[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὀκτώβριος 2017

Τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἐπισήμου ταξειδίου Του εἰς Reykjavik Ἰσλανδίας. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς τε Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, διά βραχεῖαν ἀνάπαυσιν εἰς τά περίχωρα αὐτῆς. Ἐν Ἀτταλείᾳ θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μιχαήλ Anischenko, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 18ης ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τό συγκληθέν, μεταξύ 11ης καί 15ης Ὀκτωβρίου, Δ’ Διεθνές Συνέδριον τοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μέ θέμα «Ἀναθερμαίνοντες τήν ἐλπίδα - Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου «Rodos Palace», τήν Τετάρτην, 11ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος», ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως», μουσικο-φιλολογικόν μνημόσυνον πρός τιμήν τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν Ἱεροψαλτῶν ἀειμνήστων Ἐλευθερίου Γεωργιάδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Λυκούργου Πετρίδου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Ἰωσηφίδου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγούδα) Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Χατζηϊωάννου καί Εὐλαμπίας Ἀνδριᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Τούμπας, τό Σάββατον, 14ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν χωρῶν Τουρκίας καί Νοτίου Κορέας προβολήν τῆς ταινίας «Ayla», ἐν τῷ Κινηματογράφῳ «Grand Pera Emek Sahnesi», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Maciej Lang, Πρέσβεως τῆς Πολωνίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Αndrej Papierz, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τῇ 175ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Polonezköy, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης τ.μ.. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcárcel, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 15ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ὠκεανός», τελετήν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Δεύτου, ὑπό τόν τίτλον «Εἶμαι Πολίτισσα, τζανούμ!», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἰσλανδίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Olafur Ragnar Grimsson, πρῴην Προέδρου τῆς Ἰσλανδίας, καί τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τῆς Χώρας, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης τ.μ., εἰς Ρέικιαβικ, προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανουμένου Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἀρκτικοῦ Κύκλου (Arctic Circle). Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἰσλανδίαν ὁ Παναγιώτατος θά συναντηθῇ μετά τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Guðni Th. Jóhannesson καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Bjarni Benediktsson, ἐνῷ θά ἐπευλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τήν Ἱ. Μητρόπολιν Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας διαβιοῦν ἐν τῇ Χώρᾳ ὀρθόδοξον ποίμνιον αὐτῆς.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν, πλήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξάνδρου Λουκάτου, Ἱ. Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ὄσλο, ὁ Ἱερολογ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Χρῆστος Ἀναστασιάδης, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν περί τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 15ης ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
 
*  *  *
 
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης Ὀκτωβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μάρκου.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος καί τῆς συνοδείας Αὐτῆς γεῦμα ἐν τῷ ἐν Florya Ἑστιατορίῳ «Beyti». 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α. Μακαριότης, καταλύσασα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan InterContinental», ἐδείπνησεν ἐν αὐτῷ μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐκ προσώπου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε μακρά συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρετέθη δέ ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος.
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κατόπιν τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρύτιμον, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τούς Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρόν, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Σαμαρᾶν, Μηχανικόν – Μηχανολόγον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνοκινεζικῆς Ἑνώσεως, Διευθύ-νοντα Σύμβουλον τοῦ Ὁμίλου «Σαμαρᾶς καί Συνεργάτες», καί Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δήμων Βοσπόρου, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Devrim Erbil, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «İstanbul – Şiirsel Bir Yorum», ἐν τῷ κατ’ αὐτόν Δημαρχιακῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Javier Garcia, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Ὀργανισμοῦ «AGAPE EUROPE», καί  Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος αὐτοῦ «AGAPE HELLAS», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Παιονίδου, καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ.κ. Erick Schenkel, Steve Volker, Ernie Mansi, Curt Hensley καί Scott Stober, καί τῆς Εὐγεν. κ. Νεκταρίας Καρατσόρη. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Φιλόθεον Κελεπούρην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πανίκον Ἠροδότου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Ἀργυροπούλου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΣΤ’ Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τά τελεσθέντα ἐγκαίνια τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ἐθελοντικοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Κιβωτός τοῦ Κόσμου» συσταθέντος νέου Κέντρου Προνοίας διά τάς μητέρας καί τά τέκνα, ἐν Κολωνῷ Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 10ην Ὀκτωβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 8ην Ὀκτωβρίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ μέν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Μαγκαφᾶ, φοιτητοῦ θεολογίας καί ἱστορικοῦ, εἰς διάκονον, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βοσπόριον, πρός τιμήν τοῦ εἰς τά τέλη τοῦ Δ’ αἰῶνος ζήσαντος ὁμωνύμου Ἐπισκόπου Κολωνίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἀναλαβόντα πρότριτα, ὁμοφώνῳ συνοδικῇ ἀποφάσει, τά καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Ουκρανίας ἐν τῇ Πόλει μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου αὐτῆς, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Διευθυνταί καί Καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί Πατρῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησεν ἐν πρώτοις πατρικῶς τόν νέον Ἀρχιγραμματέα, ὅν συνεχάρη, ἀναφερθείς εἰς τήν ἔτι πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει οὗτος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῶν Συνοδικῶν Γραφείων, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν πολυετῆ διακονίαν του εἰς τά Ἱερά Σέκρετα.

