[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάϊος 2018

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 17ην Μαΐου, ἐπέστρεψεν ἐξ Ἴμβρου, ἔνθα ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῷ Πάσχα τόν ἱ. κλῆρον καί τό εὐσεβές ποίμνιον τῆς ἀκριτικῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εὑρισκόμενος ἐν Ἴμβρῳ ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τῆς νήσου τήν νοσηλευομένην Εὐλαβεστάτην Πρεσβυτέραν Παναγιώταν Γ. Ὀκουμούση, ᾗτινι ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

      Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καθηγητοῦ, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β’ εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ Αἰ-θούσῃ Τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, τήν Πέμπτην, 17ην Μαΐου.
      Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνίας καί Ἐνημερώσεως διοργανω-θεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Κέντρῳ Πολιτισμοῦ τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) – Φάρος παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-κρατίας, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.
      Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν» ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταματίου Κριμιζῆ, Ἀκαδημαϊκοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθη-νῶν, αὐθημερόν.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέ-ως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Κουτσομάλλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσε-ως τῆς Θεοτόκου Παναγίας Ἴμβρου, τήν Δευτέραν 14ην τ.μ.. 
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐτησίαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας («Sarıyer Edebiyat Günleri»), ἐν τῷ ἐν Kireçburnu «Haydar Aliyev Parkı», τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.
          Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Καχρίλα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργα-νωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Εὐρωπαϊκή Ἡμέρα τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀσθενῶν», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ..   

*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἀλεξάνδρου Πάππα, Ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Julia, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικῆς πτήσεως τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 13ης Μαΐου, εἰς Δαρδανέλια (Çanakkale) καί Τροίαν, ἐκεῖθεν δέ, αὐθημερόν, εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῷ Πάσχα τόν ἱ. κλῆρον καί τό εὐσεβές ποίμνιον τῆς ἀκριτικῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, τελέσῃ δέ, τήν Τρίτην, 15ην ἰδίου, τά θυρανοίξια τοῦ εἰς τάς παρυφάς τῆς κώμης τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κειμένου καί ἄρτι ἀνακαινισθέντος παρεκκλησίου, τό ὁποῖον τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων θεοστέπτων καί Ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἦτο μέχρι πρό ὀλίγων δεκαετιῶν Μετόχιον τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν τελετήν, θά παραστῇ καί ὁ ἐπισκεπτόμενος τήν νῆσον Πρόεδρος τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ἐξοχ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, συνοδευόμενος ὑπό πολυμελοῦς κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, μεθ’ οὗ ὁ Πατριάρχης θά ἔχῃ κατ’ ἰδίαν συνάντησιν. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυ-ροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς.

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί διεβίβα-σεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

      Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν Συροκαθολικῶν Mar Ignatios Yousef III Younan, ἐκ Λιβάνου, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολι-κῶν.
      Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἀνδρονίκην Κουτσονίκα, Διευθύντριαν τοῦ 6ου Γυμνασίου Λαμίας, καί Ἑλένην Ζιώρη, Καθηγήτριαν, ἐπί κεφα-λῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Σταγιᾶν, Ἐκπρόσωπον Νεολαίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, Οἰκονομολόγου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐσεβίας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Δήμου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινου-πολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) 4ον Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ρωμιοσύνη στήν Πόλη τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα», ἐν τῇ ἐν Ἀλίμῳ Ἀττικῆς ἕδρᾳ τοῦ Βυζαντινοῦ Κέντρου Ἀθλητισμοῦ, τό Σάββατον, 12ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Ἕβρου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Καππαδό-κες Ἕβρου, 40 χρόνια πολιτισμοῦ», συμπίπτουσαν πρός τήν συμπλή-ρωσιν 40ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου καί ἐντασσομένην ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Ἔτους Πολιτιστικῆς Κληρονομίας 2018», ἐν τῇ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει ἕδρᾳ τῆς Καππαδοκικῆς Ἑστίας, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπι-σκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς τιμητι-κῆς διακρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Βατικανοῦ πρός τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir, Πρόεδρον αὐτῶν, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Συροκαθολικοῦ Πατριάρχου Mar Ignatios Yousef III Younan, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικῆς Μακεδονίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας καί τῶν Δήμων Φλωρίνης, Ἀμυνταίου, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς εἰσόδου του εἰς τήν ἱερωσύνην, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος» τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κόλτσεφ καί τῆς Εὐγεν. κ. Sevcan Yavaş, ἐν τῇ ἐν Bakırköy Αἰθούσῃ Τελετῶν «Figaro Düğün Salonu», τό Σάββατον, 12ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σάββα καί Ἀναστασίας Σταγιᾶ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντου Μπρίγγου καί Μαργαρίτης Φίλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Γκαρικᾶ Κερατέας, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.
 
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερα-τικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφορο-επιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Ἁγίας Τριάδος.
          Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσι-μολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιτσέ-κογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
      Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Ἀδαμίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανου-ήλ Καροφυλλάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.
            Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, Κληρικόν της Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Γεωργίας.
      Τόν Ἱερολογ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βοσπόριον Μαγκα-φᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
          Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση καί τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητρίογλου - Ἀμπατζῆ, ἐντεῦθεν.
        Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Χανιώτην, Καθηγητήν Ἀρχαίας Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Princeton, καί Θεόδωρον Ἀλεξόπου-λον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης.
        Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Γκαζίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Κοσμᾶν Σετσίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, Στελέχη τοῦ Τουριστικοῦ Ὁμίλου Μου-ζενίδη. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Ἰωαννίδην καί Ἄγγελον Μπόνιαν, Ἀστυνομικούς, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

        Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπροέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐκπρoσώπου τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἔκθεσιν ζωγρα-φικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mesleklerinde İlkleri Başaran Kadınlarımız», ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, τήν Δευτέραν, 7ην Μαΐου.   
        Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό πόνημα ὑπό τόν τίτλον «Πολεμικές ἀναμνήσεις ἑνός Ρωμαιορθοδόξου Καραμανλῆ στρατιώτη στά μέτω-πα τῶν Δαρδανελίων καί Ἀνατολῆς (1915 - 1919)», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 10ην Μαΐου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

      Tόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Πατριαρχικόν Διάκονον Ἱερολογ. κ. Ἀλέξανδρον Κούτσην, ὑπόβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τήν ἱερωσύνην, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσι διακονίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

        Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυ-τέρου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Τσέτση εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 9ην Μαΐου.
        Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yosef Levi Sfari, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 70ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 8ην τ.μ..
        Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης Ὕστερης Ἀρχαιότητος καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ἀρχαιολογι-κός χῶρος τῶν Φιλίππων: Μνημεῖο κοινῆς πολιτιστικῆς κληρονομί-ας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 9ην ἰδίου.   
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηνάρχου Θεοδώρου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Χάτσου, τελευταίας Διευθυντρίας τοῦ Ὀρφανο-τροφείου τῆς Πριγκήπου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου Καλλιθέας, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβ. Συνοδικός Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 6ην Μαΐου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καθ’ ἥν, σεπτῇ προτροπῇ, ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, εἰς διάκονον. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
  Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ἡ οἰκογένεια καί συγγενεῖς τοῦ νέου διακόνου καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν,ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεράσιμος Φωκᾶς, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος, ἀναφερθείς εἰς τά κατά τό παρελθόν ἔτος πεπραγμένα καί δραστηριότητας αὐτῆς καί ἐκφράσας τήν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν τῶν μελῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, διαβιβάσας τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους καί διερμηνεύσας τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός αὐτούς διά τήν ἀπό μέρους των ποικιλότροπον συνεισφοράν εἰς τό διακονικόν ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Ἀκολούθως, ὁ χειροτονήσας ἀρχιερεύς, ἀπευθυνθείς διά νουθετηρίων λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί διεβίβασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν.
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Ἀλέξανδρος ἀπαντῶν ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχι-κάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τήν ἱερωσύνην.
Τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἀδελφότητος δεῖπνον ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Borsa».
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

            Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρη-γόριον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας.
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Κονίδου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Παναγιώτου Παράσχη, Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου. 
            Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
            Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευ-όμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστο-πούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ.
      Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
    Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνημα-τογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
      Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, γαμβρόν τοῦ ἀει-μνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ Ἀθηνῶν, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Γεωργίου, ἐκ Ξάνθης.
      Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Χαραλάμπους, Ἐκδότην, καί Ἰωάννην Δραμιτινόν, Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενει-ακῆς Ἐφημερίδος «Ὁ Κόσμος», εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

          Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Σκαλίδου, τέως Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Α’ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας αὐτῆς, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου.
        Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Λαϊκή εὐσέβεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς», κατά τό διήμερον μετάξύ Δευτέρας, 7ης, καί Τρίτης, 8ης, τ.μ..
              Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τῶν Κωνσταντίνου καί Φατμᾶς Ἀνανιάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Ζήσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Μιχαήλ καί Καλλιόπης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Utah Salt Lake City νεοσυστάτου Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ἀντωνίου Σάββα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ντένβερ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel». 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ραχμανίδου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου τοῦ Ε.Ο.Τ. ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν γονέων αὐτῆς Νικολάου καί Στυλιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *

Tήν Τρίτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Μ. Βρεταννίας καί τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ.κ. Dominick Chilcott καί Zoran Marković, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Τατιάνας, καί τοῦ ζεύγους İbrahim καί Sevda Yazıcı, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Πόλεως, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.
Κατά τήν ὀλιγόωρον ἐκεῖ παραμονήν Του, ὁ Παναγιώτατος συνανεστράφη ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς μεθ’ ὁμίλου προσκυ-νητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Carl R. Hollister, ὅστις ἐξεδήλωσε τήν ὑποστήριξιν τοῦ ὑπ’ αὐτόν Ὀργανισμοῦ ὑπέρ τῶν καταβαλλομένων ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας προσπαθειῶν διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Βολάντην, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτο-πρεσβυτέρου κ. Andrey Boytsov, ἐκ Ρώμης.
Tήν Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Andy Abell, Συμβούλου ἐπί Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Θεμάτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Can Başer, Μηχανολόγον – Μηχανικόν, ἐξ Ἀτταλείας (Antalya). 
Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Keserci, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑπο-καταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Eşref Kocabatak καί τῆς Εὐγεν. κ. Betül Sevim, Στελεχῶν αὐτῆς. 
Tόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Salzman, Γραμματέα τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Carl R. Hollister.

 
*  *  *