Ἐπιστροφή
 

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἰανουάριος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλήσοϊ νέας Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, ἐκ Παρισίων, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμφιπόλεως κ. Βασιλείου καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου, ἐκ Λονδίνου.   
Τόν Ὁσιώτ.  Ἱερομόναχον κ. Καλλίνικον καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, τοῦ τελευταίου ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ κ. Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς ἀποφοίτους τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς τοῦ ἔτους 1958, ἐλθόντας ἐνταῦθα ἵνα ἑορτάσωσι τήν ἑορτήν τῶν Γραμμάτων, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἡμίσεος αἰῶνος ἀπό τῆς ἀποφοιτήσεως αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παπαδιαμάντην, Ἰατρόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γεωργιάδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην  κ. Ἰωάννην Τασσιᾶν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ψίλλια, Θεολόγου.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Ἀλεξανδράκην, ἐκ τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου,  μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μύρωνος Χιλεντζάκη, Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δουνδουλάκη, Ἀντιδημάρχου Ψυχικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.             
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί τῆς προσφάτως ἀναδειχθείσης νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἀγαθάγγελον Βαπορίδην καί Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Ξένον, Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, Ἀθανάσιον Μαμάσην, Ἀθανάσιον Μιράνκο καί Ἰωάννην Τουράτσογλου,  ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   
Τήν ὁμάδα καλαθοσφαιρίσεως «ΑΡΗΣ» συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Τζεβελέκη, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Alan Ho, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Χόνγκ Κόνγκ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τῆς δολοφονίας τοῦ Δημοσιογράφου ἀειμνήστου Hrant Dink, ἀπέστειλεν ἄνθη πρός τήν χήραν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρακέλ, ἐκφράσας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τήν συμπάθειαν καί τήν συμπαράστασιν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 22αν Ἰανουαρίου, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὡσαύτως ὑπέρ ἀναπαύσεως καί τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Νεοφύτου τοῦ Η´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου καί Εὐχαΐτων κυροῦ Τιμοθέου, Ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.


Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νήφωνος Βασιλάκη καί κ. Θεοφυλάκτου Βίτσου.   
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Φωτίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, ἐπικεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Πιερίας. 
Τόν Ἱερολογ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Νικολαΐδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χακληδόνος, συγχαρείς αὐτῷ πατρικῶς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ.  İbrahim Dik, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michelin, ἐξ Ἀλεξανδρέττας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Bulut μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ρούσσου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.
 

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ.  Μητροπόλεως. 
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Μάξιμον, ἐπιδαψιλεύσας αὐτῷ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
19μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μιλάνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Ρκαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Giacomo Beschi.
Tούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Ἀθανασιάδην καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, Ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη και ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Ταξείμ Ξενοδοχείῳ «Nippon» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Arif Köklü, Ἀντιδημάρχου Beyoğlu, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἳδρυσις Συμβουλευτικοῦ Σώματος τῶν πολιτῶν τῆς περιφερείας Beyoğlu», τήν Τετάρτην, 16ην Ἰανουαρίου. 
Τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Cem Uğurlu  δεῖπνον, ἐπί τῆ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ ἐν İkitelli εὐκτηρίῳ οἴκῳ αὐτῶν (Cem Evi), τήν Παρασκευήν, 18ην τρ.μ..     
Τήν διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἑορτῇ, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ αἰθούσῃ καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων «Garaj İstanbul», αὐθημερόν. 
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς πόλεως ἡμῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Πορίδου, ἐκ τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ἱ. Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, αὐθημερόν. 
 
*  *  *
 
Ὡς ἤδη ἀνηγγέλθη, τό Σάββατον, 19ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν μαθητῶν Λυκείων, φοιτητῶν Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένων νέων τῆς Ὁμογενείας, μετέβησαν εἰς Θρᾴκην καί ἐπεσκέφθησαν τούς ἐν τῇ κωμοπόλει Βιζύῃ (Vize) καί τῇ κώμῃ Μηδείᾳ (Kıyıköy) εὑρισκομένους ἀρχαιολογικούς χώρους, ἐν συνεχείᾳ δέ προσέφερεν αὐτοῖς γεῦμα, ἐπιστρέψας εἰς τά ἴδια, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν κωμόπολιν Vize ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Selçuk Yılmaz, Δημάρχου αὐτῆς, ὅστις καί ἐξενάγησε τόν ὅμιλον τῶν ἐκδρομέων εἰς τά ἀξιοθέατα τοῦ Δήμου αὐτοῦ.             
 
*  *  *
 
Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
5μελῆ Ἀντιπροσωπείαν Βουλευτῶν ἐκ τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ «Χριστιανικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ.  Peter van Geel, Προέδρου αὐτοῦ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Marcel Kurpershoek, Πρέσβεως τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Nadine Chebab καί τόν Ἐντιμ. κ.  Dirk Kennis, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Focolari.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου αὐτῶν, Ἀναστάσιον Κυρίτσην, Κλητῆρα αὐτῶν, καί Ἀντώνιον Νακόπουλον, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἀσπασαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Δευτέραν 14ην Ἰανουαρίου.
Κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα συγκροτήματος μουσικῆς «ΑΤΜΟΚ» συναυλίαν Κλασσικῆς Τουρκικῆς Μουσικῆς ἐν τῇ ἐν Harbiye Αἰθούσῃ Συναυλιῶν «Cemal Reşıt Rey», τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης , ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Πάριν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Θράκης, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἄδωνιν-Σπυρίδωνα Γεωργιάδην, Βουλευτήν τῆς Β΄ Περιφερείας Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος «ΛΑ.Ο.Σ.», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας Εὐγενίδου, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Δημοσθένην Κωνσταντίνου, Γενικόν Ἐπιθεωρητήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Φουντάκου, συνεργάτου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Attila Karatoy καί Hasan Arı, Δικαστάς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Παγώναν Λάρδα, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Burak Aktaş, Τραπεζικόν, ἐκ Καναδᾶ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Selin Boronkay, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 14ης τ.μ., παρέθεσεν ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Πέραν ἑόρτιον γεῦμα εἰς τούς Λυκειάρχας τῶν Λυκείων τῆς Ὁμογενείας Ἐλλογιμωτάτους κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, κ. Δέσποιναν Φιλίππου καί κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Φραγκόπουλος, τ. Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους.     
 
*  *  *
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης:
Προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διεξαχθεισῶν μεταξύ 9ης καί 12ης Ἰανουαρίου.
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης ἰδίου, παρέστη εἰς τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Κρήτη καί ἡ ἱστορία της».

Ἐξεκλησιάσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 13ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, καθ’ἥν ὡσαύτως ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Πιττσβούργου κ. Μάξιμος καί Κορέας κ. Σωτήριος, Μοναχαί, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ἐπεσκέφθη  τόν ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀδιαθεσίας νοσηλευόμενον ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, καί ἐξέφρασε τῇ αὐτοῦ Σεβασμιότητι τάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως ἐνθέρμους εὐχάς Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης , ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προλαβοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Βερολίνῳ.
15μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν, ἐκ τοῦ ἐν Σικάγῳ Θεολογικοῦ Κολλεγίου «Catholic Theological Union», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Amanda Quartz, Καθηγητρίας ἐν αὐτῷ.
60μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Φλωρίνης, ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Κυριακίδην.
18μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν, ἐκ τοῦ ἐν Florida τῶν Η.Π.Α. Κολλεγίου «Eckerd», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Seraphim-Bruce Foltz, Καθηγητοῦ Φιλοσοφίας ἐν αὐτῷ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πολυχωρινόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Παπαγεωργίου, ἀσπασαμένους τήν σεπτήν Δεξιάν τοῦ Πατριάρχου, πρός ἐκζήτησιν εὐχῶν, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐνταῦθα γάμοις αὐτῶν, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκ Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Cahit Özden, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνταῦθα Πτωχοκομείου «Darülazece», ἐκ τοῦ ἐν Teşvikiye τεμένους, τήν Παρασκευήν, 12ην τρ.μ.. 
 
*  *  *
 
Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας κ. Νεκτάριον καί  Ρόδου κ. Κύριλλον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσίλη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Ὀρφανόν, Δήμαρχον Ἀλίμου, Ἀνδρέαν Κεχαγιόγλου, Δήμαρχον Ραφήνας, Σταῦρον Γεωργόπουλον, Δήμαρχον Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Κωνσταντῖνον Ἀναστόπουλον, Δήμαρχον Ὕδρας, Γεώργιον Ἰωακειμίδην, Δήμαρχον Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη, Παῦλον Καμάραν, πρῴην Δήμαρχον Πεύκης Ἀττικῆς, Δημήτριον Καψάνην, πρῴην Δήμαρχον Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Εὐάγγελον Χριστοφιλάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εἰς τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς μνήμης τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἀνέγνω τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἐν Νέᾳ Ζηλανδίᾳ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Προύσης κυροῦ Διονυσίου.

