[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2014

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 28ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἥν ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου. Οἱ προσελθόντες μαθηταί ἔψαλον τά κάλαντα, παρηκολούθησαν παιδικήν διδακτικήν ταινίαν, καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς αὐτούς ὁ Πατριάρχης, διανείμας εἰς ἅπαντας δῶρα καί γλυκά. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ., μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης κοντά εἰς τούς πρόσφυγας

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Ὑψωμαθείων, τῇ μερίμνῃ τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας, προσωρινῶς φιλοξενουμένους Χριστιανούς πρόσφυγας ἐκ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ηὐχήθη καί ηὐλόγησεν αὐτούς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, διένειμε δέ αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια καί ἄλλα δῶρα, συνγευματίσας ἅμα μετ᾿ αὐτῶν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπεσκέφθη  κατ᾽ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 28ης Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα  Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Ἰωάννην Çolakyan, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Κυρίωνος Ἁγιοπαντελεημονίτου, καί Μοναχῶν κ. Βαρνάβα καί κ. Εὐδοκίμου Βατοπαιδινῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνούς καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Στεφάνου, εὐλογήσας αὐτό ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουγεντάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐγενίαν Καραγιάννη καί Ἐλισάβετ Τσομπανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαβούταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῶν θυγατέρων των δίδων Μελιτήνης καί Ἐλισάβετ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Φελεσάκην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Χατζηγιαννάκη, Δικηγόρου, ἐκ Πειραιῶς.
 
*  *  *
 
Ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον συνεχάρη Αὐτῷ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ ἐπερχομένῳ Νέῳ Ἔτει καί Τόν παρεκάλεσεν ὅπως διαβιβάσῃ τόν χαιρετισμόν καί τάς εὐχάς αὐτοῦ ἐπί τῇ ἀγομένῃ μεγάλῃ ταύτῃ ἑορτῇ τῶν Χριστιανῶν εἰς ὅλα τά μέλη τῆς ἐνταῦθα Ρωμαίηκης Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀναρρωνύοντα Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, ἐκ τῶν συνταξιούχων κλητήρων τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, εὐλογήσας καί ὅλην τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου Καρακουλίδου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Χριστοδούλου Καραθανάση.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.  Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά κληρικῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τούς ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας οὕς προσεκάλεσε τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 26ης τ.μ., εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ἀ. Κορτίδου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίου, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς, κ. Θεόδωρον Πιταρᾶν, Μικροβιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, ἐκ Βιέννης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν Τετάρτην, 24ην Δεκεμβρίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμάδα παίδων τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Κοινότητος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ -ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Μέλισσας Φινφίνη, οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα.
Ἐκ μέρους ὅλων προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ἡ δίς Μέλισσα Φινφίνη.  Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας αὐτούς καί εὐχηθείς καλάς ἑορτάς.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας, καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων, τήν Πέμπτην, 25ην τ.μ., ἐν συνιερουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Μακρῆς, Πρέσβυς ἐ.τ., οἱ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ κ. Serhii Kravchenko, ἐκ μέρους τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Οὐκρανίας, ἡ Εὐγεν. κ. İlay Aksoy, Ἀντιπρόεδρος τῆς Νομαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος C.H.P., πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη τόν Παναγιώτατον εὐχηθείς Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ πρῴην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐλλογ. Δρ κ. Mustafa Farsakoğlu.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Μέλη τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη - Μορφιάδου, ἐπί ταῖς ἑορταῖς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζήσην Φραγκάκην, Φοιτητήν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ.  Zafer Polat καί κ. Arman Togaç, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν.κ . Εὐφροσύνην Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σάββα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, 
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν,  ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
 