Ἀκολούθως δέ, ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τόν βίον τοῦ Ἐπισκόπου Βοσπορίου, ὁρίσας ὡς ἡμέραν διά τά ὀνομαστήρια τοῦ νέου κληρικοῦ τήν 11ην Μαΐου, καθ’ ἥν ἑορτάζεται ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως.

Ὁ νέος Ἀρχιγραμματεύς, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του.

Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Βοσπόριος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου.
Τoύς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἰωακείμ Βενιανάκην, Πρωτοσύγκελλον, καί Δαυίδ Τσαπάραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κασσιανήν καί Καικιλίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Καλαμίου Ἐπιδαύρου.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Mallat, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον – Φιλόλογον, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Φουντούλην, Καθηγητήν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὅλγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, Πρόεδρον τῆς «Ἑνιαίας Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Μπάκουλα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Φουρτούναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπακωνσταντίνου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν  Ἐντιμ. Νικόλαον Φραγκάκην, Κτηνίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ζήση, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χρηστάκην, Μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.       
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Μπίλλη, μητέρα τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως κ. Ἰωακείμ, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Δημητρίου, Δικηγόρου, καί Χριστίνης, Νηπιαγωγοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαγκαφᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωστούλας, γονεῖς τοῦ νέου διακόνου Βοσπορίου, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χριστίνης Μαρβάκη, Ὁμοτίμου Καθηγητρίας Νοσηλευτικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προγράμματος «Interparish Migrant Program (IIMP)» ἐκδήλωσιν διά τούς μετανάστας καί τούς πρόσφυγας, ἐν τῷ ἐν Beyoğlu κτιριακῷ συγκροτήματι «Garden of the Union Han», τό Σάββατον, 7ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Arman καί Natali Togaç, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Narlıkapı Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Hοvhannes, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Aleksei Εrkhov, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andrey Podolyshev, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Aleksandr Rudakov καί Faruk Öğrük. 
Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἐγένοντο δεκτοί μετά τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἄγκυραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τῶν Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης τρ. μηνός Ὀκτωβρίου, εἰς Ἄγκυραν, προκειμένου ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τήν εὐθύνην τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλακος ἐπιτελούμενον ἐν τῇ πρωτευούσῃ ποιμαντικόν ἔργον τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 7ης ἰδίου.
 
