[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Νοέμβριος 2017

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου. 

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1957, 1967 καί 1977, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς σχετικῶς πρός τήν ἱερουργίαν τοῦ ἀρρήτου τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυστηρίου καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τῆς ὑπό τήν πρωτοπόρον ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη καί τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ζωγραφειώτας εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν ἔκαμεν ὁ Παναγιώτατος Προκαθήμενος πρός τούς δύο ἐπισκέπτας ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς, τῶν ὁποίων ἐπῄνεσε τό πλούσιον ἐκκλησιαστικόν ἔργον καί διά τῶν ὁποίων ἀπέστειλε τόν ἀδελφικόν χαιρετισμόν Αὐτοῦ πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, τονίσας τάς ἁρμονικάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἰδιαιτέρως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προσφάτου Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ἰούνιος 2016). 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Καλλίστου Μπέλλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κρεμαστῆς Ρόδου, τήν Τρίτην, 20ήν Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Vladimir Mironovich, Γεν. Προξένου τῆς Λευκορωσσίας ἐν τῇ Πόλει, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἐντιμ. κ. Evgeny Minich, Πρόξενον τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς οἰκείους αὐτοῦ καί τούς ὑπηρετούντας ἐν τῷ Προξενείῳ, δεηθείς δέ ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόντος ἐν Χώρᾳ Ζώντων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Δευτέραν, 20ήν Νοεμβρίου, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ καί Νήφωνος Καψάλη, Πρωτοσυγκέλλων αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε.. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐντεῦθεν, μετά τῶν Μουσικολ. κ.κ. Γρηγορίου Νταραβάνογλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος, καί Χρήστου Μηνάογλου, Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Κόλμαν, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ζωγραφειωτῶν Ἑλλάδος, καί Φωτίου Γιαννακάκη, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Nathalie Marti, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βασιλάκην, Ταγματάρχην Εἰδικῶν Δυνάμεων, ἐπί τῇ ἀναλήψει καθηκόντων παρά τῷ ἐνταῦθα Στρατιωτικῷ Κλιμακίῳ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, Νηπιαγωγοῦ, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἰωάννου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκούλογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Νικόλαον Καραγιαννίδην, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μιμόγλου, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας, ἐκ Σύρου.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν ἐν τῇ νήσῳ Σύμῃ ἐπισυμβασῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς Σεβ. κ. Χρυσόστομον καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα, Δήμαρχον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπισυμβάντων εἰς τό Ἰράν καταστρεπτικῶν σεισμῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας καί εὐχῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Θεοπούλας Ἀλεξανδρίδου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἐν τῷ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Ναῷ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 18ην Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Νοεμβρίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Zakeos Ohanyan, ἐκ προσώπου τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Πόλεως, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ.κ.  Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Προξένου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, καί Dimitry Evdokimov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Διευθυνταί καί Καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν ἀπ’ αἰώνων εἰρηνικήν συνύπαρξιν μεταξύ μουσουλμάνων καί χριστιανῶν ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Πύλης Ἀδριανουπόλεως (Edirnekapı), σηματοδοτουμένην διά τῆς γειτνιάσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά τοῦ τεμένους «Mihrimah Sultan», ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τό ἐπιτελεσθέν ἔργον, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Βακουφίων (Vakıflar Genel Müdürlüğü) καί τόν ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς Ἐλλογ. Δρα Adnan Ertem, παραστάντα κατά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνήκοντος, ὡς μή ὤφελεν, εἰς τήν κατηγορίαν τῶν κατειλημμένων (mazbut) βακουφίων. Παραλλήλως, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τάς προσηκούσας εὐχαριστίας, ὡσαύτως, πρός τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκαν διά τήν πολύτιμον συμβολήν του, ὡς καί πρός τόν πολλά κοπιάσαντα Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἀνεκοίνωσε τήν τοποθέτησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, πρότριτα διορισθέντος εἰς τήν θέσιν τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὡς Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ τούτου σεμνώματος, ἐξάρας τήν δεδοκιμασμένην ποιμαντικήν σύνεσιν καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσεν ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν του, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Adnan Ertem, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων διακεκριμένων παραγόντων τῆς τουρκικῆς κοινωνίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Öznur Özkan, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας, ὑπεσχέθη τήν συνέχισιν τῆς φιλομειονοτικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας, ἄνευ θρησκευτικῶν διακρίσεων, τελούσης, ὡς ἐλέχθη, ὑπό τήν ἀδιάπτωτον ὑποστήριξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐνῷ ὁ Ἐντιμ. κ. Mürsel Sarı, Διευθυντής τῆς Α’ Περιφερείας Βακουφίων (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü) ἀνεφέρθη λεπτομερῶς εἰς τάς γενομένας ἐργασίας, τό συνολικόν κόστος τῶν ὁποίων, ἀνερχόμενον εἰς τό ποσόν τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων, ἐκαλύφθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω κρατικοῦ φορέως. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τοῦ, ὡσαύτως, ἀνακαινισθέντος παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, προοριζομένου ἵνα στεγάσῃ τμῆμα διδασκαλίας τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὡς παραρτήματος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὡμίλησεν ὁ Ἄρχων Ἱερομνήμων Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Πρόεδρος αὐτοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς προοπτικάς ἀξιοποιήσεως τῶν σχολικῶν ἐγκαταστάσεων ὡς τόπου συναντήσεως καί ὀσμώσεως διαφόρων μουσικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων.

Σημειωτέον, ὅτι τό σύνολον τῶν ἑορταστικῶν τούτων ἐκδηλώσεων ἐκαλύφθη ἐκτενῶς ὑπό τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως τῆς Χώρας. 
         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, νεοδιορισθέντα Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀναστάσιον Καρανδρέαν, Διευθυντήν Χειρουργικῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Metropolitan», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, τό Σάββατον, 18ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν Διορθόδοξον Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν. Τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν σύγχρονον κόσμον», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τήν Παρασκευήν, 17ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Katowice Πολωνίας, μεταξύ 15ης καί 18ης τ.μ..
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Δεύτου, ὑπό τόν τίτλον «Εἶμαι Πολίτισσα, Τζάνουμ!», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου Σιγάλα καί Σοφίας Ράδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 18ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου «Ἀναγέννησις» Ἀκράτας θεατρικήν παράστασιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τούς ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων ὀργανωθέντας Παγκαρπαθιακούς ἑορτασμούς, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ) ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Κρίσιμα ζητήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης. Προσπάθειες καί τά ἀποτελέσματα προηγουμένου ἑξαμήνου», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος», τό Σάββατον, 18ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόντρεαλ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Ράδου καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Σύμβουλον Α’ ἐν τῇ ἐν Βιέννῃ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Ὅλγας Νικολαΐδου καί τῶν τέκνων αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φωστηρόπουλον, Ὑπεύθυνον Πολιτικῶν Ὑποθέσεων ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Κοτζανάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Κουβέϊτ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀσημακοπούλου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἀναγέννησις» Ἀκράτας, τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καρρᾶ, Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῆς, καί μελῶν τοῦ ὁμωνύμου Θεατρικοῦ Ὁμίλου. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Παΐτσογλου, Στέλεχος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρίας «Türk Hava Yolları», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zeynep, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Κοντμερίδην, Διευθυντήν Φορολογικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νικολέτας, Λογιστρίας, ἐκ Σερρῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαρίνου, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαλαβέταν, Δημοτικόν Ὑπάλληλον, ἐξ Αἰγιαλείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κετσέ, Λογιστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Στυλιανοῦ, Στελέχους τῆς Ἑταιρίας Ἠλεκτρισμοῦ «Origin Energy», ἐξ Ἀδελαΐδος Αὐστραλίας.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Γκουεγκενίτζε, ἐκ Γεωργίας, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Σαρίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Τρίτην, 14ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό εἰκοσαετίας ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος “Χρέος μνήμης πρός τόν Ἅγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο”, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Ἀττικῇ ἐπισυμβάσης θανατηφόρου πλημμύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνον καί τούς Ἐξοχ. κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξην Τσίπραν, Πρωθυπουργόν, καί Ρέναν Δούρου, Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, ἐκφράσας τά συλλυπητήριά Του διά τά θύματα καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τούς πληγέντας, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ὑποβληθέντα εἰς ἐπέμβασιν, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ «Istanbul Research Institute» ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Discovering Byzantium in Istanbul: Scholars, Institutions and Challenges, 1800 - 1955», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «Pera Müzesi».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Λεοντιάδου, ἐφημερίου τοῦ ἐν Mediterranean Cosmos Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βαdila, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Χατζηγρηγορίου καί τόν Ὁσιωτ. μοναχόν κ. Προκόπιον Σουφάλην, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκιᾶ Καρυῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Λιάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δημοπούλου, Καλλιτεχνικῆς Διευθυντρίας, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου καί Ἀθανασίου Ρέστα, Ἠθοποιῶν,  τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀντωνίου, ὁμοίως Ἠθοποιοῦ, ἐκ Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Richard Lucas, Καλλιτέχνου, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, παρουσιάσασαν τόν Ἐλλογ. κ. Abdülvahit Yücel,  νεοδιορισθέντα παρ’ αὐτῇ Ὑποδιευθυντήν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτoῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς  καί  πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πλουτάρχου, Μεταλλιολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιακουμέλον, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σπυρίδωνος, ἐκ Ζακύνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης θεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Φτάσε ὅπου δέν μπορεῖς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Abit Güner, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resim Serüvenim», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Πρώτης Ἰουστινιανῆς, Jean-Claude Périsset, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς  Ἐπαρχίας Φριβούργου Ἐλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ,  ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 14ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ  Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 12ης Νοεμβρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου, καθ᾽ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν καί Διευθυντήν τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἑρευνῶν τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος καταλλήλως, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ ΟἰκουμενικόςΠατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων  αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου καί Γεωργίου Χαγιάλογλου,  ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί καφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην Χαραλάμπην Νίτσεφ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Εὐλόγιον Τσάμπαν, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου  Ἱεροσολύμων, φοιτητήν νῦν ἐν Ἀμερικῇ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θέκλαν καί Μακρίναν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μελλούσας να διακονήσουν ἐν τῇ ῾Ι. Μονῇ  Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrzej Papierz, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Δευτέραν, 13ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Ἄρχοντος Μ. Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβεως ἐ. τ., διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος: “Τό Μέγα Ρεῦμα Βοσπόρου καί οἱ Νεοφαναριῶτες διπλωμάτες: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἑλληνοθωμανοῦ Μεγαρευμιώτη Κωστάκη Μουσούρου Πασᾶ καί τῆς οἰκογένειάς του”, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, καθ᾽ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, ἡ Εὐγεν. κα. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων, οἱ Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Μπεσίκτας, κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ κα. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀελφότητος, και ἡ κα. Ντώρα Διακρούση, Ἐκπαιδευτικός. Τά παιδιά τῆς Κοινότητος ἀνέγνωσαν ποιήματα καί κατέκλεισε τήν ἐκδήλωσιν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν κ. Πρόεδρον καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τό δημιουργικόν καί ὑποδειγματικόν αὐτῶν ἔργον.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Derindere Hastanesi τήν ἀσθενοῦσαν κ. Θεοπούλαν Ἀλεξανδρίδου, εἰς ἥν ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, μετά τῆς Ἐξοχ. κας. Päivi Kairamo, Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ κ. Kaj Appelberg, Γραμματέως τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί τοῦ κ. Jari Rantala, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Dmanisi κ. Ζήνωνα, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Irakli Koplatadze, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας Δωρόθεον Barbakadze ἐκ Λονδίνου καί Διονύσιον Gvimradze ἐκ Τιφλίδος, τήν Ἐλλογιμ. κα. Ταμάραν Μeski, Διερμηνέα, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, τούς Ἐντιμ. κ. Mamuka Khazaradze, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης “TBC” ἐν Τιφλίδι μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, Ἐπιχειρηματίου, κ. Mamuka Yambazishvily καί κ. Ucha Jaruniashvili, στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γεωργίας.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον Juhani Härkin, Πρεσβυτέρους Petri Hakonen καί Markuu Kinkki, καί τόν ὑποδιάκονον Jari Ketola, ἐπικεφαλῆ τῆς 10μελοῦς χορῳδίας “Prokova” ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Παππᾶν, Ἄρχοντα πρώην Α΄ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Νάντα Γερουλάνου, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Φιλίππου Τσαλχούριν, Ἀρχιμουσικοῦ, καί κ. Νικολάου Ἀθηναίου, Συνθέτου, Διευθυντοῦ τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, τ. Δήμαρχον Σαππῶν, κ. Μιλτιάδην Μαυρίδην, Δημοτικόν Σύμβουλον, κ. Γρηγόριον Κενανίδην, Ἐκπαιδευτικόν, καί κ. Χρῆστον Σαμουρίδην, Προϊστάμενον τῆς Ἑταιρείας “Pharmaten”, ἐκ Σαππῶν.
Τάς Εὐγεν. κα. Ἀθηνᾶν Θεοδωρακοπούλου, Ἐρευνήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, καί Παναγιώταν Νικολούλια, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Διευθηντήν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνέστη Ἀνδρεάδου καί Χρήστου Ζαφείρη, καί τῶν Εὐγεν. δίδων Ἀναστασίας Κωτσάκη καί Ρεβέκκας Λασκαρίδου, ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Τόν. Σοφολ. Ἀρχιραββίνον Ἀθηνῶν κ. Γκαμπριέλ Μ. Ι. Νεγρίν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, Βουλευτήν Λασιθίου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης Δωρίτη, ἐπιχειρηματίου. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Luz Maria Alam Zamora Cruzaley, Καθηγήτριαν, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ ἐν Μεξικῷ Νοσοκομείου  “Angeles”.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Κούρτην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. ῾Ελένης Τριανταφυλλίδου, Διακοσμητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Πέραν Παραρτήματος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Τουρκίας, (“Türkiye Yardım Sevenler Derneği”) ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω παραρτήματος, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου “Pera Palas”, τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Sahag Maşalıyan, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Harutyun.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ross, ἐξ Αὐστραλίας, και τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βλαδίμηρον Boikov, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Ν. Ζηλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Balazs Hendrich, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐγγαρίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, ἐκδότην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 8ης τρ.μ. Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην διά νά τελέσῃ τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τῆς μακαριστῆς πολιᾶς Σμυρναίας Εἰρήνης Ρ. Φιλίδου.

Ὁ Παναγιώτατος, συνδεόμενος ἀπό πολλῶν ἐτῶν μετά τῆς οἰκογενείας τῆς ἀειμνήστου, εἶχε τελέσει καί τήν κηδείαν τοῦ συζύγου αὐτῆς ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, προέστη δέ τῆς κηδείας τῆς μ. Εἰρήνης ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν, γνωστοῦ καί αὐτοῦ τῆς πενθούσης οἰκογενείας, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί, ἐπιστρέψας αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, τοῦ Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν αὐτῄ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Ἡ Κωνσταντινούπολη τῶν Jean Pascal Sebah & Polycarp Joaillier 1890-1900 ἀπό τήν Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Νικόλαον Πισώνιν καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰωάνναν, ἐκ τῆς Ἰερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Λουκάκη, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί Σπυρίδωνος Πέγκα, Ἀντιδημάρχων, τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, Συμεών Πασχαλίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, καί Δημητρίου Σαλπιστοῦ, ἐπιτίμου Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Φουντουκίδου. 
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Περικλῆν Μήτκαν, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριάδνην Στογαννίδου, Ἀντιπρύτανιν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Δήμτσην καί Τηλέμαχον Παπαδόπουλον, ἀστυνομικούς, ὑπηρετοῦντας ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Πρoξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς Marrakesh τοῦ Μαρόκου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, ἐπανελθόντα ἐκ τῆς ἐτησίας ἀδείας αὐτοῦ.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Marinov Neno Ivanov, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Sliven τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Παναγιώτου, Μαθηματικόν, Διευθυντήν τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, ἐκ Χανίων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σκουμπρῆ, Συντηρήτριαν Ἔργων Τέχνης, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσονα Πιπίνην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Καραπατσιᾶ, ὁμοίως Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσῖτον, Τυπογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλειάδην, Ξενοδοχοϋπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Βαρσαμίδου, Ἀρχινοσηλευτρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ρόνη καί Καρολίνας Σαρρῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 5ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἐπέστρεψεν ὁ Πατριάρχης