*  *  *
 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Τιμόθεον Καψάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, καί κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ των ἑορτῇ. 
Τούς Ἐλλογ. κ. Φελίξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, καί κ. Ἰωάννην Γιρμῆ, Φυσικόν-Μαθηματικόν, Καθηγητάς ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα  Προτεσταντικῆς Κοινότητος καί τοῦ Δήμου Maltepe Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Prof. Dr. Türkan Saylan», τήν Κυριακήν, 21ην Δεκεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 21ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου  τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῶν Σεβ. Ἀρμενίων Ἀρχιεπισκόπων κ.  Natan Hovhannisyan, Ὑπευθύνου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Etzmiatzin, ἐξ Ἀρμενίας, καί κ.  Khajag Barsamian, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συζύγου καί μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Ἰουλίας, Καθηγητρίας Βιολογίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Alberto Gonzalez Casals, Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν Ἀγκύρᾳ, κομίσαντα τάς γραπτάς καί προφορικάς εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς καί τῷ Νέῳ Ἔτει τοῦ Ἐξοχ. πρῴην Προέδρου τῆς Χώρας κ. Fidel Castro.
Τούς Ἐλλογ. κ. Giovanni Perotti καί κ. Michelangelo De Lauretis καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Maria Antonieta de Franco καί Γεωργίαν Τρομάρα, Ἀρχιτέκτονας, ἐξ Ἰταλίας.
Ὅμιλον ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Focolari, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 21ην Δεκεμβρίου, καί
β) τήν τελετήν ἐπαναλειτουργίας τοῦ ἀνακαινισθέντος Μουσείου «Türk ve İslam Eserleri», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ömer Çelik, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εἰς Κέρκυραν.

Τήν πρωίαν τῆς Τετάρτης, 10ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως τῶν Ἀερογραμμῶν «Aegean» εἰς τήν νῆσον Κέρκυραν, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου ὡς καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἵνα προστῇ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, πολιούχου καί προστάτου τῆς Νήσου.

Ὁ Παναγιώτατος προεπέμφθη ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδων Λιονάκης, Ἄρχων Νομοφύλαξ- Νομικός, ἐκ Κρήτης, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.

Τήν Α. Θ.  Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς Κέρκυραν ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Ἰωάννης Καποδίστριας» μετά πολλῆς ἀγάπης καί τῶν εἰθισμένων τιμῶν ὁ ἐπιτόπιος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β´ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας κ. Ἰωάννης Σπιτέρης, Κληρικοί καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος προέβη εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γεν. Ἐνημερώσεως.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἐγένετο εἰς τό Πεντοφάναρον ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν ὁ ἱ. Κλῆρος, Μοναχοί καί Μοναχαί, μαθηταί καί πλῆθος λαοῦ. Μετά τήν προσφώνησιν  τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου, Δημάρχου Κερκύρας, καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου, ἅπαντες μετέβησαν πεζῆ εἰς τόν Ἱ. προσκυνηματικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προσκυνήσας τό ἱ. λείψανον τοῦ Ἁγίου προέστη τῆς ἐπί τῇ ἀφίξει Του Δοξολογίας καθ᾿ ἥν ἀντηλλάγησαν μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου οἱ εἰθισμένοι τῇ περιστάσει λόγοι. Μετά ταῦτα προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης, ἔνθα φυλάσσεται τό ἱ. λείψανον τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.

Τήν μεσημβρίαν, ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Γαλιατσάτου, Περιφερειάρχου Ἰονίων Νήσων, παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Corfu Holiday Palace», ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ ἀμφιτρύωνος.

Τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἀλληλοδιαδόχως, τό Ἵδρυμα χρονίως πασχόντων «Ἡ Πλατυτέρα», ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ ὁποίου ὡμίλησεν ἐκτενῶς πρός τούς συγκεντρωθέντας Κληρικούς, Μοναχούς καί Μοναχάς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τόν Βρεφονηπιακόν Σταθμόν «Ἑλένη Μπέλλου» εὐλογήσας τά ἐν αὐτῷ νήπια, τό παρακείμενον Ἵδρυμα φιλοξενίας ἠλικιωμένων καί τήν Ἱ. Μονήν Πλατυτέρας, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ.

Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Γερουσίας τῶν Ἀνακτόρων Μαρίας καί Γεωργίου ἀναγόρευσις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Δημότην τῆς Νήσου ἐν σεμνῇ τελετῇ, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας Οὗτος ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Κερκύρας.

Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ μεγαλειώδης συναυλία πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ὑπό τῶν τριῶν Φιλαρμονικῶν τῆς Κερκύρας, «Καποδίστριας», «Μάντζαρος» καί «Παλαιά», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν Μουσικολ. Ἀρχιμουσικῶν αὐτῶν κ. κ. Μιχαήλ Μιχαλοπούλου, Σωκράτους Ἀνθη καί Σπυρίδωνος Προσωπάρη. Πρό τῆς ἐκτελέσεως τοῦ προγράμματος ἑκάστης Φιλαρμονικῆς προηγήθη ἡ προσφώνησις τῶν Προέδρων αὐτῶν. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ὁμιλήσας ηὐχαρίστησε καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς μουσικούς. Τό πρόγραμμα τῆς πρώτης ἡμέρας ἔκλεισε διά τοῦ παρατεθέντος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Κερκύρας δείπνου πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Ὀλυμπία».

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 11ης ἰδίου, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Πνευματικόν κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως συνάντησις τοῦ Παναγιωτάτου μετά πολυαρίθμων μαθητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καραβασίλης, Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως, μαθήτριαι, προκριθεῖσαι εἰς τόν διαγωνισμόν «Τί ζητοῦν οἱ νέοι ἀπό τήν Ὀρθοδοξία σήμερα», καί ὁ Πατριάρχης νουθετήσας καί εὐλογήσας τούς νέους.

Περί ὥραν 11ην, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς ἱ. Παρακλήσεως τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ναῷ, καθ᾿ ἥν ἐγένετο κατά τά εἰωθότα καί τάς τοπικάς συνηθείας ἡ ἔξοδος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί ἡ τοποθέτησίς του ἔμπροσθεν τοῦ τέμπλου πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.

Εἶτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἀναγνωστικήν Ἑταιρίαν Κερκύρας, τήν ἱδρυθεῖσαν ἐν ἔτει 1836 καί συμβαλοῦσαν τά μέγιστα εἰς τήν παιδείαν τοῦ Γένους. Κατά τήν σύντομον τελετήν ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Πιέρης καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς, ἀπενεμήθη δ᾿ Αὐτῷ καί τό μετάλλιον τοῦ Μουσείου Καποδίστρια.

Τήν μεσημβρίαν ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας τῇ παρουσίᾳ Κλήρου καί λαοῦ καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Κατά τήν προσφώνησίν του πρός τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κτιρίου καί εἰς τήν συμβολήν εἰς τήν ὁλοκληρωτικήν ἀνακαίνισιν αὐτοῦ τοῦ φιλογενοῦς τέκνου τῆς Ἐκκλησίας κ. Σπυρίδωνος Μπέλλου. Ἐπηκολούθησε παράθεσις ὑπό τοῦ ἁγ. Κερκύρας καί Παξῶν ἐπισήμου γεύματος ἐν τῷ Μεγάρῳ.

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου τῆς Νήσου, ἔνθα ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, εἰς ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ προσκληθέντες Ἱεράρχαι καί ἐπίσημοι, καθ᾿ ὅν ὡμίλησεν ἐπικαίρως.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης Δεκεμβρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ κατά τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου. Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν ἡ Ἐξοχ. κ. Ἀγγελική Γκερέκου, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν, δημοτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν. Πρό τῆς Ἀπολύσεως προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν, ἀπήντησε δέ Οὗτος ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τοῦ Ἐφόρου τῆς Νήσου Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἡ καθιερωμένη κατ᾿ ἔτος μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὑπό τῆς «Παλαιᾶς» Φιλαρμονικῆς Κερκύρας συναυλία ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, προηγηθείσης συντόμου ξεναγήσεως ὑπό τοῦ Προέδρου της Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γραμματικοῦ, καθ᾿ ἥν ὁ Παναγιώτατος ἀνηγορεύθη εἰς ἐπίτιμον ἑταῖρον αὐτῆς.

Τήν μεσημβρίαν, εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα, ἀπενεμήθη Αὐτῷ ἡ ἀνωτάτη τιμητική διάκρισις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ὁ χρυσοῦς σταυρός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μετά ἀστέρος, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τήν Κέρκυραν. Παρεκάθησαν ἡ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, αἱ τοπικαί Ἀρχαί καί Κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τό ἑσπέρας, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου ἐγένετο ἡ ἀναγόρευσις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς τελετῆς ἡ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἐλλογιμ. Καθηγήτρια κ. Ἀναστασία Σαλῆ-Παπασαλῆ ἀνέγνω τήν ἀπόφασιν τοῦ Τμήματος αὐτοῦ διά τήν ἀναγόρευσιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα διά τάς ἐγκόπους προσπαθείας Αὐτῆς πρός διατήρησιν τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀλλά καί διά σύνολον τήν Πατριαρχικήν προσφοράν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν. 

Ἠκολούθησαν συναυλίαι ἐκ διαφόρων μουσικῶν σχημάτων περιλαμβάνουσαι προγράμματα τόσον Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὅσον καί δυτικοτρόπου τοιαύτης, πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Τήν τελευταῖαν ἡμέραν τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κερκύρᾳ, Σάββατον 13ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς ἐπεσκέφθη τό Μουσεῖον τοῦ Μόν Ρεπό, ἔνθα καί ἡ ποτέ θερινή κατοικία τῶν Βασιλέων τῆς Ἑλλάδος, ξεναγηθείς ὑπό τῆς Προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Κερκύρας. Εἶτα, μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τόν Βυζαντινόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου, ἱδρυτῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἔνθα καί προσεκύνησε τά Ἱ. αὐτῶν Λείψανα. Παιδική  Χορῳδία, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Καλλιαρίδου ἔψαλεν ὕμνους καί ἐπίκαιρα ἑόρτια ᾄσματα. Ἀκολούθως, ἔσχεν ὁλιγόλεπτον ἐπικοινωνίαν μετά μαθητῶν εἰς τό χωρίον Γαστοῦρι καί ἐπεσκέφθη τό Ἀχίλλειον Μέγαρον, ὑπαντηθείς ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς Γαστουρίου καί ξεναγηθείς ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασίας Σαλῆ-Παπασαλῆ Πρυτάνεως τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.

Τήν μεσημβρίαν, μετέβη εἰς τήν γυναικείαν Ἱ. Μονήν Παντοκράτορος Ἁγίου Ἀθανασίου ἔνθα ἡ Ἀδελφότης ὑπό τήν Ὁσιολ. Καθηγουμένην Εὐφημίαν ὑπεδέξατο Αὐτόν μετά τῆς προβλεπομένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Μετά τήν προσφώνησιν τῆς Ὁσιωτ. Ἡγουμένης καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Παναγιωτάτου παρεκάθησαν ἅπαντες εἰς τήν προφρόνως παρατεθεῖσαν πρός τιμήν Αὐτοῦ Μοναστηριακήν Τράπεζαν, καθ᾿ ἥν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἐξεφώνησε τήν ἀποχαιρετιστήριον ὁμιλίαν του  δι᾿ ἧς ἐξέφρασεν ἐν συγκινήσει καί εὐγνωμοσύνῃ τάς εὐχαριστίας του πρός τόν Πατριάρχην διά τήν μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν τῆς τετραημέρου παρουσίας Του εἰς τήν Κέρκυραν.

Ἀναχωρῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς ὁ Πατριάρχης ἐφύτευσε δενδρύλιον ἐν τῷ περιβόλῳ εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του.

Τελευταῖος σταθμός ὑπῆρξεν ἡ Ἱ. ἀνδρῴα Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης ὅπου ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος αὐτῆς, Ἀρχιμ. κ. Εὐθύμιος Δούης, ἐξέφρασε τόν σεβασμόν του πρός τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τοῦ Πατριάρχου ἀπαντήσαντος καί εὐχαριστήσαντος τόν τε Σεβ. Ποιμενάρχην, τόν κλῆρον καί τόν λαόν, διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πολυειδῶς καθ᾿ ὅλας τάς ἡμέρας ἀγάπην καί τιμήν πρός Αὐτόν καί τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Ἐν τέλει,  ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησε προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπισήμων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος «Ἰωάννης Καποδίστριας» δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως καί πάλιν τῶν Ἀερογραμμῶν «Aegean» εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε Μήνυμα πρός τόν λαόν τῆς Κερκύρας ἀλλά καί τῶν Ἑπτανήσων διά τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας αὐτόν ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Τύχων, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ Κληρικῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Τύχων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Τύχωνα, ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ - O.C.A.», συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. John Jillions, κ. John Behr, Κοσμήτορος τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου «Ἅγιος Βλαδίμηρος», καί κ. Alexander Reuter, Καθηγητοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γκίκαν, Σύμβουλον Πρεσβείας Α´, ἐκ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀγαλόγλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmed Ali, Καθηγητήν Ἱστορίας, ἐκ Μασσαχουσέτης Η.Π.Α. . 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ermeni Etıbba Cemiyeti (1912-1922)» (Ἀρμενικός Ἰατρικός Σύλλογος), ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 17ην Δεκεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Asdvadzadzin» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 741ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlânâ Celaleddin -i Rumi, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu  διοργανωθεῖσαν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ τοῦ Mevlânâ ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», τήν Δευτέραν, 15ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἰουλίας Β. Σταυρίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Πέμπτην, 18ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χρήστου Πολυχρονίδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Στυλιανοῦ Κυμπαρίδου, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, μετά τoῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀρτεμίου Γιαννακοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερμανοῦ, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καριψιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιάνας Παπαδοπούλου, Νομικούς.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἰταλίας, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου Ϛ´ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐν Ἱεροσολύμοις, καθ̉ ἥν ὡμίλησε σχετικῶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος τήν συμπλήρωσιν 45 ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, ἐν τῷ Κεντρικῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 15ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Rüya ve Maskeler», ἐν τῷ ἐν Ataköy ξενοδοχείῳ «Wow», τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ., ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ τετραημέρου ταξιδίου Του εἰς Κέρκυραν ἔνθα προέστη τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῆς Νήσου Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen» ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Τό χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως δημοσιευθήσεται ἐντός τῶν ἡμερῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Pierce» καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, μετέβη μετά τῶν συνοδῶν Του εἰς τό «İstanbul Kongre Merkezi» καί παρηκολούθησε τήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀρμενικοῦ Μουσικοχορευτικοῦ Συνδέσμου νέων «Maral», ἐπί τῇ 35ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Συλλόγου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Πέμπτην, 11ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην συναυλίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Keiji Fukuda, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Αὐτοκρατείρας τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Levent ξενοδοχείῳ «Wyndham Grand», τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χρήστου Πολυχρονίδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Στυλιανοῦ Κυμπαρίδου, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, μετά τoῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀρτεμίου Γιαννακοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερμανοῦ, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καριψιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιάνας Παπαδοπούλου, Νομικούς.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἰταλίας, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου Ϛ´ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐν Ἱεροσολύμοις, καθ̉ ἥν ὡμίλησε σχετικῶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος τήν συμπλήρωσιν 45 ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, ἐν τῷ Κεντρικῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 15ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Rüya ve Maskeler», ἐν τῷ ἐν Ataköy ξενοδοχείῳ «Wow», τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 8ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησεν αὐτοπροσώπως τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ «Κεράμιον Ὕδατος», τήν ὁποίαν κατέκλεισε διά βραχέος λόγου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Haluk Nadir, τέως Ἔπαρχον Ἴμβρου καί νεωστί διορισθέντα Βοηθόν Νομάρχου τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Μαραγκόν καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jilber Cincioğlu, Ἐπιχειρηματίαν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς πολιτισμικήν ἐκδήλωσιν τοῦ «Maral Dans Grubu».
 
*  *  *
 
Συνεχίζων τήν παραμονήν Αὐτοῦ εἰς Γενεύην, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης τρ.μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «KEMPINSKI», εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μέ τήν συμμετοχήν πολυπληθῶν μελῶν τῶν διαφόρων σωματείων, φορέων καί παραγόντων αὐτῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν καί αἱ ἁρμόζουσαι τῇ περιστάσει ἐπίσημοι προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος, Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱερεμίου, καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ἀπευθύναντος πατρικόν χαιρετισμόν πρός τούς παρευρεθέντας, ἑλληνιστί καί γαλλιστί. Μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων ἦσαν πολλοί κληρικοί, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βέρνῃ Ἐξοχ. κ. Χαράλαμπος Μάνεσης μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Ὑψηλάντου, Γ. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Γενεύῃ, ὡς καί οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καί τοῦ Βατικανοῦ παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Ἐξοχ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἀνδρέας Ἰγνατίου καί Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Silvano Tomassi.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 4ης Δεκεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προσκυνήσας εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τόν περίβολον αὐτοῦ ἔνθα, ἐπί τῇ μνήμῃ  τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διατελέσαντος πρώτου ποιμενάρχου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ἐν ἔτει 1982 καί διά μίαν εἰκοσαετίαν.

Κατά τήν παραμονήν Του εἰς τό Κέντρον, ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐπαφάς μετά τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Προσωπικοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ λειτουργοῦντος ἀπό ἐτῶν καρποφόρως Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς Καθηγητάς καί τούς ἐκ διαφόρων χωρῶν προερχομένους φοιτητάς αὐτοῦ τήν Πατριαρχικήν Του εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εὐχηθείς πρός τούς τελευταίους ἀπρόσκοπτον τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν αὐτῶν, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου, καί τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ, Κοσμήτορος τοῦ Ἰνστιτούτου, ἐκφρασάντων τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τήν ἀνύστακτον μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ ὑπέρ τῆς εὐρύθμου καί ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος, τό ὁποῖον προετοιμάζει φιλοτίμως στελέχη διά τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.   

Εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου προσῆλθεν ἐν συνεχείᾳ εἰς συνάντησιν μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὁ Δήμαρχος Γενεύης Ἐντιμ. κ. Sami Kanaan, μετά τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐπί μίαν ὥραν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, παρουσίᾳ στελεχῶν τοῦ Κέντρου καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. κ. Ἱερεμίου ἀναφερθέντος ἐν ἐκτάσει εἰς τάς πολλαπλᾶς δραστηριότητας τῆς Ἐπαρχίας του καί τῆς ἱερᾶς ταύτης στέγης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντηλλάγησαν δέ καί ἀναμνηστικά δῶρα. Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ κ. Δήμαρχος μετά τοῦ Πατριάρχου περιηγήθησαν εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου, ἐπισκεφθέντες τό ἐκεῖ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ρουμάνων τῆς Γενεύης χρησιμοποιούμενον διά τάς λειτουργικάς των ἀνάγκας Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τό ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Κέντρου στεγαζόμενον Μουσεῖον Χριστιανικῆς Τέχνης, ὅπου καί ἐθαύμασαν τά ἐκτιθέμενα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς καί ἱερορραπτικῆς.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mehmet Ferden Çarıkçı, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Τουρκίας παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, μετέβη εἰς τήν πρεσβευτικήν κατοικίαν, ἔνθα παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν γεῦμα, καθ’ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), προϋπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ ὑπό τοῦ ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Π.Σ.Ε. καί Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅστις ἐν συνεχείᾳ, ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ συνεδριάσεων, διά καταλλήλων λόγων καλωσώρισε τήν Α.Θ. Παναγιότητα ἐκ μέρους καί τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τό ἐξωτερικόν δι’ ἀποστολήν Γ. Γραμματέως Αἰδεσιμολ. Δρ. Olav Fykse Tveit, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, καί ἐκπροσώπων τῶν μετά τοῦ Συμβουλίου συστεγαζομένων λοιπῶν διεκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν.

Κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν εἶτα ἐκδήλωσιν ὑπό τοῦ νεοσυστάτου Συλλόγου Ἑλλήνων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τῆς Ἑλβετίας τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Dominique Morabito, Πρόεδρος αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπαρουσιάσθη τό βιβλίον Του μέ τίτλον «Συνάντησις μέ τό Μυστήριον» ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Προϊσταμένου τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, γαλλιστί, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ρέας Πουρνάρα, ἑλληνιστί, ἐνῷ ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιος Τσέτσης, Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνετόνισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν.

Ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς εἰς τάς ἀνωτέρω προσφωνήσεις, ἀπηύθυνε σχετικήν ὁμιλίαν, γαλλιστί, πρός τήν ἐκλεκτήν ὁμήγυριν, εὐχαριστήσας τούς ὀργανωτάς καί διαβιβάσας εἰς ὅλους τήν στοργήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς Κωνσταντινου-πολίτας τόν χαιρετισμόν τῆς περιωνύμου Γενετείρας αὐτῶν.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ προειρημένου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «MÉTROPOLE», ὅπου ὁμιλήσας καί πάλιν συνεχάρη τά ἐν Ἑλβετίᾳ διαβιοῦντα, δραστηριοποιούμενα καί προκόπτοντα κατά πάντα ἐκλεκτά μέλη τῆς Ρωμηοσύνης, ἀναφερθείς καί εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 5ης Δεκεμβρίου, ὁ σεπτός Προκαθήμενος μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) ἐν Γενεύῃ, ἔνθα ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Michael Møller, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἕλληνος Πρέσβεως παρά τῷ Ο.Η.Ε. Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων περιβαλλοντικοῦ καί διαθρησκειακοῦ ἐνδιαφέροντος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν συνεχείᾳ, ὑπογράψαντος εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τόν Διεθνῆ τοῦτον Ὀργανισμόν, ὁ ὁποῖος ἀπό 70ετίας συμβάλλει εἰς τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας ἀνά τήν ὑφήλιον.

Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκέψεως, ὁ Πατριάρχης περιηγήθη ἀλληλοδιαδόχως τάς αἰθούσας τῆς Διασκέψεως Ἀφοπλισμοῦ (Council Chamber), τῆς Συνελεύσεως (Assembly Hall) καί τοῦ Συμβουλίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μή παραλείψας νά ἐπισκεφθῇ καί τήν Βιβλιοθήκην τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, ἔνθα καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν αὐτῆς. Ὁ Ἐξοχ. κ. Møller προσέφερεν ὡς δῶρον εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του φάκελλον περιέχοντα ἀντίγραφα φυλασσομένων ἐν τῇ πλουσιωτάτῃ Βιβλιοθήκῃ ἱστορικῶν ἐγγράφων σχετιζομένων πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό ἐν Τουρκίᾳ Ὁμογένειαν.

Τήν μεσημβρίαν, γευματίσας παρά τῇ οἰκογενείᾳ τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ κατοικοῦντος αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν, πλήρης ἱκανοποιήσεως καί συγκινητικῶν βιωμάτων ἐξ ὅσων ἔζησε καί ἐδέχθη κατά τήν τετραήμερον παραμονήν Αὐτοῦ ἐν τῇ φιλοξένῳ καί πεπολιτισμένῃ Χώρᾳ τῆς Ἑλβετίας, προπεμφθείς καταλλήλως ἐν τῇ αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων τοῦ διεθνοῦς ἀερολιμένος τῆς Γενεύης Cointrin ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Θεοφ. ἁγίου Λαμψάκου καί ἄλλων κληρικῶν του, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, ἐκπροσώπου τοῦ Τούρκου Μονίμου Ἀντιπροσώπου κ.ἄ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἔφθασεν εἰς Γενεύην τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 2ας Δεκεμβρίου, καί τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Του ὑπό τοῦ Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Πρέσβεως Ἐξοχ.  κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.

Ὁ Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τήν ἕδραν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (CERN)

Κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 3ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν, ὁ ὁποῖος ἐφέτος ἑορτάζει τήν συμπλήρωσιν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. Εἰς τήν εἴσοδον ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἐλλογ. κ. R. Heuer μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐν οἷς καί ὁ Ἑλληνοαυστραλός Καθηγητής κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆς, Ἀντιπρόεδρος Διεθνῶν Σχέσεων.

Εἰς τήν ἐμπεριστατωμένην ξενάγησιν συμπεριελήφθη καί ὁ εἰς βάθος 100 μέτρων ὑπό τήν γῆν χῶρος τῶν ἐπιστημονικῶν πειραμάτων (Μεγάλος Ἐπιταχυντής Ἀδρονίων), μέ τά ἀναγκαιοῦντα μέτρα ἀσφαλείας, ὅπου ὁ κ. Γεν. Διευθυντής καί οἱ συνεργάται του ἀπήντησαν εἰς ἐρωτήσεις τῶν ἐπισκεπτῶν των.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα καί ὑπογραφή εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν τοῦ CERN ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καταγράψαντος τάς ἐντυπώσεις Αὐτοῦ, ὡς καί ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων.

Ἐν συνεχείᾳ, εἰς εἰδικήν αἴθουσαν, παρουσίᾳ ἐπιστημόνων ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἀγγλιστί τήν ὁμιλίαν Του μέ θέμα τάς σχέσεις Θρησκείας καί Ἐπιστήμης – πρός ἕν κοινόν ὅραμα καί λεξιλόγιον, ὑποστηρίξας τάς ἐπί τοῦ θέματος θέσεις τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς προσαγωγῆς πολλῶν χωρίων ἔκ τε τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί κυρίως ἐκ τῶν ἔργων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἔλαβεν ἐνεργόν μέρος καί ὁ συνοδεύων Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός.


Τό CERN ἀποτελεῖ διακρατικόν ὀργανισμόν διά τήν ἔρευναν εἰς τόν τομέα τῆς πυρηνικῆς φυσικῆς, χαρακτηρίζεται ὡς ἡ «ἐπιστημονική καρδία τῆς Εὐρώπης», πρόκειται δέ διά τό μεγαλύτερον εἰς ἔκτασιν καί σημαντικώτερον ἐρευνητικόν κέντρον αὐτοῦ τοῦ εἴδους παγκοσμίως.

Τό CERN ἱδρύθη τό 1954 ὑπό 12 εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, τά ὁποῖα σήμερον ἔχουν ἀνέλθει εἰς 21, καί ἀπετέλεσε μίαν ἀπό τάς πρώτας καί ἱστορικῆς σημασίας προσπαθείας διακρατικῆς συνεργασίας ἐν Εὐρώπῃ μέ στόχον νά κλείσῃ τάς πληγάς τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων. Κατεσκευάσθη καί λειτουργεῖ εἰς τά σύνορα Ἑλβετίας καί Γαλλίας πλησίον τῆς Γενεύης. Ἀπασχολεῖ ἐπί μονίμου βάσεως περί τούς 2400 ἐργαζομένους, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί πολλοί Ἕλληνες εἰς σημαντικάς θέσεις. Τό Κέντρον διενεργεῖ πειραματικήν ἔρευναν εἰς τό πεδίον τῆς φυσικῆς ὑψηλῶν ἐνεργειῶν, δηλαδή τῆς μελέτης τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων πού ἀποτελοῦν τήν ὕλην.

Αἱ ἔρευναι τοῦ CERN προσφέρουν εἰς τήν ἀνθρωπότητα σημαντικήν γνῶσιν διά τήν ἀποκρυπτογράφησιν τῶν φυσικῶν μυστηρίων καί τήν ἐξέλιξιν τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀλλά καί ἐξαιρετικῆς ἀξίας νέας τεχνολογικάς ἀνακαλύψεις, ὅπως π.χ. τό World Wide Web (τό διαδίκτυον). Τό σημαντικώτερον ὅμως εἶναι ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τοῦ CERN τίθενται κατ᾿ εὐθεῖαν εἰς τήν διάθεσιν τῆς ἀνθρωπότητος, πάντοτε δι᾿ εἰρηνικούς σκοπούς, καί δέν ἀποτελοῦν προϊόν ἀποκλειστικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἀπό συγκεκριμένα πρόσωπα ἤ κυβερνήσεις ἤ φορεῖς. Ὅπως πολύ χαρακτηριστικῶς τιτλοφορεῖται ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ CERN διά τόν ἐφετεινόν ἑορτασμόν τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, τοῦτο «ἑορτάζει 60 χρόνια ἐπιστήμης ὑπέρ τῆς εἰρήνης».

Διά τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως εἰς τό κορυφαῖον αὐτό κέντρον ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καί διαθεσίμου πρός τό σύνολον τῆς ἀνθρωπότητος γνώσεως ἐνισχύεται σημαντικῶς ὁ διάλογος καί ἡ τόσον ἀπαραίτητος διά τήν ἀνθρωπότητα συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐπιστήμην, εἰδικώτερον δέ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν διεθνῆ ἐπιστημονικήν κοινότητα.
 
*  *  *
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 2αν Δεκεμβρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην, ἔνθα πρσκληθείς ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (C.E.R.N.) θά παραστῇ εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του.

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντης Τζαβίδης, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ Παναγιώτατος προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν, τήν Παρασκευήν, 5ην τ.μ. . 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Jaroslav Šuvarský. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Συροκαθολικοῦ Διακόνου κ. Orhan Çanlı, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Παρασκευήν, 28ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *