[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2018

Μνημόσυνον Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18ης Μαρτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,  καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη, κατά τήν σχετικήν συνοδικήν ἀπόφασιν, τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν παρελθοῦσαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπο-λιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκοπίου, Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκταρίου, πρῴην Σερβίων καί Κοζάνης Ἀμβροσίου, πρῴην Μπουένος Ἄϊρες Γενναδίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγενίου, Μελόης Φιλοθέου, Σικάγου Ἰακώβου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκοπίου, Σύμης Χρυσοστόμου καί Ἐπισκόπου Ὀλύμπου Ἀνθίμου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ὡς ἄνω κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν, διακονησάντων θεοφιλῶς εἰς διάφορα ἀνά τήν ὑφήλιον ἐκκλησιαστικά θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δηλονότι ἐν Κρήτῃ, ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς, ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ καί ἐν Δωδεκανήσοις.
Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἐχαιρέτισε μεθ’ ἱκανοποιήσεως τήν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «EUROPA NOSTRA» συμπερίληψιν τοῦ ἱστορικοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ὀρφανοτροφείου εἰς τήν κατηγορίαν τῶν διατηρητέων, ὡς χρηζόντων ἀμέσου μερίμνης, μνημείων παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας κατά τό τρέχον ἔτος, ἀνακηρυχθέν ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ἔτος Πολιτισμικῆς Κληρονομίας, μή παραλείψας νά εὐχηθῇ ὅπως ἐξευρεθοῦν ὡς τάχιστα οἱ ἀπαιτούμενοι πόροι πρός ἀποκατάστασιν, συντήρησιν καί ἐπισκευήν τούτου, μέλλοντος νά χρησιμοποιηθῇ ὡς Διαθρησκειακόν Κέντρον καί Ἰνστιτοῦτον μελέτης διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι τά πολιτιστικά μνημεῖα δέν ἀνήκουν εἰς ἕν συγκεκριμένον ἔθνος ἤ μίαν θρησκευτικήν ὁμάδα, ἀλλ’ εἰς σύνολον τήν ἀνθρωπότητα. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Ἐλπίδος τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τόν Κατα-νυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ δοκίμου αὐτῆς Θεοφάνους καί μελῶν τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου». 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀντώνιον Τάκην, Ἐπιχει-ρηματίαν, τέως Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Ἰωάννου, Ἐπιθεωρήτριαν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ὅλγας Παπαγιάννη, Διευθυντρίας τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Ὑποδιευθυντοῦ, μεθ’ ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ, ἐκ Λευκωσίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κωνσταντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Νικολάου καί Ἀγγέλου, μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λιόλιον, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Texteam Trading», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης , τό Σάββατον, 17ην Μαρτίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Συροκαθολικῷ Ναῷ «Sacre Coeur» Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 10ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν συνδι-οργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» καί τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Arus Özfuruncu, ἐν τῷ ἐν Şişli Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Karagözyan Nadya-Dikran Gülmezgil», τό Σάββατον, 17ην τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», ὡς καί οἱ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Μ. Βρεταννίας, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἴμβρου σύνεδροι, καθηγηταί, συγγραφεῖς και μαθηταί, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέν 6ον διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε θερμόν πατρικόν χαιρετισμόν, συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τούς διοργανωτάς διά τήν ἀξιέπαινον πρωτοβουλίαν των, δι’ ἧς παρέχεται ἡ δυνατότης εἰς ἑκατοντάδας μαθητῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἵνα ἐπισκέπτωνται κατ’ ἔτος τήν Πόλιν καί τά ἱερά σεβάσματά της, γινόμενοι κοινωνοί τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Πολίτικης πολιτιστικῆς κληρονομίας καί πνευματικῆς παραδόσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά προτρέψῃ τούς νέους ὅπως ἐπιδιώκουν τήν πραγματικήν, ἀγαπητικήν, ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ, τοῦ συνανθρώπου καί συμπάσης τῆς δημιουργίας, μή περιοριζόμενοι μόνον εἰς τόν εἰκονικόν κόσμον τῆς τεχνολογικῆς ἀποκλειστικότητος καί τοῦ ψηφιακοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀλλἀ σπουδάζοντες τήν καθολικήν μόρφω-σιν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο-πῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτρο-πον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαι-δευτικόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέα Μουμουλίδην, Βουλευτήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκ Κοζάνης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοχάρην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βερολίνου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μελίναν Τσιτσᾶ, Ἀν. Διευθύντριαν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Μητσιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν διοργανουμένην ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό Τύπο».
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μάστορην, Διευθυντήν τοῦ Λυκείου Κύμης Εὐβοίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μπουραντᾶ, Στελέχους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εὐβοίας, ἐκ Χαλκί-δος, καί λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σαββίδου, Κτηματομεσίτριαν, ἐκ Καβάλας.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Θεοδώραν Δελημπάσογλου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλα-κος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια συλλογικῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ὑπό τόν τίτλον «Τά Ὡραῖα τοῦ Πέραν», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρ


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγια-σμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 14ην Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστι-άδος, μετά τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Σεραφείμ Ντόβα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Γιαννί-δην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Ράπτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πανουτσοπούλου, Ὑπευθύνου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Check In Greece», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη διά τήν ἀπόκτησιν τοῦ Πτυχίου Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὡς καί διά τήν συμπλήρωσιν 20ετοῦς εὐδοκίμου ἱερατικῆς διακονίας.
Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὅ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπί τῷ σαραντισμῷ αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουραν, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὡραΐλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νέστοραν Βαρσάμην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Καλογιάννη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Demet, Διευθυντήν τοῦ ἐν Karaköy Ξενοδοχείου «The Pearl», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zeynep Alphan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, Ἀρχιμαγείρου, ἐξ Ἴμβρου.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν 3ην συνάντη-σιν τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Περιφερείας Βοσπόρου, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὁμάδος διά τήν ὑπό σύστασιν Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν βακουφίων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος, ἐν τῇ Κοινο-τικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησασαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τή ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος διεθνοῦς μαθητικοῦ συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου. 

*  *  *

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρόν τήν Α. Ἁγιότητα θερμόν ἀδελφικόν συγχαρητήριον Μήνυμα, δι’ οὗ ἐξαίρεται τό γεγονός τῆς συμπτώσεως τῶν βασικῶν προσανα-τολισμῶν τῆς Παπωσύνης Αὐτῆς μετά τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τά μείζονα ζητήματα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διαρραγείσης ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀναχαιτίσεως τοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ἐν τῷ σεπτῷ Πατριαρχικῷ Μηνύματι ὑπομιμνήσκονται αἱ πραγματοποιηθεῖσαι ἐπαφαί μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κατά μέν τό ἔτος 2014 ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τῶν Προκατόχων Αὐτῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ’ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατά δέ τό ἔτος 2016 ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, πρός ἀφύπνισιν τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος ἀναφορικῶς πρός τήν μεταναστευτικήν τραγωδίαν εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν. 

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιό-της, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ,  τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα-νίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἐπιδώ-σαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Δογματικά Σαλπίσματα Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ», ἀφιερωθέν εὐλαβῶς εἰς τήν διαγενομένην εἰκοστήν πέμπτην ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελι-στρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμε-νον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-ακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακό-νων κ.κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί Πέτρου Dawidziuk, ἐκ Πολωνίας, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλά-κην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Zenciroğlu, Ἰατροῦ, Ἀντιπροέδρου, καί Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν πρός διοργάνωσιν κατά τό προσεχές θέρος ἐν τῇ νήσῳ Λέρῳ φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα τήν Ἴμβρον. 
Tόν Ἐλλογ. κ. Engin Akyürek, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Alakent Church. A Byzantine Monument at Myra (12th – 13th Centuries)».
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Taviloğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦ-θεν, ὑποβαλόντα ἀντίτυπα ὑπ’ αὐτοῦ χρηματοδοθεισῶν ἐκδόσεων ἔργων περί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἰς τήν περιοχήν Μαύρης Θαλάσσης.
Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονί-στριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλοῦσαν Αὐτῷ τό ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέν ἡμερολόγιον εἰς τά καραμανλίδικα, ὑπό τόν τίτλον «Seferberlik Hatıraları».
Ὅμιλον συζύγων τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Σχολῆς Ἐκπαι-δεύσεως Πιλότων τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργα-νωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει «Β’ διάλεξιν κύκλου ὁμιλιῶν», ὑπό τόν τίτλον «Ὁ ἦχος τῆς Πόλης», καθ’ ἥν ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Ἀλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής τοῦ Συλλόγου «Οἱ φίλοι τῆς Μουσικῆς», ἐπί τοῦ θέματος «Ἔργα μέ θέμα τήν Κωνσταντινούπολη», καί Hakkı Alper Maral, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πολυτεχνείου «Yıldız», ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἦχος τῆς Κωνσταντινούπολης: Ἐμπορευματοποί-ηση καί μάρκετινγκ», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α)  τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κώου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρερεφενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Δοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον τῆς πολιτικῆς θεωρίας ἐν σχέσει πρός τά ἰδεολογικά ρεύματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ καί τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν, ἐκδοτικόν καί διοικητικόν ἔργον του μέ διεθνῆ παρουσίαν, μεταξύ ἄλλων, καί εἰς τά διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα τοῦ Harvard καί τοῦ Cambridge, εἰς τά ὁποῖα διετέλεσεν ἐπισκέπτης Καθηγητής.
Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τήν Α. Ἐντιμολογιότητα διά τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν διάσωσιν τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσῳ τοῦ Κέντρου Μικρασια-τικῶν Σπουδῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ εἰργάσθη καί προσέφερεν ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ Λευκωσίας, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τῆς μελέτης τῆς παιδείας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές.
Τούς κατανυκτικούς ὕμνους ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτο-ψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Χριστο-δούλου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Νεραντζούλη, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀμερικῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιβραλτάρ κ. Robert Innes Λειτουργίαν, καθ’ ἥν οὗτος προέβη εἰς τό χρῖσμα δέκα νεοπροσελθόντων πιστῶν εἰς τήν Ἀγγλικανικήν Κοινωνίαν, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἀγγλικανικῷ Ναῷ «Christ Church - the Crimean Memorial», τήν Κυριακήν, 11ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων καί τοῦ Συλλόγου «Association des Amis de la Cappadoce» Καππαδοκικήν Ἡμερίδα καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ἰντζεσί-λογλου, Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑνώσε-ως, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ μεγάλοι Καππαδόκες ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα», ἐν Παρισίοις, τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Κοινότητος συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 11ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Ἰωαννικίου Γρηγοριάδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, αὐθημερόν. 

*  *  *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ θάλασσα πού μᾶς ἑνώνει», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων» (8-11 Μαρτίου 2018). 
Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις τήν ἐκτίμησιν ὅτι εἰς τό Αἰγαῖον Πέλαγος τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων δοκιμάζονται σήμερον αἱ ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.
Ἀναφορικῶς πρός τήν οἰκολογικήν κρίσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσήμανεν ὅτι αὕτη συνδέεται ἀφ’ ἑνός μέν μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ κοσμοειδώλου καί τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μοντέλου κατά τήν περίοδον τῆς νεωτερικότητος, λόγῳ καί τῶν ἐπελθουσῶν τεχνικο-επιστημονικῶν ἐξελίξεων, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τό πρότυπον οἰκονομι-κῆς ἀναπτύξεως, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ σήμερον παγκοσμίως, ἀνεφέρθη εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικοοικονομικῆς κρίσεως, ὅπερ συνεπάγεται τόν πρωτεύοντα ρόλον, ὅν αἱ θρησκεῖαι σήμερον καλοῦνται νά διαδραματίσουν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων, συμβάλλουσαι εἰς τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετατρέψει τήν φύσιν εἰς ἀντικείμενον καί μέσον ἱκανοποιήσεως ἀναγκῶν καί δημιουργίας νέων ἀναγκῶν καί νέων ἱκανοποιήσεων.
Ὑπομιμνήσκουσα διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην περί πανορθοδόξου, διαχριστιανικῆς καί διαθρησκειακῆς συνεργασίας πρός ἐπιτυχεστέραν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεπειῶν τοῦ οἰκολογικοῦ ζητήματος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὑπέμνησε τοῦτο μέν τάς σχετικάς ἀναφοράς τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τοῦτο δέ τό Κοινόν Μήνυμα Αὐτῆς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου (1-9-2017), ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς Δημι-ουργίας, δι’ ὧν ἀνεδείχθη ἡ στενή σχέσις μεταξύ κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν προβλημάτων.
Τέλος, ὁ Πατριάρχης ὑπενθύμισε πρός τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ ὀρθόδοξος παιδεία τοῦ προσώπου, ἐνσταλάσσουσα εἰς τάς ψυχάς τῶν παίδων καί τῶν νέων οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθησίαν, εὐθύνην, μέριμναν καί στοργήν διά τόν συνάνθρωπον καί διά τό φυσικόν περιβάλλον. Διό καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς θεολογικόν μάθημα, «εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν μάθημα οἰκολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐαισθητοποιή-σεως, διδασκαλία τοῦ προσωποκεντρικοῦ, τοῦ κοινοτικοῦ καί οἰκοφιλικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἀκόμη, δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντανακλᾷ τήν στοργήν αὐτῆς διά τόν ἄνθρωπον, καί τήν μέριμναν διά τήν ἀπειλουμένην καί στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν, ὑποστασιοποιουμένην εἰς τήν πρό τριακονταετίας περίπου πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ὁρίσῃ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἥν συμμερίζεται πλέον τόσον ἡ Ρωμαικολαθολική Ἐκκλησία ὅσον καί τό Παγκόσμι-ον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν. 
            Ἐνώπιον τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων, Σχολικῶν Συμβούλων, Διευθυντῶν Σχολείων καί Καθηγητῶν ἀπό διαφόρους περιοχάς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ὡς καί Καθηγητῶν ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί ἐκ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μωραΐτη», χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ οἰκοδεσπότης Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Παῦλος Ματζιάρης, Διευθυντής τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλο-νίκης, ἐνῶ ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ὁ Αἰδεσι-μολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Μιχελάκη, Ὑπεύθυνος Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς ὡς ἄνω Διευθύνσεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Σοφία Θεοδωρίδου, Ὑπεύθυνος λειτουργί-ας τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἐδέσσης – Γιαννιτσῶν, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Δημήτριος Μυλωνᾶς, Σχολικός Σύμβου-λος Οἰκονομολόγων, ἡ Ἐλλογ. κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικῶν Σχολείων, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Πολύβιος Στράντζαλης, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων, κ.ἄ..
Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα, ἐπί τοῦ θέματος «Περι-βαλλοντικά μηνύματα μέσα ἀπό τίς τέχνες», ἐκτελεσθέν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ 1ου Γυμνασίου Εὐκαρπίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικό-λαον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευ-θυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλισσαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης,  καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Κοσμᾶ Σιμωνοπετρίτου, νέου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὅν συνεχάρη Οὗτος εὐχηθείς εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καλλίκαρπον θητείαν εἰς τήν νευραλγικήν ταύτην θέσιν, καί Νείλου, ὡσαύτως, Σιμωνοπετρίτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Δοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη-νῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Χατζηνικολάου, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατροδικαστικῆς ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀρχαιολογίας Ἰωάννην Φάππαν, Ἐρευνητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Koç, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀγγελικῆς Δημητρέλου, Καθηγητρίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐπιδώ-σαντα Αὐτῷ τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν διδακτορικήν του διατρι-βήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἔλαιον εὐῶδες τεθυωμένον – Τά ἀρωματικά ἔλαια καί οἱ πρακτικές χρήσης τους στήν Μυκηναϊκή Ἑλλάδα καί τήν Ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή (14ος – 13ος αἰῶνας π.Χ.)».
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, Ὑποψήφιον Διδάκτο-ρα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ὑπότροφον τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Ἀναγνώστου, Ψυχολόγον, ἐκ Βεροίας, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kenan Kahraman, μαθητήν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 9ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βρυούλων κ. Παντελεήμων καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας καί Πληροφορι-κῆς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κατερίνης, ὡς καί ὅμιλος Καθηγητῶν καί Προπτυχιακῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Σταυράκου, Καθηγητοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ πρός τά ἐξ Ἰωαννίνων καί ἐκ Κερκύρας μέλη τῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητος, ἅτινα καί προέτρεψε πατρικῶς, λόγῳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐνασχολήσεώς των μέ τό ἀντικείμενον τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης, ὅπως ἐπισκέπτωνται τακτικῶς τήν Πόλιν τῶν Πόλεων, ἐμνήσθη δέ μετ’ εὐγνωμοσύνης τῆς πρό ἐτῶν ἀπονεμηθείσης Αὐτῷ ὑψηλῆς τιμητικῆς διακρίσεως, διά τῆς ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ συγκεκριμένου ὡς ἄνω Τμήματος τοῦ διακεκριμένου τούτου Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἠπείρου.

* * *

Αὐθημερόν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Στεφάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Howard Prince – Wrigth, ἐκ Λονδίνου.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ, Ἐφημερίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ ἐξ Οὐκρανίας Ἐντιμ. κ. Ivan Marchuk, Καλλιτέχνου, ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Διεθνεῖ Καλλιτεχνικῷ Κέντρῳ «Folkart», τήν Πέμπτην, 8ην Μαρτίου. 

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀφιερωματικοῦ τόμου τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Βαρθολομαῖος - Ἀποστολή καί Ὅραμα», ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη προσφάτως ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἐν πλῷ», χάρις εἰς τήν μεταφραστικήν προσπάθειαν τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Ἀργυριάδου.
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις λόγον εὐχαριστίας πρός τόν ἀγαθοδότην Θεόν, καθώς τά πάντα ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δῶρον τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας Αὐτοῦ, ἀνεφέρθη ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἑπταετῆ μαθητείαν Του ὡς ἱεροσπουδαστοῦ ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, ἔνθα, ὡς εἶπεν, «ἐδιδάχθημεν νά μοιραζώμεθα τήν ζωήν, νά μαθητεύωμεν συμμαθητεύοντες, νά ἐφαρμόζωμεν τό «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε» (Γαλ. στ’, 2). Ὄντως, εἰς τήν Τροφόν Σχολήν ἡ συμβίωσις ἦτο συναλληλία καί ἀλληλεγγύη, ἐμπειρία κοινωνίας, ἡ πρᾶξις ἦτο σύμπραξις καί συνεργασία, συνυπάρχειν ἐν Εὐχαριστίᾳ καί προσευχῇ, ἐν ἀφιερώσει εἰς τόν ἱερόν σκοπόν τῆς κοινῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ καί τῆς διακονίας τοῦ ἀνθρώπου».
Ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐμνημόνευσεν εὐγνωμόνως τούς γονεῖς καί τούς διδασκάλους Του, ἀνεφέρθη εἰς τό περιεχόμενον τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας, τονίσας, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐλέους, ‘‘ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα’’, ἠξίωσεν ἡμᾶς νά καταστῶμεν διάκονος τῶν θείων μυστηρίων καί νά φυλάσσωμεν νῦν ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμοῦ καί ὁμοθυμαδόν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀνυστάκτων φρουρῶν τῶν πατρῴων παραδόσεων, ἐνισχυόμενοι ἀπό τάς προσευχάς καί τήν ἀγάπην τῶν ἐν πάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν πνευματικήν παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τήν πάνσεπτον κληρονομίαν τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, τούς ναούς καί τά ἁγιάσματά μας, τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων καί τάς ἱεράς εἰκόνας, τήν πάμφωτον λειτουργικήν ζωήν, τά σχολεῖα καί τά λοιπά ἱδρύματά μας, τόν τρόπον τοῦ βίου τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔκλεισαν ποτέ τούς ὀφθαλμούς, τά ὦτα καί τό στόμα αὐτῶν ἀπέναντι εἰς τό κακόν, εἰς τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως, εἰς τήν ἀδικίαν καί τήν φαλκίδευσιν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀγαπῶντες τόν Χριστόν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καί τόν ἄνθρωπον ἐν τῷ Χριστῷ, ἐν μιᾷ καρδίᾳ, «τά ἄνω φρονοῦντες» (πρβλ. Κολ. γ’, 2-3) καί «τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ’, 12), ἀφορῶντες εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀρχηγόν καί τελειωτήν τῆς πίστεως ἡμῶν, χωρίς τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχει οὔτε εἰρήνη μέ τόν ἑαυτόν μας, οὔτε ἀληθής κοινωνία μετά τοῦ πλησίον, οὔτε εἰρήνη μέ τήν κτίσιν, οὔτε ἐλπίς αἰωνιότητος», συγχαρείς καί πάντας τούς συντελεστάς καί τούς ὁμιλητάς τῆς ἐκδηλώσεως. 
            Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, Κοινοτικῶν Παραγόντων, Καθηγητῶν ἐκ τῶν Ὁμογενεια-κῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ συγγραφεύς τοῦ πονήματος Ἱερολ. κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ Ἐλλογ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀλέ-ξανδρος Καραβάνης, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀντωνιάδου, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐλευθερίου Κωνσταντινίδου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Ρόδου κ. Κύριλλον,  Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Κορέας κ. Ἀμβρόσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάν-νην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Μουρούτη, Γεωργίου Μπιλάλη, Βασιλείου Ἀργυριάδου, Ἀλεξάνδρου Καραβάνη καί Χαραλάμπους Θεοδώρου, Στελεχῶν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἐν πλῷ», ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ ἄρτι ἐκδοθέντος, πλέον καί ἑλληνιστί, ὡς ἄνω πονήματος τοῦ Ἀρχιδιακόνου.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶν, Δήμαρχο
 
*  *  *