[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούνιος 2015

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Σωματείου ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν χορῶν τοῦ Δήμου Ἰλίου «Ἑλληνική Παράδοσις» καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, διατελέσαντος Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος, ὡς καί ἄλλων διακονησάντων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων.
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν οἰκουμενικήν διάστασιν τοῦ ἔργου καί τοῦ κηρύγματος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί εἰς τήν σημερινήν κατάστασιν τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ χριστιανῶν.
Κατά τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιώτη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος. Τά μέλη τοῦ ὡς ἄνω ἐξ Ἑλλάδος Σωματείου ἐξετέλεσαν πρόγραμμα παραδοσιακῶν χορῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ἱ. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Τρίτην, 30ήν  Ἰουνίου.
Καταλλήλως δέ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Κ. Χρηστίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουνίου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Νικόδημον Λαυριώτην καί Ἀντώνιον Ἰβηρίτην, Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην καί Ἱερομόναχον Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐστρατίαν Κίρκα, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 28ης Ἰουνίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γενεύην ταξιδίου Του εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Νήφων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος καί πολυάριθμοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως κ. Νήφωνα, ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἐν Μόσχᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μανιᾶν, Ἴμβριον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριόνκας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Heikki Huttunen, ἐκ Φιλλανδίας, ἐξεπροσώπησαν τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τάς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΑ´ Παυλείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου κατά τήν τελεσθεῖσαν, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Tόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, μεθ’ οὗ ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνεργασίαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν , ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Vladimir Kiryakof καί Narod Ζurnacı, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἰδιωτικῶν Ἀρμενικῶν Σχολείων δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Pangaltı ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου, καί
β) τό ἐν τῷ ἐν Sarayburnu «Sepetçiler Kasrı» παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Rahmi Yaran, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, τήν  Κυριακήν, 28ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τό δοθέν ὑπό τοῦ Ὁμίλου «Zekeriyaköy Rotaract Kulübü» δεῖπνον (iftar), ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐν Maçka Τεχνικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.), τήν Τρίτην, 23ην Ἰουνίου,  καί
β) τό ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Κερατίου παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akar, Γεν. Προέδρου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan,  τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Emirgan ἕδρᾳ τοῦ Ὀργανισμοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 25ης τ. μ..
 
*  *  *
 
Εὐγενεῖ καί τιμητικῇ προσκλήσει τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός, τήν Πέμπτην, 18ην τ.μ., παρέστη καί ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Βατικανῷ ἐπίσημον παρουσίασιν τῆς νέας Παπικῆς Ἐγκυκλίου μέ θέμα τό φυσικόν περιβάλλον, ὑπό τόν τίτλον «Laudato Si᾽», ἐν τῇ ὁποίᾳ  κατ᾽ ἐπανάληψιν γίνεται ἀναφορά εἰς τάς οἰκολογικάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσωπικῶς.
Ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας ἀπέστειλεν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀντίτυπον τῆς Ἐγκυκλίου Αὐτοῦ μέ τήν ἀφιέρωσιν «Τῷ Πατριάρχῃ Βαρθολομαίῳ, ἀδελφῷ, μετ᾽εὐγνωμοσύνης - Φραγκῖσκος».
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 22αν Ἰουνίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τάς πρωϊνάς ὥρας αἰφνιδίως ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυροῦ Γερασίμου, συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Uğur Bakıcı, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς, τήν Δευτέραν, 22αν Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα «Τέλος τῆς ζωῆς στόν καρκίνο: Ἡ ἀνατριχίλα τῶν συνόρων». Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων ἐπιστημόνων ἦτο καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ. Κύριλλον.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορa κ. Benjamin Van Rensburg, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Πόλεως, κατόπιν μεταθέσεως εἰς Σκωτίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Lukasz Paprotny, Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Malgorzata καί τῶν υἱῶν των Jerzy, Bartlomiej καί Stanislaw.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν Νομικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Gülerce, ἐκ τοῦ «İstanbul İlim ve Kültür Vakfı», μεθ᾿ ὁμίλου ἐπιστημόνων ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαφειάδην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Λιβανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανοῦσσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Süleyman Demirel, πρῴην Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Μ. Ἐθνοσυνελεύσει καί τῷ τεμένει Kocatepe, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, λαβόντα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ τά εὔσημα τοῦ ἐπιτίμου μέλους τοῦ ἐν Ἀθήναις Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», παρά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Στρατῆ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ, τακτικοῦ μέλους τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου, παρουσίᾳ Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἠλιουπόλεως.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ρέναν Δούρου, Περιφεριάρχην Ἀττικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καραμέρου, Ἀντιπεριφερειάρχου βορείου τομέως. 
Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ester Lauferova, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, ἀναχωροῦσαν ὁριστικῶς ἐντεῦθεν ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτῆς εἰς Πράγαν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδριανόν Γιάννου, Ἀντιπρόεδρον τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ρισσάκη, Δημοσιογράφον, ἐκ Μόντρεαλ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνέστην Βασιλακέρην, Καθηγητήν Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ Barbaros Hayrettin Paşa, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Καππαδοκίαν.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, πραγματοποιῶν τό καθιερωθέν ἐτήσιον προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Νεάπολιν (Nevşehir). 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, προσεκύνησε μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν προσφάτως ἀνακαινισθεῖσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου ἐν Σινασσῷ. 
Τό ἑσπέρας, ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Γούρδουνος ἐν τῷ οἰκισμῷ Hamamlı τῆς Νίγδης, ὁ Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ συνοδοί Αὐτοῦ Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Καππαδοκίας, καί ἐξ Αὐστρίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ τελειωθέντων καί ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, μεθ᾿ ὅ ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, καί ὁ Παναγιώτατος.
Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν, 14ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀνακοῦ (Kaymaklı) Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτής Ν.Δ., καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τούς Καππαδόκας Ἁγίους ὡς καί εἰς τήν ζωήν καί τήν εὐσέβειαν τῶν Καραμανλήδων. Παρέστησαν οἱ καί τήν προτεραίαν συμπροσευχηθέντες Διπλωμάται καί πολυάριθμοι πιστοί.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Halit Elma, Δήμαρχον Kaymaklı, καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου.
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Nevşehir εἰς Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τῆς εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν μεταφράσεως τοῦ ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Φάρος» κυκλοφορηθέντος βιβλίου «Ὅσιος Παΐσιος ὁ Καππαδόκης», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 15ης Ἰουνίου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ἐπί κεφαλῆς Ἱεραρχῶν, μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, καί Κληρικῶν συνεργατῶν αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς  κ. Ἰουστῖνον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη Οὖτος εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Καλογήρου, Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, ἄρτι διορισθέντα Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Νέῳ Δελχί.
Τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Φοῖβον Ἀξιώτην καί κ. Χάρην Ν. Πατερουλάκην, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τοῦ Καζακστάν διοργανωθέν Ε´ Συνέδριον τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ὀργανισμοῦ «Congress of Leaders of World and Traditional Religions» ἐν Ἀστάνα Καζακστάν, μεταξύ 10ης καί 11ης Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης καί τήν ἀπονομήν  βραβείων τοῦ Ἱδρύματος «İSMEK», τό Σάββατον, 13ην Ἰουνίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Ἰ. Γιουμουρτᾶ καί Δεσποίνης Σ. Τσομπάν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Burç-BÜMED», τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dan Tarlas, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παλιούρα, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Νεκταρίου Καϊμακάμη καί Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα, ὁδηγοῦ αὐτοῦ, ἐπί ὑποβολῇ εὐχαριστιῶν διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σερρῶν καί Νιγρίτης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Λουκᾶ Ξενοφωντινοῦ καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Pappas, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Salzburg, τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Pappas, Ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Julia, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Popoviç, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Χαμαργιᾶν καί τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Νεόφυτον Σάχλαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Καλαμάτας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχον Beşiktaş, Δικηγόρον, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´, ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σμαράγδας Τσολακίδου-Ἀγτσά, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης τ.μ., παρέστη εἰς τήν τελετήν ἀπονομῆς τοῦ παρασήμου τοῦ ἱππότου τῆς Λεγεῶνος τῆς τιμῆς εἰς τόν μεγαλοεπιχειρηματίαν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», παρουσίᾳ Διπλωματῶν καί πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως.

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, εἰς Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν. 

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ ἱ. Κλῆρος καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί οἱ ὁμογενεῖς, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ. 

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,  Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος,  Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ράσκας καί Πριζρένης κ. Θεοδόσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, καί ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.

Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ Σερβίας, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,  οἱ  Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κυρίων Βίκτωρος Μαλιγκούδη καί Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένων, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γεν. Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος μέγα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρον τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Μετά ταῦτα, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Μ. Εὐεργέτης αὐτῆς, ὅστις ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τά ἑόρτια θερμά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ καί τῶν οἰκείων του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τούς Πανιερ. Ἐπισκόπους Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖον καί Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμον καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἀνδρέαν Γιέλιτς, ἐκ Σερβίας.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Ράσκας καί Πριζρένης κ. Θεοδόσιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Διευθυντήν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Κύριλλος καί Μεθόδιος» μεθ᾿ ὁμάδος Καθηγητῶν καί μαθητῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἁρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἑλλήνων καί Γερμανῶν προσκυνητῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀκίνδυνον Δαρδανόν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, καί Ἐντιμ. κυρίους Ἄγγελον Κοτρώνην, τέως Δήμαρχον Ὕδρας, καί Γεώργιον Σκάγκον, τέως Διευθυντήν  τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ὕδρας, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν ἐκδοθέντα ἀφιερωματικόν τόμον ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους στήν Ὕδρα».     
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Λιονάκην, Πρωτοσύγκελλον, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, καί κ. Ἀμφιλόχιον Παπαγιαννάκην, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Σταματίαν Μποράκη-Κρομμυδάκη καί Ἰωάνναν Μουστάκα-Καρατζᾶ, ἐκ Χανίων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Καψάλην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Κούβαρην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Σταθάκην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἱστορικῶν Εὐρώπης, καί τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Δονδώρου, Ἐκπαιδευτικόν, Ὑπεύθυνον ἐπικοινωνίας τοῦ Συνδέσμου.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον-Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Πασχάλη, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη - Στεφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Γιαγτζόγλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου,  κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου, καί
β) τήν ὑπό τῶν παίδων τοῦ Δημιουργικοῦ Ἐργαστηρίου Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου παρουσιασθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τούς χώρους αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰουνίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. παρουσιασθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Συμπέθεροι ἀπό τά Τίρανα», τήν αὐτήν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 8ην ἰδίου, δι᾽ ὁμιλίας εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν αὐτῇ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Southern New Hampshire University, διοργανουμένου Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα: «Θεολογία, Οἰκολογία καί ὁ Λόγος. Μία συζήτησις σχετικῶς πρός τό περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν καί τάς τέχνας».
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν πλεῖστοι ἅγ. Ἀρχιερεῖς ἐκ τῆς Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ὁ Ἀρχιρραββῖνος Σοφολ. κ. Ishak Haleva, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί μέλη τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου. 
Πρό τῆς ἐνάρξεως ἐδόθη δεξίωσις καθ᾿ ἥν οἱ συμμετέχοντες τοῦ Συνεδρίου ἔσχον τήν εὐκαιρίαν τῆς μεταξύ των ἀλληλογνωριμίας καί ἐπικοινωνίας.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 7ην Ἰουνίου, παρέστη συμπροσευχόμενος  ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικούς σταυρούς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην τ.μ., μετέβη εἰς Σηλυβρίαν, μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Κατά τήν ὀλιγόωρον παραμονήν των ἐκεῖσε ἐπεσκέφθησαν τόν Ἐντιμ. κ. Özcan Isıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας, τόν χῶρον τῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως ἔνθα εὑρίσκετο ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τό Ρωμαίηκον Κοιμητήριον.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγ. Σηλυβρίας γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῶν ἁγ. Ἀρχιερέων, οἵτινες ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τούς Ἐπιβάτας καί τά ἐν αὐτοῖς ἱστορικά Ἀρχιγένεια Ἐκπαιδευτήρια.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
Ἀκολούθως, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαριλάου Πλατανάκη, Καθηγητοῦ Φιλοσοφίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç», μέ θέμα: «Μειονότητες: Ὁ ρόλος καί ἡ θέσις των εἰς μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν». Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα καί δεξίωσις.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς ἐκλογικόν κέντρον τοῦ Δήμου Fatih καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν Τουρκίᾳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδίου Καραλῆ.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Καθηγητήν, κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Fuchs Gotthard, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου διανοουμένων εἰδικῶν εἰς θέματα μυστικῆς θεολογίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Βελόπουλον, πρῴην Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., ἐκ Θεσσαλονίκης. μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καβαλιέρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νικολάου Τσελέπην, Ἰατρόν-Χειρουργόν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, συνταξιοῦχον Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλογέρου, Μαθηματικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γ. Βασιλοκωνσταντάκην, Νομικόν, ἐκ Παρισίων.
Τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Kyrus, Ἀρχιτέκτονα, καί κ. Ἀντώνιον Cook, Ἰατρόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χάρην Μαριολῆν, Χρῆστον Ζαρκάδαν, Ἰωάννην Παπαλέκαν καί Διογένην Παπαθεοχάρην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Σηλυβρίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Börek Festivalı», εἰς τό χωρίον Δελλιῶναι (Ortaköy), τό Σάββατον, 6ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν τοῖς χώροις τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ὁλλανδίας Προτεσταντικῷ ναῷ λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Benjamin Van Rensburg, τό Σάββατον, 6ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 2ας Ἰουνίου, μετέβη εἰς τό ἐν Νεοχωρίῳ Αὐστριακόν Πολιτιστικόν Κέντρον καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου διοργανωθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης μέ θέμα «Ἀλέξανδρος Καραθεοδωρῆ, ἕνας Ὀθωμανός κρατικός λειτουργός».

Τήν Τετάρτην, 3ην Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Ἱ.  Παρεκκλησίῳ τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) θερέτρου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, οἱ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας, καθώς καί πιστοί ἐκ τῆς ἐνταῦθα ρωσσικῆς παροικίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερθείς εἰς τούς δεσμούς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Πρόξενος, εὐχαριστήσας διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν καί Χοροστασίαν τοῦ Πατριάρχου, καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Nikolay Lishchenjuk, ἐκ Τσεχίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τοῖς κήποις τοῦ θερέτρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Λενούδιαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Βίτσα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Γιουμουρτᾶ μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δεσποίνης Τσομπάν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μαρνᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης,  καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆ Καλλιγῆν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πατρίτσια-Λάρα, ἐξ Ἑλλάδος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 1ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σόνας Καλφαπούλου-Ἀτζελετζιγάν, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ Ἱ. Ναοῦ Σ. Βαρτανάνς, τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 1ην Ἰουνίου, καθ᾿ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτῆς Ν.Δ. Θεσσαλονίκης,  Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τάς δραστηριότητας καί τό ἐν γένει ἔργον της, καί ὁ  Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καί ηὐλόγησε τούς προσκυνητάς.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, Συγγραφεῖς-Ἐρευνητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἐλευθεριάδην, Θεολόγον καί Φιλόλογον-Ἐκδότην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *