[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αὔγουστος 2017

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βουδαπέστην

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, ἀνεχώρησε τήν Παρασκευήν, 18ην τ.μ., εἰς Βουδαπέστην, προκειμένου ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως κατά τήν τελετήν παραχωρήσεως ἀπό μέρους τοῦ Κράτους μεγάλου κτιριακοῦ συγκροτήματος διά τάς ἀνάγκας τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας ἐν Οὑγγαρίᾳ καί παραλάβῃ τόν τίτλον ἰδιοκτησίας αὐτοῦ, εὐλογήσῃ δ’ ἅμα ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους πιστούς. Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν, πλήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 21ην ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
 
*  *  *
 
Τήν ἑσπέραν τῆς Τετάρτης, 16ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Chapkanov, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Νισυριακῶν Μελετῶν διοργανωθεῖσαν τελετήν παρουσιάσεως τῆς ἐκδόσεως «Ἡ Νίσυρος χορεύει καί τραγουδᾶ», ἐν Νισύρῳ, τό Σάββατον, 12ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ αεἰμνήστου Ἰωάννου Τζοβανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Αdalar Vakfı» διοργανωθεῖσαν συναυλίαν κλασσικῆς τουρκικῆς μουσικῆς, ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Τσιροπούλου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου φωτογραφικήν ἔκθεσιν μέ θέμα «Cuma, Cumartesi, Pazar», ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Krikor Lusaroviç, τήν Πέμπτην, 17ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας μέ τόν Πατριάρχην εἰς τήν Ἴμβρον

Ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ Του πρός τήν γενέτειραν Ἴμβρον, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη καί πάλιν αὐτήν, τήν φοράν ταύτην ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπό 11ης ἕως 16ης τ.μ. Αὐγούστου 2017.
Μαζί Του ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλαξ κ. Βησσαρίων καί Κωδικογράφος κ. Παΐσιος ἐκ Φαναρίου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος καί φωτογράφος.

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν τῇ Νήσῳ ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς Παρακλήσεις, Ἑσπερινούς καί λειτουργίας εἰς ὅλα τά χωρία καί προεξῆρχε τῆς θ. λειτουργίας τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, εἰς τά Ἀγρίδια, ὅπου γίνεται κατ᾿ ἔτος πανιμβριακή πανήγυρις μέ τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν πολλῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡς καί φίλων τῆς Νήσου.

Εἰς τό τέλος τῆς θ. λειτουργίας ταύτης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τόν Ἐλλογ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, νομικόν, ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρον καί νῦν Α΄ Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐνῶ τήν Κυριακήν, 13ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης κατά τήν χοροστασίαν Του εἰς τό Σχοινούδι ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Ὀστιάριον τόν Ἐλλογ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑδρευούσης Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἑορταζούσης τήν ἐνενηκοστήν ἐπέτειον τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς. Εἰς τάς προσφωνήσεις Του πρός τούς νέους ὀφφικιαλίους ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τήν συμβολήν των εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Ἴμβρου καί τῶν Ἰμβρίων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν λίαν εὐχάριστον ἐξέλιξιν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν σχολείων τῆς Νήσου, διά τήν ὁποίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν Αὐτῆς καί ἔκαμεν ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τό ὑψηλόν λειτούργημά των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὡς πράττει πάντοτε, τόν Ἔπαρχον Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ζεύγους τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Χατζηανδρέου, ἐτέλεσε δέ τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἱερέως Δημητρίου Κικιδέλλη, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος ἐπί πολλά ἔτη τήν Ἐπαρχίαν.

Κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων παρών εἰς αὐτάς ἦτο καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης μετά τῆς ἐριτίμου ὁμοζύγου αὐτοῦ Μαρίας, ᾗτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης τ.μ., εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς τε Θείας Λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του μέ θέμα «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης», μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μιχαήλ Ejibishvili, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Νήφωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην καί Μάριον Μπαμίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Μάριον Ταρίναν, Κλητῆρα, καί τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Μαρίαν Γρηγοριάδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Φενερλῆ καί Ἀνθίμου Παπαγιοβάν, μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Χρῆστον Λιάζε, Ἀντιπρόεδρον, Χρῆστον Kopano καί Borislav Dasev – Başoğlu, Μέλη αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Nafiz Karadere, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου «DOĞUŞ GRUBU», Levent Çalıkoğlu, Διευθυντήν τοῦ «İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ», καί Adem Durak, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας «SALIPAZARI A.Ş.», ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 9ην  Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος καί ἐξ Αὐστραλίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε δι’ ἐνθέρμων λόγων τιμῆς καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τήν κοινήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς ὁ Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος κ. Τιμόθεος, διαβιβάσας καί τά σέβη τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐλογίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, διακονήσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίῳ αὐτῆς, εἴτα δέ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ἐξάρας τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, καί  ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, Ἱεροψάλτην, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Bülent Akarcalı, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ  Ἐντιμ. κ. Hayati Küçük, Προέδρου τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Kafkas Vakfı»,  καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tamari, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, Χρυσοχόον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Emircan, φοιτητοῦ ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç».
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 8ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, τοῦ συμπροσευχομένου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, κατόπιν Σεπτῆς προτροπῆς, ἀπευθύναντος καταλλήλους ἐποικοδομητικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας καί ἀναφερθέντος εἰς τήν ἐν Αὐστραλίᾳ ἐπί δεκαετίας διακονίαν αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον καί Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπεργκέ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σούδας, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, προσκαλέσαντας τόν Παναγιώτατον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πολύβιον Στράντζαλην, Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας Βλάχου, Φιλολόγου, Διευθυντρίας τοῦ 1ου Γυμνασίου Εὐόσμου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφημίαν Πασχαλίδου, ἰδιοκτήτριαν βιβλιοπωλείων, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Gerard Pregenzer καί Παναγιώτας – Μαρίας Παπαγιαννοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, τήν Κυριακήν, 30ήν λήξαντος μηνός Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐδείπνησεν ἐν τῷ ἀρχιερατικῷ οἴκῳ τοῦ Σεβ. ἁγίου Πέργης, μεθ’ ὅ ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καί διενυκτέρευσεν. 

β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστόδημον Καρνάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Παναμᾶ, ὅν καί προσεφώνησε πατρικῶς, παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς ἐπισκέπτας ἀρχιερεῖς καί ὁμιλήσας διά τήν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὀρθόδοξον διασποράν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς δεξίωσιν, καθ’ ἥν τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, προτροπῇ τοῦ Πατριάρχου ὡμίλησαν οἱ Σεβ. ἅγιος Μεξικοῦ καί Θεοφιλ. ἅγιος Δέρβης καί εἶτα ἐξετελέσθη ὑπό τῶν νέων καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Βοηθόν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐμενίου Βασιλοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου Μπέλου, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκ Μελβούρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Θ. Καραγιαννίδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀριστοδήμου Καρνάκη, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δίδος Ἠλέκτρας, ἐκ Παναμᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Παλαμᾶν Τσιλιπάκον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λάτσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης, συνοδευόμενον ὑπό  τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος –Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος Λάτση. 
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Χαραλάμπη Βακάκην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην – Σταυροφόρον τοῦ Τάγματος τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Παναγίου Τάφου, Κωνσταντῖνον Βαγενᾶν καί Χρῆστον Μπέκαν, Ἱεροψάλτας, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας τῷ Πατριάρχῃ τό πόνημά των μέ θέμα «Πατριαρχική Θεία Λειτουργία».
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπογδανόπουλον, Ὀδοντίατρον, μετά τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Ὀλυμπίας, Ψυχολόγου, καί Χρυσούλας, ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καπκίδου, Μουσικολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Χανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ, καί τῆς Δίδος Σουλτάνας Δεμιρτζόγλου, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Ξυδοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Παρασκευήν, 4ην Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Tapelli, τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Θαδδαίου καί κ. Σάββα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Παναγῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Φασίολον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Larry Pizzo, Ἀρχιτέκτονος ἐξ Ἰταλίας, καί κ. Σολομῶντος-Γεωργίου Ἀμανατίδου, ἐκ Κιλκίς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ὡσαύτως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Ὁσιώτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, προσκαλέσαντα τόν Πατριάρχην νά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Διαμάντη, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ὄσλο.
Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί κ. Edward Siencieski, Καθηγητήν Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ ἐν Ἀμερικῇ. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ὄλγαν Γκιόκα, βοηθόν Καθηγήτριαν εἰς τό Πανεπιστήμιον «Boğaziçi».
Τόν Ἐλλογ. κ. Şeref Umut, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «ZEREV» διά παιδία μέ εἰδικά προβλήματα, τούς Ἐντιμ. κ. Yılmaz Önal καί κ. Alaadin Demirtaş καί τήν Εὐγεν. κ. Hülya Otu, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ.  Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον Μηχανικόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀντωνίου, καί τῆς θυγατρός των Ὄλγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Kaya, μετά  τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Sıdıka καί τῶν τέκνων των Yiğit Hasan καί Kadir Eymen, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *