ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ MONH ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Πύργοι

Μεταξὺ τῶν ἐννέα πύργων ποὺ συμβάλουν στὴ συνολικὴ μορφολογία τῆς μονῆς Βατοπαιδίου ξεχωρίζει ὁ πύργος τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ 1427, ὁ βυζαντινὸς πύργος τῆς Μεταμορφώσεως μὲ μεταγενέστερες μεταβυζαντινὲς προσθῆκες, οἱ δύο ἀμυντικοὶ πύργοι ἀμφίπλευρα τῆς εἰσόδου τῆς μονῆς καὶ ὁ ἱστορικὸς πύργος τῆς Παναγίας, 16ου αἰώνα, κτισμένος πάνω στὸ ἀρχικὸ βυναντινὸ πύργο.

Ἐκτὸς μονῆς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ βυζαντινὸς πύργος τῆς Κολιτσοὺς ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρχε ἡ ἀρχαία μονὴ τοῦ Καλετζῆ .


Πίσω