[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰανουάριος 2020

Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-μαῖος, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Davos τῆς Ἑλβετίας διά νά συμμετάσχῃ καί νά ὁμιλήσῃ, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Klaus Schwab, Ἐκτελεστικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμί-ου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, εἰς τάς διοργανουμένας ἐπετειακάς ἐκδη-λώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν καί Κυβερνήσεων καί διακεκριμένων προσωπι-κοτήτων τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐπιχειρηματικῆς ζωῆς τῆς ὑφηλίου.
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος (μέχρι τῆς Γενεύης) καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντε-λεήμων Βίγκας. 
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος. 

***

Ἡ Πατριαρχική ἱεραποδημία εἰς Τρίγλιαν
(19 Ἰανουαρίου 2020)

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετέβη μετά τῆς τιμίας Aὐτοῦ συνοδείας εἰς Τρίγλιαν, πρός τέλεσιν εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων κατά τό ἰουλιανόν ἡμερο-λόγιον καί ἐπευλόγησιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τοῦ σλαβοφώνου ποιμνίου τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.
Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλ-λος, Τοποτηρητής τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, Ἄρχοντες Ὀφφι-κιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανο-πούλου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρα-νίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πρόεδροι Πολιτιστικῶν Σωματείων Τριγλιανῶν καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ Νέας Τρίγλιας, Ραφήνας Ἀττικῆς καί Θεσσαλονίκης, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Σμύρνης καί σλαβόφωνοι, διαβιοῦντες ἐν Προύσῃ καί ἐν Μουδανίοις.
Πρό τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου εἰς τάς ἑκατοντάδας τῶν προσκυνητῶν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε καταλλήλως, ἐπαινέσας τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον διά τό μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν περίπυστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἐπιτελεσθέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Προύσης πλούσιον ἔργον, ὡς ἦτο ἡ ἀγορά δύο Βυζαντινῶν Ναῶν ἐν Τριγλίᾳ καί Σιγῇ καί ἡ καθιέρωσις ἀπό τοῦ 2019 τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐν Τριγλίᾳ, ἐνῷ ηὐχαρίστησε καί τόν ἅγιον Ἐρυθρῶν διά τούς κόπους διοργανώσεως τῆς ἐφετεινῆς πανηγύρεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Μουσι-κολ. κ. Χαραλάμπη Σιούφαν, διαπρεπῆ δικηγόρον, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν.
Ἠκολούθησεν ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς Τρίγλιας, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχί-ας Προύσης, καί ἡ ἀπελευθέρωσις λευκῶν περιστερῶν, συμβόλων εἰρήνης, συμφιλιώσεως καί συνεργασίας, ὡς καί ἡ ἀνάκρουσις τῶν ἐθνικῶν ὕμνων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος ὑπό τῆς Φιλαρμο-νικῆς τοῦ Δήμου Μουδανίων. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Τοποτηρητής παρέθεσεν ἐπίση-μον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς, μεθ’ ὅ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, τήν Κυριακήν, 19ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμμ-ατέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Δικηγορικοῦ Γραφείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Yasin Sağlam, ἐν Χαρταλιμῇ, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης», ἐν τῇ Ἑστίᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 19ην τ.μ..   

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, εἶτα δέ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Μουσικολ. κ. Σταματίου - Νικολάου Κίσσα, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλό-γου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἀκρόασιν, τήν Α. Θ. Πανα-γιότητα προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύ-σας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα-Τυπικόν τοῦ ἔτους 2020.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγο-ρίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐ-πεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Τσαχάκην, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-δημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατρόν. 
          Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐπανεκλεγέντα Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-βουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδια-ζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινου-πόλεως – Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου - Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπου-λον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Samuel Brownback, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ State Department τῶν Η.Π.Α. ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Daria Darnell, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Jamar Khokhar, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Brahim Achtoutal, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέρβαν, Δήμαρχον Θεσσαλο-νίκης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πυργάκην, Σύμβουλον τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Γιδαράκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κορομβάκην, Ραδιοφωνικόν Παρα-γωγόν – Δημοσιογράφον, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, εἰς τόν ὁποῖ-ον παρεχώρησε συνέντευξιν καί ἀπέστειλε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τόν ἑλληνισμόν τῆς Αὐστραλίας. 
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπο-λίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου.

***

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῶν Λυκείων Ζαπ-πείου καί Ζωγραφείου, καθ᾿ ἥν ἐγένετο καί ἡ εἰσδοχή εἰς αὐτούς τῶν ἀποφοίτων τοῦ ἔτους 2019.
Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν Προέδρων τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῶν ὡς ἄνω Συνδέσμων ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ηὐλόγησε τήν Ἁγιο-βασιλόπιτταν. Τό νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προ-ξενείου τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην – Βρανᾶν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγ-γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Βασιλείου Βέρδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ντόβολου, Δημοτικοῦ Συμ-βούλου Βύρωνος.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, ἐκ Λαμίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Τριγλιανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Μαστρογι-άννη, Προέδρου αὐτοῦ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατρι-αρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρίας («Bible Society») διοργανωθεῖσαν ἐπετειακήν διαχριστιανικήν ἐκδή-λωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας αὐτῆς ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἀρμενοκαθολικῷ Ναῷ «Surp Yerrortutyun», τήν Τετάρτην, 15ην Ἰανουαρίου. 


***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Νικολάου Γιαννουσᾶ, Πρωτο-συγκέλλου, καί Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Συμεών, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγγέλου Ἀνθοπούλου, Πρωτοσυγκέλ-λου αὐτοῦ. 
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχα-ρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Yeznik Pedrosyan, ἐκ Yerevan Ἀρμε-νίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μουλατσιώτην, Πρω-τοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Χριστοδούλου καί Ἰωακείμ, ἐκ τῆς ἀ-δελφότητος τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου Ἁγίου Αὐγουστίνου Τρικόρφου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανάσιον Μελισσάρην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Sergio Mainoldi, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί Παῦλον Perletti, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Don Marco Gnavi, Ἀντι-πρόεδρον τῆς Κοινότητος «Saint Egidio». 
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας.
Τόν Σοφολ. Ραββῖνον κ. Ron Li-Paz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Bronwen, ἐκ Los Angeles.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jiri Čistecký, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βύρωνα Νικολαΐδην, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Peoplecert», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, ἐντεῦθεν.
         
* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον «Tatavla Son Durak», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Ταταούλων, τήν Τρίτην, 14ην Ἰανουαρίου.

***

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μακ. κ.κ. Sahak Maşalyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, συγχαρείς διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν Α. Μακαρι-ότητα τουρκιστί.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχό-μενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 12ης ἰδίου, χοροστα-τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τό Διοικη-τικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπι-στικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καί ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α’ Γενικοῦ Λυκείου Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Τσιούφα, Διευθυντοῦ, ἀναφερθείς εἰς τό περι-εχόμενον τοῦ παιδευτικοῦ ἰδεώδους εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πίτταν, Στέλεχος Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Μπελεχρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κιοπιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐλευθερίας Καλαϊτζίδου, ἐκ Καβάλας, λα-βόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κασαμπαλάκου, Πρόεδρον τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων Ἀτό-μων μέ Αὐτισμόν καί Εἰδικάς Ἀνάγκας «Ἡ Ἁγία Σκέπη», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερψίδην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κρυσταλλίας, Στελέχους τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Oleg Bogdanov, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Svetlana konyukhova καί Marijana Andric Dabovic, ἐκ Μαυρο-βουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλα-μαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλό-πιττας τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βο-ρείου Ἑλλάδος, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 12ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρω-πικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινου-πολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν.
Καταλλήλως δέ, κατά:
α) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθή-ναις Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπολιτῶν Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ὁ Ταξιάρχης», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Δη-μαρχείου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου, καί
β) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθή-ναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ.. 

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήταν.
- Tόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ αὐτῆς.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Ἐπισκοπήν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.
- Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir,  Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ.  Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Kaan Peker, Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
- Τήν Ελλογ. κ. Eylem Nazlı Taşdemir, Καθηγήτριαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Παραρτήματι τοῦ Πανεπιστημίου Columbia, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 7ης Ἰανουαρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη οὐκρανιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἤδη ἄρξάμενον ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ  ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν».
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀπευθύνας ἐνθέρμους ἑορτίους εὐχάς καί πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας, μνησθείς δέ καί τῆς πρό ἔτους ἐπιδειχθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πατρικῆς μερίμνης πρός ἀποκατάστασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Οὐκρανίᾳ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Παναγιώτατος διένειμε πρός τούς παρευρεθέντας τήν πατροπαράδοτον Ἁγιοβασιλόπιτταν.  

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις λαϊκούς ὑπαλλήλους καί Κλητῆρας. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Βλάσην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Πεκίνῳ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πυθαγόραν Πετρᾶτον, Καθηγητήν Χρημα-τοοικονομικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βοσνακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ζήση, ἐξ Ὀρεστιάδος. 

*  *  *

Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰανουαρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητρο-πολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Λβίβ κ. Μακαρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, ἐκ Καρπασίας Κύπρου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βασιλκεύσκι κ. Λαυρέντιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Βλάσης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς, καί κ. Μιχαήλ – Χρῆστος Διάμεσης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα,  καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων διά τετάρτην συνεχῆ φοράν ὁ Ἐντιμ. κ. Νι-όλαος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί ἱερά ἐνθύμια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.   

*    *    *

    Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 6ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ.κ. Sahak Maşalyan καί συνεχάρη Aὐτῷ τε καί τοῖς περί Aὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.

*    *    *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, προσκληθείς ηὐλόγησε καί παρεκάθησεν εἰς τήν τράπεζαν ἥτις παρετέθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν Πόλιν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Βλάση, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Λει-τουργίαν καί τήν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca τελεσθεῖσαν χειροτονίαν διακόνου, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 4ην Ἰανουαρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδεύομενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Ἀετίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

*  *  *

        Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης ἰδίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 5ης τ.μ., καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ἡ ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λβίβ κ. Μακαρίου Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ ἁγίου Λβίβ, ἐνῷ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βασιλκεύσκι κ. Λαυρέντιος ἀνέγνωσεν εὐχαριστήριον γράμμα τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπι-φανίου ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀποδόσεως τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας τῷ εὐσεβεῖ Οὐκρανικῷ λαῷ. 

*    *    *

        Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος καί Ἀδριανου-πόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

- Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λβίβ κ. Μακαρίου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Λέκκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Ἑλένης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Συμεών Hadley, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Βασιλικῆς, καί τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christopher Hadley, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Berkley Ἰησουϊτικῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀντώνιον Τάκην, Ἐπιχειρηματίαν, τέως Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελ-ληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπό-λεως, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνοδῶν αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Φλῶρον, Ἀντιδήμαρχον Ἀγρινίου, μετά συνεργατῶν καί φίλων αὐτοῦ.
- Τήν Εὐγεν. κ. Dilek Yıldırım, ὑπάλληλον τοῦ Ξενοδοχείου «Konrad Hilton», μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Dilara, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Ἰανου-αρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 2αν ἰδίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τήν δ’ ἑπομένην, Παρασκευήν, 3ην ἰδίου, πρός Κοινοτικούς Παράγοντας τῆς Ὁμογενείας, ἰδιαιτέρως ὑποστηρίζοντας τό ἔργον τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης. 

*    *    *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 3ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν νεότητα τῆς Ὁμογενείας, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος». 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης καί διένειμεν ἐνθύμια εἰς τούς προσελθόντας νέους.
Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Ἐντιμολ. Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Διευθυντοῦ τοῦ Ζωγραφείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίου Κομβοπούλου, ἐκ μέρους τῆς Παιδοπό-λεως, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἀγωγῆς καί τῆς ἐκπαιδεύσεως διά τάς νέας γενεάς πρός συνέχισιν καί ὑπεράσπισιν τῆς ἀνεκτιμήτου Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ζωτικῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ.
Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν δια-φάνειαι ἐπί τῆς θεματικῆς ἑνότητος «Σύντομη ἀνασκόπηση τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου Ἰουλίου – Αὐγούστου 2019», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτι-κοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας. 

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
         
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνο-μικοῦ, ἐκ Φλωρίνης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σωκράτους Βουλγαράκη, τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Αἰκατερίνης Γατίδου καί τῶν τέκνων αὐτῶν Χρήστου, Σεβαστιανῆς καί Λαμπριανῆς.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κυριακόν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Κουβέιτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χρόνην, Ἀξιωματικόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐ.ἀ., ἐκ Βόλου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τασσελαρίδην, μετά τῆς θυγατρός του Εὐγεν. δίδος Στεφανίας, Ψυχολόγου, ἐντεῦθεν.
- Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Κυριακόν Κώσταν, ἐκ Λευκωσίας, Θεόδωρον Μανιάτην, ἐκ Λέσβου, Σπυρίδωνα Τσι-αμίταν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἠλίαν Χατζηλίαν, Βασίλειον καί Ἀρσένιον Βλαχόπουλον, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας των παρά τοῖς Ἱ. Ἀναλογίοις τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον.
- Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Τεκίρνταγ, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πεττεμερίδην, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Παναγιωτοπούλου, Φιλολόγου, ἐκ Παρισίων.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Κουνάλη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, τοῦ Δήμου Μίνωα Πεδιάδος καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀρκα-λοχωρίου τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ἐν τῷ ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολιτιστικῷ Πολυκέντρῳ, τήν Πέμπτην, 2αν Ἰανουαρίου. 

*  *  *

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2020.
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος καί Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. 
Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων  καθ᾿ ἥν  προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.
Εἶτα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί ἡ ὡς ἄνω ἐκπρόσωπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Σταματούλην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου Κρήτης. Τά παραδοσιακά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα ἔψαλον οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν, εἰς οὕς πάντας διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τά κυριώτερα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό 2019 καί ηὐχήθη πᾶσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.

*    *    *

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν του καί συγχαρείς Αὐτῷ ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος, ἀπέστειλε δέ δι᾿ Αὐτοῦ τάς θερμάς ἑορτίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν. 

*    *    *
 
Ἡ Α. Θ.
 
*  *  *