[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ecumenical Patriarchate News

Back
Back

February 2009

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Φεβρουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος:«Σχέσεις Ἐκκλησίας Κρήτης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τόν παρελθόντα αἰῶνα».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Pontoise κ. Jean-Yves Riocreux, ἐκ Γαλλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπισκοπῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sinan Genim, ὑποψήφιον Δήμαρχον Kadıköy τοῦ κόμματος Α.Κ.P., μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κόλλιαν, Συνταγματάρχην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀξιωματικῶν, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.       
 
*  *  *
 
Τό Σάββατον, 28ην Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐπέστρεψεν ἐκ Λέσβου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 1ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Ντένβερ κ. Ἠσαΐας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Φωτιάδης, πρῴην Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, εὐχηθείς καλήν Τεσσαρακοστήν, καί
β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγά- λην Τεσσαρακοστήν. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς.     

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τσουρέλη.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Halecky, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κ. Χριστοφόρον Στρατάκην, Ἄρχοντα Νοτάριον, καί κ. Σπυρίδωνα Μακρῆν, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Οὐρούμπεη, Δικηγόρου, καί κ. Φραντσέσκου Dianello, Διερμηνέως, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Πορφυρογένη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀηδονοπούλου, Ἀντιδημάρχου Ἀθλητισμοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Λεωνίδαν Τζώνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Γλυκερίαν Παναγιωτίδου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά οἰκείων αὐτῆς.
36μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς Ἑταιρείας Μελέτης καί Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τῶν Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Δημούδη, Προέδρου αὐτῆς. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ὀραήλογλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Ἀλεξάκη, καί Δαρδανελλίων κ. Νικήταν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πολυδώρου Νάνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Δευτέραν, 23ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης καί Ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου καί τῆς ἐνταῦθα Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἱδρύματος «Friedrich Evert Stiftung» διάλεξιν τῆς Ἐξοχ. κ. Brigitte Zypries Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἑξηκοστή ἐπέτειος τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος- Ἡ προστασία τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί ὁ συνταγματικός ἔλεγχος», τήν Δευτέραν, 23ην ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τῆς ὡς ἄνω κ. Ὑπουργοῦ, καί ἄλλων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κοινοβουλίου αὐτῆς, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Richard Durbin, Γερουσιαστής τῆς Πολιτείας Illinois τῶν Η.Π.Α., ἐπεσκέψατο ἐκ μέρους τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Barack Obama τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Wiener, Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἡ περιβαλλοντική ἀγωγή στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση», ὁμιλήσας καταλλήλως.                       

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτοῦ τό εἰθισμένον Τρισάγιον.

Ὡς προηγγέλθη, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας περιηγήθησαν μέχρις ἑσπέρας  ἱστορικούς καί ἀρχαιολογικούς τινας χώρους τῆς Πόλεως. Τήν μεσημβρίαν ἡ Α.Θ.Παναγιότης παρέθεσεν εἰς ἅπαντας γεῦμα ἐν τῷ ἐν Bakırköy ἑστιατορίῳ Gelik Et. 
                                         
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 22ας ἰδίου, καθ’ ἥν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, καί Λέρου, Κα- λύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βαβαΐτου, Προέδρου αὐτῆς, τῆς Ἑνώσεως Τελωνειακῶν Ὑπαλλήλων Ἔβρου, ἐκ τοῦ Γ’ Λυκείου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἄλλοι προσκυνηταί.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου καί Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐριέττας Χατζηϊωάννου, ἐκ Λέρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγού- μενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Δη- μητρίου Γαλάνη καί ὁμίλου ἱεροψαλτῶν, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον κληρικῶν καί Μοναχῶν ἐξ Ἁγίας Πετρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Dyagilev.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδι- κον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Radu Bajenaru, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ρουμανίας.
25μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος κ. Luca Zavagno.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λίγκαν, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Ρώμην.
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Σόφιας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zelev Dimitrov, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Harun Yeşim καί κ. Barbaros İpek, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sibel, Καλλιτέχνιδος, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Öykü, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κωνσταντινίδην, Ὀφθαλμίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν,  μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἰουλίας Α. Σαρρῆ καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἀμαλίας, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Bilgi ἀνοικτήν συζήτησιν μέ θέμα: «Ἡ ἕνεκα τῆς Συνθήκης τῆς Ἀνταλλαγῆς συμβολή τῆς γενικῆς ἑκατέρωθεν μετακινήσεως πληθυσμῶν εἰς τήν διαμόρφωσιν τῶν συγχρόνων χωρῶν Τουρκίας καί Ἑλλάδος», τήν Παρασκευήν, 20ήν Φεβρουαρίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Bülent Balcıoğlu, ἐκ τοῦ τεμένους Μοδίου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ Μεγάλου Ρεύματος πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ χορῳδίας «Ἡ Φωνή τῶν Μακεδόνων», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρόνη Νότα,  αὐθημερόν.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐσταθίου Ἀρσενιάδου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.             
Τό ἐν τῷ ἐν Büyükdere ἑστιατορίῳ «Fuat Paşa» παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Διακονίας Ἀγάπης τῆς Κοινότητος Πριγκήπου γεῦμα, τήν Κυριακήν, 22αν τρ.μ. .
Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων τελεσθεῖσαν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Λώρας Νάνη, αὐθημερόν.   
Τήν ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι Μεγάρῳ Μουσικῆς «Süreyya» δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Κωνσταντινίδου, αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Eminonü Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Fırat» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Yeni Asya», αὐθημερόν. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Δημάρχων ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Καραμάνη, Νομάρχου Πέλλης.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Crescenzio Sepe, Ἀρχιεπίσκοπον Νεα- πόλεως Ἰταλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἀρχιεπισκοπῆς, μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Campo- basso, κ. Armando Dini. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Πολιτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου.
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον Δρα κ. C. Slade Crawford μετά τοῦ Ὁσιολ. κ. Joseph Fowler, ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Pensacola-Tallahassee, FL, Ἀμερικῆς.       

 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερβάσιον Κούτσουραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Θεοφύλακτον Δαλαγιῶργον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὔας Βολανάκη, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Βραζιλίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Κατμᾶ, ἐκ Κρήτης.   
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Διευθυντήν Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐγένιον Genev, Γενικόν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωσήφ Ζησιάδην, Βουλευτήν τῆς Συνομοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Ἑλβετίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀπηύθυνε θερμόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Kevin Michael Rudd, Πρωθυπουργόν τῆς Αὐστραλίας, ἐξ ἀφορμῆς τῶν προσφάτων καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν ἐν τῇ χώρᾳ αὐτοῦ, αἵτινες προὐκάλεσαν τόν τραγικόν θάνατον δεκάδων ἀνθρώπων καί τήν καταστροφήν μεγάλων ἐκτάσεων τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
                               
Τήν Πέμπτην, 12ην Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Beylik Düzü Συνεδριακῷ Κέντρῳ «TUYAP» πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τῆς 13ης Διεθνοῦς Ἐκθέσως Τουρισμοῦ, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχωτάτων κυρίων Ὑπουργῶν Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας, τιμωμένης χώρας τῆς Ἐκθέσεως. Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον βραχεῖαν συνομιλίαν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας. 
                                 
Τήν Παρασκευήν, 13ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Φαναρίῳ συνελθούσης διοργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς «RSE» ἐπί τῆς προετοιμασίας τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὀργανωθησομένου κατά τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον ἐν τῷ ποταμῷ Μισσισίπη Οἰκολογικοῦ Συμποσίου, καλωσορίσας τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπιστήμονας καί ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ ἐκ διαφόρων χωρῶν.         
                               
Τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 15ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ὁρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀργυρίου Ἐπανωμῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κατζιγκᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἐκ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πασχαλίδου, Ἀντινομάρχου, ἄλλοι προσκυνηταί, καθώς καί πιστοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.
                                             
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 15ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς ἐνθέρμους σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς πρός ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, συγχαρείς αὐτῷ καί ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
                                                 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Κενανίδου, νέου Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κυριακάκη, Φοιτητοῦ, καί κ. Γεωργίου Ἀρετάκη.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης καί Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, καί κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Καλαϊτζίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Δημήτριον Doğum καί κ. Jan Dellüller, ἐκ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐπί κεφαλῆς τῆς χορῳδίας αὐτῆς, μετά τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ferdi Hurigil.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλον, Γενικόν Γραμματέα Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Οἰκονόμου, Γενικόν Γραμματέα Καταναλωτοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, Δημοσίου Ὑπαλλήλου, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κατσιγιάννην, μεθ’ ὁμίλου Ἀνωτάτων Στελεχῶν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ρέμην Χατζησάββαν, Πρόξενον Ταϋβάν, ἐ.τ., καί Ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων Ἀνεξαρτήτων Ἐμπορικῶν Ἀντιπροσώπων Βορείου Ἑλλάδος, καί κ. Ἀθανάσιον Ἀποστολίδην, Οἰκονομολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Κατσιάραν, Θεολόγον, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆ Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γ. Βογιατζῆν, Δικηγόρον, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Μουσείου τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαριάνναν Κορομηλᾶ, Ἱστορικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Tήν Εὐλαβ. κ. Ραφαΐλκαν Παπαδοπούλου-Κιουτσούκνιλ μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Φιλίππου, Φοιτητοῦ, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐπιδειχθείσῃ τῇ οἰκογενείᾳ αὐτῶν Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου συζύγου αὐτῆς Λεωνίδου Διακόνου. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Michael E. Servinsky, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν, ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Altoona-Johnstown Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Α. Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, ἐξ Ἀθηνῶν.         
                                                   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, τήν Τρίτην, 10ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεο- δωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Markus Ploebst, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας ἰδιαιτέρους πατρικούς λόγους πρός τούς ἱεροσπουδαστάς. 
                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά μελῶν τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σπυρίδωνα Τ. Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἀναστάσιον Τοπούζην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀργύρη, Φωτογράφου, ἐξ Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Bernard Emié, Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Christine Moro, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου Γονέων Παιδιῶν καί πασχόντων  ἐκ Μεσογειακῆς Ἀναιμίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Δήμου, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Ταρίναν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν. 
                                       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ayazağa Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ διδάκτορος εἰς τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τήν Τρίτην, 10ην Φεβρουαρίου.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πορφυρίου Σαμαρτζῆ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ραφαήλ Σπηλίου, καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Βαρθολομαίου Ξερουδάκη.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Nadine Chehab καί τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis, ἐκ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κινήσεως τῶν Fokolari, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Sezen Cumhur Önal, Καλλιτέχνην, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λαγκαδᾶ συναυλίαν παραδοσιακῶν ᾀσμάτων, τήν Κυριακήν, 8ην Φεβρουαρίου. 
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ceylan Intercontinental  δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Seyyed Kamal Yasini, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰράν, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὡς προηγγέλθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 7ην Φεβρουαρίου, ἐπέστρεψεν ἐξ Αὐστρίας, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Τριῳδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρίστατο συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 8ης Φεβρουαρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη τό ἱερόν ἐτήσιον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Προύσης κυροῦ Διονυσίου καί Σηλυβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ καί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου κυροῦ Παγκρατίου. Παρίσταντο ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, ὡς καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τῶν ἀειμνήστων τούτων ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χαράλαμπον Γεωργακόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Εἰδικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί Ἀντιπρόεδρον Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκ τοῦ σώματος Ἐλεγκτῶν-Ἐπιθεωρητῶν Δημοσίας Διοικήσεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ζορπίδου, Προέδρου, μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρινάκην, Ἰατρόν, Διευθυντήν τοῦ Γενικοῦ Παναρκαδικοῦ Νοσοκομείου Τριπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Γεωργάκη, Παιδαγωγοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόφορον Σωφρονίου, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Χαλκίδος.   
Τόν Πολιτιστικόν Σύλλογον Λαγκαδᾶ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σταυρίδου, Προέδρου αὐτοῦ. 
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Δευτέραν, 2αν Φεβρουαρίου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Εὐάγγελον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν Sütlüce πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου τοῦ Mητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως Δρος Kadir Topbaş, τήν Δευτέραν, 2αν Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Akatlar» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş συναυλίαν, πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Esin Afşar, καλλιτέχνιδος τοῦ ᾂσματος, αὐθημερόν.       
 
*  *  *
 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν καί τῶν ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ παλαιόθεν καθιερωμένη ἑορτή τῶν Γραμμάτων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 29ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευῆς, 30ῆς ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηπονήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου καί Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων κ. Γαβριήλ. Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μαρκόπουλος, Ὑπουργός Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, αἱ Ἐφορεῖαι τῶν λοιπῶν Λυκείων, μετά τῶν Λυκειαρχῶν, Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτῶν, ὡς καί Διευθυνταί μετά Διδασκάλων καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς ὁμογενείας ἡμῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου Οὗτος ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα, ἐνῷ χορῳδία μαθητῶν ἔψαλε τό «Αἰωνία ἡ Μνήμη». Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, καθ’ ἥν ὡμίλησαν ἡ Ἐλλογ. κ. Βικτωρία Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχης τῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί θερέτρῳ τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρίστατο συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη καί τό εἰκοσαετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως  τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Κοσμᾶ Γρηγοριάτου, διατελέσαντος Ἱεραποστόλου ἐν Ἀφρικῇ. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, ὡς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Ἀσλανίδου, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τόν ἱεραποστολικόν ζῆλον τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Ἀσλανίδης, αὐτάδελφος αὐτοῦ.
     
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης ἰδίου. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον.   
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, ἐκ Παρισίων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου Svynarov, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Zoja καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μάρθας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐλευθέριον Κουτσαυτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὐριδίκης Σουλοπούλου, Ἐκδοτρίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκης Ἐφημερίδος «Μακεδονία», τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κάλφα, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Χαραλάμπους. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Μαρίου Μπέγζου, Καθηγητοῦ ὡσαύτως ἐν αὐτῇ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάννης Gibara, Γραμματέως τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῆ Ἑνώσει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Clara καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ἀλεξίας, ἐκ Ρώμης.
50μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Τυρνάβου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλίππου Λιανοῦ, Προέδρου αὐτοῦ.
40μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Τουριστικοῦ Πρακτορείου «AFEA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Λιγνοῦ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Bilgi» διοργανωθεῖσαν ἀπό κοινοῦ ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας Σταθερότητος «ESI» καί τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου προβολήν ταινιῶν μέ τίτλον «Greece-Alexander’s Shadow», «Istanbul: Truth, Fear and Hope» καί «Πολίτικη Κουζίνα», τό Σάββατον, 31ην  ἰδίου.
 
*  *  *