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν Ἐλλογ. κ. Rosalia Mavando, Ἰατρόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀλεξίου, ἐκ Καλαβρίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἀργυράκη, Συγγραφέα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Δίδος Μαριάννης, Μουσικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σταμουλάκη, Ξεναγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ἀδριανουπόλει  Βουλγαρικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου  τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Στάρας Ζαγορᾶς κ. Γαλακτίωνος Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 7ην Ἰανουαρίου.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διεβίβασε δι’ἐκπροσώπου Του τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια Αὐτοῦ πρός τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Χημικόν.

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὑγουστῖνον, Πέτρας κ. Νεκτάριον, Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Ὀρφανόν, Δήμαρχον Ἀλίμου, Ἀνδρέα Κεχαγιόγλου, Δήμαρχον Ραφήνας, Σταῦρον Γεωργόπουλον, Δήμαρχον Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Κωνσταντῖνον Ἀναστόπουλον, Δήμαρχον Ὕδρας, Γεώργιον Ἰωκειμίδην, Δήμαρχον Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη, Παῦλον Καμάραν Δήμαρχον Πεύκης Ἀττικῆς, Δημήτριον Καψάνην, πρῴην Δήμαρχον Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Εὐάγγελον Χριστοφιλάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Ἰωάννην Καμαλακίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῷ, τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παυλίδην, Νομάρχην Ξάνθης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραβάναν, Δήμαρχον Ὑπάτης Φθιώτιδος, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ τοῦ κατ’αὐτόν Δήμου.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου, Καθηγήτριαν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρούδη, τ. Διευθυντοῦ Δασῶν Νομοῦ Θεσσαλονίκης.     
Τήν Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίναν Χατζηδάκη, Νομικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Διδοῦς Παβέλλα, Οἰκονομολόγου ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐμορφίαν Καλέμη, Ἐκδότριαν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καλέμη, Συγγραφέως, ἐκ Νέου Προκοπίου Εὐβοίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, Διευθυντήν τοῦ Τομέως Τροφοδοσίας τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου «Ramada Plaza»,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Hilal, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς εὐλογίας, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας Ἀντωνιάδου, ἐντεῦθεν.   
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ,  τούς Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν, καί  Φώτιον Δάκον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς,  Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βασίλογλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Μαγιόγλου, Διευθύντριαν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, καί Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Σαββαΐδου, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2006-2007, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἰανουαρίου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 2ας Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Circis Alkan ἐξ Αὐστραλίας  καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Altınışık, Προέδρου τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, καί Lütfı Özkök, βοηθοῦ παρά τῷ Συμβουλίῳ, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ξένιας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν. 
Τούς Ἐντιμ. Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς, παρακαθήσαντας, εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, τήν μεσημβρίαν τῆς  Τετάρτης, 2ας Ἰανουαρίου.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους κλητῆρας, ὁδηγούς, κηπουρούς,  μαγείρους καί λοιπούς ὑπαλλήλους,  παρακαθήσαντας ὡσαύτως εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 3ης ἰδίου.   

Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀνδρέαν Ε. Nitsche, Ἀρχαιολόγον-Καθηγητήν,  ἐπί κεφαλῆς 14μελοῦς ὁμίλου Ἀκαδημαϊκῶν, ἐκ Γερμανίας, Γαλλίας καί Αὐστρίας. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, στέλεχος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Κ. Βλάχον, Νομικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Παπαδοπούλου, Δικαστικοῦ, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τήν Εὐγεν. κ. Yonca Poyraz Dogan, Δημοσιογράφον τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Today’s Zaman», εἰς τήν ὁποίαν ἔδωκε συνέντευξιν, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Turgut Engin, Φωτογράφου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Κελλάρην, ἐκ Λήμνου, μετά τῆς  Εὐγεν. Δίδος Νικολίτσας Σοφιανοπούλου, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ἀσπασάμενον τήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, ὡς καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννας Παριζιάνου-Φενερλῆ, Χημικοῦ-Μηχανικοῦ, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, τήν Ἐλλογ.  κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Παιδίατρον, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λιναρδῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Παπαγεωργίου καί Βασίλειον Κυρίτσην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, Βασίλειον Πορίδην, ἐντεῦθεν, καί Χρῆστον Μπαρμπαλώνην, Ὑπάλληλον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Ἀντωνιάδην, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *