[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Φεβρουάριος 2020

Ἐπέστρεψεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης

Σήμερον Δευτέραν, 24ην Φεβρουαρίου (2020), ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε διά τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν ἐκ τῆς πόλεως Salzburg τῆς Αὐστρίας, εἰς τήν περιοχήν τῆς ὁποίας διῆλθε μίαν ἑβδομάδα διακοπῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλη, ἐκ τῶν γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί συγγενῶν Αὐτοῦ ἐκ Γαλλίας.
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ κατά τήν ἀπουσίαν Του ἦτο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὅστις καί Τόν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁμοῦ μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

*  *  *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος:
α) ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 22ας ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα, και
β) ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Φεβρουαρίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 23ης ἰδίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*    *    *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Ὁμάδα νέων ἐκ τοῦ Γραφείου Νεολαίας καί Ἐφήβων τῆς Ἀμέσου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Gilbert καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Παπαζαφειροπούλου, ἐξ Ἀμερικῆς.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, τ. Πλοίαρχον Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα, ἐντεῦθεν.
-Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἰντζεσίλογλου, Ὁμ. Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χούλην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Ὀρφανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυζώης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θράκης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου, «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας», τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων ἑόρτιον ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τήν Κυριακήν 23ην, ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, εἰς τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Τμήματος Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, «Ἀφιέρωμα στούς Κωνσταντινουπολίτες Λογοτέχνες», τήν Παρασκευήν 21ην, ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος τήν Δευτέραν 17ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παΐσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.


*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον.
-Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν κ. Φιλόθεον Δοχειαρίτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Περπέτση, ἐκ Θεσσαλονίκης, κ. Georgi Antonov, Blagdy Guselov, Ntoyle Giorgev, ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Βορείου Μακεδονίας.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Στάντζον, Δήμαρχον Ἀνατολικῆς Σάμου, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Σάμου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Arslan, ἐντεῦθεν.
 
*    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπή-θη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου κατά τήν ἐν Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ἐπιχειρηματικήν ἐκδήλωσιν «Σάμος, ἡ νῆσος τοῦ Πυθαγόρου», τήν Τρίτην, 18ην Φεβρουαρίου.
   
*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 13ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων καί τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει συνδιοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας «Δάφνες» καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος κ. Ἀντωνίου Χατζοπούλου, ἐπί τοῦ θέματος «Συμπόρευση ὀθωμανικῆς καί ἑλληνικῆς μουσικῆς», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.

*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, παρατεθέν δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 45ετίας ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς καί χειροτονίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hyatt», τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἁγίων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Μεγαλονήσου καί λοιπῶν προσκεκλημένων, καθ’ ὅ ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν τιμώμενον Πρόεδρον τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας διά τήν πολυσχιδῆ ἀρχιερατικήν του διακονίαν καί τήν ἀφοσίωσίν του πρός τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.
 
*  *  *

Tό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, παρέστη εἰς τήν, ἐν τῇ ποτέ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, ἑόρτιον συνάντησιν ὁμογενῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐσχάτως ἐγκατασταθέντων ἐν τῇ Πόλει, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως καί ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Καπιτωλιάδος κ. Ἠσύχιον καί Βόστρων κ. Τιμόθεον καί τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκ-κλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων Νείλου καί Γερβασίου, Σιμωνοπετριτῶν, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Τσαμασλῆ, Δημάρχου Θερμαϊκοῦ, Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, Δημάρχου Καλαμαριᾶς, καί Βασιλείου Γιαννάκη, Δημάρχου Φλωρίνης. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων πολυευθύνων διοικητικῶν αὐτοῦ καθηκόντων.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Σβουράκη, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἀποστόλου Διαμαντοπούλου, ἐκ Χανίων.
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Δαμασκηνόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομο-νάχων Εὐμενίου, Ἱερεμίου καί Νικηφόρου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
-Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
-Τόν Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
-Τήν Ἐξοχ. κ. Νίκην Κεραμέως, Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, μεθ’ ἧς ἔσχεν ἐγκάρδιον συνεργασίαν.
-Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Χρῆστον Χαμχούγιαν, Φαρμακο-ποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τρανούλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Okutur, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Fulya, ἐντεῦθεν.
-Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐκ Γαλλίας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Aydın Melkemichel, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lovisa καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Charbel, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ercan Ağırman, ἐκ Σουηδίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τό διοργανωθέν ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου Ε’ Διεθνές Συνέδριον Κυπριακῆς Ἁγιολογίας, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ τιμή τῆς Θεοτόκου εἰς Κύπρον», ἐν Παραλιμνίῳ, μεταξύ 12ης καί 15ης Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Ἀναστασιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντι-νουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀκύλα Μήλλα, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Πριγκηπόνησα χθές καί σήμερα», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τήν Θείαν Λει-τουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Κρήνης (Çeşme), ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ekrem Oran, ὅστις ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν συνοδῶν Του ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Δήμου.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα εἰς τά Βουρλά, εὐλο-γήσας τό νέον Ἐπισκοπεῖον καί προσευχηθείς ἐν τῷ ἐν αὐτῷ εὐπρε-πισθέντι Παρεκκλησίῳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος  Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριο-φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Συμεωνίδου, Προέδρος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, μετά τοῦ συνεφημερίου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Συμεωνίδου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἁννοβέρου Γερμανίας.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σιαρλῆν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ Πάτμου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Φλουρῆ, Πλοιάρχου, ἐκ Πάτμου, Κωνσταντίνου Τσιπλάκη καί Εὐαγγέλου Γκούτζια, Νοσηλευτῶν, ἐξ Ἰωαννίνων.
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Νίτσεφ, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαι-τησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
-Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Σπυρίδωνα Χατζῆν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
-Τόν Ἐξοχ. κ. Mustafa Demir, Βουλευτήν τοῦ AKP, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Orhan Yılmaz, συνεργάτου αὐτοῦ.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Aykut Eken, Ἐπ. Πρόξενον τῆς Τζαμάϊκα ἐν τῇ Πόλει, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐπιτίμων Προξένων.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ali Karacan, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Νumber One Media Grup», Erdal İşleyen, Διευθύνοντα Σύμβουλον αὐτοῦ, Garbis Özatay καί Abdullah Öğülmüş, Δημοσιογράφους, ἐντεῦθεν.
-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sevan Ataoğlu, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Din ve İnançları Platformu», καί Doğan Bermek, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Alevi Düşünce Ocağı», ἐντεῦθεν. 
-Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Κομοτηνῆς.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Mert Tamer, ἐπί κεφαλῆς 60μελοῦς ὁμίλου ἐκ τῆς Ἑνώσεως «Turist Rehberleri», ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Electra Palace» τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος, τήν Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Μ. Μαυρο-λέοντος, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Μαυρολέοντος, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμή-σεως τῆς Θεοτόκου Πυλῶν Καρπάθου, τήν Κυριακήν, 9ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Ἰλίου ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυ-ρίλλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης», ἐν τῷ ἐν Ἰλίῳ Θεάτρῳ «Ἄννα Συνοδινοῦ» τοῦ Πολυδυνάμου Κέντρου Πολιτιστικῶν, Ἀθλη-τικῶν & Κοινωνικῶν Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), τό Σάββατον, 8ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγου-μένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλο-νίκης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Γεράσιμος & Χαρίκλεια Κρασσᾶ», αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἑλλη-νικότητα, γενεσιουργός αἰτία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰδιώματος – τό ἡμιτελές πάζλ», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 11ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hisao Nishimaki, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», αὐθημερόν. 

*  *  *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 8ης τ.μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐξέδραμεν εἰς τήν χιονισμένην Ἀνατολικήν Θρᾴκην μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει ἐγκατεστημένων Ἰμβρίων συμπατριωτῶν Αὐτοῦ, μετά τῶν ὁποίων ἐπεσκέφθη τό ἐν Μέτραις (Çatalca) «Μουσεῖον Ἀνταλλαγῆς» (τῶν πληθυσμῶν, κατά τήν Συνθήκην τῆς Λωζάννης). Ἐν συνεχείᾳ προσέφερεν αὐτοῖς γεῦμα εἰς τάς ἐγκαταστάσεις Kemer Country, καθ’ ὅ ἐμνήσθησαν τῆς προσφιλοῦς ἰδιαιτέρας πατρίδος αὐτῶν Ἴμβρου, καί ἀργά τό ἀπόγευμα μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, διά νά προστῇ τῆς ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κρήνης (Çeşme) Θείας Λειτουργίας, ἔχων ὡς συλλειτουργούς τούς Σεβ. Μητροπολίτας Βρυούλων κ. Παντελεήμονα καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μελόης κ. Αἰμιλιανός καί Κυανέων κ. Ἐλπίδιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου.   

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἡγούμενος τῆς πανηγυριζούσης Ἱ. Μονῆς, καλωσορίσας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τῆς Ἐφορείας καί τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς, διανυούσης τό 49ον ἔτος ἀπό τῆς, ἀδίκῳ ἐπιβολῇ, διακοπῆς τῆς λειτουργίας αὐτῆς, καί ἐξῆρε τήν φιλογενῆ δωρεάν τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρός ριζικήν ἐπισκευήν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς τε Ἱ. Μονῆς καί Σχολῆς.   

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται καί συνεορτασταί.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μελόης κ. Αἰμιλιανοῦ, Κυανέων κ. Ἐλπιδίου καί Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, ὑποβαλόντων εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἀρχιερατικῇ προαγωγῇ αὐτῶν, οἷστισιν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.

-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α΄ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Ἰμβριώτου, Διευθυντρίας.

-Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Λυκείου Ἀφάντου Ρόδου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. Βενέτιον Θωμίδην, Διευθυντήν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τῶν Δημοσίων Ἰνστιτούτων Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων, Μεσολογγίου καί Λαμίας.
-Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
-Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Κεφάλα, Βουλευτήν Ἰωαννίνων.
-Τήν Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, Γεν. Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nenad Aleksić, Προξένου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Γραφιαδέλην, ἐξ Ἴμβρου.
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σαραντίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Μουσικούς, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 31ην λήξαντος μηνός Ἰανουαρίου 2020, ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Fasiolo, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτάς τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ παρακειμένου ἐπισκευασθέντος Ἁγιάσματος τῆς Παναγίας.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν διαχρονικήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη ὑπ’ Αῦτοῦ καί ἐπ’ ἐσχάτων, κατά τό προσφάτως συγκληθέν ἐν Davos τῆς Ἑλβετίας Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ, συγχαρείς ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν ἀνύστακτον μέριμνάν του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ καί τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου εἰς τήν εἰρημένην Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Φεβρουαρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου,  ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Συμεωνίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ.  Stacy Gallin, Συμπροέδρου τῆς ἐν Χάιφᾳ Ἕδρας Βιοθικῆς τῆς UNESCO καί Προέδρου τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Μαϊμονιδείου Ἰνστιτούτου τοῦ Ὁλοκαυτώματος, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Πρωτοπαπαδάκη, Προέδρου τοῦ Ἰνστι-τούτου Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Tόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Ταλιαδοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κεκιλίαν, Κασσιανήν καί Μακρίναν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀργολίδος.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Ἄγγελον Συρῖγον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Michael Suhr, ὑπεύθυνον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Δανίας ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jonas Yazo Srouzi, Στελέχους τῆς Πρεσβείας τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Julien Thöni, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Jeff Kloha, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Μουσείου τῆς Βίβλου, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος Andy Niggemann, συνεργάτου αὐτοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Tufts.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Daniel Paul Dima, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «St. Michael Print», ἐκ Φιλλανδίας.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Demirci, Κοινωνιολόγον, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Momcilo Pavlovic, ἐκ Σκοπίων. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Özlem Yılmaz, Oya Köşeoğlu Kuş καί Ayşe Önder Okşar, Παραγωγούς Ταινιῶν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν. 
 
*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Κυριακήν, 2αν Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καί τήν Ἑορτήν τῶν Γραμμάτων τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό Λεύκωμα, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου - ἐκεί πού τά καντήλια δέν ἔσβησαν ποτέ»,  ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.
- Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, καί τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Γαβριήλ καί Ἐλισσαίου, Καθηγουμένων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Παντοκράτορος καί Σίμωνος Πέτρας, ἀντιστοίχως, κατά τάς ἐν Κιέβῳ διοργανουμένας μεταξύ 1ης καί 3ης Φεβρουαρίου ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ α’ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ἐπιφανίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τμήματος 601 AHEPA – Κωνσταντινουπόλεως «Βόσπορος» φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ  Ξενοδοχείῳ «The Met», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beylikdüzü ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «97. yılında Mübadele», ἐν τῷ ἐκεῖσε Μουσείῳ Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος τελετήν βραβεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert Haddeciyan, Συγγραφέως, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Vartanants», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..
 
*  *  *