Εὐγεν. κ. Olha Bohonska, Ὑποπροξένου. 
                                   
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας  ὁ  Ἐξοχ.  κ. Marc Perrin de Bricham- baut, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν Ἀσφάλειαν καί τήν Συνεργασίαν ἐν Εὐρώπῃ (Ο.Α.Σ.Ε.), ἐπεσκέψατο τόν Πατριάρχην, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν. 
 
Ἀναχώρησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
Σήμερον, 8ην Ἀπριλίου, ἀνεχώρησεν εἰς Παρισίους διά πτή- σεως τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, προκειμένου νά ἐγκαινιάσῃ τήν ὀργανουμένην ἐκεῖ Ἔκθεσιν κειμηλίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προσκληθείς ὑπό τῆς Α.Ε. τῆς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Ντόρας Μπακογιάννη. Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀνδρέας. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος διά τάς ἡμέρας τῆς ἀπουσίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὡρίσθη ὑπ’ Αὐτῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος.
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, νοσηλευόμενον ἐν Νοσοκομείῳ τῶν Ἀθηνῶν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί καλήν Ἀνάστασιν. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, ἐκ Κύπρου, καί Νικόλαον Παπαχρήστου, ἐξ Ἀθηνῶν, Δημοσιογράφους.
 
*  *  *
 
  Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 6ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρου- σίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Çırağan» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς Β’ Διασκέψεως τῆς Ὀργανώσεως «Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν», παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, κ. José Luis Rodriguez Zapatero, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἱσπανίας, καί κ. Ban Ki-moon, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡγετῶν ξένων χωρῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων.
                                                                               
Ἡ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Φιλλανδίας κ. Tarja  Kaarina Halonen εἰς τά Πατριαρχεῖα
       
Τήν Δευτέραν, 6ην ἰδίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Tarja Kaarina Halonen,  Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Φιλλανδίας, ἐλθοῦσα εἰς τήν Πόλιν ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τήν ὡς ἄνω Διάσκεψιν τῆς «Συμμαχίας τῶν Πολιτισμῶν», ἐπεσκέψατο, τῇ συνοδείᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Kirsti Eskelinen, Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτῆς, τό Ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐν πολλῇ τιμῇ γενομένη δεκτή ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς κατά τε τήν ἔλευσιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς. 
Ἡ συνομιλία τοῦ Πατριάρχου μετά τῆς  Ἐξοχ. κ. Προέδρου, παρόντων καί τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, διεξήχθη ἐν θερμῷ κλίματι, ἀνταλλαγέντων μεταξύ αὐτῶν ἀναμνηστικῶν δώρων.
                                     
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Kassym-Zhomart Tokayev, Πρόεδρον τῆς Γερουσίας τοῦ Καζακστάν, καί τόν Ἐξοχ. κ. Nurlan Danenov, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Askar Shokybayev, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. 
                                                     
Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe παρατεθέν  ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, δεῖπνον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Β’ Διασκέψεως τῆς «Συμμαχίας τῶν Πολιτισμῶν».   
                                             
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Φίλωνα, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀναγνώστου, Δήμαρχον Ἠλιουπόλεως Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοξίας καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, ὑπεύθυνος διά θέματα ἐνημερώσεως, ἐπεσκέψατο τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Λιβαδᾶ, Γενικοῦ Γραμματέως Ἐνημερώσεως τῆς Γενικῆς  Γραμματείας Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἀποδοθεισῶν τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
                                     
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, σύνεδροι ἐκ τῆς  ἐνταῦθα διοργανωθείσης ὑπό τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἄρτης διημερίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Λαγγούση, Διευθυντοῦ τῆς Κλινικῆς, καθώς καί ἄλλοι πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.
                               
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sabancı διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἰνστιτούτου «Mediterranean and Istanbul Policy Center» τοῦ Πανεπιστημίου Sabancı  ἡμερίδος ἐπί τῆς συσφίγξεως τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν χωρῶν Τουρκίας καί Ἱσπανίας, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Eğemen Bağış, Ὑπουργοῦ ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καί ἄλλων προσωπικοτήτων. 
                                           
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν λῆξιν τῶν συνεδριῶν τῆς ὡς ἄνω διημερίδος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἄρτης ἐπί τοῦ θέματος:«Παιδιατρική-Παιδοπνευμονολογία-Πολιτισμός», πρός τούς συνέδρους τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως, καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Φαραντούρη.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης τρ. μ., ὁμιλήσας πρός τούς προσελθόντας προσκυνητάς ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Σπάτων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀντιδημάρχου Σπάτων κ. Ἀθανασίου Μαργέτη, καί ἐκ τῆς Σχολῆς Τουριστικῶν Ἐπαγγελμάτων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Ματσουλιάδη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, καί ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Ἱ. Βήματι τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Ε’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 5ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λύστρων κ. Καλλίνικος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Γαλατσίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κανέλλου Κούλη, ὅμιλος Ἰατρῶν-Ὀρθοπεδικῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βέργου, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτοῖς Καλόν Πάσχα.   
                             
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο  τόν  Ἐξοχ. κ. Nebojsa Radić, Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ τῆς Σερβίας, ᾧτινι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί. 
                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, ἔψαλε δέ ἡ ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων.

Ἡ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος  κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἅμα τῇ ἀφίξει αὐτῆς εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς τήν Β’ Διάσκεψιν τῆς Ὀργανώσεως «Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν», ἐπεσκέψατο μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην.  Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ, ἥτις ἐγένετο δεκτή μετά τῶν νενομισμένων τιμῶν.           
     
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin καί τόν ἐν Χαλεπίῳ Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Grigorıos Yuhanna İbrahim, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Fehmi Aras, Münir Kilimci καί Lütfü Özkök, ἐντεῦθεν, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Στεργίου Καλέργη, μαθητοῦ, καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξάνθης, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς .
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀπονομῇ αὐτῷ τοῦ διπλώματος Μάστερ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ «Trinity College» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Δουβλίνου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Τερζῆν, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Anthony Mannix, Πρέσβυν τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Pastor, Βουλευτήν-πρῴην Ὑπουργόν Ὑγείας τῆς Ἱσπανίας, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Ramon Beloki Guerra καί José Maria Codes, Βουλευτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Alberto Melloni, Καθηγητήν, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος Frederick Lauritzen, ἐκ τοῦ ἐν Bologna Ἱδρύματος Θρησκευτικῶν Ἐπιστημῶν «Giovanni XXIII».
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλέξιον Δελῆν, Καθηγητήν Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Μαρκέτου, Παιδιάτρου, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Σχολείου «Koninklijk Atheneum», ἐξ Ἀμβέρσης Βελγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Βέλιου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Σεβδαλῆ, Ὑπάλληλον τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Ἀπόστολον Παπαφωτίου, Ἀντινομάρχην Κορίνθου-Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας Παπαφωτίου-Μπίτση, Παιδιάτρου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίτση, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Σιγάλαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον Καθηγητῶν  καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἑνιαίου Λυκείου Νέας Πεντέλης.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱδρύματος τό « Ἄσυλο τοῦ Παιδιοῦ» ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Πολυξένης Δήμου, Προέδρου αὐτοῦ, μεθ’ ὁμίλου μαθητῶν ἐξ αὐτοῦ. 
Τάς Εὐγεν. κ. Μαρίαν Bouras καί δίδα Cheri Mc Vay, ἐξ Ἀγγ- λίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, Ἔμπορον, ἐξ Η.Π.Α. .

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐμμανουήλ Κ. Σχοινιωτάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος δικηγόρου Diran Bakar, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ Ναοῦ Surp Vartanants, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ ἐν Tophane αἰθούσῃ «Tütün Deposu»  διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. Kamilo Nolas, αὐθημερόν. 
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῷ Γηροκομείῳ αὐτῶν, τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Özlem Haliloğlu αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 5ην τρ.μ. .
Τήν ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Β’ Διασκέψεως  τῆς Ὀργανώσεως «Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν» διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν φωτογραφιῶν, ἐν τῷ ἐν Topkapı Μουσείῳ, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Çırağan», δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, δεξίωσιν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Β’ Διασκέψεως τῆς «Συμμαχίας τῶν Πολιτισμῶν», αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τήν χοροστασίαν Του κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Δ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης παρέμεινεν ἐν αὐτῇ μέχρι τῆς πρωΐας τῆς Τετάρτης, 1ης Ἀπριλίου, ὅτε καί κατελθών εἰς Φανάριον ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ.
                                       
Τήν Κυριακήν, 29ην ληξ. μηνός, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετέβη εἰς ἐκλογικόν Κέντρον τῆς Χαλκηδόνος καί ἔκαμε χρῆσιν τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος Αὐτοῦ κατά τάς δημοτικάς ἐκλογάς τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
                                       
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλεν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος BBP Ἐντιμ. κ. Yalçın Topçu ἐπί τῷ τραγικῷ θανάτῳ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος Muhsin Yazıcıoğlu.
                               
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε συγχαρητήρια Μηνύματα τοῖς ἐκλεγεῖσιν ἤ ἐπανεκλεγεῖσι Δημάρχοις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως, τῆς γενετείρας Αὐτοῦ Ἴμβρου, τῶν Πριγκηποννήσων καί ἄλλων Δήμων τῆς Χώρας, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπιτυχίαν εἰς τό ὅπερ ἀνέλαβον κοινωφελές ἔργον.
                                           
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, καθ᾿ ἥν ἐψάλη ὁ Μέγας Κανών.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Βέρτ, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ion Pascu, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν κ. Ștefana Greavu, νέας Γεν. Προξένου τῆς  χώρας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Χαράν Σκολαρίκου, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Ὅμιλον Τούρκων καί Γερμανῶν, μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου «Nymphenburg», ἐκ Μονάχου Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Στυλιανόν Κυμπαρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ergün Özen, Γενικόν Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα Τραπέζης «Garanti», μετά ὑψηλοβάθμων στελεχῶν αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Π. Γεωργιάδου, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *