[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούλιος 2018

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου, ἑορτήν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, Ἱεροκήρυκος μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος,  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐας, ἐκ Τσεχίας, Κληρικοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐκ Κύπρου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ λεβεντογέννᾳ καί ἀριστοτόκῳ Κρήτῃ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἱεραποστολικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς εἰς διαδοχήν τοῦ ἐθελουσίως πρό μηνῶν παραιτηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας, πλέον, κ. Ἀμφιλοχίου, μετά ἀπό τήν συμπλήρωσιν δωδεκαετοῦς καρποφόρου καί θυσιαστικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς αὐτήν.
          Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀνηκούσης, κατά τήν σχετικήν διακήρυξιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως διά τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὅλοι οἱ λαοί ἀπό τήν κεντρικήν Εὐρώπην μέχρι καί τήν Κασπίαν θάλασσαν καί ἀπό τή Βαλκανικήν μέχρι τήν Βαλτικήν θάλασσαν, ἐγνώρισαν τήν χριστιανικήν πίστιν καί ἐβίωσαν τήν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως μέ τήν πνευματικήν τροφήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χωρίς βεβαίως νά θυσιάσουν τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν τους παραδόσεων.
  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τήν ἀπομεμακρυσμένην Ἤπειρον τῆς Ὠκεανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἧς διετέλεσεν ἀδελφός.
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ «Garaj», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

          Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας.
          Τόν ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
          Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ.
            Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Παρασκευήν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίας, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φανουρίας καί Ἁγνῆς.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διαπεραιωθείς ὁμοῦ μετά τῶν συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων εἰς τήν νῆσον Χάλκην, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεκαινίασε κατά τά ἐκκλησιαστικά θέσμια τό πρότριτα ἀνακαινισθέν Συνοδικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, συγχαρείς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον διά τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ’ αὐτοῦ μέριμναν διά τόν ἐξωραϊσμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου παλλαδίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σκρηβάνου, Τραπεζικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου Sergio Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, Ἐπιτρόπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρθαγένης κ. Μελέτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατά-δων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μετα-ναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀστερι-άδου, Ἀν. Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Γεώργιον Φίλιαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην Φλῶρον, Ἐκδότην τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου πραγματοποιηθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ πεντακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῆς εἰς Ρωσσίαν, πρός πνευματικόν ἐπιστηριγμόν, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου, τοῦ ἐπικληθέντος «Γραικοῦ», τήν Τετάρτην, 4ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Etem Postacıoğlu, Δικηγόρου, ἐκδηλώσεις, πρός τιμήν τοῦ Διεθνοῦς Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «UNESCO International University for Intercultural Leadership», ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Naile Sultan», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Kültürel Mirası Koruma Derneği» ἔκθεσιν βιβλίου, ἐν τῇ ἐν Beyoğlu Συναγωγῇ «Abudara», τήν Τρίτην, 10ην τ.μ.. 

*  *  *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τήν  μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Bari τῆς Ἰταλίας, ὅπου συμμετέσχε τήν προτεραίαν εἰς τήν “Ἡμέραν περισυλλογῆς καί προσευχῆς” διά τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί διά τήν εἰρήνην εἰς τήν περιοχήν. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐπιστρέψαντας ἐκ Βοστώνης, ἔνθα ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τάς ἐργασίας τῆς 44ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ Εὐαγγέλου Ὑφαντίδου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Πολίτης, ἐκ μέρους τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀλισσαίων-Πείρου Ἀχαΐας, καί κ. Δημήτριος Μπαρμπούνης, Πρόεδρος αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, διαβιβάσας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας.
Ἡ δεξίωσις κατεκλείσθη διά παρουσιάσεως μουσικοχορευτικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 46ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Μπάρι τῆς Ἰταλίας, ἵνα, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί λοιπῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀνταλλάξῃ ἀπόψεις διά τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν ἐν αὐτῇ καί προσευχηθῇ ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐσταθείας εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν.
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μέλλει, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, ὅστις παρουσίασεν Αὐτῷ τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Διονύσιον Τζῖτζον, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., καί Ἀθανάσιον Μαρτίνον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον αὐτῆς, Ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Γρηγόριον Γ. Πενέλην, Μηχανικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀλισσαίων-Πείρου Ἀχαΐας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπαρμπούνη.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 3ης  Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ Ξενοδοχίῳ Conrad, καί συνεχάρη τῇ Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Προξένῳ τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 2ας Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης παρέθεσεν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Four Seasons τοῦ Ortaköy, πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.  Παρεκάθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί ἄλλοι συνδαιτυμόνες.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Giuseppe Betori, Ἀρχιεπίσκοπον Φλωρεντίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Παπαδοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρων κ. Andrea Bellandi, κ. Alessandro Bicchi καί κ. Don Roberto Gulino.
15μελῆ ὅμιλον Εὐαγγελικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμ. Παστόρων κ. Nikodimus Rafael καί Nelson Aernette, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρ. Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Moris Levi, ἐκπρόσωπον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Μειονοτήτων παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς γραμματέως αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Muteber Yılmazcan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ἀρσλάνογλου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σαρόγλου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀμαλίας Γεωργάτση, ἐκ Γερμανίας.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σταύρου Λιγδᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Παναγιώτας Γεωργίου Ὀκουμούση, ἐκ  τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῆς Κοινότητος Ἁγίων Θεοδώρων τῆς νήσου Ἴμβρου, τήν Τρίτην, 3ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hilton, ἐπί τῇ ὀριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρακευήν, 29ην Ἰουνίου.

***

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ.  Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, οἱ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος καί Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις παρουσίασεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς προσφιλεῖς ἐπισκέπτας Αὐτοῦ.
Κατά τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιώτη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ἱ. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἔκθεσιν ζωγραφικῆς.

* **

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ἰουλίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Συνάδων κ. Διονύσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, οἱ συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου Ἀρχιερέως καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα, τά χαρίσματα καί τήν μακράν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου.

***

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης, ἐξεπροσώπησαν αὐτό κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

***

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παϊσίου Μπουρούδη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Σπυροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον καί Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντας τάς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικάς παροικίας ἐν Ἀμερικῇ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Βύραν, Δήμαρχον Λάρνακας, Πρόεδρον Ἑνώσεως Δήμων Κύπρου, καί Μάριον Κούκλην, Ἀντιπρόεδρον, Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἠλίαν Σκορδῆν καί Ἀντώνιον Τρόκκον, Καθηγητάς, καί τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Χατζηκυριάκου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Πουσκιούλογλου, Ταμίου τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, καί Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Γραμματέως αὐτοῦ, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί ταῖς διενεργηθείσαις προσφάτως ἐκλογαῖς νέου Δ. Σ. ἐν τῷ Συνδέσμῳ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Ψαροπούλου, Καθηγητρίας, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ὁμοίως πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας κατόπιν τῶν γενομένων ἐκλογῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γιουρτσῆν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἄρεως, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἥβην Σακκουλίδου, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο,  καί Ἀπόστολον Πορίδην,  Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Χαλκίδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσούλαν Τσίντσoφ, ἐκ Καμπέρρας Αὐστραλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἄγγελον Καρκαλέμην καί Δημήτριον Τσουκάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Fatih Metin, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Damla Tormu, ἐντεῦθεν.

***

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, κατά τάς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυλείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Συμεών Σολταρίδου καί Μαρίας Δήμου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, τό Σάββατον, 30ήν  Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Βασιλείου καί Κορίνας Ἰωαννίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμήν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος μεγαλοεπιχειρηματίου Şarık Tara, ἐκ τοῦ ἐν Βεβεκίῳ Τεμένους Hümâyun-u Âbad, αὐθημερόν. 
 
*  *  *