[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Σεπτέμβριος 2018

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς τό ἐξωτερικόν, δι᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν.

Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τό Σάββατον, 15ην Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν προσωπικότητα, τά χαρίσματα καί τήν μακράν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, ἐχαρακτήρισεν αὐτόν σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ἐφάμιλλον τῶν συγχρόνων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη καί Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας κ. Sabri Şahin, ἐκ Wiesbaden Γερμανίας.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Μωϋσέα Ξενοφωντινόν καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, συνοδευομένην ὑπό τῶν Ὁσιωτ. ἀδελφῶν αὐτῆς Μαξίμης καί Σιλουανῆς.
- Τούς ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων τοῦ Ἁγίου  Ἀνδρέου Ἐντιμολ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Σκευοφύλακα, καί Franklin Rocky Sisson, Ἄρχοντα Πραιπόσιτον, νέον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπικοινωνιῶν καί Κοινωνικῶν Δικτύων τοῦ Τάγματος, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Κολοκυθᾶ, Ἰδιοκτήτριαν Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Şerif Kaynar καί Muhtar Kent, Ἐπιχειρηματιῶν, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων ἐν τῷ Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυδωνιῶν (Ayvalık), ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 15ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Εὐρωπαϊκή Ἡμέρα κατά τοῦ καρκίνου τοῦ προστάτη καί συζήτηση γιά τόν καρκίνο τοῦ μαστοῦ», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «ΤΙΤΑΝΙΑ», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 14ης Σεπτεμβρίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίωνα Πετάσην, Διευθυντήν τῆς Συμβουλευτικῆς Ἑταιρίας Τραπεζικῶν Ἱδρυμάτων «PROMONTORY», ἐκ Λευκωσίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Μεϊντάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Λουκᾶ, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καρανικόλαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζορλοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς πρότριτα τελεσθεῖσιν ἐν Ἴμβρῳ γάμοις αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Δικηγορικῶν) Γλυφάδας, τήν Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑστίας Κωνσταντινουπολιτῶν «Βραδυάν Γηροκομείου», ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Παλαιᾷ Φωκαίᾳ Ἀττικῆς Γηροκομείου αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 14ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τζίτζου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Πόλεως ἐκδηλώσεις διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλοντος, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ «San Pacifico», τό Σάββατον, 1ην τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13ης Σεπτεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Haşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
    Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητρόπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις προέτρεψε καί τόν παριστάμενον Αἰδεσιμολ. π. Στυλιανόν Σκούταν νά χαιρετίσῃ τούς ἐκκλησιασθέντας ἐκ μέρους τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενείας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Σκούταν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Παναγιώτας, ἐκ Σύδνεϋ.
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἱεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Chris Cooter, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κυριακόν Ἰορδάνου, Μάριον Σκανδάλην καί Νικόλαον Χατζηροῦσσον, Μέλη τοῦ Συνδέσμου Ὀρκωτῶν Λογιστῶν Κύπρου, ἐκ Λευκωσίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν κ. Μάρθαν Ἀποστολίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μάλαμας, εὐχαριστησάσας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Οἰκονόμου Δημητρίου Ἀποστολίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Βαφειάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Wiesbaden Γερμανίας, τήν Πέμπτην, 13ην τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mektep Meydan Galatasaray», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐπεσκέφθη τήν Τετάρτην, 12ην Σεπτεμβρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου ἐγένετο δεκτός μετά τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μεθ’ Οὗ ἔσχε μακράν συνεργασίαν ἐπί ζητημάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.
Τόν κ. Ὑπουργόν, ὅστις κατά τήν ἔλευσίν του εἰς τά Πατριαρχεῖα προσεκύνησεν εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου,  συνώδευον ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἡ Εὐγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίδα, Ἀν. Διευθύντρια τοῦ Διπλωματικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, ἀπεδόθησαν δέ εἰς αὐτόν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τῶν Πατριαρχείων τιμαί.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον,  Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ, ἐντεῦθεν. 

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Λασκαρίδην καί Κωνσταντῖνον Μαζαράκην – Αἰνιάν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Διονυσίας Λιάπη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Λαρσινόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κορίνθου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 10ης Σεπτεμβρίου, εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β΄ καί Ἰωακείμ Γ΄, ὡς καί τοῦ ἐν Χίῳ ἀναπαυομένου Ἰωακείμ Δ΄. 

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Εὐθυμιάδου, ἐκ Βόλου.

* * *

- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Χερουβείμ καί Ἄνθιμον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεολόγον, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κελλίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Κερασιᾶς.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τῆς Ὑψώσεως του Τιμίου Σταυροῦ, ἥτις, κατ’ ἀρχαῖον ἔθος, ἑορτάζεται ἐν τῷ παρ’ αὐτοῖς Ἱ. Ναῷ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησε.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰφιγένειαν Ἀ. Μιράνκο, εὐχαριστήσασαν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτῆς ἀειμνήστου Φωτίου Μπαχτσετζῆ.
- Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, Διευθυντήν τῶν Κατασκηνώσεων Παιδοπόλεως Πρώτης, ὑποβαλόντα τά πεπραγμένα τῆς ἐφετεινῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χατζημιχαήλ, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐμπορίου καί Ἐπιχειρηματικότητος Θρᾴκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ὅλγας Ἐμμανουηλίδου, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Δέδεν, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Αἰγίνης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Προκόπιον Μηνάογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σάββα, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως, 9ην Σεπτεμβρίου, διεπεραιώθη ἐκ Πόλεως εἰς Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ Λωζάννης καί ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Σαϊδάμ, ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεξίωσις εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ διεπεραιώθη ἐξ Ἀντιγόνης εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καί ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου αὐτῆς, ἄριστον, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὁποίου ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ἐπισκέπτεται τόν βαρέως ἀσθενοῦντα καί ἐν νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ. Τοῦτον ἐπεσκέφθη καί σήμερον, καθ᾽ ἥν ἑορτάζεται ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, καί ἐπεκαλέσθη ἐπ’ αὐτόν τό ἔλεος τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. 

Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε τά ἑόρτια συγχαρητήρια καί τήν πατρικήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τόν ἀσθενήσαντα καί παρά τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀναρρωνύοντα Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς ὅν ηὐχήθη πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του καί ταχεῖαν ἐπιστροφήν εἰς τά ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ ὑπεύθυνα καθήκοντά του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐλλογ. Δρα τῆς Ἰατροδικαστικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γρηγόριον Λέοντα, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἰατροδικαστικῆς Ἑταιρείας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς «83ης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης – HELEXPO A.E.», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου «Ἰ. Βελλίδης», τό Σάββατον, 8ην Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ᾽ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Βόλου, Γουμενίσσης, Θεσσαλονίκης καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου Παπίνη, πρῴην Διευθύντρια τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί εἰς τήν σχέσιν τῶν χριστιανῶν μετά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σεπτῇ δέ προτροπῇ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρνάβας Γιάγκου, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Ὑψώσεως, 8ης ἰδίου.

* * *

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, πρῴην Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων καί Εἰσηγητοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπί σειράν δ᾽ ἐτῶν ἱερατεύσαντος ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατελθών εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρνάβαν Γιάγκου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεοδώρου, νέου Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, μαθητοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Christoph Leitl, Πρόεδρον τῶν Ἐμπορικῶν Ἐπιμελητηρίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (EUROCHAMBERS), συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Karabaczek, Ἐμπορικοῦ Ἀκολούθου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Βίγκαν, ἐντεῦθεν, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας πρός πραγματοποίησιν σπουδῶν ἐν τῷ Κολλεγίῳ «Deree», εἰς τόν κλάδον Ψυχολογίας καί Managment.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 5ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Πέραν Πολιτιστικόν Κέντρον «GRAND PERA» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Petr Mares, Γεν. Προξένου τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τσεχοσλοβακίας, καθ’ ἥν ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς Τουρκικῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας Νέων.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε καταλλήλως τήν συμπάθειαν καί τάς ἀδελφικάς Αὐτῆς εὐχάς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρᾳ, ὑποβληθέντι εἰς ἐγχείρησιν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Εὐαγγελισμός» τῶν Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Ἰωσηφίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πλουμῆς, ἐκ Λωζάννης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Φασιόλο, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, κατά τάς ἐργασίας τοῦ 26ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐπί τοῦ θέματος «Διάκρισις καί χριστιανικός βίος», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Μονῆς τοῦ Bose, μεταξύ 5ης καί 8ης Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὄουλου κ. Ἠλιού καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιοένσου κ. Ἀρσενίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης – Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Βοηθόν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐμενίου Βασιλοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου Μπέλου, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκ Μελβούρνης.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμαδρίτην κ. Ἀντώνιον Vrame, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῆς Παιδείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Noel Naba, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Pelagie καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Francesco, ἐκ Burgina Faso, καί τῆς Εὐγεν. κ. Maria Adoracion Giducos, ἐκ Μανίλας.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μπουράκ Κοτσάμογλου καί Χριστίνης Κάλφογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Asdvadzadzın», τό Σάββατον, 1ην Σεπτεμβρίου.


*  *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα παρεπιδημούσης σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως αὐτῆς. 

*  *  *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δωροθέου Ζέρβα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Τσουράκη καί Μαρίας Φλοίκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 1ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαραλάμπους Νίτσεφ, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν Ἀγκύρᾳ ἐκδηλώσεις ὑπό τῆς ἐκεῖσε Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας, ἐπί τῇ 85ῃ ἐπετείῳ ἐκ τῆς ἐπισυμβάσης ἐν τῇ Χώρᾳ ἐπισιτιστικῆς κρίσεως, τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρυσοστόμου Νάσση, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Μονάδος ἰατρικῶς ὑποβοηθουμένης ἀνθρωπίνης ἀναπαραγωγῆς «Assisting Nature» 2ον Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Bonding Embryologists to Fertility Specialists to assist nature overcome infertility», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου διαδόσεως Τεχνολογίας καί Ἐπιστημῶν «ΝΟΗΣΙΣ», τήν Παρασκευήν, 31ην λήξαντος μηνός Αὐγούστου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer Φεστιβάλ, ὑπό τόν τίτλον «9. Uluslararası Sarıyer Barışa Çağrı Festivali», ἐν τῷ ἐν Μaslak Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Volkswagen Arena», τό Σάββατον, 1ην τ.μ..   

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ παρουσίᾳ καί συμπροσευχῇ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῆς συμμετεχούσης εἰς τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως αὐτῆς, ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἀρχαία ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ἡ καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.
Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευήν, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Σεβ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Ζιώγαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, συμβαλόντα εἰς τάς ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ πραγματοποιηθείσας ἀναστηλωτικάς ἐργασίας, ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. 
Τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Winnipeg κ. Γεωργίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Δράμας κ. Παύλου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Κίτρους κ. Γεωργίου, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Ὄουλου κ. Ἠλία, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, Σύμης κ. Χρυσοστό-μου, Σικάγου κ. Ναθαναήλ, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος καί Ἑλβετίας κ. Μαξίμου καί τῶν Πανιερ. Διοκλείας κ. Καλλίστου, Παμφίλου κ. Δανιήλ, Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ καί Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος,  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό καθιερωμένον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλοντος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι τοῦ Θρόνου Γιόενσου κ. Ἄρσένιος, Edmonton κ. Ἱλαρίων, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὡς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἐπίσης ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ ἐν αὐτῇ ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱ. Μητροπόλεων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, νέα Γεν. Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν Προξένων αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δάναης Βασιλάκη καί Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Ὁμογενειακοί παράγοντες καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας ΙΒ’ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς ἅπαντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.
 
*  *  *