[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀπρίλιος 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα, 15ην Ἀπριλίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου. 

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τήν Ἐξοχ. κ. Θεοδώραν Μπακογιάννη, Βουλευτήν Α’ Ἀθηνῶν, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἱππασίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου, Ἀν. Γραμματέως Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐξ Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Samuel Brownback, ὑπεύθυνον ἐπί ζητημάτων διεθνῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Η.Π.Α., συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, τοῦ Ἐντιμ. κ. Benjamin Medina, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Wesley Anderson, ἰδιώτου, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἰωάννην Μάνον, Πρόεδρον τῶν Ὀφφικιαλίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σάμιον, Ἐφοπλιστήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Χατζημηνᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Emre Öktem καί Enis Tulça, Καθηγητάς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Galatasaray».
Τόν Ἐλλογ. κ. Luca Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοχάρην Πέτρου, ὑποψήφιον διδάκτορα, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὔην Χατζηανδρέου, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (C.E.C.), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Θεοφιλ. Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου κ. Christopher Hill, Προέδρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῆς Εὐλαβ. κ. Karin Burstrand, Ἀντιπροέδρων, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen, Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.
Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 13ης Ἀπριλίου, ἐκ Λιβάνου καί ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων, ὅστις καί προέπεμψεν αὐτούς αὐθημερόν τό ἀπόγευμα.
Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, τῆς συζητήσεως περιστραφείσης περί τήν ἐπί θύραις Γεν. Συνέλευσιν τοῦ C.E.C. εἰς Novi Sad Σερβίας, μεταξύ 28ης Μαΐου καί 6ης Ἰουνίου,  καθ’ ἥν προσεκλήθη τιμητικῶς νά ὁμιλήσῃ ὁ Πατριάρχης, καί παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 13ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, τοῦ Δήμου Ρόδου καί τοῦ ᾨδείου «A. Corelli» ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τοῦ ἔργου «Θεοφάνης ὁ Ἕλληνας, θεμελιωτής τῆς Ρωσσικῆς Ἁγιογραφίας», εἰς πρωτότυπον σύνθεσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Καρατζιᾶ, Καλλιτέχνου.     

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir,  Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινό-τητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητη-ρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, Οἰκονόμον τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χρῆστον Οἰκονομόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέου Σουλίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Ἀντιπρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ) - Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Ἐπικ. Καθηγητρίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ καί Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Σαββάκη, Μουσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, 11ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Κεντρικήν Συναγωγήν Neve Şalom καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, μέ θέμα «Hatırla ve asla Unutma».

* * *

Τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Τεχνολογία ἔναντι τῆς Πολιτικῆς: Πέραν ἀπό τά διλήμματα», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευό-μενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, ἐπαρουσιάσθη τό πρῶτον ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης τήν 18ην Ἰανουαρίου τ.ἔ..
Ἐνώπιον τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ συγγραφεύς τοῦ πονήματος κ. Πηλιχός.     

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Θεοφιλ. Χωρεπισκόπου κ. Melke Akyüz, Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, Ἐντιμ. κ. Turguay Altınışık, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Lolita Asil, Γραμματέως, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀργύριον Γαβριηλίδην, Κλη-ρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μεθ’ ὁμίλου προσκυ-νητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Ἄνω Τούμπας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Παππᾶν, Ὑπουργόν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουγείου, Κωνσταντίνου Ἀγόρη, Συμβούλου τῆς Α. Ἐξοχότητος, Ἀνδρέου Σταμα-τίου, Προϊσταμένου ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, Συγγραφέως, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημε-ρώσεως, καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Χρυσο-χόου, αὐταδέλφης τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας τῶν Κοιμητηρίων Χώρας Πάτμου, αὐθημερόν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Maşalyan καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Ἱερομονάχου κ. Magakya Beskizisyan, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Tόν Σοφολ. Hadji Dede κ. Edmont Brahimaj, ἐπί κεφαλῆς τῆς θρησκευτικῆς κοινότητος τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Μπεκτασίδων, ἐξ Ἀλβανίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Giovanni Di Fisco, Ἀρχιτέκτονος, Giuseppe Farina, Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἰταλίας, Atom Damalı, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, ἐντεῦθεν, καί Klodian Sula καί τῆς Εὐγεν. κ. Marjetta Dersvhia, Διερμηνέων, ἐξ Ἀλβανίας.   
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Momcilo Pavlovic, Antonio Apostolski καί Igor Velickovski, Καθηγητάς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τῶν Σκοπίων «Ἅγιος Κλήμης Ἀχρίδος», ἐπί κεφαλῆς τῶν τελειοφοίτων αὐτοῦ, πραγματοποιοῦντας ἐκπαιδευτικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Πόλιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐτύχιον Δασκαλάκην, πρῴην Δήμαρχον Καντάνου Χανίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐκ Κρήτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου – Αἰμιλίου Ταχιάου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας καί Γραμματείας τῶν Σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης, τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 11ην Ἀπριλίου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ης Ἀπριλίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ᾧ καί μετέφερε τόν πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη».

