ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἐξαρτήματα

α) Ἡ Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Βρίσκεται σὲ ἀπόστάση 45' ἀπὸ τὴ Μονὴ καὶ ἀκολουθεῖ τὸν κοινοβιακὸ τρόπο ζωῆς. Οἰκοδομήθηκε καὶ ἀναγνωρίστηκε ὡς σκήτη τὸ 1852 στὴ θέση παλαιοτέρου κελιοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἀρχικὰ κατοικοῦνταν ἀπὸ Μολδαβούς, ἀργότερα ἀπὸ Βλαχομολδαβοὺς μοναχοὺς καὶ τέλος ἀπὸ Ῥουμάνους, καὶ ἔτσι παραμένει γνωστὴ μέχρι σήμερα ὡς ἡ Ῥουμανικὴ Σκήτη. 0ἱ μοναχοὶ τῆς σκήτης δεν ξεπερνοὺν τοὺς 10.

β) Ἡ Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων.
Βρίσκεται σὲ ἀπόστάση 2 1 /2 ὡρῶν πρὸς τὰ νότια τῆς Μονῆς καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 40 περίπου καλύβες. Ἀκολουθεῖ τὸν ἰδιόρρυθμο βίο καὶ οἱ πατέρες ἀσχολοῦνται μὲ τὴ μικροτεχνία καὶ τὴν ξυλογλυπτική. Στὴ θέση τῆς σημερινῆς σκήτης κατέφευγαν γιὰ ἄσκηση μοναχοὶ ἤδη ἀπὸ τὸν 14ο αἰώνα, καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τοποθετεῖται ἡ δράση τοῦ ἁγίου Μαξίμου, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε Καυσοκαλυβίτης, γιατὶ στὸν ἀγώνα του κατὰ τῆς ἰδιοκτησίας ἔκαψε τὴν καλύβα του. Ὁ κυριακὸς ναὸς ἱδρύθηκε τὸ 1745 καὶ τοιχογραφήθηκε στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα. Ὁ πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ´ φρόντισε γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ κωδωνοστασίου (1897). Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα κειμήλια ξεχωριστὴ θέση ἔχουν οἱ τρεῖς μεγάλες βυζαντινὲς εἰκόνες ποὺ φυλάγονται στὸν κυριακὸ (Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα, Παντοκράτορας, Ἅγιοι Πάντες). Στὴ βιβλιοθήκη φυλάγονται 50 περίπου χειρόγραφα.γ) Ἡ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Βρίσκεται κοντὰ στὴ Μονὴ Ἁγίου Παύλου καὶ κατοικεῖται ἀπὸ Ἕλληνες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὸν ἰδιόρυθμο βίο. Τὸ κυριακὸ χτίστηκε τὸ 1752 καὶ τοιχογραφήθηκε λίγο ἀργότερα. Κατὰ τὴν παράδοση, τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ μετέφεραν οἱ ἴδιοι οἱ μοναχοί, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσουν ζῶο ἡ ἄλλο μεταφορικὸ μέσο, σὲ ἔνδείξη ἰδιαίτερης τιμῆς στὴν Ἁγία Ἄννα, τῆς ὁποίας τὸ ἀριστερὸ πόδι φυλάγεται ἐδῶ καὶ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τοῦ προσκυνηματικοῦ ἐνδιαφέροντος.

δ) Ἔρημος.
Βρίσκεται ἀνάμεσα στὴν Ἁγία Ἄννα καὶ τὰ Καυσοκαλύβια καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βασίλειο, τὴ Μικρὴ Ἁγία Ἄννα, τὰ Καντουνάκια καὶ τὰ Καρούλια. Στοὺς ἀπόμερους αὐτοὺς μοναχικοὺς οἰκισμοὺς ζοῦν οἱ σύγχρονοι ἀσκητές, δοκιμάζοντας στὴ ζωή τους τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ


Πίσω