[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ecumenical Patriarchate News

Back
Back

April 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμε-νον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, καί κ. Ἰωακείμ Μούκανου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Γραμματικοῦ, Ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Μητρο-πόλεως.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Νεκτάριον Σκούρταν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Διονύσιον Τζῖτζον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Kongaz, ἐντεῦθεν. 
          Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Παντιώρα, Εἰδικήν Γραμματέα Ἐπικοι-νωνιακῆς Διαχειρίσεως Κρίσεων τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτι-κῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, μετά τῆς Συμβούλου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Σταμούλη, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γρηγορίου, Προϊσταμένης τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνιακοῦ Σχεδιασμοῦ, Προσφυγι-κῆς καί Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
          Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, καί Χριστίναν Κεναμέα, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
          Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, Μηχανολόγον Μηχανι-κόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μάρθας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Μηταράκη, ἐντεῦθεν.   
          Τάς Εὐγεν. κυρίας Φωτεινήν Σισκοπούλου καί Ἰωσηφίναν Μάρκαρη, Σκηνοθέτιδας, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Ὅμιλον ἐκ τῆς ἐν Lecce Ἰταλίας Δικαστικῆς Ἑνώσεως καί τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Isabella Öztaşçıyan Bernardini.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαι-τέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὑπό τόν τίτλον «Kayıp Kentten Manevi Vatana», ἐν τῷ ἐν Karaköy Ἀρμενοκαθολικῷ Ναῷ «Surp Pırgiç», τήν Κυριακήν, 29ην Ἀπριλίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειο-φύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς «Özkan Mert Ödül Komitesi» 4ην Διεθνῆ ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων, ὑπό τόν τίτλον «Gallerius’un İnanç ve Düşünceye Tolerans ve Hoşgörü kararı», ἐν τῇ ἐν Kocaeli ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Ἀρχιτεκτόνων Νικομηδείας, τήν Δευτέραν 30ήν ἰδίου. 

*  *  *

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Τορόντο πολυνέκρου ἐπιθέσεως καί τῶν συνεπείᾳ αὐτῆς ἀνθρωπίνων ἀπωλειῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τορόντο Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον αὐτῆς.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου. Κατ’ αὐτήν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε καταλλήλως καί ηὐχήθη τῇ Α. Σεβασμιότητι εὐλογημένην παρά Θεοῦ ποιμαντορίαν καί ἐδώρησεν εἰς αὐτήν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἄρτι ἱδρυθέντος ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Κουμαριωτίσσης Ἱ. Παρεκκλησίου, τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, γόνου τῆς περιοχῆς, ἐπί τῇ 220ῇ ἐπετείῳ τῆς ἐν Μυτιλήνῃ ἀνακομιδῆς τοῦ Τιμίου Αὐτοῦ Λειψάνου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης ἰδίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, πλῆθος πιστῶν, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Νεοχωρίου, καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς πλεῖστα ἱστορικά στοιχεῖα περί τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Θεοδώρου, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὅστις προσέφερεν ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τόν Πατριάρχην ἀντίγραφον τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί ὑπέμνησε τάς προσπαθείας τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπιτροπῆς διά τήν ἀνάδειξιν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἐξάρας τήν σχετικήν μέριμναν καί δραστηριότητα τοῦ Βιβιλοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς, καί, τέλος, ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τά γενόμενα ἔργα ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τοῦ δραστηρίου καί φιλογενοῦς Προέδρου τῆς Κοινότητος, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό φιλότιμον ἔργον τοῦ π. Ἀγαθαγγέλου εἰς τήν εἰρημένην Κοινότητα καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Ποιητοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη πρό τῆς προτομῆς αὐτοῦ, εὑρισκομένης ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὡς γνωστόν, ὁ Καβάφης ἔζησεν ἐπί τι διάστημα εἰς τό Νεοχώριον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Selamlık» τοῦ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρου «Sait Halim Paşa Yalısı» , καθ᾿ ἥν ἐδόθη συναυλία παραδοσιακῆς μουσικῆς ὑπό τῆς ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Εὐστρατίου Γιουσμᾶ Χορῳδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντι-ος».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 29ης τ.μ., μετέβη εἰς Μουδανιά (Mudanya), ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται σήμερον ὡς Πολιτιστικόν Κέντρον.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶς, Δήμαρχος Ν. Προποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν  - προσκυνη-τῶν ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν Ν. Μουδανιῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχος Μουδανιῶν, καί σλαυόφωνοι πιστοί ἐκ Προύσης καί ἐκ τῶν παρακειμένων περιοχῶν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων ἀειμνήστων προγόνων ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων.
Ἀκολούθως, ὁ ἁγ. Προύσης καλωσώρισε διά λόγων εὐλαβείας τόν Παναγιώτατον, Ὅν καί ηὐχαρίστησε διά τήν εὐλογητήν πασχάλιον ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν κατ’ αὐτόν θεόσωστον Ἐπαρχίαν. Μετ’ αὐτόν ὡμίλησεν ἐν συγκινήσει ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀθανάσιος Ραμαδάνης, ἐκ Ν. Μουδανιῶν, ὅστις ἐκόμισε καί τόν χαιρετισμόν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου. 
Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν Του διά τήν, χάριτι Θεοῦ, πραγματοποίησιν τῆς πρώτης ταύτης Θ. Λειτουργίας μετά πάροδον ἑννενήκοντα καί ἕξ ἐτῶν, ἐξῇρε τό  ποιμαντικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἀπό ἑπταετίας ἐκδιπλοῦται ἐπί τό ἐντατικώτερον πρός τούς ὁμοδόξους ἀδελφούς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς μέ καταγωγήν ἐκ Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Οὐκρανίας καί ἀλλαχόθεν, ἐξέφρασε δέ τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς διά τό ἐπιδεικνύμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἐνδιαφέρον πρός ἀνάκτησιν, ἀναστήλωσιν καί ἐξωραϊσμόν τῶν ἐρειπωμένων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ Ἱερῶν Σκηνωμάτων τοῦ Γένους,ἤτοι τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης εἰς Τρίγλιαν καί τῶν Ταξιαρχῶν εἰς Σιγήν, ἅτινα διά καταλλήλων χειρισμῶν τοῦ ἁγίου Προύσης περιῆλθον καί πάλιν εἰς τήν κυριότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Πρός τούτοις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπῄνεσε τήν καλλιέργειαν ἁρμονικῆς καί λίαν ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης μετά τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, φορέων, ἀλλά καί τῆς ἐνταῦθα κοινωνίας, ὡς καί τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν δογμάτων τῆς περιοχῆς.
Τέλος, ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Δήμαρχον τῶν Μουδανιῶν τουρκιστί, ηὐχαρίστησεν ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τάς τοπικάς ἀρχάς διά τήν παροχήν τῆς νενομισμένης ἀδείας, ὡς καί διά τήν συμπαράστασίν των πρός τό ἔργον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι ὁ ρόλος τῆς θρησκείας καί τῶν λειτουργῶν αὐτῆς συνίσταται εἰς τήν προαγωγήν τῆς ἀδελφωσύνης καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν διαφόρων πολιτισμικῶν καί ἐθνικῶν ὁμάδων.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα εἰς Ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.     

          *  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Τέχνης τῆς Ἑλλάδος ἑσπερίδα ἀπονομῆς τοῦ Ἀριστείου «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρήνης κ. Ἀθανάσιον Κυκκώτην, Ἔξαρχον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἐν Μόσχᾳ, ἐν τῇ ἐν Παιανίᾳ Ἀττικῆς ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 28ην Ἀπριλίου. 


*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐθυμίου Βακουλάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Φίλιου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χρυσουλάκη, Ἀναγνώστου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεή-μονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Μαλακούδη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Κολιδάκη, Κτηνιάτρου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Μελετίου Παράσχου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας τοῦ Κανονι-κοῦ Δικαίου κ. Astrid Kaptijn, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου, Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Δικαίου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησι-ῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον  τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς.
Τήν Ἐξοχ. κ. Stefanie Beck, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ, Ὑπεύθυνον ἐπί τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ulric Shannon, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξανδρον Κίτσιον, Ἀξιωματικόν τῆς Πολεμι-κῆς Ἀεροπορίας, Λάμπρον Καψάλην καί Εὐάγγελον Μέμον, Ἀξιωματι-κούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλην Μπιλιούρην, Ὀδοντίατρον, ἐκ Ναού-σης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Καζαμίαν, Τραπεζικόν, ἐκ Κώου.

          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπιστικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν 4ον Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Δημοκρατία, δικαιώματα καί ἀνισότητες στήν ἐποχή τῆς κρίσης. Προκλήσεις στόν χῶρο τῆς ἔρευνας καί τῆς ἐκπαίδευσης», ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης, μεταξύ 27ης καί 29ης Ἀπριλίου.

*  *  *
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς Τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐξ Ἀγκύρας, εἰς ἥν μετέβη περί τήν μεσημβρίαν πρός συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, καθ’ ἥν συνεζητήθησαν ζητήματα ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό Ὁμογένειαν.
          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 26ην τ.μ., μετέβη μετά τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς εἰς Σηλυβρίαν, ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Κατά τήν ὀλιγόωρον παραμονήν Του ἐκεῖσε ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας, τόν χῶρον τῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως, ἔνθα εὑρίσκετο πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τό Ρωμαίηκον Κοιμητήριον.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγ. Σηλυβρίας γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἐν τῷ ἀνεγερθέντι Ἐπισκοπείῳ, μερίμνῃ τοῦ Ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς. Πρό τοῦ γεύματος ἅπαντες προσηυχήθησαν ἐν τῷ ἐντός αὐτοῦ Παρεκκλη-σίῳ, τῷ τιμωμένῳ ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγίας Σηλυβριανῆς καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

    * * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν προεβλήθη ἡ ταινία «Istanbul Story» τῆς Καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Σισκοπούλου, ἀποτελοῦσα τήν πρώτην ἑλληνοτουρκικήν συμπαραγωγήν, τά γυ-ρίσματα τῆς ὁποίας ἐπραγματοποιήθησαν ἐξ ὁλοκλήρου ἐν Τουρκίᾳ.
     
    * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς  καί  πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτε-ρικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Ἀφθονίδου, ἐντεῦθεν, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Γιαμούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.

          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθε-ρίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Λιβάνη, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθη-νῶν «Ὁ Ἱπποκράτης» καί τῆς Ὁμοσπονδίας Δωδεκανησιακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό βιβλίον τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταματίου Ἀλαχιώτου, ὑπό τόν τίτλον «Μέ λένε Κωνσταντῆ - Ἀγᾶ», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τοῦ Ἱδρύματος Εἰκαστικῶν Τεχνῶν & Μουσικῆς Β. & Μ. Θεοχαράκη, τήν Τετάρτην, 25ην Ἀ
*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 24ης Ἀπριλίου, παρέθεσε γεῦμα πρός τά μέλη τῆς «Europa Nostra» Τουρκίας, εὐχαριστήσας αὐτοῖς διά τήν συμβολήν των εἰς τήν συμπερίληψιν τοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου ὑπό τῆς κεντρικῆς ὀργανώσεως «Europa Nostra» μεταξύ τῶν κινδυνευόντων διά κατάρρευσιν ξυλίνων κτηρίων.
  * * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεῖπνον, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          * * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κατσώνη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλιέττας, τῶν τέκνων αὐτῶν Ὑβόννης, Βασιλείου καί Μαρίου – Νικολάου, καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Μαίρης Φούξ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῆς Μεγαλω-νύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἐλματζόγλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσα-ρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Λέσβου καί ἀλλαχόθεν.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθείς εἰς τήν διαχρονικήν σημασίαν αὐτοῦ διά τήν Ρωμαίηκην Κοινότητα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, εὐχαριστήσας τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν καί ἐπ’ ἐσχάτων μέριμναν ὑπέρ τῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κοινότητος διά τοῦ διορισμοῦ πεπειραμένου καί φιλοπόνου Ἱεράρχου ὡς ὑπευθύνου αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ηὐχήθη εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πρόξενον τά εἰκότα, ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον καί ἐν τῇ Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως, ὡς καί ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ κατά τό παρελθόν, ἀνακαινιστικόν ἔργον, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήν ἐπιπρόσθετον καί λίαν ὑπεύθυνον διακονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ὡς Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιε-πισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων,  καί ἐπεδαψίλευσε πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.
        Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 

*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Κεντρωτῆν, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σταυρούλας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας, ἐκ Μελβούρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Δρίτσαν, Διεθνολόγον, Πρόεδρον τοῦ Πολιστιστικοῦ Ὁμίλου «Νέοι Ὁρίζοντες», ἐξ Ἀθηνῶν, Γεώργιον Καλαμπαλίκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐξ Ἴμβρου, καί Γεώργιον Γιαβρῆν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δ. Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐκ Χαλκίδος, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ζαρμποζάνην, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Κλεονίκην Ζαχαράκη, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Παπακωνσταντίνου, ἐξ Γερ
*  *  *
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώ-τατος, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς παρε-πιδημοῦντας Συνοδικούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τῶν ἐν Θεραπείοις «Jardins Français».

* * *

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 22αν Ἀπριλίου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.
Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχι-κῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διερμηνέως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Columba – Bruce Clark, διαπρεπῆ δημοσιογράφον, ἱστορικόν ἐρευνητήν καί συγγραφέα, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τήν κοινωνίαν, ὡς  συνεργάτου τοῦ Economist, τῶν Financial Times, ἀνταποκριτοῦ τῶν The Times ἐν Μόσχᾳ καί τοῦ Πρακτορείου Reuters ἐν Ἀθήναις, καί ὡς συγγραφέως τοῦ πονήματος διά τό θέμα τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἐπί τῇ βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ὑπό τόν τίτλον «Δύο φορές ξένος. Οἱ μαζικές ἀπελάσεις πού διαμόρφωσαν τή σύγχρονη Ἑλλάδα καί Τουρκία».
Κατακλείσας, ὁ  Πατριάρχης ἐπεσήμανε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου πρός Βόρειον Ἰρλανδόν πολύ-γλωσσον Ὀρθόδοξον πιστόν, μέ ἀξιολόγους σπουδάς εἰς τήν φιλοσοφίαν καί εἰς τάς κοινωνικάς καί πολιτικάς ἐπιστήμας εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge, ἐνσαρκώνει τήν οἰκουμενικότητα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός τήν ἀνθρωπό-τητα καί ἀναδεικνύει τόν ὑπερεθνικόν καί παγκόσμιον χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος.
Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί ὑπογραμμίσας ἰδιαιτέρως τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως.
Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογη-θεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ.
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Πανεπιστημιακῇ Κλινικῇ Koç τόν ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν καρδίας Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Πετρακόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί εὐχήν διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γρηγορίου Παπούλα καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκή-ρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, καί τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον αὐτῆς κ. Ἰωήλ Ποδαρόπουλον.
Tόν Ἐντιμ. κ. Columba – Bruce Clark, Δημοσιογράφον, ἐκ Β. Ἰρλανδίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχει-οφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Ἀθανάσωφ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Φερίκιοϊ, τό Σάββατον, 21ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, Κληρι-κοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀχιλλέως Κωνσταντίν, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
  Tούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγέ-νιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Νικηφόρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Καλαϊτζάκη, Διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «Κρητική Ἐπιθεώρησις». 

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
         
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσαβαροπούλου διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Εὐάγγελος καί Κωνσταντῖνος Ζάππας, οἱ Βαλκάνιοι εὐεργέτες», ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, τήν Πέμπτην, 19ην Ἀπριλίου. 
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Κουλουρι-ώτου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Μεγάροις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη ἡ βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.
          Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Τσέτση, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἐπιστη-μονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος, «Ἀθηναγόρας καί Οἰκουμένη: 70 χρόνια ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα στόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί τήν ἵδρυση τοῦ Π.Σ.Ε.», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, κατά τό τριήμερον μεταξύ 19ης καί 21ης ἰδίου.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τό ἐν Topkapı μαυσωλεῖον τοῦ 8ου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καί κατέθεσεν ἄνθη. Ὡς γνωστόν, ὁ Πρόεδρος Özal ὡς Πρωθυπουργός εἶχε χορηγήσει τήν ἄδειαν, μετά μακράν ἀναμονήν, πρός ἀνοικοδόμησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν τῆς Α’ κοινῆς Συνάξεως Ἱερέων καί Διακόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῶν διακονούντων ἐν Τουρκίᾳ. Κατά τήν εἰσηγητικήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἱερωσύνης καί παρέσχε πατρικάς συμβουλάς καί παροτρύνσεις διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς διακονίας τῶν κληρικῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.
Ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί τοῦ θέματος «Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ διασπορά του καί αἱ διεκκλησιαστικαί σχέσεις αὐτοῦ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος», ὁ Πανοσιολ.  Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρί-ων, ἐπί τοῦ θέματος «Ποιμαντικά Προβλήματα», ὁ Μ. Πρωτοπρεσβύ-τερος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενική Κίνησις – Π.Σ.Ε. – Θεολογικοί Διάλογοι», ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐπί τοῦ θέματος «Τό μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως», οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ἀναπτύξαντες ζητήματα της ἁρμοδιότητός των καί διατυπώ-σαντες προτάσεις διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῶν ἱερέων καί τῶν διακόνων, καί, τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, συνοψίσας τά λεχθέντα καί ἐξαγαγών τά πορίσματα τῆς Συνάξεως.
Κατά  τήν μεσημβρινήν ἀνάπαυλαν, ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο εἰς τό Ἡγουμενεῖον τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργόν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, κατόπιν σχετικῆς ἐπιθυμίας τοῦ τελευταίου.

* * *

  Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 18ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τήν  διοργανωθεῖσαν ὑπ’ αὐτῆς ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό σύγγραμμα τῆς Ἐλλογ. Δρος Feryal Tansuğ, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος, Λῆμνος, Σαμοθράκη, Θάσος. Οἱ Νησιῶτες Ρωμιοί την τελευταία περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας».
Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί παραγόντων τῆς Ὁμογενείας ὡμίλησαν καταλλήλως ἡ Ἐλλογ. κ. Μάρω Μαυροπούλου, Ἐπ. Καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καμπούρης, Φιλόλογος, καί ἡ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου, ὑπό τήν συντονιστικήν μέριμναν τῆς Ἐλλογ. Δρος Nurdan Türker, Ἐρευνητρίας ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Παντείῳ Πανεπιστημίῳ.
Παρακληθείς ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος ὑπό τῆς κ. συντονιστρίας ὡμίλησε διά βραχέων καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

* * *

        Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
  Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερο-λογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Βρυούλων κ. Παντελε-ήμονα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
        Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
          Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, πρῴην Ἄρχοντα Πρωτο-ψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύ-θυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Προδρόμης καί Ἀλεξίας καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφό-ρων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθη-νῶν.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φιλόθεον Κουτλουμουσιανόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί τελειοφοίτων σπου-δαστῶν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, πραγμα-τοποιοῦντας προσκυνηματικήν ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Πόλιν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνω-στόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγε-λιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ του ἐκ Γερμανίας.
Ὅμιλον Mεθοδιστῶν παστόρων μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐκ Gunpo Κορέας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Gyungho Kim.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, πρῴην Δήμαρχον τῶν Νήσων, Νομικόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Hatice, Ἐκπαιδευτικοῦ, τῆς θυγατρός αὐτῶν Yağmur, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Flavian Thelen, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀγγελίδην, Δημοσιογράφον τῆς Ε.Ρ.Τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Γιαννακά-του, Νοσηλευτρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Εὐστρατίου καί Ὀδυσσέως, μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.   


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα, 15ην Ἀπριλίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου. 

* * *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τήν Ἐξοχ. κ. Θεοδώραν Μπακογιάννη, Βουλευτήν Α’ Ἀθηνῶν, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἱππασίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου, Ἀν. Γραμματέως Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐξ Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Samuel Brownback, ὑπεύθυνον ἐπί ζητημάτων διεθνῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Η.Π.Α., συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, τοῦ Ἐντιμ. κ. Benjamin Medina, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Wesley Anderson, ἰδιώτου, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἰωάννην Μάνον, Πρόεδρον τῶν Ὀφφικιαλίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σάμιον, Ἐφοπλιστήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Χατζημηνᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Emre Öktem καί Enis Tulça, Καθηγητάς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Galatasaray».
Τόν Ἐλλογ. κ. Luca Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τόν Ἐλλ?
 
*  *  *