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέθεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγχονίσθη ὁ μάρτυς προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας τήν εὐλαβῆ παράκλησιν ἵνα προστῇ τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., κατά τόν Ἁγιασμόν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ ἀνεγερθέντος Ἱ. Παρεκκλησίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, γόνου τῆς Κοινότητος, καί ἐνημερώ-σαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμε-νον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Ἐξοχ. κ. Zoran Marković, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βλαχάκην, Καθηγητήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ροζαλίας Πολλάτου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἁρμόδιον Ἀγγέλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὑβόννης Δεληγιάννη, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Σαπουντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος, καί Ἐμμανουήλ Καραμπάσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μυρσίνης, ἐκ Μυτιλήνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος, καί Εὐαγγελίαν Φατσέα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Σταματίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρατζᾶν, Ἔμπορον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δημόπουλον, Ἔμπορον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χατζηδήμου, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Θεσ-σαλονίκης. 
Τόν Μουσικολ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς Δημοσθένους, Φωτογράφου - Ἁγιογράφου, ἐκ Κύπρου.
Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç». 
     
*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης καί τῆς Π.Γ.Δ.Μ. εἰς τά Πατριαρχεῖα

  Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ης Ἀπριλίου, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης Ἐξοχ. κ. Mladen Ivanić καί τῆς Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM) Ἐξοχ. κ. Gjorge Ivanov, παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανουμένην 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Teknoloji siyasete karşı», προσῆλθον ἀλληλοδιαδόχως εἰς τά Πατριαρχεῖα, τιμηθέντες ἀμφότεροι προσηκόντως τόσον κατά τήν προσέλευσίν των εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ὅσον καί κατά τήν ἀναχώρησίν των.
Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Aleksandar Miovčić, Στελέχους τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Προεδρείας, καί Began Muhic, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Natasa Zirojević, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου τῆς Προεδρείας, καί Mira Pekić, Συμβούλου,  ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν ἐγκάρδιος συνομιλία ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ συμβίωσις διαφορετικῶν θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν ὁμάδων ἐν Βοσνίᾳ καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου καί ἡ προοπτική ἐντάξεως τῆς Χώρας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.
Μετά τήν τιμητικήν προπομπήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, προσῆλθεν εὐθύς ἀμέσως εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐθιμοτυπικῶς ἐπί τῆ πασχαλίῳ ταύτῃ περιόδῳ καί ὁ Ἐξοχ. κ. Gjorge  Ivanov, τῇ συνοδείᾳ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Maja καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ivan, τοῦ Ἐξοχ. κ. Zvonko Mucunski, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, προσκυνήσας, ὡσαύτως, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἁγίου Ἀρχιγραμματέως, τῆς συνομιλίας περιστραφείσης ἐπί θεμάτων γενικωτέρας φύσεως.
Ἀμφοτέρους τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας ἐξενάγησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχει-οφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.   


*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου, 9ης Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον πασχάλιον ἐπίσκεψιν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρον, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Gennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Kostiantyn Yelisieiev καί κ. Rostyslav Pavlenko, ἐκ τῶν Ὑπευθύνων Διοικήσεως τῆς Οὐκρανικῆς Προεδρείας, κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα, παρουσίᾳ καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις ἐπί ζητημάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρόεδρος παρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ, ἀκολούθως δέ ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐγένετο ἡ ἀναμνηστική φωτογράφησις μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν καί τῶν συνοδειῶν αὐτῶν, τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐκφράσαντος τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην του διά τήν ἀνύστακτον προσευχήν καί μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐημερίας τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ. 
Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης, μετά τῆς πολυμελοῦς συνοδείας αὐτῆς, παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, καί, τέλος, προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί προε-πέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.   

*  *  *

Τό Ἅγιον Πάσχα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δι’ οὗ, μεταξύ ἄλλων, ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησίν Του διά τό γεγονός ὅτι αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἀπεδέχθησαν τό αἴτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὥστε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδρια-νουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ἐκ προσώπου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, νά ἐπισκεφθῇ κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τούς δύο κρατουμένους ἐν Ἀδριανουπόλει Ἕλληνας Ὀρθοδόξους στρατιωτικούς, Δημήτριον καί Ἄγγελον, διά νά τούς μεταφέρῃ τόν Πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη» και διά νά τούς διαβιβάσῃ τόν ἀσπασμόν καί τήν στοργήν αὐτῆς, ὁμοῦ μετά τῆς εὐχῆς της ὅπως σύντομα ἐπιστρέψουν εἰς τάς οἰκογενείας καί εἰς τά καθήκοντά των.
Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστεί-ας κ. Δημητρίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί  Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.
Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
      Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐνδοξ. κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, Ταξίαρχος, Ἀκόλουθος Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί πολλῶν Σλαυϊκῶν Χωρῶν.

* * *
   
    Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 8ης Ἀπριλίου, ἐτελέσθη ὁ  πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγό-ρου.
Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατρι-άρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο-λίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Rubén Tierrablanca, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ  Ἱερολ. Διακόνου Vağarşag Sargavak Seropyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Dimitrov, Πρωτοσυγκέλ-λου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Στάρας Ζαγόρας, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, οἱ Ἐντιμ. Γεν. Πρόξενοι κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, καί κ. Evgeny Minich, τῆς Λευκορωσσίας, ἡ Εὐγεν. κ. Barbara Thomas, ἐκτελοῦσα χρέη Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας Ἐντιμ. κ. Marin Nakov.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Διπλωματῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πλεῖστοι δέ αὐτῶν παρεκάθησαν καί εἰς τήν ἑόρτιον πασχάλιον τράπεζαν.

* * *

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευ-θυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν.

*  *  *

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 6ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώ-σεως, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύ-του κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὄφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος διένειμε κατά τό ἔθος τά ἄνθη εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς εὐχηθείς αὐτοῖς Καλήν Ἀνάστασιν.
Τό ἑσπέρας, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, προέστη Οὗτος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἐν κατανυκτικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ὁ Παναγιώτατος  μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, μνημονεύσας καί τούς ἄλλους Οἰκουμενικούς Πατριάρχας τούς ἀναπαυομένους ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς καί προσδοκῶντας τήν κοινήν ἀνάστασιν.

*  *  *

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου, ἐν συγχορο-στασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανου-πόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.

* * *

    Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκα-δημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσ-σαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱερο-κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πανα-γιώτου Σιαχάμη, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Νεάπολις Πάφου», Ἱεροψάλτου, ἐξ Ἀθηνῶν, μεταβαίνοντας εἰς Τεχεράνην διά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Τσαπρούνη, Δικαστοῦ ἐ.τ., καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Παπαδη-μητράκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυ-τεχνείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Ψευτέλην, Φυσιοθεραπευτήν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μιρέλλας Κάρ, ἐκζητήσαντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦ-θεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Krochak, Φοιτητήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Πανεπιστημίῳ τῶν Παρισίων, ἐκ Καναδᾶ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τά διοργανω-θέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «İstanbul’ da Deniz Sefası», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, τήν Μ. Τετάρτην, 4ην Ἀπριλίου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 4ης Ἀπριλίου, καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
    Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκ-παιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
    Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ἀγγελικούσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, Ἀρχαιολόγου, ἐκ Λονδίνου.
            Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρή-σεων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.


*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 3ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκα-λίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pirgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατρι-άρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´.

* * *

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρι-άρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ καί συνεχάρη αὐτῷ καί τῇ Ἑβραϊκῇ παροικίᾳ τῆς Πόλεως ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 3ης ἰδίου.

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόα-σιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλά-κην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Angelo De Donatis, Βικάριον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου παρά τῇ Ἐπισκοπῇ τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, πραγματοποιούντων προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τά ἴχνη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ντόβολον, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Βύρωνος, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημοσθένην Χατζηγιάννην, Δικηγόρον, Παναγιώτην Κάλιτσαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐκ Λέσβου, καί Χαρίλαον Μεϊδώνην, ὁμοίως Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 2ας Ἀπριλίου, καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόα-σιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἀπορφανισθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀβραμίδου, γαμβροῦ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-λίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Σωφρονιάδου, ἐξαδέλφης τοῦ ἀποιχομέ-νου Ἱεράρχου, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ αὐτοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Φωτιάδην, Μουσικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γλυκερίας, διακεκριμένης Καλλι-τέχνιδος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Πελέλη, ὡσαύτως Μουσικοῦ, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Διαμαντοπούλου - Ἑλληνιάδου, Δικηγόρου, καί Γαλατείας Καπελλάκου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολο-γίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Mόσχᾳ.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 1ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
 
Τόν θεῖον λόγον τῆς ἑορτῆς ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὡς καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
   
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον μελέτης τῆς Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν συνεισφοράν τῆς Α. Ἐντιμολογιότητος εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς προσφορᾶς τῶν Φαναριωτῶν εἰς τήν ἱστορίαν τῶν παραδουναβείων χωρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, γενικώτερον, τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων.

Πρός τούτοις, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν καί ἐκδοτικόν ἔργον του Ἐλλογ. κ. Dinu μέ διεθνῆ παρουσίαν.

Κατακλείσας, ὁ  Πατριάρχης ἐπεσήμανε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου πρός Ρουμάνον Ὀρθόδοξον ἐπιστήμονα σηματοδοτεῖ τήν πνευματικήν συγγένειαν τῶν Ρουμάνων καί τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἐκδηλουμένην καί διά τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας, πάλαι τε καί ἐπ’ ἐσχάτων, μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.

Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ Ρουμανίας, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τῆς μελέτης τῆς παιδείας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί πρός τόν εὐσεβῆ Ρουμανικόν λαόν.

Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου.

* * *

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Ὁμολο-γιῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχά-λιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενο-καθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 1ης Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Gümüşsuyu ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν.

* * *
  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόα-σιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.
          Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγ-κοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας.
          Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης Παπάζη, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Gocha Barnovi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Γεωργίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ὁμοεθνῶν αὐτοῦ φοιτητῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σιταρόπουλον, Φοροτεχνικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Δρίτσα, Ἐπιχειρηματίαν, καί Ἀνδρούλαν Πηλάβα, Ἰατρόν, ἐξ Εὐβοίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελε-τῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 31ην Μαρτίου.  
*  *  *