*  *  *
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβυν τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Erol Özakcay, Προξένου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Ρολογᾶν, Ἐπιχειρηματίαν καί Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀναστασίας καί Ἀδελαΐδoς, ἐκ Πέρθης Αὐστραλίας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως
Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος καί τοῦ Δήμου Νεαπόλεως – Συκεῶν ἐκδήλωσιν μνήμης, μέ θέμα «Γεγονότα τοῦ 1955 στήν Κωνσταντινούπολη», ἐν τῷ Κλειστῷ Θεάτρῳ Νεαπόλεως, τήν Κυριακήν, 1ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jozef Šesták, Γεν. Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Levent «Wyndham Grand Hotel», τήν Τετάρτην, 4ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Mıgırdiç Arzivyan, μέ θέμα «7 yıllık bir serüven», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ, Ἐφημερίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ διακεκριμένου καλλιτέχνου Μουσικολ. κ. Γεωργίου Νταλάρα καί τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Σμύρνης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Ahmed Adnan Saygun», τήν Τρίτην, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΕΙΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνταποκριθείς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου Ν. Ὀρεστιάδος κ. Βασιλείου Μαυρίδου ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Σεπτεμβρίου 2017, διά τήν ἱστορικήν αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἑορτασμῶν πρός τιμήν τοῦ εὐκλεοῦς ἀνδρός καί Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους ἡμῶν Στεφάνου Καραθεοδωρῆ. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anischenko, Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τόν συνοριακόν σταθμόν τῶν Καστανεῶν τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Δήμαρχος Ν. Ὀρεστιάδος, ὁ Στρατηγός κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, Διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς, κ.ἄ.. Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ὡδηγήθη εἰς τήν πόλιν τῆς Ν. Ὀρεστιάδος ἔνθα, ἐν μέσῳ πλήθους  εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ ἱερός κλῆρος καί αἱ Ἀρχαί αὐτῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Δήμαρχον ὁ ὁποῖος προσεφώνησε διά θερμῶν λόγων τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Μετά ταῦτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀφίχθη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἔνθα καί ἐτελέσθη, ἐπί τῇ εὐλογητῇ Αὐτοῦ ἐπισκέψει, δοξολογία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός καλωσώρισε τήν Α. Θ. Παναγιότητα μετά λόγων εὐλαβῶν καί ἐγκαρδίων. Εἰς τήν ἀντιφώνησίν Του ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐξῆρεν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Θρᾳκός Στεφάνου Καραθεοδωρῆ, τήν εὐλάβειαν τῶν κατοίκων τῆς Θρᾳκίας γῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά ἰδανικά καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς μας. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ «Κέντρου πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου».

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου «Στέφανος Καραθεοδωρῆ» εἰς τήν Νέαν Βύσσαν ἔνθα καί μετεκόμισαν οἱ συμπατριῶται τοῦ ἀειμνήστου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν. Εἰς τά ἐγκαίνια παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, τέως Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μητρός συγγενής τοῦ τιμωμένου, καί λοιποί οἰκογενεῖς - ἀπόγονοι τῆς οἰκογενείας Καραθεοδωρῆ. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τό Λαογραφικόν καί Ἱστορικόν Μουσεῖον Ν. Ὀρεστιάδος καί εἰς τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀδριανουπολιτῶν.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ν. Ὀρεστιάδος ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν ἱερόν Μνημόσυνον διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ παρουσίᾳ Βουλευτῶν, πολιτικῶν, δημοτικῶν, στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, ἐν  συμπροσευχῇ τοῦ κατακλύσαντος τόν ναόν Χριστεπωνύμου πληρώματος. Μετά τό μνημόσυνον, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησαν ἐκτενῶς διά τόν τιμώμενον.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν ἐπιστημονικοῦ συμποσίου διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Ν. Ὀρεστιάδος πρός τιμήν τοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ εἰς τούς χώρους τοῦ συγκροτήματος πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων "Principal", τῇ συμμετοχῇ ἐγκρίτων Καθηγητῶν καί ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τά τοῦ βίου καί τῆς δράσεως ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θρᾳκός Εὐεργέτου.

Τήν Δευτέραν, 25ην μηνός Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐπεσκέψατο ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου κ. Βασιλείου Μαυρίδου τό 1ον Γυμνάσιον καί τό 1ον Γενικόν Λύκειον τῆς πόλεως, ἐπικοινωνήσας πρός τούς μαθητάς καί διανείμας εἰς αὐτούς ἀναμνηστικάς εὐλογίας. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη ἐν Καβύλῃ τήν ἕδραν τῆς 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας «Ρίμινι», παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1ης Στρατιᾶς, ἔνθα καί ἐδέχθη τάς τιμάς καί τάς περιποιήσεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας Στρατηγοῦ κ. Ἀνδρέου Φλωράτου. Ἐν Ν. Βύσσᾳ, ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνήντησε τούς μαθητάς τῶν Σχολείων, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε συμβουλάς ἐπ᾿ ἀφορμῇ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὁποίου ἀπέστειλεν εὐχάς καί πατρικήν εὐλογίαν εἰς ὅλην τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡδηγήθη εἰς τήν πλησίον τῶν συνόρων νεόδμητον Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίας Σκέπης Ν. Βύσσας, ὅπου ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Καθηγουμένου, καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος. Πρό τῆς μοναστηριακῆς Τραπέζης τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας «Στ. Καραθεοδωρῆ» καθώς καί ὁ ἐκ Μεταξάδων Διδυμοτείχου Πολιτιστικός Σύλλογος ἐπαρουσίασαν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς, ἐπιθυμοῦντες οὕτω νά ἐκφράσουν τήν βαθεῖαν χαράν καί εὐγνωμοσύνην των διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Μετά τήν Τράπεζαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνταλλάξας ἀσπασμόν ἀγάπης μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν συνεργῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά Θεσσαλονίκην.

Τήν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπεσκέφθη διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, 90 ἐτῶν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί 30 ἐτῶν τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου. Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ καταλύματος ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. Τήν Τρίτην, 26ην Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης ἐν τῷ ναϋδρίῳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Πρόεδρος Ἐλλογ. κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος καί πλῆθος πιστῶν. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Βλατάδων ἔνθα Τόν ἀνέμενον ὁ Θεοφιλ. Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί Ἀρχιερεῖς γειτονικῶν Ἐπαρχιῶν, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας προὐχείρισεν εἰς Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ξεινόν, ἐξ Ἴμβρου, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, Ἰατρόν καί Λογοτέχνην, διακριθέντα διά τήν λιπαράν αὐτοῦ μόρφωσιν καί τό πλούσιον συγγραφικόν ἔργον. Εἰς τήν συνέχειαν, ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡμίλησε καί προέστη τῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως,  ἡ ὁποία ἤρχισε μέ προσφώνησιν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τήν χαιρετίσασαν τήν ἐκδήλωσιν Ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν (Μακεδονίας - Θρᾴκης) Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κόλλια-Τσαρουχᾶ. Ὡμίλησαν ἐπίσης οἱ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Γιαννάκης καί Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Ξεινός, Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης.

Μετά τήν  ἐκδήλωσιν αὐτήν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τάς νέας ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἔνθα καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησεν ἐν τῇ Λέσχῃ Ἀξιωματικῶν Θεσσαλονίκης τό ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριάρχου καταλλήλων τῇ περιστάσει προπόσεων.

Τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ποιμενάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, τυχών τῆς ἀβραμιαίας αὐτοῦ φιλοξενίας καί δοχῆς. Εἰς τήν συνέχειαν μετέβη εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς Ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, ἔνθα καί ἐνεκαινίασε τήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μέ τίτλον «Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Διαλόγου», περιλαμβάνουσαν στιγμιότυπα ἐκ τῆς ὑπερεικοσιπενταετοῦς, ἐλέῳ Θεοῦ, Πατριαρχίας Αὐτοῦ. Παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι ἐκ τῶν ἐπισήμων, ἐκ τῶν ὁποίων ὡμίλησαν ἡ Ἀναπληρώτρια Προϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων τῆς Θεσσαλονίκης Εὐγεν. κ. Πολυξένη Ἀδάμ - Βελένη, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, ὁ Πρύτανις τοῦ Α.Π.Θ. Ἐλλογ. κ. Περικλῆς Μήτκας ἀπό μέρους τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκθέσεως, ὁ δημιουργός της Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν κ. Μαγγίναν.

Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης ἔνθα καί συμμετέσχεν ὡς ἐπίτιμος αὐτῆς Πρόεδρος εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις. Εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ προγράμματος τόν συμπατριώτην των Ἴμβριον Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καλωσώρισαν μέ παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορῶν νέοι διαφόρων συγκροτημάτων, ἐνῷ ἠκολούθησεν ἐκδήλωσις εἰς τήν αἴθουσαν «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὑπερπληρωθεῖσαν ὑπό ἑκατοντάδων Ἰμβρίων ἀλλά καί φίλων τῆς πολυπάθου νήσου ταύτης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην καί τόν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Σταματίδην. Ἡ πολύωρος ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀναφερθέντος διά τῶν καρδιακῶν Αὐτοῦ λόγων εἰς τήν πολύπλαγκτον προσπάθειαν διά τήν πνευματικήν ἀναγέννησιν τῆς γενετείρας Του, ἡ ὁποία προσπάθεια ἔχει ὡς κορωνίδα τήν ἐπαναλειτουργίαν ὁμογενειακῶν ἐκπαιδευτηρίων ὅλων τῶν βαθμίδων εἰς τήν Ἴμβρον.

Τήν ἑπομένην, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, ἔνθα ὑπεδέξατο Αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παραμείνας τό διάστημα αὐτό Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Οὕτω, χάριτι Θεοῦ, ἔληξε μία ἀκόμη ἱεραποδημία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τήν φοράν αὐτήν πρός τόν φιλόθεον καί προσφυγικόν κυρίως λαόν ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐνισχύσαντος αὐτόν διά τῆς παρουσίας, τῶν πατρικῶν λόγων καί τῆς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς Μητρός του Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Steve Georganas, Βουλευτήν, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dylan Walsh, Προξένου αὐτῆς εἰς Çanakkale.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Sandra Jolley, Kristina Arriaga de Bucholz καί Jomana Qaddour, στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως διά τήν διεθνῆ θρησκευτικήν ἐλευθερίαν.
Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχας καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἀπαντήσας εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Συντονιστοῦ.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαγδαληνήν Τσοκώνα καί Αἰμιλίαν Κυριαζῆ μετά τῶν συζύγων αὐτῶν καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, εὐχαριστήσαντας διά τήν συμπροσευχήν Αὐτοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ πατρός καί συνεργάτου αὐτῶν ἀντιστοίχως μ. Δημητρίου Φραγκοπούλου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα, τούς Ἐλλογ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yıldız, κ. Özcan Geçer, καί κυρίαν Στυλιανήν Καραχριστιανίδου, Φιλόλογον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Burcu Karakaş, Δημοσιογράφον, καί Δανάην Παλάκογλου, ἐκπροσώπους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. «Γεφυρώνοντας τό χάσμα τοῦ παρελθόντος, χτίζοντας μαζί ἕνα κοινό μέλλον». 
Τούς Ἐντιμ. κ. Samim Hatipoğlu, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Nurol Gyo», καί κ. Δημήτριον Φωτιάδην, καί τήν Εὐγεν. κ. Sirel Önder, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Φυντάνην, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 3ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Περσίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 2ας Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐπί τῇ 26ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ, ἐδεήθη δέ καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ἀναπαυομένου Πατριάρχου Διονυσίου Ε´ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Καρούμπαλην, Σμήναρχον, Ἀεροπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Σοφίας Σταθακιοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Βαγενᾶν, Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Καβάλας, καί κ. Ἰωάννην Κακάραν, Διευθυντήν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου τῆς πόλεως, καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Αἰκατερίναν Σαββίδου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σουλτάναν Ξυδοπούλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Φραγκοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, πρῴην Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν καί τά συλλυπητήρια Αὐτοῦ εἰς τούς οἰκείους τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, καί τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. ΡΚαθολικούς Ἀρχιεπισκόπους Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Sabiona κ. Angelo Accattino, νέον Νούντσιον ἐν Βολιβίᾳ, καί τόν Ὁσιολ. ἱερέα κ. Roberto Cona, συνεργάτην τοῦ Σεβ. κ. Russell.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Εἰρήνην Φίλη καί Χρυσάνθην Κυριακίδου-Κουματζίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίαν Πολυχρονίδου, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθείσης ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γεωργιάδου μέ θέμα «Κωνσταντινούπολη», τήν Παρασκευήν, 29ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *