[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ecumenical Patriarchate News

Back
Back

February 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Πρού-σης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλίαν Καραμπελιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πανᾶ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Πρόδρομον Χατζηϊωαννίδην, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Lazaridis Scenic Studio», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Καλλιόπης Τεμεκενίδου, Ψυχολόγου, ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Αἰκατερίνης Καλλιπέτη, Σκηνογράφου, ἐξ Ἀμαρουσίου.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Μελίσσαν – Εὐδοξίαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν πατρικήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου      κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανω-θεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης».
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν συντελουμένην κατ’ αὐτάς πολύπτυχον λειτουργικήν, ἐκπαιδευτικήν καί πολιτιστικήν ἀνακαίνισιν τῆς «παιπαλοέσσης», ἐπισημάνας ὅτι «κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέπεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν».
Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ἀφοῦ ὑπέμνησε τάς προσφάτους δημοσιεύσεις σχετικῶν περί τήν γενέτειράν Του πονημάτων, ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν Ἰμβρίων νά ἐνστερνισθοῦν καί νά φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τῆς νήσου καί ἀποτελοῦν σήμερον συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεν-τρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς,  συγχαρείς τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
            Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως. 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ἐγένετο προβολή τῆς ται-νίας «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων ἐκ διαφόρων Πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν σχετικῶν πρός τήν Ἴμβρον ὑπό μελῶν τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, τῆς ἐκδηλώσεως ὁλοκληρωθείσης διά καταλλήλου μουσικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τῶν «Κανταδόρων τῆς Ἴμβρου».   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης, Ἀθλητισμοῦ, Παιδείας καί Προσχολικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δήμου Βεροίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Διαμάντη, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ἐπιδαψιλεύ-σας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῶν ἀρετῶν,
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχη-τήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀποστολή ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἀνδρῶν – Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούμπα, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Στίβου, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA Πειραιῶς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μαραβέλιαν, Πρόεδρον, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριο-φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησια-στικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῶν πρό διετίας ἱστορικῶν ἑορτασμῶν τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Κρήνῃ (Çeşme), ἐπαναληφθέντων ἐφέτος ὑπό τοῦ Σεβ. ἁγίου Σμύρνης, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῶν ἀρχομένων πνευματικῶν ἀγώνων, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς τούς χώρους τοῦ ἱ. τούτου σεβάσματος τοῦ Γένους, ἀποτελέσαντος κατά τό ἀπώτερον παρελθόν Μετοχιακόν ἐξάρτημα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί
γ) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Δρος Akkan Suver, Προέδρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara Grubu», πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβάνωφ, Προέδρου τῆς FYROM, συνοδευομένου ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύ-ρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐκ Χίου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Ταπρατζῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «AVIS HELLAS», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιναρίδου, Διευθυντρίας τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «V&O Hellas», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπέτυ Κουλούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Βουλευτήν Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλενας Μπάνια, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀπόστολον Ὑφαντίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel». 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Κοσμόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, καί Φίλιππον Τσάμην, Κτηματομεσίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Λινόν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παύλου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βλάχου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐαγγέλου, μαθητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μεφαλοπούλου, ἐντεῦθεν. 
     
* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Agop Gotoryan, Καθηγητοῦ καί διακεκριμένου ἐν Ἰατροῖς, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 17ην Φεβρουαρίου.
            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου. 


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Βιτάλη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ, συνελυπήθη διά Γράμματος Αὐτοῦ τήν ἀπορφανισθεῖσαν Ἀδελφότητά του, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐπικαλεσθείς δ’ ἐπ’ αὐτήν τήν ἄνωθεν παραμυθίαν. 

                                          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγη-τήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀστέρην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαροῦς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελμα-τίαν, ἐξ Ἴμβρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Erol Bircanoğlu, Δικηγόρου, Eren Öçgüder, Ἀρχιτέκτονος, καί τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Zeki καί Ziya Akgün, Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἱστορίας Βασίλειον Πάππαν, τ. Βουλευτήν, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χάδου, Ἀρχισυντάκτου τοῦ Περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Λαρσινόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κορίνθου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος εἰς τά περίχωρα τῆς Ρωσσικῆς Πρωτευούσης, δι’ οὗ ἀπώλεσαν τήν ζωήν των καί οἱ 71 ἐπιβαίνοντες, ἀπέστειλεν ἀδελφικόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον, ἐκφράσας πρός αὐτόν καί δι’ αὐτοῦ πρός τόν Ρωσσικόν λαόν τά θερμά  συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀπώλειαν δεκάδων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ὡς καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐπισημάνας δέ ὅτι «τό πένθος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ διά τό τραγικόν ἀεροπορικόν ἀτύχημα μέ τούς 71 νεκρούς εἶναι πένθος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». 
 
                                          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν πρός ἐπίσκεψιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπί ἑορταζομέναις ἐν αὐτῇ ἐπετείοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, Ἱερατι-κῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν Προύσῃ Ὀρθοδόξου Κοινότητος, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παύλου Καραδήμα, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ὁσιωτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ταρασόβα, Χοράρχου.
          Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδι-κον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 10ετηρίδος τοῦ κοινωφελοῦς τούτου Ἱδρύματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Γεραγώτην, Νομικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρύσας Μπαντέκα, Παιδιάτρου, ἐκ Βόλου. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέφανον Χανδακᾶν, Πρόεδρον τοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Hopegenesis», καί Ἰωάννην Χορό-ζογλου, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἑλίνας Σμπώκου, Γεν. Διευθυντρίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Παραρτήματος αὐτοῦ, καί Ἀθανασίας Γκάφα, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦ-θεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Semiha Hüzmeli, Ξενοδόχον, ἐντεῦθεν.

                                          * * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 12ην Φεβρουαρίου.


*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Σεβαστεί-ας κ. Δημητρίου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Φιλα-δελφείας κ. Μελίτων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ρόδου, Κώου καί Νισύρου καί Σύμης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Πίτσης, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί προσκυνηταί ἐκ Κώου καί Σύμης.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ νήσῳ τοῦ Ἱπποκράτους, τῇ ἐριβώλακι Κῷ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου (Δημητριάδου) τοῦ Ἰμβρίου. Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτά-των παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν τοῦ ποιμνίου του, καί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ γενικώτερον, μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δεσμῶν ἀκαταλύτων, οἱ ὁποῖοι ἐσφυρηλατήθησαν κατά τήν διάρκειαν αἰώνων πολλῶν, δεδομένου ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Δωδεκανήσου ἐπεβίωσαν ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐπειδή ἦσαν τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπειδή «ἦσαν ἐγκεντρισμένοι εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», ἡ πίστις καί ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως τῆς ὁποίας ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότεραι τῶν ποικιλωνύμων ἀλλοτριωτικῶν πιέσεων, τάς ὁποίας ὑπέστησαν οὗτοι κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ παρελθόντος αἰῶνος.
Ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του «εἰς τήν Ἀγγελοφρούρητον Σύμην, τήν χαριτωμένην Τῆλον, τήν ἐσμυρνισμένην Χάλκην, τήν πάνυ ὡραίαν Μεγίστην (Καστελόριζον)», μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, καί δή μετά τῶν Ἱ. Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Ἰβήρων καί τῆς Σταυρονικήτα, ἧς διετέλεσεν ἀδελφός.
  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Μετά τήν σύντομον δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Beyti», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομέ-νων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Πατριαρχῶν Μαξίμου τοῦ Ε’ καί Φωτίου τοῦ Β’, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί Φωτίου τοῦ Πάνυ.

                                          * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀντωνίου Πατρός, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἰξιᾶς Ρόδου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Σκλιβάκη, Γραμματέ-ως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
Τούς Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον καί Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Διευθυντήν τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὑποβαλόντας Αὐτῷ τό ἄρτι ἐκδοθέν, τῇ συνδρομῇ τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Πανα-γία ἡ Παμμακάριστος», δίγλωσσον, ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί, βιβλίον, ὑπό τόν τίτλον «Πατριαρχικός Λόγος περί τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον» (Patriarchal Word on the Holy and Great Council), οὕς ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη διά τόν κόπον καί τήν ἐπιμέλειαν τῆς ἐκδόσεως ταύτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Πίτσην, αὐτάδελφον τοῦ νέου Μητρο-πολίτου Σύμης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Κώου.   

                                          * * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Miron Ayvazyan, ἐκ τοῦ ἐν Πέραν Ἀρμενικοῦ Ναοῦ «Üç Horan», τό Σάββατον, 10ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον), 10ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρίαρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὅμιλοι χορῳδιῶν ἐκ Μακεδονίας, συμμετασχόντες εἰς τό κατά τήν προτεραίαν διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «8ον Διεθνές Φεστιβάλ Χορῳδιῶν καί Χορευτικῶν Συλλόγων», ὡς καί μέλη ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν τοῦ Νομοῦ Πέλλης.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἡρακλέους Τσακαλίδου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τῆς «Ἑνώσεως Ποντίων Ὡραιοκάστρου καί Φίλων», ὡμίλησε καταλλήλως, καλωσορίσας ἐγκαρδίως καί πατρικῶς τούς προσκυνητάς καί ἀναφερθείς εἰς τήν προσφοράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τόν Μακεδονικόν Ἁγῶνα, διά τῆς ἀποστολῆς δυναμικῶν Ἱεραρχῶν εἰς διαφόρους Ἱ. Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν», πρός προάσπισιν τῆς ἑλληνοορθοδόξου ἰδιοπροσωπίας καί παραδόσεως τῆς περιοχῆς ἐξ ἀλλοτρίων ἐπιβουλῶν. Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἐπαρουσίασε πρός τούς πιστούς τούς παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐκ Δωδεκανήσου, εὐχηθείς ἰδιαιτέρως πρός τόν πρότριτα ἀναδειχθέντα εἰς Μητροπολίτην Σύμης Ἐψηφισμένον κ. Χρυσόστομον ἀγλαόκαρπον καί πολυχρόνιον ποιμαντορίαν, ἐπωφεληθείς δέ τῆς εὐκαιρίας ἀνεφέρθη καί εἰς τήν στοργικήν προσφοράν καί κανονικήν προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τά Δωδεκάνησα, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῆς Ἰταλοκρατίας.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Θεοφιλ. Εὐαγελικόν Ἐπίσκοπον Στουτγάρδης κ. July Frank Otfried, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου στελεχῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίας, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον  τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-του κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-λίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευ-τήν, ἐκ Κατερίνης.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Σύμβουλον Ἐπικοι-νωνίας τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χαραλάμπους Θεοδωρέλη – Ρήγα, Φιλολόγου, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχι-κήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίους αὐτοῦ, καί Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Ὑπευθύνου τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἱστός», ἐντεῦθεν.
Τό Ἐντιμ. κ. Στράτον Καφετζῆν, Τραπεζικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἐδέσσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Καζαμίαν, ἐκ Κώου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χρηστάκην, Παραολυμπιονίκην,  Μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.     
Τούς αὐταδέλφους Χαράλαμπον καί Φώτιον Νεοχωρίτην, ἐκ Θεσσαλονίκης, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτῶν. 

                                          * * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά τήν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τοῦ «Sant’ Egidio», τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου Pietro Parolin, Πρωθυπουργοῦ τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ἐν Λατερανῷ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 10ης Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Ἀμβροσίου Καμπούρογλου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐφηφισμένον Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστο-μον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Σάεθ Καρμπό, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας κ. Πορτογαλίας.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔκδικον κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Ὁμοτίμου Καθη-γητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «8ου Διεθνοῦς Φεστι-βάλ Χορῳδιῶν καί Χορευτικῶν Συλλόγων», πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου.


*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Πορφύρα», ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό εἰκονογραφημένον λεύκωμα τοῦ ἑλληνιστοῦ Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Φαναριώτες στή Βλαχία καί τή Μολδαβία. Μία ἱστορία μέσῳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσωπογραφιῶν». Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν πολύπλευρον προσφοράν τῶν Φαναριωτῶν εἰς τήν ἱστορίαν τῶν παραδουναβείων χωρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, γενικώτερον, τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων καί ἐχαιρέτησε πᾶσαν ἐπιστημονικήν προσπάθειαν διά τήν ἔρευναν τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, τήν προβολήν τοῦ ἡμετέρου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρρήκτου συνδέσεως τῆς ταυτότητος ἡμῶν μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.
Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ὑπέμνησε τά διαλαμβανόμενα σχετικῶς εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης κατά Ἰούνι-ον 2016 Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅτι «ἡ συνείδησις τῆς ταυτότητος τῶν χριστιανικῶν λαῶν φέρει ἀνεξίτηλον τήν σφραγῖδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον εἰς τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τήν ὑγιᾶ ἀνάπτυξιν τοῦ θύραθεν πολιτισμοῦ γενικώτερον» (§ 10), συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τόν συγγραφέα, τούς ἐκδότας καί τούς χορηγούς τῆς πολυτελοῦς ἐκδόσεως, δι’ ἧς ἡ γνῶσις τῆς ἱστορικῆς ἡμῶν πορείας καθίσταται οὐσιαστικωτέρα διά τήν κατανόησιν τῆς ὀρθοδόξου ἰδιοπροσωπίας, διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ παρόντος καί διά τήν μελλοντικήν προοπτικήν αὐτῆς εἰς τήν Βαλκανικήν, κυρίως, χερσόνησον.

            Ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ἐμπεριστα-τωμένας ὁμιλίας ἐξεφώνησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων Δρ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. Γεώργιος Πάλλης, Ἐπ. Καθηγητής Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡμίλησεν ἐπίσης ἐπικαίρως καί ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν Συνοδικῶν μελῶν καί λοιπῶν προσκεκλημένων, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατε-ρίνης Μπελεφάντη Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου καί χορηγοῦ τῆς ἐκδόσεως, προσφερθέν ἐπίσημον δεῖπνον.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτρι-ον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταν-νίας κ. Γρηγόριον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευ-όμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Κεντριστά-κη, Κληρικοῦ αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Χρῆστον Χαμχούγιαν, Φαρμακο-ποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Şahver Demirci, μητρός τῆς Εὐγεν. κ. Kezban Hatemi, ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη, διά δευτέραν φοράν κατά τήν ὑπουργικήν αὐτοῦ θητείαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον.
Ὁ κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά κατ’ ἰδίαν συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. Ἀκολούθως ἡ Α. Ἐξοχότης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μεθ’ ὧν ἐν συνεχείᾳ ἔσχε φιλικήν ἀναστροφήν καί συζήτησιν.
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Tό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- πόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τό ὁποῖον, δωρηθέν πρός τήν Ἱ. Μονήν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Δημητρίου, εἰς διηνεκῆ εὐλογίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐνασκουμένων καί τῶν προσκυνητῶν αὐτῆς, ὑπεδέχθη κατά τήν προτεραίαν, συμφώνως πρός τά ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπόμενα,  ὁ Σεβ. Ἡγούμενος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. İsmail Hakkı Durmuş, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «ΑΚP» εἰς τάς Νήσους, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορίσας τούς ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς καί παρουσιάσας τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης μεταπτυχιακήν ἐργασίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Λαδᾶ, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ διαμόρφωση τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας», ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ ἅγιος Ἑλβετίας, ἀναφερθείς εἰς τάς ζωηράς καί ἀνεξιτήλους ἀναμνήσεις αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑπταετοῦς περιόδου φοιτήσεώς του ἐν τῇ Σχολῇ, καί ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος διά τῆς προσθήκης εἰς τάς τάξεις τῶν μοναχῶν τοῦ ὀγδόου κατά σειράν ἐκ τῶν δοκίμων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Περικλέους Χατζῆ, καρέντος πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς προτεραίας ὑπό τοῦ ἁγίου Προύσης. Κατ᾿ αὐτήν ἐγένετο καί προβολή διαφανειῶν διά τά σχέδια διαμορφώσεως τῆς δασικῆς ἐκτάσεως ἐπί τοῦ Λόφου τῆς Ἐλπίδος.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ συνεορτασταί. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ.  Συνοδικόν Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογα-λίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγού-μενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβου-λίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστά-την τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Καθηγητήν Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Καθηγητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, Tudor Dinu, Ἀν. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καί Γεώργιον Πάλλην, Ἐπ. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου, Πηνελόπης Μωραΐτου, Συγγραφέως, Μαρίας Κοκκίνου, Ἰδιοκτητρίας τῶν ἐκδόσεων «Πορφύρα», ἐξ Ἀθηνῶν, Πωλίνας Κροντήρη, ὁμοίως Συγγραφέως, Κάτιας Παντελῆ, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, Γεωργίας Σοφιανοῦ καί Σταυρούλας Χριστοδούλου, ἐκ Λαμίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφί-λων Κωνσταντινουπόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία Παμμα-κάριστος», καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεοδώρου Γιάγκου, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἁγιότητα», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις «Μεγάρῳ Μακεδονίας», τήν Δευτέραν, 5ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ διτόμου πονήματος τῶν Ἐλλογ. Συγγραφέων Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος: Ἔνα μικρό νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἰανός», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Κορομηλᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοι-κισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Ἑσ
 
*  *  *