[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2016

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Συμπάθεια τοῦ Πατριάρχου πρός τήν οἰκογένειαν Κότς

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης πληροφορηθείς ἐν Γενεύῃ τόν ἄωρον θάνατον τοῦ μεγαλοεπιχειρηματίου Μουσταφᾶ Κότς ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν πατέρα αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ραχμῆ Κότς, μεθ᾿ οὗ ἀπό ἐτῶν συνδέεται δι᾿ εἰλικρινοῦς φιλίας, οὗτος δέ ἀπήντησεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐκφράζων τήν εὐγνωμοσύνην ἑαυτοῦ καί τῆς οἰκογενείας του διά τήν συμμετοχήν Αὐτῆς εἰς τό βαρύ πένθος των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον καί Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ὑπογραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ προγράμματος τῆς ἐκεῖσε συγκληθησομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ. Μιχαήλ Raissar καί κ. Vadim Rebase.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γεωργούλαν, Ἀντιδήμαρχον Νέας Ἀρτάκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Ἰωσηφίδου, Προέδρου τῆς κοινωφελοῦς ἐπιχειρήσεως τοῦ Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
Τήν Εὐγεν. κ. Σταματίαν Παπαναστασίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κουλογεωργίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ  ἀεροπορικῶς ἐκ Γενεύης, ὅπου προήδρευσε τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ .Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ παλαιόθεν καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.     
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.   
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Pierce», ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ἐξαρχίας διά τάς Ὀρθοδόξους Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί κ. Σεργίου Sollogoub, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεργίου Runge.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Bodur, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lale, ἐντεῦθεν, τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαθιόν καί κ. Γεώργιον Σεμερτζάκην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Χριστίναν Ἀργυροῦ καί Ἑλένην Ἀναγνωστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Büyükçekmece διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 93ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ «Mimarsinan» καί τό Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ΑΚΜ», τό Σάββατον, 30ήν τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀρχιτεκτόνων Τουρκίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Istanbul, my Nostalgia», ἐν τῇ ἐν Karaköy αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 25ης ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. Audeh Quawas, μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε., καί κ. Farah Atallah, στέλεχος τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐξ Ἰορδανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου  Παραπληγικῶν Τουρκίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν θρησκευτικῆς ποιήσεως, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Novotel Zeytinburnu», τήν Δευτέραν, 25ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 19ην Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, ἀνεχώρησεν εἰς Γενεύην ἵνα προεδρεύσῃ, ὡς ἠγγέλθη δι᾿ Ἀνακοινωθέντος, τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ὅστις μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Ἀναστάσιον Κυρίτσην καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰανουαρίου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα Ἱεράρχην ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ηὐχήθη αὐτῷ  ἀδελφικῶς ἐκφράσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν νέον Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, εἰς ὅν ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν, καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Καμπιτάκην, Ἐπιχειρηματίαν.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Φίλλιου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μπέη, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομον, ᾧτινι συνεχάρη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Κανίνα, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλίππου Καλιάρα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Saher Joseph Macarius, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sheila Flannery, καί τόν Ἐντιμ. κ. Faruk Youssef, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συλλόγου  Ἁγίου Νικολάου Χάλκης,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Μακροχωρίου (Bakırköy) διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἀοιδοῦ Onno Tunç, ἐν τῷ κέντρῳ «Leyla Gencer Opera ve Sanat», τήν Πέμπτην, 14ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Σακκᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Φωτοπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Δουλγέρογλου, Ἰατροῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Καστορίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Χρύσανθον Κυρκίρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Σικάγου. 
Τούς Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/Πόλεως - Καθηγητήν, Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Νακόπουλον, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Γρηγοριάδου, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά μελῶν αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Tokay.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bernard Carmona, ἐκ Γαλλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰανουαρίου, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, μεθ᾽ ὧν καί συνεγευμάτισε. Κατά τήν ἀκρόασιν αὐτῶν προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ νέου ἔτους 2016.
   
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, τήν Παρασκευήν, 15ην τ.μ., μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί ὑπέγραψεν, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τά θύματα τῆς προσφάτου τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet.
 
*  *  *
 
Συμπάθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
πρός τήν Γερμανίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε διά Γράμματος Αὐτοῦ πρός τόν ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen τήν συμπάθειαν καί τάς εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Γερμανικόν λαόν καί τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τό τρομοκρατικόν γεγονός τῆς πλατείας Sultanahmet κατά τό ὁποῖον ἀπώλεσαν τήν ζωήν των πλεῖστοι Γερμανοί πολῖται καί ἄλλοι ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς.

Ὁ Πατριάρχης ἐν τῷ Μηνύματι Αὐτοῦ κάμνει ἀναφοράν καί εἰς τάς χιλιάδας τῶν προσφύγων τούς ὁποίους ἐδέχθη ἡ Γερμανία εἰς τό ἔδαφος αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hikmet Dengeşik, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, καί τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, ἐξαιτησαμένης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Melke Akyüz, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. İlyas Gençoğlu, Kenan Gürdal καί Turgay Altınışık, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σιλουανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εὐλογήσας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν των διά τήν παραγωγήν ταινίας διά τόν Ἀπόστολον Παῦλον.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μετά μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαλιορῆν, Οἰκονομολόγον, Πολιτευτήν, ἐκ Καστρακίου Φωκίδος, καί κ. Σάββαν Λουδοβάρην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ε. Γρηγοριάδην, μαθητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Προφέσταν, ἐκ Ν. Ὑόρκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 11ης Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κώου Αἰμιλιανοῦ, οὗτινος τά ὀστᾶ μετεφέρθησαν προσφάτως ὑπό τῶν οἰκείων αὐτοῦ ἐξ Ἑλλάδος καί ἐναπετέθησαν εἰς τόν οἰκογενειακόν αὐτοῦ τάφον ἐν τῷ ὡς ἄνω Κοιμητηρίῳ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 10ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην καί κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, ὑπάλληλον τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ἐξοχ. κ. Burak Özügergin, Πρέσβυν, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, πρῴην Δήμαρχον Ματσούκας Τραπεζοῦντος (Maçka), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Siyavuş Mehmetzade, Ἐπιχειρηματίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Γαλατᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ὀρεστιάδος, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ υἱοῦ των, μετά συγγενῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν τέχνης-Συγγραφέα, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐλαμπίαν Δασκαλῆ καί Εὐανθίαν Παπακωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Φίλιππον Καριατλῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας «Ἀπόστολος Ἀνδρέας», καί κυρίαν Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγήτριαν, ἐκ Βοστώνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Jordan Parro, φοιτητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sarah.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς 8ης τ.μ. ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον                κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pirgiç ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Mesrob τόν Β’ καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τήν ἀδελφικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν, εὐχηθείς καί τῇ Εὐγενεστάτῃ μητρί αὐτοῦ τά εἰκότα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Sergio Mainoldi, κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Raffaele Guerra, ἐξ Ἰταλίας.
 
*  *  *
 
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 6ην Ἰανουαρίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τούς Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους καί τούς ἐπισήμους.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τῆς συνοδείας των, οἱ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, πρώην Ὑπουργός, κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἐκπροσωπῶν τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί κ. Εὐστράτιος Ζεγκίνης, Ἄρχων Μαΐστωρ, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, μετά τῶν γονέων αὐτῆς, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως ὡς καί πλεῖστοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς ὅν ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν Σταυρόν καθώς καί εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.   

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.
 
*  *  *
 
Ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 5ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν πραγματοποιοῦντα ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί πολυμελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἐγκάρδιον  συνάντησιν καί συνομιλίαν ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε τόν κ. Ὑπουργόν περικοσμήσας αὐτόν διά τοῦ Σταυροῦ τῆς Παμμακαρίστου εἰς ἔνδειξιν εὐαρεσκείας Αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνομιλίαν παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη ὅμιλον Ὀρθοδόξων Θεολόγων ἐκ διαφόρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Χωρῶν, οἵτινες συνειργάσθησαν ἐπί διαφόρων θεμάτων ἐνδιαφερόντων τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἐν ὄψει καί τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
Ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν αὐτοῖς ἐπίσημον δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης ἀρξαμένου μηνός, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ BORSA, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Τρίτην, ἐπραγματοποιήθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ὡς ἄνω ἀκρόασις, καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησεν αὐτούς ἀγγλιστί καί ηὐλόγησε τήν διακονίαν αὐτῶν πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τά θεολογικά αὐτῆς Γράμματα.
Ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἐλλογιμώτατοι Θεολόγοι ἐνημερώθησαν διά μακρῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων, περί τῆς πορείας τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί ἐξέφρασαν τάς ἀπόψεις αὐτῶν περί τοῦ ἐν λόγῳ λίαν σημαντικοῦ διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θέματος.
Αἱ αὐτῶν Ἐλλογιμότητες αὔριον θά ἐκκλησιασθοῦν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί θά παραστοῦν εἰς τήν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τοῦ Φαναρίου τελετήν καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Βοηθόν Καθηγητήν Φιλοσοφίας ἐν τῷ Κολλεγίῳ τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς «Τίμιος Σταυρός».
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί τοῖς όνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Ἀθανασάκη, Ἰατρόν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Brooklyn College, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Baybars Özbek. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Τσακίρη, πατρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Χαλανδρίου, τήν Δευτέραν, 4ην Ἰανουαρίου.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 4ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ ἐπί τῇ διαγενομένῃ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί συνεχάρῃ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Μονῆς, τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας Μοναχάς Ὀλυμπιάδα καί Μαρκέλλαν, ἀδελφάς τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, καί τούς ἐκ τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μονῆς Ἐντιμ. κ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου καί Πέτρον Σαμαντζῆν, ηὐλόγησε δέ καί τούς ἐν αὐτῇ ἐργαζομένους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην καί Φώτιον Μπενλίσοϊ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς Καραμάνογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σμαραγδῆν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 3ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐκδήλωσιν κοπῆς τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων νήσου Πρώτης καί τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς τελευταίας, καθ᾿ ἥν ἐξετελέσθη καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς γυναικείας χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐλευθερίου Κουτσαυτάκη καί τῆς ὡς ἄνω χορῳδίας, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλτσᾶν, ἐπίτιμον Διευθυντήν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Πετράκην, Χρῆστον Καραγιάννην καί Νικόλαον Τσακόν, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν ἀντιστοίχως, Εὐγεν. κυριῶν Αἰμιλίας, Χρυσῆς καί Μαρίας, ἐκ Ρεθύμνου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 2αν Ἰανουαρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ὡς καί οἱ Διδάσκαλοι καί οἱ μαθηταί τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη τούς μαθητάς μετά τῶν Διδασκάλων καί οἰκείων αὐτῶν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένετο ἑορταστική ἐκδήλωσις ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησε καί συνεβούλευσε πατρικῶς τούς παῖδας καί διένειμεν εἰς αὐτούς ἑόρτια δῶρα.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Katif Araz, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Antonella καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Andre Borg, Γεν. Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου «Hilton», οἰκογενειακῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων των Χαραλάμπους καί Αἰκατερίνης.
 
*  *  *
 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατά τά εἰωθότα, ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2016.
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, τ. Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων, ὅν προσεφώνησε διά ἐπαινετικῶν λόγων διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἱερόν ἀναλόγιον καί τήν Κοινοτικήν ζωήν τῆς Ὁμογενείας, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος δι᾿ ἀναφορᾶς εἰς τήν μετά τῆς Μ. Ἐκκλησίας σύνδεσίν του ἐκ τῶν μαθητικῶν του χρόνων, καί ὑποβαλόντος τάς εὐχαριστίας του διά τήν γενομένην τιμητικήν διάκρισιν.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί τοῖς οἰκείοις των. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεῶν Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Vasily Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν υἱόν τοῦ ὡς ἄνω Διπλωμάτου Μύρωνα Bodnar. 

Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί ἄλλων φιλοξενουμένων λαϊκῶν, εἰς οὕς προσέφερεν ἑόρτια δῶρα. 

Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 1ην Ἰανουαρίου, ἑορτήν τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ.  Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ χρόνου, ὡς καί εἰς γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό λῆξαν ἔτος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, εἰς Μ. Ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ φοιτητοῦ Θεολογίας Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καψάλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γαβριήλ, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μασσαλίᾳ, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἰωάννας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Τζανμπεζντῆ μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης, φοιτητρίας ἐν Παρισίοις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σύριον, Σύμβουλον Δημοτικῆς Ἑνότητος Κηφισίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί κ. Φιλίππου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσακιώρην, Ἔμπορον ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἕλεναν Κωττῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
 
*  *  *