[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2017

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Ἀθήναις νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του καί ταχεῖαν ἐπάνοδον εἰς τά ποιμαντορικά του καθήκοντα.

*  *  *

        Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Medical Park τόν νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Alev Ateş καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

        Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, παρέστη κατά τάς ἐν τῷ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat Merkezi» διοργανωθείσας ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφημερίδος «Şalom» ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπλη-ρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς (1947 - 2017). 

*  *  *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ.
          Ὅμιλον παραγόντων καί ἀθλητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Μπουλουμπάση, Προέδρου αὐτῆς, καί Γεωργίου Γερολύμπου, Οἰκονο-μολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Θεοφάνους, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεονώραν – Παρθέναν Ὀρφανίδου, Δημοσιογρά-φον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Ζερβόν, ὁμοίως Δημοσιογράφον, καί Ἰωάννην Ζινδρίλην, Φωτογράφον, Στελέχη τοῦ Περιοδικοῦ «Σχεδία», ἐξ Ἀθηνῶν, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στάνιτς, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Πέμπτην, 14ην Δεκεμβρίου.

     
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ  Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ὅν ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Πρέσβεως Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον, καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς διά πρώτην φοράν ἐπισκεπτομένους, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν διπλωματικούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
Τάς Ἐλλογ. κ.κ. Χριστίναν Μανιουδάκη, Φιλόλογον, Στέλεχος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Βορείου Ἑλλάδος, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ματθαίου, Ὑπαλλήλου Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν ὑπό τοῦ «Ὁμίλου Μουσικοφίλων τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου Καλαμαριᾶς» διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ἀνατέλλει Ἥλιος, Ἰησοῦς ὁ φωτισμός», ἐν τῶ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Richard Moore, Πρέσβεως τῶς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου αὐτῆς, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου Πολίτη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀσανάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παναγία Ἰμβριώτισσα Σαλαμῖνος: Τό ἱστορικό Της», ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Tήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, τελέσας Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ´ (1761-1763). Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἅγιος Ἐπίτροπος ἐξενάγησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τούς διαφόρους λίαν ἀξιεπαίνως ἀνακαινισθέντας χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Μετοχίου καί περιεποιήθη Αὐτήν, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Varlam Tsiklauri καί Giorgi Dzotsenidze, Δημοσιογράφους ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Imedi TV», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Διερμηνέως, ἐκ Γεωργίας, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν ἐπί θεμάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, ἰδιαιτέρως δέ περί τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργίας. 
Φοιτητάς τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhammed Sıcak, ἀπαντήσας εἰς τάς ἀπορίας καί ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.
       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς 180ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 12ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 744ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin -i Rumi, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Δεκεμβρίου, ἱερουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως μουσικοφιλολογικόν μνημόσυνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα, διαπρεποῦς Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καθ᾿ ἥν ὡμίλησε καταλλήλως περί τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς παραδόσεως καί ἰδιαιτέρως τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί διεζωγράφησε τήν ἀνεκτίμητον προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου Πρωτοψάλτου εἰς τήν διάδοσιν καί μεταλαμπάδευσιν τοῦ γνησίου Πατριαρχικοῦ ὕφους τοῦ ψάλλειν, συγχαρείς πατρικῶς ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς τιμητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως.

Παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεως, ἐνῷ χαιρετισμόν ἀπηύθυνον οἱ Μουσικολ. Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, καί Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος - Νικόλαος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Κομοροσάνο, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ἡ Ἐντιμ. κ. Barbara M. Thomas, Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὅπου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐλλογ. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Ὑπότροφος τῆς Κοινότητος, ἀναπτύξας τάς προγραμματιζομένας δράσεις αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς ὑπευθύνους τῆς Κοινότητος διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει καί τῶν ἐγγιζουσῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς καί εὐρύτερον εἰς τάς τουρκοελληνικάς σχέσεις.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ γεῦμα, ἐν ἑστιατορίῳ τῆς περιοχῆς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μαχαιρίδην, πρῴην Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Κωνσταντινιᾶς, Ἰατροῦ, ἐκ Ρόδου, τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Λαγοῦ, Οἰκονομολόγου, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Βαγχῆ, ὁμοίως Οἰκονομολόγου, καί Ἀντωνίου Βλαχούση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, Παιδιάτρων, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Μελίνας, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Μονάχου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
Ὅμιλον καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ  1ου Ἠμερησίου ΕΠΑΛ Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίας Χαβρουζᾶ, Καθηγητρίας Αἰσθητικῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον - Ἀπόστολον Τσίκραν, Ἐκπαιδευτικόν, καί Ἐντιμ. κ. Νεκτάριον Κυρκόπουλον, Καλλιτέχνην, ἐκ Φλωρίνης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν - Συγγραφέα, καί Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν – Συγγραφέα, ἐκ Νέας Ἀρτάκης. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον τῆς ΕΡΤ -Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων, καί Παναγιώτην Διαμαντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, ἥν συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Τερζίογλου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν,  μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Teni, Ἰδιωτικοῦ Ὑπαλλήλου, καί Tamar, μαθητρίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) συναυλίαν τῆς Καλλιτέχνιδος Πηγῆς Λυκούδη, ὑπό τόν τίτλον «Προσευχή», τῇ συμπράξει τῆς Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ καί τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρίας Πολιτιστικῆς Δράσεως «Ἠχοδιάστασις», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν Ψυχικοῦ, τό Σάββατον, 9ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τῶν Πανοσιολ. κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ προβολήν ταινιῶν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πραγματοποιουμένων ἐκδηλώσεων ἐπί τοῦ θέματος «7th European Union Human Rights Film Days», ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Αὐστρίας, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ τραγικοῦ τρομοκρατικοῦ συμβάντος τῆς 10ης Δεκεμβρίου 2016 μέ πλεῖστα θύματα καί τραυματίας, ἐν τῷ Σταδίῳ «BJK Vodafone Park», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ προσκυνήματός Του εἰς Ἱεροσόλυμα, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἧς τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας φυλάσσεται ἄχρι καιροῦ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Τσιούνη καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον - Φωτογράφον, Νικόλαον Παπαχρήστου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Σαατσῆν καί Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Σῶζον, Μάγειρον, καί τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, πρῴην Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», καί Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καναρίδου, Τεχνικοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bartholomeus Josephus Μaria van Bolhuis, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Δαλακούρα, Καθηγήτριαν τοῦ Τμήματος Φιλοσοφικῶν καί Κοινωνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἐκ Ρεθύμνου.
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janin καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης - Μέλιας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιχαήλ Τσαβαρῆν, Ἱεροψάλτην, ἐκ Ρόδου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος φωτογραφικήν ἔκθεσιν καί τήν προβολήν ντοκυμαντέρ, ὑπό τόν τίτλον «Ὀλκάς ΙΙ: Ταξιδεύοντας ἀπό καί πρός τό Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 7ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, κατά τό πραγματοποιηθέν ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Β’ Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ναός τοῦ Πρωτάτου καί ὁ ζωγράφος του. Συντήρηση καί νέα δεδομένα», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην τ.μ..     
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτου Ἀνέων Νικολάου, Ἐπισκόπου Κλαυδιουπόλεως Ἀνδρέου, Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, διατελέσαντος ἐπί σειρά ἐτῶν Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Οἰκονόμου Νικολάου Παλαιολόγου.   

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου, μεταβάντος εἰς Ἱεροσόλυμα διά τήν ἀναγόρευσίν Του εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ ἐκεῖ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Κόβη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Γερμανίας συναυλίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῇ ἐν Gümüşsuyu ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡγήθη τοῦ κατ᾿ ἔτος πραγματοποιουμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρσκυνήματος εἰς τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) φυλακήν τῆς Μεγαλομάρτυρος καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυπληθοῦς ὁμίλου πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ταῖς πρεσβείαις τῆς οὐρανίου προστάτιδος αὐτῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μ.τ.Χ.Ε. «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» Γ’ Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Persecution of Christians in the Holy Lands and Middle East: Consequences and Solutions», ἐν Οὐάσιγκτων, τήν Δευτέραν, 4ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Michael Federmann, Προέδρου τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 5ης τρ. μηνός Δεκεμβρίου, εἰς Tel Aviv, προκειμένου ἵνα ἀναγορευθῇ ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ διακεκριμένου τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμβολῆς Του εἰς τήν προαγωγήν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἰσραήλ ὁ Παναγιώτατος θά πραγματοποιήσῃ προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί θά συναντηθῇ μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος θά ὁμιλήσῃ ἀγγλιστί κατά τάς διοργανουμένας ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐπισήμου ἀκαδημαϊκοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, μέ θέμα «Ἡ σημασία τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τάς δύο θρησκευτικάς παραδόσεις».

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 7ης ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἀρξαμένου μηνός Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ.κ. Vlad Sergiu Marcel, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, καί Dragoş Nitã, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Dan Tudorache, Δήμαρχον τῆς Α’ Περιφερείας Βουκουρεστίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Adima Constanța, Μηχανικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αlice.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἀνθίμην, ἀδελφήν τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας της ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μακρίνης.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., νέον Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου, ἐν ὄψει καί τῆς 70ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμερούν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνιέττας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Βακαλόπουλον, Ἀγγειοχειροῦργον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Παιδιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Δήμου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νεκτάριον Ἀλεβιζόπουλον, Παθολόγον - Ὀγκολόγον, Λαυρέντιον Γιαχάϊ, Ἰατρόν, καί Εὐάγγελον Γιαβασόπουλον, Νοσηλευτήν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Χριστίνης Μαρβάκη, Καθηγητρίας Νοσηλευτικῆς, Μαρίας Πρατικάκη, Βιοπαθολόγου, καί Ἄννης Μαντζώρου, Ἀκτινολόγου, συνεργάτας τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας» τοῦ ΕΚΠΑ.
Τήν Εὐγεν. κ. Βαρβάραν Κεραμετσίδου, Βρεφονηπιοκόμον, ἐντεῦθεν, λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «KERİM VAKFI» μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, ὑπό τόν τίτλον «Hz. Peygamber ve Fütüvvet», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 3ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν:
α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου, καί
β) κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος παρουσίασιν συλλογῆς ποιημάτων τοῦ διακεκριμένου ποιητοῦ τοῦ Κ’ αἰῶνος «Zahrad’ ı», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ŞİŞLİ KENT», τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «ὁ Ἰπποκράτης» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Βάρβαρα - Λουκουμάδες», καί τήν ἐκ παραλλήλου παρουσίασιν τοῦ βραβευθέντος διά τοῦ Α’ βραβείου Μοσκόβη τόμου ὑπό τόν τίτλον «Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, παρελθόν καί παρόν», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Ἀμαλία», τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Καψάλη, Θεολόγου, ὑποψηφίου διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐκ Κορίνθου, ὑποβαλόντος τήν ἐκδοθεῖσαν μεταπτυχιακήν αὐτοῦ ἐργασίαν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ διάλογος τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ μέ τόν Πατριάρχη Πύρρο».
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.  Νεκταρίου Δημητροπούλου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σαππῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ναθαναήλ Φίλιον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Ἀνθίδου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Πτολεμαΐδος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Fadi Rabbat, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἐκ Μεξικοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος, ὑποβαλόντα τό ἄρτι ἐκδοθέν πόνημα αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Τό εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας». 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Σκλάβον, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας ἀλλοδαπῶν ἀξιωματούχων καί εὐπαθῶν στόχων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Πέτρον Καψάσκην καί Δημήτριον Βαξεβανάκην, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπέλλου, Ὑπευθύνου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Ε.Ι.Π.Δ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Δανιέλαν Κάλφα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀνδρέου, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Κυριακῆς, κατά σάρκα μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Τερσεφάνου Κύπρου, τήν Παρασκευήν, 1ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «İçinde olmaya değer!», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «GRAND PERA», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τό συνδιοργανούμενον ὑπό τοῦ Τεχνολογικοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «2ον Πανελλήνιον Συνέδριον Ψηφιοποιήσεως Πολιτιστικῆς Κληρονομίας – Euromed 2017», ἐν τῇ ἐν Βόλῳ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Παπαστράτος», αὐθημερόν.
 
*  *  *