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης τ.μ. Νοεμβρίου (2017), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀπό τήν πόλιν Marrakesh τοῦ Μαρόκου, ὅπου ἐπραγματοποιήθη τό 10ον ἐτήσιον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ «World Policy Conference».

Τήν πρωΐαν τῆς 3ης ἰδίου κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν ὡμίλησεν ὁ ἱδρυτής καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανώσεως Ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τῶν χαιρετιστηρίων Μηνυμάτων τοῦ Βασιλέως τοῦ Μαρόκου Μωχάμεντ Στ’ καί τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά τόν ρόλον τῆς θρησκείας εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί ἰδιαιτέρως μέσα εἰς τήν σημερινήν διεθνῆ πραγματικότητα.

Εἰς τό πλούσιον τριήμερον πρόγραμμα τῆς Διασκέψεως συμμετέσχον καί ὡμίλησαν πολλαί προσωπικότητες, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί πρῴην καί νῦν Ὑπουργοί καί δή ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν διαφόρων χωρῶν, οἱ Πρωθυπουργοί τῆς Σερβίας Ana Brnabić καί τῆς Ἀλβανίας Edi Rama, ὁ πρ. Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Καθηγητής Ahmet Davutoğlu, μετά τοῦ ὁποίου καί τῆς Εὐγεν. συζύγου του εἶχεν ἐγκάρδιον ἐκτενῆ ἐπικοινωνίαν ὁ Πατριάρχης, κ. ἄ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπίσης εἶχεν ἀλλεπαλλήλους φιλικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων εἰς τό Rabat, τῆς Τουρκίας κ. Ethem Barkan Öz καί τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτου Σαρρῆ, ὅστις τήν 3ην τ.μ. παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ καί Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν τῆς χώρας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μαρόκου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πιστικόν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη καί συνώδευσε καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Διασκέψεως ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος.
Κατά τάς ἐργασίας τῆς σπουδαίας ταύτης Διασκέψεως εἰς ὁλομελείας καί Ἐπιτροπάς (Workshops)  συνεζητήθησαν θέματα ὡς τό μέλλον τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἐπενδύσεις ἐν Ἀφρικῇ, ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ παγκόσμιος οἰκονομία, ἡ Ἀμερική καί ὁ κόσμος ἕν ἔτος μετά τήν ἐκλογήν Trump, ἐνέργεια καί κλῖμα, ἡ Κίνα, ἡ Ρωσσία σέ εἴκοσι χρόνια, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί ὁ κόσμος, ἡ ἀσφάλεια εἰς τήν Ἀσίαν, ἡ κατάστασις τοῦ κόσμου κ. ἄ.

Τό Σάββατον, 4ην Νοεμβρίου, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Nasser Bourita, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ φιλοξενοῦντος τήν Διάσκεψιν Βασιλείου τοῦ Μαρόκου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλος μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καβάλας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κακάραν, Διευθυντήν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιτσέκογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μπατζώνη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, ὑπεύθυνον τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Μίλητος», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Bahia Lebcir, Γεν. Προξένου τῆς Ἀλγερίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 3ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου «Mimar Sinan» ἔκθεσιν ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Mevlut Akyıldız, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resmigeçit/Parade», ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 2αν ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας
(30 Ὀκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2017)

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀθήνας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἀνταποκριθείς εἰς ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς τήν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανωθεῖσαν Β’ Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα τόν θρησκευτικόν καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ. Ἡ Διάσκεψις, κατά τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας παρέστησαν καί ἀπηύθυνον χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος καί ὁ Πρωθυπουργός Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὅπου καί κατέλυσεν ὁ Πατριάρχης.

Κατά τήν πρώτην ἡμέραν τοῦ Συνεδρίου, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου ἐπικαίρως, ἐξάρας τήν δημιουργικήν συμβολήν τῶν διοργανωτῶν καί τῶν συνέδρων εἰς τήν προσπάθειαν προαγωγῆς τοῦ διαλόγου διά τά διαθρησκειακά καί διαπολιτισμικά ζητήματα, «ἡ διευθέτησις τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν διά τήν ἀποκατάστασιν εἰρηνικῆς συνυπάρξεως εἰς τήν δεινῶς δοκιμαζομένην Μέσην Ἀνατολήν, καθώς καί εἰς ἄλλας περιοχάς τοῦ ἐμπεριστάτου συγχρόνου κόσμου μας». Ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς διευρύνσεως, ἀναβαθμίσεως καί συστηματοποιήσεως τῶν ἐπί διαφόρων ἐπιπέδων διεξαγομένων διαθρησκειακῶν διαλόγων, οὕτως ὥστε οὗτοι νά ἀποκτήσουν  νόημα καί ἀποτελεσματικότητα, ὁ Πατριάρχης ἐπανέλαβε μετ’ ἐπιτάσεως, ὡς ἔπραξε καί πρό διετίας κατά τάς ἐργασίας τῆς Α’ Διασκέψεως τῶν Ἀθηνῶν (2015), τήν πρότασιν νά δημιουργηθῇ σταθερός δίαυλος ἐπικοινωνίας διά μίαν ὄντως ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν πρόληψιν καί ἀντιμετώπισιν βιαίων πράξεων, ὑπό δῆθεν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί προσταγμάτων ὑπαγορευομένων. Ὑπέμνησεν ἀκόμη ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὅτι, συμφώνως πρός τά ἀποφασισθέντα ὑπό διεξαχθείσης πρό τινων ἐτῶν συσκέψεως εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπαραίτητος τυγχάνει ἡ σύνταξις ἑνός λεπτομεροῦς σχεδίου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», εἰς τό ὁποῖον νά προβλέπεται ἡ πολυετής καί πολυδιάστατος συνεργασία τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν παραδόσεων, πρός ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς Μεσογείου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ὡς καί πρός ἀπό κοινοῦ προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.   

Ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῶν αἰτημάτων, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν :
- Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
- Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
- Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντος Φιλίππου.
- Πανοσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Marco Gnavi, ἐκ τῆς Kοινότητος τοῦ Sant’ Egidio.
- Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη, ἐπιδόσαντος Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Διορθόδοξη πορεία πρός τή Μεγάλη Σύνοδο (1872 - 2016)».
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Δικαιοφύλακος κ. Ἰωάννου Κονιδάρη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Λιάνας Μητράκου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. 
- Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Φορλίδα, Προέδρου τῆς ΜΚΟ «Φάρος Ἐλπίδας», ὑποβαλόντος Αὐτῷ τόν πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ’, ἱδρυτοῦ τοῦ ἐν λόγῳ Ὀργανισμοῦ, ἐκδοθέντα ἀφιερωματικόν τόμον ὑπό τόν τίτλον «Πορεία Μαρτυρίας». 

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἔσχε μακράν συνεργασίαν μετά τῶν Ἐξοχωτάτων Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ καί Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, ἁρμοδίου διά θέματα Ἐκκλησιῶν.

Κατά τήν ἐν Ἀθήναις βραχεῖαν παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης, διαρκοῦντος τοῦ πρός τιμήν τῶν συνέδρων ἐπισήμου δείπνου ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς Ἀκροπόλεως τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 30ῆς ἰδίου, ἔσχε λίαν φιλικήν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὅν τήν ἑπόμενην, 31ην λήξαντος μηνός, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως ἐν τῷ Μεγάρῳ Μαξίμου. Κατά τήν μακράν νέαν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ὡς ἄνω Διάσκεψιν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, καθ’ ὅ, ἀπαντητικῶς πρός τάς προπόσεις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, ὁ Παναγιώτατος ἀντεφώνησε καταλλήλως, εὐχαριστήσας τήν Α. Μακαριότητα διά τήν προσφοράν τοῦ ἀρίστου.

Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, νέου Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας, Δράμας καί Κυδωνιῶν καί πλειάδος Ἀρχόντων, ἐνῷ ἀργότερον ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, γενόμενος δεκτός ἐγκαρδίως καί μετά τιμῆς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Yaşar Halit Çevik, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδραν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων, τήν Τρίτην, 31ην π.μ., καί ηὐλόγησε τήν πρώτην Ἐτησίαν Ἐκδήλωσιν τῆς ἐν Ἀθήναις Νεολαίας Ἰμβρίων ὑπό τόν τίτλον «Ἡ νεολαία στήν πρωτοπορία», γενόμενος εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Τζουλάκη, Δημάρχου Νέας Σμύρνης, καί τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Πούλαδου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου. Παρουσίᾳ πλήθους συμπατριωτῶν Του, ὑπερπληρωσάντων τό ἰδιόκτητον κτήριον τοῦ Συλλόγου, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε νουθετηρίους ἐνισχυτικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας νέους, ἕλκοντας τήν καταγωγήν των ἐκ διαφόρων χωρίων τῆς κοινῆς γενετείρας, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τό ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ἐπιτελούμενον ἔργον.

Κατά τήν βαρυσήμαντον ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης, ἐν κλίματι συγκινησιακῆς φορτίσεως, ἐπεσήμανε χαρακτηριστικῶς ὅτι «οἱ Ἴμβριοι, ὅπου κι ἄν πῆγαν, μετάγγισαν τή μοναδική παράδοσί τους καί ἔγιναν ἀφορμή, ὥστε πολλοί συνάνθρωποί μας νά ἀγαπήσουν τήν Ἴμβρο, δίχως νά εἶναι Ἴμβριοι, νά διδαχθοῦν καί νά μάθουν ὄχι μόνο τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, τούς χορούς καί τά τραγούδια μας, ἀλλά καί ὑψηλότερα νοήματα, ὅπως τό τί σημαίνει ζωή, ἄνθρωπος καί συνάνθρωπος. Τελικῶς, τό νά εἶσαι Ἴμβριος εἶναι τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο μποροῦμε νά χαρακτηρίσουμε ὡς ‘ἰμβριακότητα’ καί ‘ἰμβριακή συνείδησι’. Θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε ὡς ‘ἰμβριακή συνείδησι’ τό κρᾶμα τῶν ἱστορικῶν βιωμάτων, μνήμης καί αἰσθημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων χτίζεται ἡ συλλογική ταυτότητα τῶν Ἰμβρίων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τά ὁρατά στοιχεῖα: τά ἤθη, τά ἔθιμα, τή μουσική καί τό γλωσσικό ἰδίωμα, πού διαφοροποιοῦν τόν Ἴμβριο ἀπό τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες» - εἶπεν ὁ Πατριάρχης.         

Χαιρετισμούς κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπηύθυνον, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Μιχαήλ Δημητρίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Τενεδίων Νέας Τενέδου, Δημήτριος Φυντάνης, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θράκης, Στυλιανός Πούλαδος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, καί Σάββας Σταγιᾶς, Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς Νεολαίας τοῦ τελευταίου, ἐνῷ ἐπηκόλουθησεν ἡ βράβευσις Ἰμβρίων νέων ἀποφοιτησάντων ἐκ τοῦ Λυκείου τῆς Ἴμβρου καί εἰσαχθέντων εἰς Ἑλληνικά Πανεπιστήμια, ὡς καί ἑτέρων συμπατριωτῶν Του, διακριθέντων εἰς διαφόρους τομεῖς τῆς ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς καί ἀποφοιτησάντων ἐκ διαφόρων προγραμμάτων σπουδῶν τῶν ἑλληνικῶν καί διεθνῶν Πανεπιστημίων.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου Συλλόγου δεῖπνον, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ. 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου.
 
*  *  *